камені в простаті

Автореферат і дисертація з медицини (14.01.23) на тему: Камені передміхурової залози у хворих на аденому і рак простати.

Автореферат дисертації з медицини на тему Камені передміхурової залози у хворих на аденому і рак простати.

На правах рукопису.

ГУСЕЙНОВ Фаррух ІБРАГІМ ОГЛИ.

Як вирішити проблему

КАМЕНІ ПРЕДСТАТЕДЬНОЙ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ АДЕНОМОЮ І РАКОМ ПРОСТАТИ.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Робота виконана в ГБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет ім. І. М. Сєченова » МОЗ Росії.

доктор медичних наук, професор.

Винаров Андрій Зіновійович.

Теодорович Олег Валентинович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендоскопічної урології ГБОУ ДПО «Російська медична академія післядипломної освіти Моз Росії. Гамидов Сафар Ісраілевіч, доктор медичних наук, професор, професор кафедри урології та оперативної нефрології ГБОУ ВПО «Російський національний дослідницький медичний університет імені М.І. Пирогова» Моз Росії.

Провідна організація: Державне бюджетна установа охорони здоров’я Московської області «Московський обласний науково-дослідний клінічний інститут ім. М. Ф. Володимирського» Міністерства охорони здоров’я Московської області.

Захист відбудеться « 0& $(■/?($ 2013 р. в_часов на засіданні.

спеціалізованої вченої ради Д 208.040.11 при ГБОУ ВПО «Першого МГМУ ім. І. М. Сєченова » МОЗ Росії (119991, М. Москва, Вул. Трубецька, д. 8, стр.2).

З дисертацією можна ознайомитися в ГЦНМБ ГБОУ ВПО » Перший МГМУ ім. І. М. Сєченова» МОЗ Росії (117997, М. Москва, Нахімовський проспект, д. 49).

спеціалізованої вченої ради Д 208.040.11 доктор медичних наук, професор.

Тельпухов Володимир Іванович.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.

Камені передміхурової залози у чоловіків у віці старше 50 років зустрічаються досить часто. За даними різних авторів, конкрементів у передміхуровій залозі виявляються у 1-80% чоловіків такого віку (Мохаммед Абул Кашем Шаркар, 1989; Стецишин Р. В. і співавт., 2004; Артеменко О. В., Скора В. В., 2011; Park s. — W. et al., 2010). Більш того, останнім часом число пацієнтів, у яких в передміхуровій залозі виявляються конкременти, значно зросла, що пов’язано з широким впровадженням у клінічну практику трансректального ультразвукового сканування (Трапезникова М. Ф. і співавт., 1997). Точна їх частота залишається невідомою, так як камені передміхурової залози зазвичай виявляються випадково при їх безсимптомному перебігу під час профілактичного огляду чи обстеження з приводу іншого захворювання, в основному, хронічного простатиту, доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ) і раку передміхурової залози (РПЗ). З цієї причини до останнього часу камені передміхурової залози вважали клінічно малозначною патологією. Внаслідок цього, незважаючи на досить високу частоту їх виявлення, роль каменів простати щодо різних урологічних симптомів і хвороб залишається недостатньо вивченою (Мохаммед Абул Кашем Шаркар, 1989; Geramoutsos I. et al., 2004; Park S.-W. et al., 2010). В літературі широко висвітлені лише ті аспекти каменів передміхурової залози, які пов’язані з діагностикою та лікуванням хронічного простатиту. Водночас їх частота, локалізація, склад та клінічні прояви, особливості діагностики та перебігу захворювання у хворих на ДГПЗ та РПЗ не з’ясовані. На можливий взаємозв’язок каменів передміхурової залози і цих захворювань, свідчать результати ряду робіт останніх років. Наприклад, про існування такого зв’язку між каменями передміхурової залози і ДГПЗ свідчить описана деякими авторами кореляція каменів передміхурової залози і симптомів нижніх.

сечових шляхів (Konig J. E. et al. 2004; Donnell R. F., 2005). Що стосується ймовірного взаємозв’язку між простатичними каменями і РПЖ, то вона може бути асоційована із запаленням в простаті. Ці припущення засновані на результатах одних досліджень, що показали зв’язок каменів передміхурової залози з хронічним запаленням (Geramoutsos I. et al., 2004; Koseoglu H. Et al., 2010; Chen H.J. et al., 2011), та інших досліджень, які продемонстрували, що хронічний запальний процес, в свою чергу, може сприяти розвитку РПЗ (Nelson W. G. et al., 2004; Palapattu G. S. et al., 2005; De Marzo A. M. et al., 2007). Виходячи з цього, цікавим напрямком наукових досліджень є оцінка впливу каменів передміхурової залози на рівень сироваткового простатичного специфічного антигену (ПСА) як індикатора кореляції каменів передміхурової залози і РПЗ. Як відомо, різні фактори впливають на концентрацію ПСА, що ускладнює інтерпретацію результатів даного дослідження. Тому з’ясування зв’язку каменів передміхурової залози з показником ПСА буде сприяти зниженню хибнопозитивних результатів аналізу крові на ПСА і зменшення числа непотрібних біопсій передміхурової залози.

Таким чином, вищевказані обставини обумовлюють актуальність проведення цього дослідження, спрямованого на вивчення взаємозв’язку між каменями і такими широко поширеними захворюваннями передміхурової залози, як ДГПЗ і РПЗ. Воно дозволить оптимізувати підходи до ведення хворих ДГПЗ і РПЗ в поєднанні з каменями передміхурової залози.

Мета дослідження: Вивчити особливості проявів каменів передміхурової залози при доброякісній гіперплазії передміхурової залози і раку простати.

Завдання дослідження: 1. Виявити кореляцію каменів передміхурової залози і різних передопераційних параметрів при доброякісної гіперплазії.

передміхурової залози і раку простати.

2. Оцінити вплив каменів передміхурової залози на рівень сироваткового ПСА.

3. Визначити закономірності локалізації простатичних каменів в анатомічних зонах передміхурової залози при доброякісної гіперплазії передміхурової залози і раку простати.

4. Вивчити взаємозв’язок каменів і хронічного запального процесу передміхурової залози.

5. Дослідити склад і частоту виявлення різних типів каменів передміхурової залози.

6. Визначити характерні особливості структури каменів передміхурової залози.

7. Порівняти простатичні і сечові камені за вмістом в них білка і з’ясувати зв’язок цього показника з властивостями простатичних каменів.

1. Виявлено закономірності поєднання каменів передміхурової залози з різними параметрами передопераційного обстеження хворих ДГПЗ і РПЗ.

2. Визначено особливості будови, структури та локалізації каменів передміхурової залози при їх поєднанні з ДГПЗ та РПЗ.

3. Проведено порівняльний аналіз складу простатичних і сечових каменів з подальшим обґрунтуванням проявів простатичних каменів, виходячи з їх складу.

4. Доведена можливість високої частоти присутності хронічного запального процесу в передміхуровій залозі при наявності в неї каміння.

1. Виявлено основні передопераційні фактори, які призводять до збільшення ризику виникнення каменів у передміхуровій залозі.

2. Оцінено взаємовідношення каменів передміхурової залози і рівня.

сироваткового ПСА при ДГПЗ і РПЗ.

3. Обґрунтовано доцільність дослідження секрету простати у всіх випадках передопераційного діагностування каменів передміхурової залози для оцінки наявності і ступеня хронічного запального процесу в передміхуровій залозі.

4. Показано особливості будови, структури, властивостей і локалізації каменів передміхурової залози для адекватного проведення профілактичних та лікувально-діагностичних заходів при них.

Положення, що виносяться на захист:

1. Імовірність виявлення каменів передміхурової залози статистично значимо підвищується зі збільшенням віку хворих і обсягу передміхурової залози.

2. Камені передміхурової залози не роблять істотний вплив на концентрацію сироваткового ПСА.

3. При наявності каменів передміхурової залози хронічний запальний процес в ній зустрічається достовірно частіше, ніж при відсутності каменів.

4. Найбільш частим варіантом будови каменів передміхурової залози є змішаний тип, а серед усіх видів солей в більшості випадків камені передміхурової залози містять фосфати.

5. Центральна і периферична частини каменів передміхурової залози відрізняється за будовою: центральна зона складається з аморфного і кристалічного компонентів, периферична — тільки з аморфного компонента лише з невеликим включенням кристалітів малих розмірів.

6. Простатичні камені мають високий вміст білка в порівнянні з сечовими каменями, що призводить до відмінності властивостей цих каменів.

Особистий внесок автора Планування дослідження, збір матеріалу, створення і ведення бази.

даних, ведення хворих, статистична обробка та аналіз отриманих.

зроблені особисто Гусейновим Ф. В. Він особисто виконав більшу частину діагностичних досліджень, брав активну участь при проведенні оперативного лікування пацієнтів, а частина операцій виконав особисто.

По темі дисертації опубліковано 11 наукових робіт, у тому числі 4 у центральних періодичних виданнях, рекомендованих Вищою атестаційною комісією при Міністерстві освіти і науки Російської Федерації.

Матеріали дисертації обговорені на:

— Російської наукової конференції з міжнародною участю «Сечокам’яна хвороба: фундаментальні дослідження, інновації в діагностиці та лікуванні» (р. Саратов, 15 червня 2011 р.);

— XII З’їзді Російського товариства урологів (М. Москва, 19 вересня 2012 р.);

— спільної науково-практичної конференції кафедри та клініки урології ГБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет імені І. М. Сєченова» (М. Москва, 24 вересня 2012 р.).

Впровадження результатів роботи в практику: Результати проведеного дослідження використовуються в практичній роботі урологічних відділень УКБ №2 ГБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет імені В. М. Сєченова» при обстеженні та лікуванні хворих, які страждають на ДГПЗ і РПЗ в поєднанні з каменями простати, а також у навчанні студентів, інтернів і ординаторів в клініці та на кафедрі урології лікувального факультету, а також лікарів на курсі урології ФППО ГБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет імені В. М. Сєченова».

Обсяг і структура роботи:

камені в простаті

Матеріали дисертації викладені на 123 сторінках машинописного.

тексту, включають 41 малюнок і 10 таблиць. Дисертація складається з введення, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, результатів власних досліджень, обговорення отриманих результатів, загального висновку, висновків, практичних рекомендацій та списку літератури. Список літератури включає 121 джерело, з яких 38 вітчизняних і 83 зарубіжних робіт.

Робота основана на результатах обстеження і лікування 160 пацієнтів з ДГПЗ і РПЗ, які перебували в урологічних відділеннях УКБ №2 ГБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет імені В. М. Сєченова» в період з 2008 по 2011 роки. Вік хворих становив від 48 років до 81 року при його медіані 68 років. За результатами проведеного обстеження пацієнти були розділені на 4 групи (в кожній по 40 осіб): ДГПЗ в поєднанні з каменями передміхурової залози; ДГПЗ без каменів передміхурової залози; РПЗ в поєднанні з каменями передміхурової залози; РПЗ без каменів передміхурової залози. Критерієм для віднесення хворих до групи з камінням простати служили присутність в простаті гіперехогенного освіти з чіткою акустичної тінню за даними передопераційного трансректального ультразвукового дослідження (ТРУЗД) і отримання зразка каменю в результаті трансуретральной резекції (ТУР) передміхурової залози і радикальної простатектомії.

Всім пацієнтам перед операцією проводили обстеження згідно з рекомендаціями 6 засідання Міжнародного консультативного комітету по РПЗ і захворювань передміхурової залози під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я (2006). Скарги хворих на ДГПЗ вивчали за допомогою міжнародної системи сумарної.

оцінки захворювань передміхурової залози в балах (¡РББ) з оцінкою.

якості життя хворих (QoL). Поряд з вивченням скарг і оцінкою клінічних проявів велике значення приділяли збору анамнез захворювання та анамнезу життя. Фізикальне обстеження включало в себе, перш за все, пальцеве ректальне дослідження. В процесі пальцевого ректального дослідження передміхурової залози проводили оцінку її форми, розмірів, консистенції, меж, симетричності, чутливості і вираженості междолевой борозни, а також перевіряли стан рухливості слизової прямої кишки над залозою.

З лабораторних методів обстеження застосовували загальноклінічні аналізи крові та сечі, біохімічний аналіз крові, дослідження рівня ПСА, посів сечі на флору, аналіз і посів секрету простати. Рівень ПСА в сироватці крові визначали імуноферментним (Tandem-E) і радіоімунним (tandem-R) методами. За 14 днів до дослідження виключали будь-які маніпуляції, потенційно здатні підвищувати рівень ПСА (пальцеве ректальне дослідження або будь-яке інше механічне вплив на передміхурову залозу). Для підвищення діагностичної точності обчислювали щільність ПСА шляхом ділення показника загального рівня ПСА на обсяг передміхурової залози. При інтерпретації результатів аналізу крові на ПСА керувалися віковими нормами (Gilbert S. M. et al„ 2005).

Всім пацієнтам виконували ТРУЗІ з використанням двоплощинного датчика з частотою 7,5 МГц. В ході даного дослідження вивчали форму, розміри і ехоструктуру тканин передміхурової залози. При обчисленні об’єму передміхурової залози її форму умовно приймали за витягнутий еліпс і розрахунки проводили за формулою: V=4/37txDl/2xD2/2xD3/2=jr/6xDlxD2xD3, де V — об’єм передміхурової залози; Dl, D2, D3 — сагітальний, вертикальний і поперечний розміри передміхурової залози. Висновок про наявність каменю простати робили на підставі даних ТРУЗІ, згідно з якими конкремент являв собою.

чітке гіперехогенне зображення з акустичною тінню (рис. 1). Весь.

пацієнтам додатково виконували оглядову урографію.

Малюнок 1. Камінь простати при ТРУЗІ (стрілка вказує на камінь).

Урофлоуметрію виконували всім хворим не менше 2-х разів і тільки при обсязі виділеної сечі не менше 150 мл, крім ургентних випадків розладів сечовипускання, коли накопичення такого об’єму сечі було неможливим. Всім хворим діагноз РПЗ на передопераційному етапі був морфологічно верифікований з допомогою трансректальной мультифокальної біопсії передміхурової залози під контролем ТРУЗД, яку виконували за стандартною методикою. У частини хворих на ДГПЗ при підозрі на РПЗ також виконували біопсію передміхурової залози. ТУР передміхурової залози і радикальну простатектомію виконували за стандартними методиками. Морфологічні дослідження операційного матеріалу виконували в Централізованому патологоанатомічному відділенні ГБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет ім. І. М. Сєченова».

Дослідження складу і структури простатичних каменів, віддалених в результаті ТУР і радикальної простатектомії, проводили на базі кафедри фізики та хімії твердого тіла ФГБОУ ВПО » Московський державний університет тонких хімічних технологій ім. М. В. Ломоносова «(ректор-доктор технічних наук, професор Фролкова А. К.) під керівництвом.

доктора хімічних наук, професора Кузьмичової Галини Михайлівни.

Для дослідження фазового складу каменів передміхурової залози застосовували наступні методи: рентгенографічний метод (кількісний і якісний фазовий аналіз), інфрачервону (ІЧ) спектроскопію (якісний та кількісний аналіз), рентгеноспектральний мікроаналіз з вивченням мікроструктури. Рентгенографічний метод виконували з використанням автоматизованих дифрактометров «ДРОН-3» (графітовий плоский монохроматор) і «HZG-4» (Ni-фільтр) на Свк„ випромінюванні, в інтервалі кутів 20 2-50° (обертання зразка, безперервний режим, 1 град/хв). Якісний рентгенофазовий аналіз являв собою зіставлення рентгенометричних даних (інтенсивність — I, % і міжплоскостні відстані — d,а) трьох найсильніших дифракційних відображень на дифрактограмі досліджуваної речовини з рентгенометричними даними цих же відображень для аналогічного з’єднання, наведених в базі даних PDF JCPDS і оригінальних роботах. Чутливість рентгенофазового аналізу для даних сполук -5%. Кількісний аналіз складу каменів простати здійснювали шляхом порівняльної оцінки інтенсивностей найсильніших дифракційних відбиттів компонентів, що входять до складу каменю, по методу коефіцієнтів. Для співвідношення двох дифракційних відображень, що належать двом різним з’єднанням п і.

/„ х^Кг^хт.) х ш, використовували наступне рівняння: — = «»» = к—,

Л» xnKrmY.Xjmj) хт.

К = -*, де Ii, % — інтенсивність відображення, X; — зміст.

відповідного з’єднання в зразку, р, , г/см3 щільність фази, ^ -масовий коефіцієнт окремих компонентів, що входять до складу з’єднання, Xj % — вміст цих компонентів у сполученні). Для кожного поєднання сполук, що входять до складу каменів простати, розрахований коефіцієнт К. Помилка визначення склала 5 + 8%. ІК-спектральний.

якісний аналіз проводили за допомогою ІЧ-Фур’є-спектрофотометра «EQ 5.5». Якісний аналіз заснований на визначенні характерних піків валентних коливань функціональних груп: в оксалатах (С=0 — 1700 см»1; З-Про — близько 1100 см»1; Н20 — 3200-3400 см»1), фосфатах (Р043″ — 970, 1080 см»1) і уратів (=С — Н: 3010-3060, 960-1000 см»1; С=З, C=N: 1520-1580 см»1). Нами вперше кількісно визначено вміст білка в камені передміхурової залози методом спектрофотометрії на приладі «СФ-26» (довжина хвилі \=750 нм). Навішування (0,01-0,015 г) подрібненого каменю розчинялася в розчині 0ДМ NaOH протягом 96 годин, потім фильтровалась, а далі за методом Лоурі визначався вміст білка. Помилка вимірювання становила 3%. Рентгеноспектральний аналіз із вивченням мікроструктури каменю виконували за допомогою приладу «Quanta 400» з Si-Li детектором з ультратонким вікном, що дозволяло проводити кількісний аналіз хімічних елементів з атомним номером N>4. При цьому межа повторюваності (г) результатів досягав 0,1%. Морфологію каменю вивчали за допомогою растрового електронного мікроскопу високого дозволу «JEOL JSM-7500F» (Японія) після попередньої обробки поверхні каменю пастою з метою створення електропровідного шару. Помилка вимірювання досягала 0,7-3,5%. Елементний мікроаналіз каменю проводили на енергодисперсійним рентгенівському микроанализаторе «INCA» («Oxford Instruments», Великобританія). Цей вид аналізу виконаний тільки при одному великому камені простати, максимальний розмір якого становив -15 мм. Для класифікації каменів передміхурової залози були використані критерії, встановлені Мохаммедом Абул Кашем Шаркаром (1989).

Простатичні камені порівнювали з сечовими каменями за вмістом білка для оцінки їх властивостей. Для цієї мети методом випадкового вибору були використані 80 зразків сечових каменів розмірами від 4 до 25 мм, отриманих у 67 пацієнтів в результаті виконання різних.

оперативних втручань або самостійно відійшли.

Статистичну обробку даних проводили за допомогою програми «Statistica v. 8.0» («StatSoft», 2007). Характер розподілу ознак у вибірці хворих визначали з використанням критерію Шапіро-Уїлка. Кількісні ознаки описані за допомогою таких показників: число об’єктів дослідження (п), медіана (Me), нижній (Q25′;í) і верхній (Qi5%) квартили, мінімальне (Min) і максимальне (Мах) Значення. Порівняння хворих за кількісною ознакою проводили за допомогою критерію Манна-Уітні. При описі якісних номінальних ознак вказували відносну частоту (частку) цієї ознаки в досліджуваній групі. Порівняння груп за якісною ознакою проводили за допомогою методу Пірсона і максимальної правдоподібності хі-квадрат. Достовірними вважали відмінність між групами при значеннях р 25%; 075%]

Кількість, мл 1,1 [0,5; 1,0] 1,7 [1,4; 1,9] 0,019.

Щільність, г/л 1,031 [1,026; 1,035] 1,022 [1,018; 1,025] 0,046.

Реакція, рН 6,5 [5,9; 6,6] 7,1 [6,9; 7,3] 0,039.

Лецитинові зерна, число в 1 мл 6 млн. [5 млн.; 7 млн.] 11 млн. [9 млн.; 12 млн.] з медицини, дисертація 2013 року, Гусейнов, Фаррух ІБРАГІМ ОГЛИ.

Міністерство охорони здоров’я Російської Федерації державна бюджетна освітня установа вищої професійної освіти Перший Московський державний медичний університет імені І. М. Сєченова.

ГУСЕЙНОВ ФАРРУХ ІБРАГІМ ОГЛИ.

камені в простаті

Камені передміхурової залози у хворих на аденому І.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

доктор медичних наук, професор.

Хочу висловити щиру вдячність.

науковому керівнику, доктору медичних наук, професору.

Вінарову Андрію Зіновійовичу за можливість проведення та допомогу в підготовці даного дослідження,

всім співробітникам кафедри та клініки урології.

Першого Московського державного медичного університету.

за допомогу і підтримку в ході роботи над дисертацією, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла Московського державного університету тонких хімічних технологій ім. М. В. Ломоносова, доктору хімічних наук.

Кузьмичовій Галині Михайлівні за допомогу в проведенні фізико-хімічних методів дослідження.

простатических каменів. Окремо висловлюю безмежну подяку своїй родині за підтримку протягом усього періоду роботи над даною.

Автор дисертаційної роботи Гусейнов Ф. І.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ. 5.

ГЛАВА 1. Камені передміхурової залози (огляд літератури). 14.

1.1. Історія вивчення і поширеність каменів.

передміхурової залози. 14.

1.2. Етіологія і патогенез каменів передміхурової залози. 18.

1.3. Склад і структура каменів передміхурової залози. 23.

1.4. Локалізація і клінічні ознаки каменів передміхурової.

камені в простаті

1.5. Методи діагностики каменів передміхурової залози. 32.

1.6. Підходи до лікування каменів передміхурової залози. 38.

1.7. Камені передміхурової залози при ДГПЗ і РПЗ. 46.

ГЛАВА 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 48.

2.1. Характеристика хворих. 48.

2.2. Оцінка скарг, вивчення анамнезу і об’єктивне обстеження.

2.3. Методи лабораторного дослідження. 52.

2.4. Методи променевої діагностики. 53.

2.5. Уродинамічне дослідження. 56.

2.6. Біопсія передміхурової залози і види оперативного лікування. 57.

2.7. Методи дослідження складу і структури простатичних.

2.8. Статистичні методи дослідження. 66.

ГЛАВА 3. ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ. 67.

3.1. Вік хворих і камені передміхурової залози. 67.

3.2. Зв’язок каменів простати з показниками 1Р88. 69.

камені в простаті

3.3. Камені простати і індекс ОоЬ. 71.

3.4. Камені простати і показники урофлоуметрії. 73.

3.5. Взаємозв’язок каменів і обсягу простати. 77.

3.6. Оцінка впливу каменів передміхурової залози на рівень.

3.7. Локалізація каменів по зонах передміхурової залози. 83.

3.8. Кореляція каменів передміхурової залози і хронічного.

запальний процес. 84.

ГЛАВА 4. ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ. 87.

4.1. Склад каменів передміхурової залози. 87.

4.2. Структура каменів передміхурової залози. 90.

4.3. Дані гістологічного дослідження. 99.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. 108.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 109.

ДГГТЖ — доброякісна гіперплазія передміхурової залози.

KT — комп’ютерна томографія.

МРТ — магнітно-резонансна томографія.

ПСА-простатичний специфічний антиген.

РПЖ-рак передміхурової залози.

ТРУЗІ-трансректальне ультразвукове дослідження.

ТУР — трансуретральна резекція.

УЗД — ультразвукове дослідження.

IPSS — Міжнародна система сумарної оцінки захворювань.

передміхурової залози Мах — максимальне значення Me — медіана.

Min — мінімальне значення.

п — число об’єктів дослідження Q25% — нижній квартиль.

Cbs% — верхній квартиль.

QoL-показник якості життя за шкалою IPSS р-ймовірність при статистичних тестах.

Камені передміхурової залози у чоловіків у віці старше 50 років зустрічаються досить часто. За даними різних авторів, конкременти в передміхуровій залозі виявляються у 1-80% чоловіків такого віку [1; 13; 21; 45]. Більш того, останнім часом число пацієнтів, у яких в передміхуровій залозі виявляються конкременти, значно зросла, що пов’язано з широким впровадженням у клінічну практику трансректального ультразвукового сканування [36]. Точна їх частота залишається невідомою, так як камені передміхурової залози зазвичай виявляються випадково при їх безсимптомному перебігу під час профілактичного огляду чи обстеження з приводу іншого захворювання, в основному, хронічного простатиту, доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ) і раку передміхурової залози (РПЗ). З цієї причини до останнього часу камені передміхурової залози вважали клінічно малозначною патологією. Внаслідок цього, незважаючи на досить високу частоту їх виявлення, роль каменів простати щодо різних урологічних симптомів і хвороб залишається недостатньо вивченою [21; 45; 50]. У літературі широко висвітлені тільки ті аспекти каменів передміхурової залози, які.

пов’язані з діагностикою та лікуванням хронічного простатиту. Водночас їх частота, локалізація, склад та клінічні прояви, особливості діагностики та перебігу захворювання у хворих на ДГПЗ та РПЗ не з’ясовані. На можливий взаємозв’язок каменів передміхурової залози і цих захворювань, свідчать результати ряду робіт останніх років. Наприклад, про існування такого зв’язку між каменями передміхурової залози і ДГПЗ свідчить описана деякими авторами кореляція каменів передміхурової залози і симптомів нижніх сечових шляхів [44; 51]. Що стосується ймовірного взаємозв’язку між простатичними каменями і РПЖ, то вона може бути асоційована із запаленням в простаті. Ці припущення засновані на результати одних досліджень, що показали зв’язок каменів передміхурової залози з хронічним запаленням [50; 103; 104], та інших досліджень, які продемонстрували, що хронічний запальний процес, в свою чергу, може сприяти розвитку РПЗ [79; 101; 113]. Виходячи з цього, цікавим напрямком наукових досліджень є оцінка впливу каменів передміхурової залози на рівень сироваткового простатичного специфічного антигену (ПСА) як індикатора кореляції каменів передміхурової залози і РПЗ. Як відомо, різні фактори впливають на концентрацію ПСА, що ускладнює інтерпретацію результатів даного дослідження [2; 15; 29; 60; 114]. Тому з’ясування зв’язку каменів передміхурової залози з показником ПСА сприятиме зниженню хибнопозитивних результатів аналізу.

крові на ПСА і зменшення числа непотрібних біопсій передміхурової залози.

Таким чином, вищевказані обставини обумовлюють актуальність проведення цього дослідження, спрямованого на вивчення взаємозв’язку між каменями і такими широко поширеними захворюваннями передміхурової залози, як ДГПЗ і РПЗ. Воно дозволить оптимізувати підходи до ведення хворих ДГПЗ і РПЗ в поєднанні з каменями передміхурової залози.

Вивчити особливості проявів каменів передміхурової залози при ДГПЗ і РПЗ.

1. Виявити кореляцію каменів передміхурової залози і різних передопераційних параметрів при ДГПЗ і РПЗ.

2. Оцінити вплив каменів передміхурової залози на рівень сироваткового ПСА.

3. Визначити закономірності локалізації простатичних каменів в анатомічних зонах передміхурової залози при ДГПЗ і РПЗ.

4. Вивчити взаємозв’язок каменів і хронічного запального процесу передміхурової залози.

5. Дослідити склад і частоту виявлення різних типів каменів передміхурової залози.

6. Визначити характерні особливості структури каменів передміхурової залози.

7. Порівняти простатичні і сечові камені за вмістом в них білка і з’ясувати зв’язок цього показника з властивостями простатичних каменів.

1. Виявлено закономірності поєднання каменів передміхурової залози з різними параметрами передопераційного обстеження хворих ДГПЗ і РПЗ.

2. Визначено особливості будови, структури та локалізації каменів передміхурової залози при їх поєднанні з ДГПЗ та РПЗ.

3. Проведено порівняльний аналіз складу простатичних і сечових каменів з подальшим обґрунтуванням проявів простатичних каменів, виходячи з їх складу.

4. Доведена можливість високої частоти присутності хронічного запального процесу в передміхуровій залозі при наявності в ній.

1. Виявлено основні передопераційні фактори, які призводять до збільшення ризику виникнення каменів у передміхуровій залозі.

2. Оцінено взаємовідношення каменів передміхурової залози і рівня сироваткового ПСА при ДГПЗ і РПЗ.

3. Обґрунтовано доцільність дослідження секрету простати у всіх випадках передопераційного діагностування каменів передміхурової залози для оцінки наявності і ступеня хронічного запального процесу в передміхуровій залозі.

4. Показано особливості будови, структури, властивостей і локалізації каменів передміхурової залози для адекватного проведення профілактичних та лікувально-діагностичних заходів при них.

Положення, що виносяться на захист:

1. Імовірність виявлення каменів передміхурової залози статистично значимо підвищується зі збільшенням віку хворих і обсягу передміхурової залози.

2. Камені передміхурової залози не роблять істотний вплив на концентрацію сироваткового ПСА.

3. При наявності каменів передміхурової залози хронічний запальний процес в ній зустрічається достовірно частіше, ніж при відсутності каменів.

4. Найбільш частим варіантом будови каменів передміхурової залози є змішаний тип, а серед усіх видів солей в більшості випадків камені передміхурової залози містять фосфати.

5. Центральна і периферична частини каменів передміхурової залози відрізняється за будовою: центральна зона складається з аморфного і кристалічного компонентів, периферична — тільки з аморфного компонента лише з невеликим включенням кристалітів малих розмірів.

6. Простатичні камені мають високий вміст білка в порівнянні з сечовими каменями, що призводить до відмінності властивостей цих каменів.

Особистий внесок автора.

камені в простаті

Автор здійснював планування дослідження, розробив.

оригінальну схему бази даних, що дозволяє зберігати і.

систематизувати результати обстеження пацієнтів. В ході збору.

матеріалу для дисертаційної роботи здобувач брав участь в.

обстеженні пацієнтів, особисто виконував більшу частину діагностичних.

процедур і брав активну участь при проведенні оперативного.

лікування пацієнтів. Здобувач здійснив статистичну обробку і.

аналіз отриманих результатів досліджень, розробив практичні рекомендації.

По темі дисертації опубліковано 11 наукових робіт, у тому числі 4 у центральних періодичних виданнях, рекомендованих Вищою атестаційною комісією при Міністерстві освіти і науки Російської Федерації.

Робота апробована на наступних наукових заходах:

— на Російській науковій конференції з міжнародною участю «Сечокам’яна хвороба: фундаментальні дослідження, інновації в діагностиці та лікуванні» (р. Саратов, 15 червня 2011 р.);

— на XII З’їзді Російського товариства урологів (М. Москва, 19 вересня 2012 р.);

— на науковій конференції співробітників кафедри урології лікувального факультету ГБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет імені І. М. Сеченова», (М. Москва, 24 вересня 2012 р.).

Впровадження результатів роботи в практику:

Результати дослідження впроваджені в клінічну практику урологічних відділень УКБ №2 ГБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет імені В. М. Сєченова» (119991, р. Москва, вул. Б. Пироговська, д. 2, стор 1), урологічного відділення міської клінічної лікарні №68 р. Москви (109263, р. Москва, вул. Шкулева, д. 4). Результати дослідження використовуються в навчально-педагогічному процесі на кафедрі урології лікувального факультету ГБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет імені В. М. Сєченова» (119991, р. Москва, вул. Б. Пироговська, д. 2, стор 1).

Обсяг і структура роботи:

Матеріали дисертації викладені на 123 сторінках машинописного тексту, включають 41 малюнок і 10 таблиць. Дисертація складається з введення, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, результатів власних досліджень, обговорення отриманих результатів, загального висновку, висновків, практичних рекомендацій та списку літератури. Список літератури включає 121 джерело, з яких 38 вітчизняних і 83 зарубіжних робіт.

ГЛАВА 1. Камені передміхурової залози (огляд літератури)

1.1. Історія вивчення і поширеність каменів передміхурової залози.

Про існування конкрементів передміхурової залози було відомо кілька століть тому. Перша згадка про них привів М. Donatus [63] ще в 1586 році, коли автор пояснив зменшення кількості еякуляту під час статевого акту наявністю каменів простати. Надалі, у другій половині XVII століття, вивчення цього захворювання отримало продовження в роботах N. de Blendy [115] і F. Bartholetus [115], в яких також повідомлялося про існування взаємозв’язку аспермии і каменів простати. Зв’язок обструкції сім’явивідних шляхів конкрементами і безпліддям відзначена в опублікованому в 1708 р. праці F. Loss [115]. Морфологічний опис каменів, отриманих з передміхурової залози, вперше було виконано J. Douglas [115] в 1707 році. Вони були охарактеризовані як маленькі тверді тіла, що нагадують горошини, кам’яної консистенції. У роботі «до питання про сечові камені» в 1747 р Louis [115], потім Morgagni в 1762 р [115] зробили перші спроби узагальнення матеріалу по калькульозному простатиту, але широку популярність дані роботи не.

придбали, так як вони носили характер опису клінічних випадків і не розкривали етіопатогенез каменів простати. Після детального обстеження питання в 1838 р. Civiale [115] стверджував, що причини утворення каменів простати все ще невідомі, як і органічні зміни, що викликаються їх присутністю. Незважаючи на безліч вищевказаних робіт по даній темі, більшість фахівців заперечувало можливість існування каменів простати. Наприклад, Leguen [115] вважав, що камені передміхурової залози не існують, а можуть мати місце лише камені простатичного відділу уретри. Аналогічної думки дотримувалися Tanton і Marion [115], які в 1906 р. написали, що існування каменів є малоймовірним, але у всякому разі заперечували їх клінічну значимість. Це традиційне переконання передавалося від одного покоління вчених іншому без будь-яких серйозних спроб спростування. Поступово, у міру розвитку хірургії простати і діагностичної апаратури, можливості підтвердити наявність каменів простати росли. До впровадження в практику ультразвукового дослідження (УЗД) прижиттєва діагностика каменів передміхурової залози була майже неможливою, і вона ґрунтувалася на даних пальцевого ректального дослідження, яке володіло низькою специфічністю, і оглядової урографії, з допомогою якої камені виявляли в поодиноких випадках. В еру застосування УЗД, перш за все, трансректального ультразвукового дослідження (ТРУЗІ), число пацієнтів з діагностованими конкрементами передміхурової.

залози істотно збільшилася [24; 36; 50].

Відомості про поширеність каменів передміхурової залози істотно відрізняються у різних авторів. Так, за даними різних досліджень, конкременти в простаті виявляються від 1% до 80% хворих похилого віку [1; 13; 21; 45]. Суперечливі дані про частоту каменів простати можна пояснити відсутністю єдиного обліку захворювання, різноманіттям і складністю обстеження передміхурової залози, відсутністю чіткої клінічної симптоматики або «ненауковістю» цієї теми [21]. Прикладом робіт, де зазначено, що камені передміхурової залози зустрічаються рідко, служить дослідження П. М. Сі

Камені в простаті.

Камені передміхурової залози (ПЖ) є ускладненням хронічного простатиту . Особливо при тривалому, від року і більше, запальному процесі. Вони виникають через відсутність лікування при безсимптомному хронічному простатиті або після недостатньо ефективного лікування запаленої ПЖ, особливо коли не виявлена причина хронічного простатиту.

Причиною запалення в 98% випадків може бути інфекція (інфекції що передаються статевим шляхом, кишкова паличка, стафілококи і туберкульозна паличка). У 2% випадків-закид сечі в протоки з утворенням немікробного запалення.

Механізм утворення каменів в передміхуровій залозі пов’язаний з відкладенням щільних структур навколо недолікованих або невиявлених запалених вогнищ. Організм самостійно прагнути локалізувати ці вогнища, намагаючись створити навколо них оболонку, попереджаючи поширення запалення .

Після створення щільних каркасів у запальних вогнищ відбувається відкладення в них мікроелемента-кальцію, який і створює твердий осередок з утворенням каменю . При тривало поточному запаленні передміхурової залози її секрет відходить насилу, ущільнюється, в ньому відкладаються солі кальцію і утворюються камені.

Камені виникають і при попаданні сечі (в мікродозах) в протоки передміхурової залози, тому що при хронічному запаленні протоки ПЖ напіввідкриті через їх зниженого тонусу. Постійне попадання сечі в протоки простати підтримує запалення, посилюючи перераховані вище механізми.

Випадок з практики. Чоловік 42 роки, поступив в урологічне відділення зі скаргами на ниючий біль внизу живота і промежини, «ломоту» в яєчках, прискорене сечовипускання малими порціями. Скарги з’явилися близько тижня тому. Чоловік страждає на хронічний простатит більше 5 років. Періодично лікувався з невираженим ефектом, при посиленні хворобливості звернувся в Уромедцентр.

При обстеженні виявлені камені передміхурової залози і її запалення. Проведено комплексне консервативне лікування . В кінці лікування запалення зменшилося значно, скарги зникли, камені ПЖ зменшилися в розмірах і в кількості. При повторних зверненнях камені повністю не зникли, проте проявів які турбували протягом 5 років немає.

Висновок: навіть при наявності каменів простати можна домогтися відсутності загострення протягом тривалого часу.

Виникнення каменів тісно пов’язане з порушенням обміну речовин в організмі. Головним чином — вироблення надлишку сечової і щавлевої кислот (описані в статті Сечокам’яна хвороба (продовження)). Останні виробляються в печінці і з потоком крові розносяться по організму.

Виділяючись з сечею викликаючи оксалатурію (при виробленні щавлевої кислоти) або уратурію (при вироблення сечової кислоти). У подальшому можуть утворитися однойменні камені сечовивідної системи. Ці ж солі виділяються через протоки передміхурової залози з її секретом. При високих концентраціях вони випадають в осад з приєднанням кальцію і утворенням каменів передміхурової залози.

Такий же механізм утворення солей і в суглобах. У чоловіків зрілого віку, а особливо у літніх, камені ПЖ зустрічаються частіше, ніж у молодих. Обмінні процеси з віком в організмі порушуються, особливо у міських жителів, професійна діяльність яких пов’язана переважно з сидячою роботою (програмісти, бухгалтера, керівники).

Так само відомо, що особливості харчування надають пряме вплив на освіту каміння, у т. ч. каменів передміхурової залози — це надлишок в харчовому раціоні м’ясних продуктів, напівфабрикатів, копченостей, холодців, сирів, міцної кави, грибів, солоних овочів, кислих фруктів і ягід, а так само червоного вина. Вся ця група харчових продуктів сприяє виробленню в організмі надлишків щавлевої і сечової кислоти .

Якщо ви, шановний читачу, чули про хворобу Подагра, інакше її називали «хвороба багатих», то вона проявляється саме при надлишку цих кислот. Саме люди з достатком вели малорухливий спосіб життя, при цьому харчування було надкалорійним і не відповідало (перевищувало) енергетичним витрат організму.

Розміри каменів передміхурової залози різні — від 0,2 до 2 см в діаметрі. Кількість їх може бути від одного до декількох десятків.

Прояв. Якщо запальний процес в передміхуровій залозі не активний, проявів хвороби може не бути. При активізації запалення симптоми дуже схожі на симптоми при хронічному простатиті:

часте сечовипускання малими порціями; відчуття залишкової сечі в сечовому міхурі після сечовипускання; тяжкість і біль ниючого характеру внизу живота, паху, промежини з віддачею в основу пеніса і яєчок; специфічні прояви — кров у спермі.

Перебіг простатиту на тлі каменів в її тканини може бути тривалим. Якщо запалення не ліквідовано, то простатит прогресує і утворює гнійні вогнища (абсцес, кіста), високий ризик розвитку склерозу ПЖ (див. у архіві від 4.05.06 статтю Склероз передміхурової залози).

Випадок з практики. Чоловік 55 років звернувся в урологічне відділення зі скаргами на виражену тяжкість в промежині, яка посилюючись в положенні сидячи; утруднене, часте сечовипускання. Після статевого акту і отруєння кишечника біль посилювалася. Зі слів чоловіка-хронічний простатит вже більше 7 років. Не обстежувався, лікували таблетками і масажем простати. Скарги з’явилися близько місяця тому.

При огляді через задній прохід передміхурова залоза болюча і несиметрична за формою. За УЗД задньопрхідним датчиком виявлено абсцес ПЖ і безліч каменів ПЖ розташовані поблизу сечівника (у вигляді пробок проток ПЖ). За аналізом сечі підвищена кількість лейкоцитів, еритроцитів і уратних солей. В крові підвищена концентрація сечової кислоти .

На УЗД нирок виявлено чашечковий камінь лівої нирки до 0,8 см.встановлено діагноз: сечокам’яна хвороба (МКБ) чашечковий камінь лівої нирки, кіста ПЖ, камені ПЖ. Проведено оперативне лікування: ендоскопічна резекція (видалення частини) тканини передміхурової залози з камінням і спорожненням абсцесу ПЖ. Післяопераційний період не ускладнений. Виписаний з одужанням, з діагнозом: МКБ чашечковий камінь лівої нирки. Призначена дієта і лікування для зниження уратурії і дроблення каменю лівої нирки.

Висновок: запущені форми захворювання можуть зажадати оперативного лікування.

Самі камені ПЖ не викликають ці симптоми. І при їх появі не потрібно впадати в паніку. Чоловіки з камінням передміхурової залози, при відсутності запалення, можуть і не знати про їх існування до кінця життя. Однак імовірність розвитку запалення і його ускладнень в передміхуровій залозі вище, якщо в ній є камені.

Діагностика.

камені в простаті

Після бесіди лікаря з чоловіком приступають до огляду геніталій і пальцевої огляд передміхурової залози через задній прохід. Цей метод не завжди інформативний.

УЗД передміхурової залози чітко покаже кількість, місце розташування і розмір каменів ПЖ. Особливо інформативно УЗД через задній прохід спеціальним датчиком.

Рентгенівське дослідження покаже наявність каменів і місця їх розташування. Зустрічаються рентген-негативні камені, які не видно на рентгенівських знімках, тому найточнішим методом є УЗД.

Ендоскопічне дослідження сечівника дозволяє виявити наявність каменів знаходяться в гирлах проток ПЖ.

Наявність каменів в простаті — не катастрофа! Камені -це тільки підвищений ризик загострення і тривалого перебігу простатиту.

Лікування.

Лікування каменів передміхурової залози зазвичай консервативне. Після виявлення причини запалення ПЖ призначають препарати для його ліквідації. Також призначають фізіопроцедури сприяють зниженню запалення ПЖ. Після фізіопроцедур деякі камені можуть самостійно відійти зі струмом сечі при сечовипусканні.

При великих каменях , якщо інші методи лікування не допомагають, проводять ендоскопічне видалення каменів з частиною тканини простати методом электрорезекции (ТУРПЖ ).

Навіть після лікування деякі камені можуть залишитися в ПЖ. Основна мета при лікуванні-ліквідувати запалення в простаті, пригальмувати зростання каменів. Кращі результати дає профілактика.

Профілактика.

Профілактика заснована на дотриманні дієти (лікувальне харчування при оксалатурії і уратурії, див. статтю Керівництво з лікувального харчування при МКБ), веденні рухомого спосіб життя,недопущення переохолоджень.

Навіть при відсутності скарг чоловікові бажано відвідувати уролога для контрольного огляду раз на пів-року або рік.

Шановні передплатники! Ви можете задати питання фахівцям Уромедцентра.

Пропонуємо вам взяти участь у формуванні нашої розсилки. Надсилайте нам ваші питання, побажання і пропозиції щодо змісту майбутніх випусків, і ми обов’язково їх розглянемо і врахуємо при підготовці матеріалів.

З повагою, колектив фахівців «Уромедцентра»

Бізнес-консультант» Уромедцентру «- компанія » Два леви»

Використання матеріалів даної розсилки допускається лише з письмового дозволу авторів.

Найдавніші камені в простаті виявили у чоловіка кам’яного віку.

Серед останків доісторичного поховання в Судані, датованих 12 тис. років тому, виявлені найдавніші відомі камені передміхурової залози.

На західному березі у верхів’ях Нілу тривають розкопки стародавнього поховання Аль-Хідай (Al Khiday). Ще в 2013 р. археологи виявили тут останки чоловіка, у якого серед кісток лобка знаходилися і округлі Камені розміром з великий горіх. Останки датовані ще пізнім плейстоценом, близько 12 тис. років тому. І в новій роботі, результати якої опубліковані журналом PLoS One , вчені показали, що ці камені-свідчення болісної хвороби, від якої страждав колись ця людина.

За словами авторів роботи, Сандро Сальваторі (Sandro Salvatori), Донателли Усаи (Donatella Usai) і їх колег з Італії і Судану, до теперішнього моменту в Аль-Хідай розкопано більше 1000 кв. км, на яких знайдено близько 190 могил. Поховання тут вироблялися трьома «хвилями», остання з яких оцінюється в 2000 років тому, а перша – 12 тис., під завісу періоду плейстоцену і початку неолітичної революції. Таких найдавніших останків виявлено 94. Незвичайним виявилося те, що більшість з них були поховані обличчям вниз. Так само лежали і останки «чоловіки з камінням».

Один з каменів лежав між кістками таза, поблизу поперекового відділу хребта, цілком однозначно вказуючи на своє походження. Однак Сальватори і його колеги надійно упевнилися в цьому, вивчивши мінеральний склад, мікроструктуру, щільність і інші їх властивості. Вони виявилися складені апатитом і фосфатом кальцію, цілком однозначно підтверджуючи «медичну» природу каменів. Більш того, в них були сліди мікробів, які могли викликати запалення простати і створити умови для відкладення мінералів і зростання каменів.

Вчені помічають, що в іншому останки людей, похованих в Аль-Хідай На зорі неоліту, свідчать про чудове здоров’я. Судячи з них, єдиною масовою проблемою було руйнування зубів, і, крім «чоловіка з камінням», свідчень хронічних захворювань в кістках не виявлено.

Камені в простаті-причини формування, симптоми, діагностика, медикаментозне лікування і способи видалення.

Якщо виявлені камені в простаті, симптоми супроводжуються гострим нападом болю, а при відсутності своєчасного лікування наслідки для здоров’я чоловіка не найсприятливіші. Захворювання хронічне, виникає вже в дорослому віці і є схильність до систематичних рецидивів. Конкременти в передміхуровій залозі повинні бути подрібнені і виведені з чоловічого організму, а для цього лікарі настійно рекомендують дотримуватися запропонованої схеми інтенсивної терапії.

Що таке камені в простаті.

Формування кальцієвих каменів відбувається за участю простатичного секрету, білка, фосфатів, епітелію проток залози, вапняних солей, солей сечової кислоти, щавлевої кислоти. Локалізуються такі тверді новоутворення в протоках передміхурової залози, при цьому ускладнюють відтік в’язкого секрету. Як результат-хворобливість при сечовипусканні, знижене лібідо і слабка ерекція. Крім того, не виключено розвиток аденоми простати, серйозних ускладнень простатиту, тому лікування повинно бути своєчасним, самовільним.

Якщо в тканинах простати протікає запальний процес, насамперед потрібно визначити і видалити патогенний фактор. Основною причиною формування каменів є наявність хронічних захворювань передміхурової залози. Як варіант, це можуть бути наступні діагнози: хронічний бактеріальний і небактерійний простатит, аденома простати, доброякісна гіперплазія передміхурової залози, онкологія. Крім того, лікарі виділяють наступні патогенні фактори, які сприяють появі каменів і застою сечі:

шкідливі звички; пасивний спосіб життя; тривале переохолодження організму; стресові ситуації; недотримання правил особистої гігієни; травми зовнішніх статевих органів; нерегулярне статеве життя; сечостатеві інфекції; калькульозний простатит; запальні процеси сечовивідних шляхів; хронічна перевтома чоловічого організму.

Класифікація.

Якщо є підозра або виявлений камінь в простаті, необхідно оцінити його за двома основними критеріями. Лікарі застосовують класифікацію, яка в майбутньому помітно спрощує видалення конкрементів консервативними або оперативними методами. Отже, за хімічним складом камені бувають:

фосфатними (сформовані з солей фосфорної кислоти); кальцинованими (виконані з міцних солей кальцію); оксалатними (сформовані з солеєю щавлевих кислот); уратами з солей сечової кислоти.

За способом формування і появи в простаті чоловіка в простаті камені бувають:

Ендогенний. На тлі застійних явищ відбувається формування амілоїдних тілець і відкладення на них кальцієвих і фосфатних солей з наступним затвердінням. Таким способом розміри конкрементів поступово збільшуються. Екзогенний. Камені в діаметрі досягають 4-5 мм, мають гостру форму. Зосереджені в будь-якій структурі простати, викликають гострий больовий синдром. Екзогенний камінь формується при уретрально-простатичному рефлексі.

Частіше камені уретри з’являються при хронічному простатиті, час від часу нагадують про себе гострими рецидивами. Для постановки остаточного діагнозу потрібно виконати УЗД передміхурової залози, провести збір даних анамнезу. В останньому випадку пацієнт повідомляє вузькопрофільному фахівцеві про присутність таких скарг:

тягнуть болі в нижній частині живота; посилений больовий синдром при дефекації; болючість у процесі сім’явипорскування; тягнучі напади в області попереку; зниження уваги; напади мігрені; нудота, відсутність апетиту; домішки крові в сечі і сперми; знижене лібідо, імпотенція; порушене сечовипускання.

Діагностика каменів в простаті.

Перш ніж почати фізіотерапевтичне лікування каменів, необхідно пройти повне обстеження сечостатевої сфери. Основою діагностики є мануальне ректальне дослідження з метою виявлення ущільнення стінки простати. Так що метод пальпації теж є інформативним при визначенні остаточного діагнозу. Детальна діагностика передбачає наступні клінічні обстеження:

УЗД, рентген; цистограма; мікроскопічне та бактеріологічне дослідження еякуляту; гістологія біоптатів; спермограма; екскреторна урографія; бакпосів сперми та простатичного секрету.

Лікування каменів в простаті.

У разі патології на рентгенівському знімку передміхурової залози видно наявність щільних утворень. При помилкових каменях картинка дещо інша, вона остаточно усуває побоювання фахівця. Загальні рекомендації на тему ефективного лікування представлені нижче:

важливо щодня дотримуватися правил лікувального харчування, контролювати водний обмін організму; невеликі камені можна роздрібнити лазерним лікуванням, а для усунення великих новоутворень частіше задіють ендоскопічну ектомію.

Медикаментозний.

Медичні препарати від каменів призначає тільки лікуючий лікар. Основна мета консервативного лікування – усунути гострий напад болю і зняти запалення, забезпечити виведення каменів у вже подрібненому вигляді без патологій. Лікарі рекомендують задіяти представників наступних фармакологічних груп:

антибіотики системної дії при підвищеній активності патогенної флори: Аугментин, Ципрофлоксацин, Офлоксацин; нестероїдні протизапальні препарати від гострого нападу болю: Диклофенак, Ібупрофен, Диклак; спазмолітики проти спазмів і болю: Но-шпа; альфа-адреноблокатори для розслаблення м’язового шару уретри і розширення сечівника: Омникс, Доксазозин, Тамсулозин.

Лікарі виділяють високу ефективність наступних медичних препаратів, якщо з’явилися камені в передміхуровій залозі:

Ібупрофен. Препарат необхідний для зниження вираженості симптомів в запаленій простаті. Рекомендується приймати по 1 таблетці двічі за добу протягом 10 днів. Недолік такого лікування – протипоказання, побічні явища. Юнідокс. Антибіотик системної дії необхідний для швидкого винищення патогенної флори. Пацієнтові належить приймати всередину по 100 мг до 3 разів за день протягом двох тижнів. Недолік прийому антибіотиків – проникнення активних компонентів в системний кровотік, побічні явища.

Хірургічний.

Резекція простати є радикальним вирішенням проблеми зі здоров’ям, однак сучасні хірурги вважають за краще вибирати більш щадні оперативні методи при появі каменів, наприклад, використовують лазер. Процедура резекції передбачає видалення ділянки передміхурової залози, де знаходиться велика частина каменів. А ось при простатектомії спостерігається остаточне видалення простати. Фахівці в якості альтернативи пропонують лазерне лікування.

За допомогою лазера.

Ця прогресивна процедура в умовах стаціонару передбачає вплив теплового потоку, який швидко розщеплює камені і сприяє їх продуктивного виведення природним шляхом. Такий малоінвазивний метод використовують при утвореннях невеликих розмірів, при відсутності гострих болів і необхідність проведення реанімаційних заходів. Операція має масу переваг, проте проводиться тільки за медичними показаннями.

Народні методи лікування.

При промежинному видаленні простати реабілітаційний період досить тривалий, не виключені серйозні ускладнення. Можна спробувати лікуватися рецептами альтернативної медицини, але попередньо заручитися підтримкою лікаря. Позитивна динаміка спостерігається при масажі простати. Ось перевірені часом народні засоби:

Потрібно попередньо подрібнити в кавомолці висушений корінь марени красильної. Потім порошок розчиняти у воді з співвідношення 1 ч. л. на 1 ст. води, приймати всередину тричі за добу. Тривалість терапії – до 2 місяців. Корінь шипшини спочатку потрібно подрібнити в блендері, а потім 2-3 ст. л. готового порошку з’єднати з 1 л води, нагрівати на вогні 15 хвилин. Після охолодження належить приймати склад по ½ ст. тричі за добу перед їжею. Тривалість лікування – до 3 місяців. Необхідно подрібнити висушену шкаралупу каштана в блендері, потім 1 ст. л. порошку залити 1 л води. Томити Водний склад на вогні чверть години, потім наполягати в темному місці 6 годин. Приймати відвар замість чаю по 1 склянці до 5 разів за добу протягом 1-2 місяців.

Наслідки каменів в передміхуровій залозі.

камені в простаті

Якщо ефективне лікування відсутній або застосовано на практиці несвоєчасно, нижче представлені потенційні ускладненнями, з якими особисто може зіткнутися пацієнт при каменях передміхурової залози:

абсцес простати; імпотенція; формування злоякісного новоутворення; тромбоз артерій і некротичні процеси в тканинах; діагностоване безпліддя.

Лікування каменів в простаті.

Лікування каменів у простаті відноситься до компетенції лікаря-уролога і часто становить певну складність внаслідок різноманітності їх видів, розмірів і ускладнень. Поодинокі дрібні камені в передміхуровій залозі, лікування яких вимагає лише зміни дієти і рухової активності, можуть не настільки значно турбувати пацієнта і лікаря. Подібного не можна сказати про іншу групу простатолитов.

Звичайно є причиною абсцесу або пухлин простати масивні, довгостроково існуючі і множинні камені в передміхуровій залозі, лікування їх іноді розцінюється як спочатку інтенсивне і тривале.

Чи завжди потрібно лікування при діагностуванні каменів в простаті.

Одними з типових проявів хронічного запалення в органах сечостатевої системи є камені простати , лікування їх потрібна завжди. Незважаючи на те, що ці утворення можуть бути виявлені практично у кожного літнього чоловіка, їх наявність в тканинах передміхурової залози ніколи не є нормою. Проте, інтенсивність і тривалість терапії можуть відрізнятися в залежності від симптоматики і причин калькульозного простатиту.

У деяких випадках занепокоєння пацієнта полягає лише в тому, що на профілактичному УЗД у нього були виявлені камені в простаті. Лікування таких безсимптомних утворень зажадає тільки спеціальної дієти, складеної виходячи з складу і джерела конкрементів. Не зайвими будуть і нормалізація статевої і рухової активності, прийом призначених протизапальних і вітамінних комплексів.

Звичайно, не варто нехтувати активною терапією ускладнених каменів, великих і множинних конкрементів.

Несвоєчасна діагностика і лікування, відмова від призначених препаратів і маніпуляцій достовірно підвищують ймовірність несприятливого результату захворювання.

Основні методи лікування конкрементів передміхурової залози.

Лікування каменів простати у молодих пацієнтів при відсутності симптомів може починатися з перегляду режиму рухової і статевої активності, індивідуальної дієти, враховуючи хімічний склад простатолитов. Зміст конкременте уратів, оксалатів, апатиту та інших речовин уточнює джерело патологічного процесу, а видалення з споживаної їжі «будівельних елементів» каменів дозволяє уповільнити їх формування. Крім того, при сприятливому збігу факторів можливе поступове розчинення і виведення каменів з передміхурової залози.

У комплексному лікуванні хронічного калькульозного простатиту застосовуються протизапальні, ферментні препарати, вітамінні, рослинні та мінеральні комплекси, регулятори обміну сечової кислоти, стимулятори імунної системи.

У багатьох випадках ефективним варіантом лікування виявляється фізіотерапія:

електрофорез лазеротерапія ударно-хвильова і магнітні методики.

У випадках низької перспективності консервативного лікування застосовується хірургічне виведення каменів з передміхурової залози мініінвазивним або традиційним методом. Конкременти в простаті, лікування яких вимагає проведення операції, зазвичай відрізняються великими розмірами або більшою кількістю.

Коли необхідно видалення каменів з простати.

Видалення каменів з простати необхідно у всіх випадках низької ефективності медикаментозної терапії, появою сильних болів або розвитку ускладнень. Правильніше буде сконцентрувати увагу на питанні «Як видалити камінь простати?».

Еталоном хірургічного лікування калькульозного простатиту є чрезуретральная техніка, при якій видалення каменів простати проводиться спеціальним ендоскопічним приладом через сечовипускальний канал. Така процедура не потребує розрізах, відрізняється мінімальною втратою крові і коротким відновним періодом.

Якщо у пацієнта діагностовано абсцес або пухлина передміхурової залози, вибір хірурга падає на класичну операцію, що включає розрізи шкіри і підлеглих тканин. Широкий доступ дозволить радикально вирішити проблему і уникнути подальшого поширення патологічного процесу.

Чи застосовується народне лікування каменів в простаті.

Варто розуміти, що при наявності каменів в простаті народне лікування може застосовуватися тільки в ролі додаткового методу оздоровлення.

Відмова від традиційної медицини в користь лікування часто ненадійними рослинними препаратами може завдати шкоди здоров’ю і відстрочити початок ефективної терапії. У той же час, одиничний невеликий камінь в простаті, лікування якого за погодженням з урологом може обмежитися дієтотерапією і корекцією способу життя, може стати об’єктом застосування засобів народної медицини.

Деякі джерела для поліпшення функції простати рекомендують вживати в їжу гарбузове насіння, петрушку, мед, інші — трав’яні збори з шавлії, розмарину, женьшеню і мучниці. На жаль, сьогодні немає препаратів або трав, вибірково впливають на камені в простаті, народне лікування може мати лише загальнозміцнюючий або імуностимулюючий ефект.

Чим небезпечні камені в простаті.

Камені в простаті як наслідок тривалого запального процесу є вагомим фактором появи ускладнень простатиту. Будучи чужорідними для організму утвореннями, простатоліти (а саме так називаються камені в передміхуровій залозі) дратують і пошкоджують навколишні тканини.

Як з’являються камені передміхурової залози.

Камені передміхурової залози — щільні утворення, що складаються з епітелію і бактеріальних компонентів, поступово «обростають» оболонкою з білків, солей кальцію і фосфору.

Існує кілька версій походження простатолитов, сучасні урологи розрізняють первинні і вторинні камені простати.

До первинних відносяться конкременти, що з’явилися в ацинусах простати після ущільнення ділянок епітелію уретри і самої залози. Вторинні камені передміхурової залози з’являються в органі після формування в нирках і сечовому міхурі і є наслідком сечокам’яної хвороби.

До чого можуть привести конкременти в простаті.

Первинні і вторинні конкременти в простаті найчастіше являють собою ущільнений згусток білків, солей, епітелію і бактерій. При ослабленні тканинного імунітету мікроорганізми каменю стрімко розмножуються, викликаючи бурхливу запальну реакцію і формування абсцесу передміхурової залози.

Постійне роздратування уретри щільними стінками і виступами простатолита сприяє атрофії і склерозу навколишніх тканин, що може призводити до порушення сечовипускання і ерогенною дисфункції.

При збільшенні свого розміру або кількості, конкременти в простаті можуть здавлювати і дратувати сусідні органи: уретру, сім’яні пухирці, пряму кишку.

Крім вищеописаних ускладнень, відомо, що камінь в простаті, як фактор тривалого запалення та атрофії тканин, може збільшувати ймовірність появи пухлин сечостатевої системи.

Камені в простаті, симптоми наявності конкрементів.

Найчастіше так званий калькульозний простатит не має специфічних ознак, і камені в передміхуровій залозі, симптоми яких не лякають пацієнта, довгий час можуть залишатися не виявленими. Камені в простаті, фото яких при уретроскопії є основним достовірним підтвердженням калькульозного простатиту, бувають самих різних видів і розмірів. Від форми, якісного і кількісного складу каменів часто залежать і їх прояви.

До класичних проявів хронічного носійства невеликих одиничних простатолітів можна віднести ниючі, тягнуть або стріляють болю в паху, мошонці або статевому члені, поява крові в сечі або гемоспермія, тобто наявність в насіннєвої рідини кров’яних включень.

Камені в простаті, симптоми присутності яких включають різку затримку відходження сечі або лихоманку, можуть вважатися ознакою ускладненого, важкого простатиту, наявності великої освіти або множинних каменів. Невеликі камені в простаті, фото яких іноді надають лікарю пацієнти, можуть виявлятися безпосередньо в сечі і насінної рідини.

Камені в простаті, що робити з формуваннями.

Вибір методу лікування можливий лише після всебічної кваліфікованої діагностики, так як лікувальна тактика залежить від виду, джерела каменів і їх впливу на навколишні органи і системи. Очевидно, що масивний конкремент в передміхуровій залозі, який є джерелом гнійного запалення або гострої затримки сечі, повинен бути витягнутий з тіла пацієнта шляхом того чи іншого виду оперативного втручання.

При можливості дроблення каменю на дрібні фрагменти і відсутності протипоказань допустима малоінвазивна уретроскопічна операція через отвір сечівника. Така процедура не вимагає виконання широких розрізів і тривалого відновного лікування.

У разі абсцесу, важкої аденоми простати, ниркової недостатності доцільним буває виконання видалення утворень традиційними,» відкритими » методиками. Шляхом ретельного висічення змінених тканин і утворень через класичний хірургічний доступ можна видалити всі камені в простаті, що робити особливо важливо при наявності викликаних ними ускладнень.

Але якщо серйозних змін в організмі не спостерігається і єдиним проявом хронічного запалення є камені в простаті, що робити з ними? При відсутності сильних болів, порушення функції тазових органів доцільна дієта, що враховує хімічний склад конкрементів, регулярна протизапальна терапія і фізіотерапевтичне лікування. Грамотно складений план консервативної терапії здатний стимулювати розчинення і виведення простатолитов.

При своєчасному зверненні за медичною допомогою можливе лікування або тривала ремісія початкових стадій калькульозного простатиту.

До питання про камені передміхурової залози Текст наукової статті за фахом « Медицина і охорона здоров’я »

Анотація наукової статті з медицини та охорони здоров’я, автор наукової роботи-Геглюк О. М., Мегера В. В., Бєлов В. Ю.

Введення. Патогенез простатолітіазу можна охарактеризувати як ланцюг патологічних процесів, що призводять в кінцевому підсумку до імпрегнації corpora amylacea солями кальцію, до так званого «кам’яного кризу». Мета нашої роботи вивчення клініко-діагностичних і лікувальних аспектів каменів передміхурової залози . Матеріали і методи: За 2000-2014 рр. при УЗД 1200 пацієнтів у віці від 10 до 83 років гиперхогенные включення простати були виявлений у 482 (40,2%). У 42 пацієнтів з клінічно значущими камінням простати в якості першого лікувального етапу використовувалася консервативна терапія, що включає призначення антибіотиків, протизапальних препаратів і фізіотерапії на протязі від 2 до 12 місяців. Неефективність консервативної терапії стала показанням до проведення хірургічного лікування у 21 хворого (50%). В якості оперативної допомоги ми виконували трансуретральну резекцію простати з евакуацією конкрементів. Висновки: камені простати переважно спостерігаються у пацієнтів старше 50 років, у дітей вони є ексклюзивною патологією. У чоловіків до 35 років це захворювання зустрічається в 8,7% випадків. Камені передміхурової залози при відсутності аденоми в 50% випадків не пов’язані з хронічним простатитом. Камені, що вимагають хірургічного втручання в більшості випадків мають параколлікулярную і парауретральную локалізацію. Хірургічне лікування у молодих пацієнтів повинно полягати в мінімальній травматизації паренхіми залози при евакуації конкрементів. При поєднанні каменів простати з аденоматозним процесом ми рекомендуємо ТУР в максимально радикальному обсязі.

Схожі теми наукових робіт з медицини та охорони здоров’я, автор наукової роботи — Геглюк О. М., Мегера В. В., Бєлов В. Ю.,

Текст наукової роботи на тему «До питання про камені передміхурової залози»

Геглюк О. М., Мегера В. В., Бєлов В. Ю. до питання про камені передміхурової залози.

Харківська медична академія післядипломної освіти.

Введення. Патогенез простатолітіазу можна охарактеризувати як ланцюг патологічних процесів, що призводять в кінцевому підсумку до імпрегнації corpora amylacea солями кальцію, до так званого «кам’яного кризу». Мета нашої роботи — вивчення клініко-діагностичних і лікувальних аспектів каменів передміхурової залози. Матеріали і методи: За 2000-2014 рр. при УЗД 1200 пацієнтів у віці від 10 до 83 років гиперхогенные включення простати були виявлений у 482 (40,2%). У 42 пацієнтів з клінічно значущими камінням простати в якості першого лікувального етапу використовувалася консервативна терапія, що включає призначення антибіотиків, протизапальних препаратів і фізіотерапії на протязі від 2 до 12 місяців. Неефективність консервативної терапії стала показанням до проведення хірургічного лікування у 21 хворого (50%). В якості оперативної допомоги ми виконували трансуретральну резекцію простати з евакуацією конкрементів. Висновки: камені простати переважно спостерігаються у пацієнтів старше 50 років, у дітей вони є ексклюзивною патологією. У чоловіків до 35 років це захворювання зустрічається в 8,7% випадків. Камені передміхурової залози при відсутності аденоми в 50% випадків не пов’язані з хронічним простатитом. Камені, що вимагають хірургічного втручання в більшості випадків мають параколлікулярную і парауретральную локалізацію. Хірургічне лікування у молодих пацієнтів повинно полягати в мінімальній травма-тизації паренхіми залози при евакуації конкрементів. При поєднанні каменів простати з аде-номатозным процесом ми рекомендуємо ТУР в максимально радикальному обсязі. Ключові слова: камені простати, передміхурова залоза, простатолітіаз, трансуретральна резекція.

тільної залози (РПЗ), біохімічними і біофізичних методами, деякі білки були ідентифіковані. До них відносяться провідна кальційзв’язуючий протеїни Ѕ100А8 і Ѕ100А9, відомі як кальгранулін А і кальгранулін в, сироватковий альбумін, альфа-1 кислий глікопротеїн, цинк-альфа-2-глікопротеїн, а — і Р-субодиниці гемоглобіну, нейтрофільні дефенсин 1 і мієлопероксиду-зи, гаптоглобулін, катепсин G, простатспеці-фічний антиген. Також були виявлені білки, пов’язані з кишковою паличкою — білки.

В 1586 р. Donatus був першим, хто повідомив про камені в передміхуровій залозі. Надалі, в 1737 році простатолітіаз був описаний англійським лікарем Поль. Генрі Томпсон в 1861 році описав крохмальні тільця (corpora атуїасеа) всередині простатических залоз і вперше висунув гіпотезу, що ці тільця є попередниками конкрементів [3].

Патогенез простатолітіазу можна охарактеризувати як ланцюг патологічних процесів, що призводять в кінцевому підсумку до імпрегнації corpora amylacea солями кальцію, до так званого «кам’яного кризу». Біля витоків цього процесу стоїть порушення дренажної функції залози. Застій секрету в часточках призводить до формування амілоїдних тілець, а життєдіяльність патогенних мікроорганізмів сприяє зсуву рН секрету передміхурової залози в лужну сторону, що є сприятливим фоном для гиперкристалллизации іонів кальцію і фосфору (основних складових частин конкрементів за даними рентгеноструктурного і петрографічного аналізів). Ці камені зазвичай мають невеликі розміри, але можуть володіти тенденцією до утворення кластерів. Великі множинні камені переважно спостерігаються у чоловіків з тривалою бактеріальною інфекцією в простаті. Неінфіці-рованние простатичні кальцифікати рідко проявляються симптомами. У пацієнтів з бактеріальним простатитом камені, як правило, інфіковані і самі є джерелом пер-систирования і рецидиву бактеріального запалення.

При дослідженні складу зразків крохмальних тілець, отриманих з операційного матеріалу хворих на аденому і рак предста-

теплового шоку, ко-шапероніну, регуляторна субодиниця АТФ-залежної протеази [4].

Патогномонічних симптомів хвороби не існує. Найбільш частим проявом кам-неутворення в передміхуровій залозі є больовий синдром, який може бути характерним як для аденоми простати, так і для стриктури уретри або хронічного простатиту [1,2]. Пацієнти скаржаться на болі внизу живота, статевому члені, промежини з іррадіацією в яєчка, наголошується утруднення при сечовипусканні, відсутність напору струменя сечі. Гематурія зустрічається не завжди, але може протікати довго і інтенсивно.

Діагноз встановлюється на основі пальпації простати, оглядової рентгенографії та УЗД. При пальцевому ректальному дослідженні виявляється вогнище ущільнення простати з можливою крепітацією (18-20% випадків). Досить часто пальпація не виявляє будь-яких змін. Камені простати можуть бути неправильно трактовані як вогнища раку. Вони також повинні бути диференційовані з туберкульозом. Рентгенографія простати виявляє приблизно 30% кальцифікатів, так як справжні камені в основному рентгеннегативні. Наи-

більш інформативним діагностичним критерієм є виявлення гіперехогенних ділянок в простаті з формуванням ехопози-тивної доріжки при УЗ-дослідженні.

Пацієнти з асимптомним перебігом захворювання не потребують лікування. При наявності скарг проводиться медикаментозна і фізіотерапія як і при хронічному простатиті. У випадках вираженої симптоматики і відсутності ефекту від консервативної терапії пацієнтам рекомендується хірургічне лікування у вигляді ТУР і як крайній метод — простатектомія.

Вивчення клініко-діагностичних та лікувальних-

аспектів каменів передміхурової залози. Дослідження проводилося в рамках НДР кафедри загальної, дитячої онкологічної урології Харківської медичної академії післядипломної освіти «Діагностика та лікування онкоурологічних захворювань» № 0110U002438.

Матеріали і методи.

У клініці урології ХМАПО за 2000-2014 рр. при аналізі ультрасонографічних висновків 1200 пацієнтів віком від 10 до 83 років гіперхогенні включення простати були виявлений у 482 (40,2%). Віковий склад пацієнтів представлений у таблиці 1.

Розподіл пацієнтів за віковим складом.

камені в простаті

Вік Кількість пацієнтів Кальцифікати.

10-16 років 80 6,7 2 2,5.

17-25 років 130 10,8 8 6,2.

26-35 років 156 13 22 14,1.

36-50 років 260 21,7 7 28,5.

51-70 років 406 33,8 216 74,4.

Старше 70 років 168 14 160 95,2.

ВСЬОГО 1200 100 482 47,3.

В одному зі спостережень кальцифікат простати був виявлений у дитини 10 років. У віці до 35 років ця патологія зустрічається в 8,7% випадків. Цей відсоток зростав до 28,5% у чоловіків у віці від 35 до 50 років і досягав 80,5.

серед пацієнтів старше 50 років.

Кореляція поєднання каменів простати з супутньою патологією простати представлена в таблиці 2.

й простати з іншою патологією передміхурової залози.

Патологія Кількість пацієнтів.

Хронічний простатит 160 33,1.

Аденома простати 262 54,3.

Рак простати 32 6,6.

камені в простаті

Без інших змін в залозі 28 5,8.

У групі пацієнтів з каменями простати зазначено чітке переважання такої патології як аденома передміхурової залози і хронічний простатит.

Результати і ХІ обговорення.

Серед усіх 482 пацієнтів ми виділили окрему групу з 86 хворих, у яких камені простати були основним захворюванням. Асимптомна течія відзначалася у 24 з них (27,9%). У решти 42 пацієнта провідними симптомами були виражена дизурія (56%), больовий синдром (68%), макрогематурія (19%), обструктивні симптоми (15%). У 2 страждали зафіксована виражена макрогематурія з гемотампонада сечового міхура.

Ультразвукова картина була дуже варіабельна. Розміри вогнищ кальцифікації варіювали від 3 мм до 25 мм Множинні камені спостерігалися приблизно в 70% випадків. Чітка доріжка ослаблення ехосигналу виявлена лише в 26,6% спостережень. Ми пояснюємо це великою пропорцією дрібних вогнищ, а також.

різною щільністю каменів (справжні камені мають органічну основу).

По локалізації виділили кілька типів ультрасонографічної картини:

1) аденомный: розташування каменів на кордоні між тканиною аденоми і хірургічної капсули простати (периферичної зони);

2) параколлікулярний: наявність вогнищ каль-цифікації на рівні насіннєвого горбка і дещо латеральніше від нього (в проекції еяку-ляторних проток);

3) парауретральный: циркулярна кальцифи-кація підслизового шару простатичного відділу уретри;

4) интрапаренхиматозный: локалізація вогнищ переважно в центральній зоні органу.

У 42 пацієнтів з клінічно значущими камінням простати в якості першого лікувального етапу використовувалася консервативна терапія, що включає призначення антибіотиків, протизапальних препаратів і фізіотерапії на протязі від 2 до 12 місяців. Нееффек-

тивність консервативної терапії стала показанням до проведення хірургічного лікування у 21 хворого (50%). В якості оперативної допомоги ми виконували трансуретральну резекцію простати з евакуацією конкрементів.

Операція виконувалася за допомогою різок-тоскопа фірми R. Wolf з розмірами тубуса № 24. Втручання проводили переважно під спінальною або внутрішньовенною анестезією. У 8 оперованих пацієнтів в анамнезі був тривало поточний хронічний простатит, у 9 — відзначалася аденома простати невеликих розмірів. 4 пацієнта не вказували на раніше перенесені запальні захворювання простати, у них також була відсутня аденома простати.

УЗ-дослідження продемонструвало наступні види локалізації каменів, які зажадали трансуретральной резекції: аденомный тип — 7 пацієнтів, параколликулярный — 9, ін-трапаренхиматозный — 2, парауретральный — 3. Інтраопераційна картина практично на 90% відповідала результатами діагностичних пошуків, що залежало від обсягу резекції. Камені, що локалізувалися глибоко в периферичній зоні були практично недоступні для резекції у зв’язку із загрозою перфорації капсули простати.

Метою оперативного втручання було по можливості повне видалення тканини простати, ураженої процесом кальцифика-ції, з евакуацією великих фрагментів каменя.

Найбільш доступними для видалення були па-раколликулярные і парауретральних конкременти, а також камені локалізуються на межі аденоми та її ложа. Технічно операція не представляла великих складнощів, інтраопераційні ускладнення були відсутні. Ранній післяопераційний період також протікав гладко.

Після видалення уретрального катетера (3-4 добу) хворі вказували на дизурію і нетривалу макрогематурію, які були куповані за допомогою медикаментозної терапії протягом 1-2 тижнів.

Результати втручання оцінювали через 3 місяці, що аргументуємо термінами повної епітелізації ранової поверхні. При цьому відмічено зниження середнього балу IPSS на 7-8 пунктів і збільшення середньої об’ємної швидкості сечовипускання на 8-9 мл/с. Найбільш характерними показниками результатів лікування була відсутність больового синдрому та гематурії.

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО КАМЕНІ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ Геглюк О.М., Мегера В.В., Бєлов В.Ю.

Ключові слова: камені простати, передміхурова залоза, простатолітіаз, трансуретральна резекція.

Патогенез простатолітіазу можна охарактеризувати як ланцюг патологічних процесів, що призводять в остаточному підсумку до імпрегнації corpora amylacea солями кальцію, до так званого «кам’яного кризу». Мета нашої роботи — вивчення клініко-діагностичних та лікувальних аспектів каменів передміхурової залози. Матеріали і методи: За 2000-2014 рр. при УЗД 1200 пацієнтів у віці від 10 до 83 років гіперхогенні включення простати були виявлені у 482 (40,2%). У 42 пацієнтів з клінічно.

Аналіз результатів цієї роботи дозволяє сформулювати наступні висновки:

1. Камені простати переважно спостерігаються у пацієнтів старше 50 років, у дітей вони є ексклюзивною патологією. У чоловіків до 35 років це захворювання зустрічається в 8,7% випадків.

2. Камені в передміхурової залози при відсутності аденоми в 50% випадків не пов’язані з хронічним простатитом.

3. Камені, що вимагають хірургічного втручання, в більшості випадків мають пара-коллікулярную і парауретральную локалізацію.

4. Хірургічне лікування у молодих пацієнтів повинно полягати в мінімальній травма-тизації паренхіми залози при евакуації конкрементів.

5. При поєднанні каменів простати з адено-матозным процесом ми рекомендуємо ТУР в максимально радикальному обсязі.

1. Горпінченко І. І. про каменеутворення в передміхуровій залозі при хронічному простатиті / І. і Горпінченко, К. В. Прощен-ко, О. Я. Педченко / / Лікарська справа. — 1992. — № 11. — С. 88-89.

2. Закорко, І.-М.С. Літогенез у передміхуровій залозі / І.-М.С. Зако-рко, А.М. Піддубний, Р.А. Москаленко // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actual problems of fundamental and clinical medicine : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, Суми, 20-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. Л.Н. Приступа. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С.44-45.

3. Малков А. Л. досвід лікування простатолітіазу / А. Л. Малков, В. В. Савич, І. І. Тітяєв [і ін.] / / Андрологія і генітальна Хірургія. — 2006. — №2. — С. 35-36.

4. Zhao W-P. камені передміхурової залози впливають на антимікробну ефективність у чоловіків з хронічним бактеріальним простатитом. / З-п. Чжао, г-Т. Лі, Ж. Чен [і співавт.] / / Азіатський журнал андрології. — 2012 рік. — Том.14. — П. 715-19.

1. Gorpinchenko I. Я. Про каменеутворення в передміхуровій залозі при хроничном простатиті / І. І Gorpinchenko, К. Ві. Proshhenko, O. Я. Pedchenko / / Vrachebnoe справа. — 1992. — №11. — ЕС. 88-89.

2. Zakorko, І.- М. С. Lrtogenez в peredmihurovij для^/..- М. С. Zakorko, А. М. Piddubnij, R.А. Москаленко / / Aktual ‘N pitannja теоретично’і’ медицина. Aktual’n питання klm^Noy медицини. Kl^chm ці Патогенетичні аспекти мікроелементів. Актуальні проблеми фундаментальної та клінічної медицини: matenali naukovo-практичні konferencj students, molodih vchenih, Nkariv ta vikladachw, Суми, 20-22 шишка 2011 roku / Vidp. для vip-персон. Л. Н. Доступ. СумДУ, 2011 Рік. — Ch.1. — ЕС.44-45.

3. Малков А. Л. досвід лікування простатолітіазу / А. Л. Малков, В. В. Савич, І. Тітяєв [і ін.] / / андрологія і генітальна медицина. — 2006. — №2. С. 35-36.

4. Zhao W-P. камені передміхурової залози впливають на антимікробну ефективність у чоловіків з хронічним бактеріальним простатитом. / З-п. Чжао, г-Т. Лі, Ж. Чен [і співавт.] / / Азіатський журнал андрології. — 2012 рік. — Том.14. — П. 715-19.

значущими камінням простати в якості першого лікувального етапу використовувалася консервативна терапія, що включала призначення антибіотиків, протизапальних препаратів і фізіотерапії на протязі від 2 до 12 місяців. Неефективність консервативної терапії стала показанням до проведення хірургічного лікування у 21 хворого (50%). В якості оперативної допомоги ми виконували трансурет-ральну резекцію простати з евакуацією конкрементів. Висновки: Камені простати переважно спостерігаються у пацієнтів старше 50 років, у дітей вони є ексклюзивною патологією. У чоловіків до 35 років це захворювання зустрічається в 8,7% випадків. Камені в передміхуровій залозі при відсутності аденоми в 50% випадків не пов’язані з хронічним простатитом. Камені, що вимагають хірургічного втручання в більшості випадків мають параколікулярну та парауретральну локалізацію. Хірургічне лікування у молодих пацієнтів повинно полягати в мінімальній травматизації паренхіми залози при евакуації конкрементів. При поєднанні каменів простати з аденоматозним процесом ми рекомендуємо ТУР в максимально радикальному обсязі.

До питання про камені передміхурової залози Геглюк О. М., Мехера В. В., Бєлов В. Ю.

Ключові слова: передміхурова залоза, камені, простатоліт, трансуретральна резекція.

Патогенез простатичного літіазі можна охарактеризувати як ряд патологічних процесів, що призводять в остаточному підсумку до просякання тел амилацеи солями кальцію, так званого «кам’яного кризи». Метою нашої роботи є вивчення клініко-діагностичних і лікувальних аспектів каменів передміхурової залози. Матеріали та методи: за 2000-2014 рр. при обстеженні 1200 пацієнтів віком від 10 до 83 років у 482 (40,2%) випадках були виявлені гіперехогенні включення у передміхуровій залозі. 42 пацієнтам з клінічно значущими камінням передміхурової залози в якості першого етапу лікування проводилася консервативна терапія, що включала антибіотики, протизапальні препарати та фізіотерапію протягом 2-12 місяців. Неефективність консервативної терапії послужила показанням до оперативного лікування у 21 хворого (50%). Операція полягала в трансуретральній резекції передміхурової залози з подальшою евакуацією конкрементів. Висновки: камені передміхурової залози в основному спостерігаються у пацієнтів старше 50 років, у дітей вони розглядаються як виняткова патологія. У чоловіків у віці до 35 років захворювання діагностується в 8,7% випадків. Камені передміхурової залози при відсутності аденоми передміхурової залози в 50% випадків не пов’язані з хронічним простатитом. Камені, що вимагають хірургічного втручання, в більшості випадків розташовуються в парауретральному і паракулікулярном сегментах. Хірургічне лікування молодих пацієнтів направлено на мінімальну травматизацію паренхіми залози при евакуації конкрементів. При поєднанні каменів передміхурової залози з аденоматозним процесом настійно рекомендується трансуретральная резекція.

УДК 616-001-08 Іващенко Д.М.

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРІОФАГІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГНІЙНИХ РАН У ХВОРИХ З ПОЛІВАЛЕНТНОЮ АЛЕРГІЄЮ ДО АНТИБІОТИКІВ.

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м.Полтава.

В останні роки спостерігається тенденція збільшення кількості антибіотико-резистентних штамів мікроорганізмів як збудників ранової хірургічної інфекції, що значно ускладнює пошук ефективних шляхів лікування, особливо якщо пацієнти мають полівалентні алергічні реакції на антибіотики. Нами запропонований спосіб лікування такої групи пацієнтів з використанням бактеріофагів. Результати дослідження свідчать щодо клінічної ефективності застосування фагів при лікуванні гнійної інфекції ран.

Ключові слова: бактеріофаг, гнійні рани, алергія до антибіотиків.

Робота є фрагментом науково-дослідної роботи ВДНЗУ «УМСА» «Особливості етіології, патогенезу, клінічного перебігу гострих та хронічних хірургічних захворювань, удосконалення діагностики та лікувальної тактики». Державний реєстраційний номер 0113U001514.

Вступ На теперішній час пацієнти із запально-

п с- — , гнійними захворюваннями складають 35-40% від.

Проблема лікування гнійних ран мяких тка- ^ . „и-

^ 3 ^ кількості хворих загальнохірургічного профілю.

нин до теперішнього часу залишається далекою ,, ■ узу г ^

м lcllcH^nDUiU чсіоу оситшсіоіо^ .цси,^^ Не зменшується і летальність при гнійній інфек-

від остаточного вирішення.

Впродовж останніх десятиріч відмічені значні.

досягнення у вивченні закономірностей перебігу Переважання ролі умовно-патогенних мікро-

організмів у розвитку запально-гнійних уражень ранозагоєння, але це не призвело до суттєвого , ^

■ ■ ■ — м’яких тканин призвело до зниження ефективно-

зменшення кількості хворих із запально-гнійними «иппп мроисииниоппясппл.

, ^ сті лікування і створило труднощі в підборі ліку-

камені в простаті

Камені в простаті – лікування.

Тривале хронічне запалення передміхурової залози стає причиною такого захворювання, як калькульозний простатит. В результаті якого утворюються тверді органічні (з секрету простати) і неорганічні (із сечі, проникаючої в канали передміхурової залози) освіти – камені.

Як правило, симптоми даної патології схожі з симптомами хронічного простатиту. Тому (при їх появі) рекомендується негайно звертатися за допомогою до лікаря-уролога, щоб він порекомендував необхідне обстеження, за його результатами встановив діагноз і призначив курс терапії.

Для підтвердження діагнозу лікарю необхідно зібрати повний анамнез пацієнта і направити його на наступні дослідження: біохімічний та загальний аналіз крові, аналіз сечі за Нечипоренком, • МРТ, УЗД, рентген і комп’ютерна томографія передміхурової залози, • визначення швидкості сечовипускання.

Важливо, щоб лікування каменів в простаті було комплексним і охоплювало всі сторони захворювання. Терапія може бути консервативною і оперативною. Консервативні методи ґрунтуються на прийомі антибіотиків, альфа-адреноблокаторів і нестероїдних протизапальних препаратів.

Бажано, щоб додатково застосовувалися ще й фізіотерапевтичні процедури для поліпшення функцій передміхурової залози. Не обійтися також без прийому вітамінів і спеціальної дієти. Важливо виключити зі свого раціону такі продукти: a ) борошняні вироби, b ) птицю, жирне м’ясо, c ) спеції, приправи, прянощі, d ) консервації, e ) копчене та солоне, f ) шпинат, редис, редьку і щавель.

Якщо медикаментозне лікування не дає позитивного результату, і кальцинати погано піддаються розчиненню, то знадобиться видалення каменів з простати оперативними методами.

Існує кілька способів хірургічного виведення кальцинатів з передміхурової залози: 1 ) ендоскопічне видалення методом ТУРПЖ, 2 ) дроблення лазером, 3 ) електрорезекція, 4 ) дистанційна літотрипсія магнітними або ультразвуковими хвилями.

Якщо утворення невеликого розміру, то (в більшості випадків) призначають видалення каменів з простати лазером. Переваги цієї методики в тому, що вона абсолютно безболісна, безкровна, малоінвазивна і, що найголовніше, комфортна для пацієнтів. Для її проведення в області передміхурової залози до шкіри кріпляться датчики, що посилають лазерні промені. Під їх впливом відбувається дроблення каменів в простаті і перетворення їх в пісок, який потім самостійно виходить. Тривалість операції не більше 15 хвилин. У деяких випадках для повного їх руйнування потрібно до десяти сеансів.

Лікування каменів в простаті також виконується за допомогою магнітних і ультразвукових хвиль. Принцип цих методик схожий з лазерної: під дією ультразвукової або магнітної хвилі відбувається дроблення каменів у простаті до стану піску, який потім самостійно виходить.

З усього вищесказаного висновок один: якщо виявлені камені в простаті лікування бажано не відкладати. Адже ускладнення набагато гірше і небезпечніше самої хвороби.

Кальцинати (камені) передміхурової залози.

Одним з найчастіших діагностуються утворень в передміхуровій залозі є кальцинати простати (камені). Як правило, дана патологія зустрічається в разі запущених хронічних форм запалення органу. Це в майбутньому може бути джерелом загострення простатиту. Дана патологія досить трудомістка і не проста в лікуванні, при цьому причин утворення каменів досить точно визначити неможливо.

Визначити наявність каменів простати можна тільки при обстеженні за допомогою УЗД простати, однак, найточнішим методом в подібному випадку буде ректальне дослідження залози (ТРУЗІ). Так як кальцинати дуже часто бувають розміром близько 1 мм, при огляді УЗД абдомінальної (через живіт) можна пропустити патологію або не точно визначити розмір.

На УЗ-картині дана патологія визначається у вигляді ділянки підвищеної ехогенності, (на УЗ-картині ділянку світліше, ніж загальна структура залози). Дане утворення також може давати тінь або просвічувати повністю (тінь на УЗ-знімках буде визначатися як темна смуга відразу за освітою). Наявність тіні або її відсутність дозволяє зробити висновок або про щільність кальцинату або про те, що є в наявності фіброзне зміна структури (рубець).

Причини утворення кальцинатів простати:

часті запальні процеси в простаті; переохолодження; порушення кровотоку в органі; рідкісні статеві контакти; травми промежини; латентна форма бактерії в секреті простати, не викликає гострих симптомів.

Лікування кальцинатів простати:

Як правило, чоловіки довгий час не знають про існування у них патології, що говорить про можливість безсимптомного перебігу хвороби і яке не вимагає будь-яких активних втручань. Проте, коли приходить розуміння причини симптомів, стає необхідною відповідна терапія щодо цих утворень. У той же час, дані структури важко піддаються терапії і в основній своїй масі практично повністю не зникають. В рамках комплексного лікування при запаленнях передміхурової залози проводять фізіотерапевтичні методи лікування, такі як:

Таким чином, при правильному і систематичному апаратному лікуванні в рамках комплексного курсу можна домогтися поліпшення відповідних показників. Також варто відзначити, що далеко не всім пацієнтам рекомендовані оперативні методи лікування і перед призначенням курсу терапії лікар-уролог повинен переконатися у відсутності протипоказань.

Якщо вам необхідна консультація або виконання ТР УЗД простати в Подільську, звертайтеся в МЦ «МедПрестиж» в М. Подільськ Московської області.

Кальцинати в простаті – множинні і маленькі. Лікування кальцинатів.

Кальцинати в простаті – множинні і маленькі. Лікування кальцинатів.

Кальцинати – тверді частинки, утворені з нерозчинної солі кальцію. Вони можуть відкладатися в різних органах, проте у чоловіків найчастіше вони з’являються простаті і її виводять протоках. Відкладення кальцинатів не є нормою-це патологія, що вимагає втручання і корекції.

Якими бувають камені в простаті.

Урологи виділяють кілька видів відкладень, класифікуючи їх за механізмом освіти, хімічним складом і навіть хибність та істинності.

За способом освіти розрізняють ендогенні і екзогенні кристали. Ендогенні не проявляють себе і виникають при застійному простатиті, досягаючи 14 мм в розмірі. Екзогенні кальцинати виникають із-за попадання в протоки простати сечі, що викликає небажані відкладення в дистальних відділах – при цьому чоловік може відчувати неприємні симптоми.

За хімічним складом кальцинати поділяють на:

Фосфатні з присутністю солей фосфортной кислоти; Уратні з переважанням солей сечової кислоти; Кальцинатные, основою яких стали кальцієві солі; Оксалатні, домінуючим компонентом яких є щавлева кислота.

Кальцинати можуть бути істинними або ж помилковими. Справжні кальцинати утворюються прямо в простаті, в той час як помилкові – в нирках і сечовому міхурі. Помилкові камені забивають протоку простати, потрапляючи в уретру.

Фахівці виділяють кілька причин основних освіти кальцинатів в простаті, і серед них:

Нерегулярний секс; Недолік руху, неактивний спосіб життя; Хронічні або підозрілий запалення статевої системи, урогенітальні інфекції; Неправильне харчування – надмірне, недостатнє або складається переважно з смаженої їжі.

Всі ці фактори негативно впливають на секрет простати, змінюючи його якість. При зміні характеру соку простати знижується концентрація лимонної кислоти на користь збільшення кількості кальцієвої солі, що призводить до відкладення кальцинатів. Також в залозі починається вироблення амілоїдних тілець, на поверхні яких стрімко відкладаються солі. Камені стають результатом біохімічного дисбалансу секрету простати.

Симптоми кальцинатів в простаті.

Клінічні прояви каменів у передміхуровій залозі не є особливими і специфічними тільки для цієї патології – вони також характерні для маси захворювань сечостатевої системи чоловіків. На ранніх етапах хвороба не відрізняється вираженою симптоматикою, і інтенсивність клінічної картини збільшується по мірі росту відкладень.

Симптоми, які дозволяють запідозрити середні або великі кальцинати у чоловіків:

Больові відчуття проявляються при сидінні, під час тиску на простату (при масажі або пальпації), під час еякуляції і активних рухах. Біль нерідко захоплює куприк і поперек; Порушення потенції; Наявність прожилок і слідів крові в сечі і сперми; Систематичні загострення хронічного простатиту навіть у період лікування; Утруднене, хворобливе сечовипускання і прискорені позиви до нього.

Виражений больовий синдром властивий тільки для великих і середніх каменів. Якщо є маленькі кальцинати в простаті, то біль відчувається під час статевого контакту.

Навіть якщо чоловік вперше зіткнувся з цими ознаками або вони здаються легкими, слабовыраженными – слід звернутися за допомогою лікаря. Уролог призначить коректну програму лікування.

При підозрі на сольові відкладення в простаті, уролог здійснює детальне дослідження. Діагноз ставиться на основі:

УЗД; Комп’ютерної томографії; Лабораторного дослідження зразків крові, сперми, сечі і секрету простати; Клінічної картини.

Тільки після всіх діагностичних процедур, візуалізації розмірів кальцинатів і дифузних уражень простати призначається програма лікування.

Кальцинати в передміхуровій залозі — лікування.

У лікуванні каменів простати застосовуються консервативний і оперативний методи. Необхідна міра підбирається виходячи з обсягів відкладень, причин їх виникнення і самопочуття чоловіка.

Цей метод знаходить застосування лише при початкових етапах ураження простати камінням – він працює проти мікрокальцинатів. Лікування полягає в запобіганні росту відкладень і появи нових каменів. Програма лікування включає прийом антибактеріальних засобів, нестероїдних протизапальних препаратів, диметилсульфоксиду, венотоников і адреноблокаторів.

Для підтримки і стабілізації загального здоров’я чоловіки використовуються вітамінно-мінеральні комплекси.

Натуральні рослинні препарати також активно застосовуються в усуненні і профілактиці кальцинатів завдяки своїй властивості покращувати секрет передміхурової залози. Дозування в цих сучасних препаратах забезпечує стійкий терапевтичний ефект після декількох застосувань, а все що використовуються в складі інгредієнти доповнюють один одного. Засоби засновані на перевірених народною медициною компонентах рослинного і тваринного походження, збагачені мікроелементами.

Зверніться до наших фахівців, щоб отримати консультацію по підбору і застосування натуральних засобів для чоловічого здоров’я.

Терапія доповнюється фізіопроцедурами, що поліпшують кровопостачання малого тазу. Масаж простати при кальцинатах не призначається – кристалічні новоутворення в залозі зсуваються, механічно травмуючи її тканини.

Консервативне лікування і УВТ.

Численні кальцинати передміхурової залози вимагають інтенсивної терапії — в цьому випадку використовується щадна методика руйнування новоутворень. При ударно-хвильової терапії (УВТ) акустична хвиля дробить відкладення, після чого вони виводяться природним шляхом.

Метод застосовується широко, завдяки чому стає доступним, а процедура – легко здійсненною. Однак є і недоліки-при УВТ неможливо контролювати розмір частинок, що утворюються при дробленні. Занадто великі осколки каменів залишаються в простаті і сприяють появі нових каменів.

Операція призначається в екстрених випадках, якщо УВТ не дало очікуваного ефекту і прояви хвороби залишаються сильновыраженными. Способи втручання:

Трансуретральне; Лапароскопічне; Відкрите.

Останній тип втручання найбільш травматичний, і відновний період триває кілька тижнів – однак тільки він дозволяє видалити камені повністю.

Щоб не допустити рецидиву або розвитку захворювання, рекомендується знизити ризик зростання кальцинатів, дотримуючись активного способу життя, своєчасно звертаючись до уролога, правильно харчуючись і вживаючи натуральні препарати для профілактики захворювань простати.

Уважне ставлення до свого здоров’я підвищить якість життя і дозволить навіть в зрілому віці уникнути розвитку багатьох патологій статевої системи.

ЯК ПОЗБУТИСЯ ВІД КАМЕНІВ В ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ЗАЛОЗІ.

Камені справжні і помилкові.

Камені простати ділять на справжні, що утворюються всередині субстанції залози, і помилкові, проникаючі в неї з верхніх сечових шляхів. У простаті не буває твердих каменів, як в нирках, відповідно нічого розчиняти. Камені простати-це звапніння ділянки фіброзу. Вони не відкладаються в протоках, а всередині тканини ростуть через запущеного запального процесу. Іншими словами, це старі шрами в тканини простати, притягнули катіони кальцію. Вони можуть утворюватися в залозі при явищах простатиту і без нього. Основою їх утворення є крахмаловидные тільця. При вікових змінах залози з-за фізіологічної недостатності м’язів секрет залози застоюється в їх просвіті. Епітелій і лейкоцити, що приєднуються при простатиті, не виносяться назовні, а накопичуючись усередині порожнини, цементуються в однорідне тіло. Приєднання інфекції і розвиток запальних явищ створюють сприятливі умови для зростання амілоїдних тіл і для їх звапнення. Утворені камені залягають або в замкнутих порожнинах або в просвіті вивідних проток каналу. У більшості випадків камені простати не викликають ніяких симптомів. При каменях, що поєднуються з простатитом, відзначаються біль, розлади статевих функцій і сечовипускання. Значно частіше — прискорене сечовипускання або повна затримка сечі. При пальцевому дослідженні часто виявляють щільну горбисту простату. При неінфікованих каменях передміхурової залози немає показань для їх видалення. Приєднання гнійної інфекції з утворенням абсцесу передміхурової залози вимагає розтину гнійника, на диво, при цьому відходять і камені. При поєднанні каменів і аденоми передміхурової залози показання для операції визначаються станом аденоми. Якщо камінь простати рухливий, його можна інструментом проштовхнути в сечовий міхур і потім роздрібнити. При промежинному видаленні каменів передміхурової залози можуть виникати тривало незагойні сечові свищі, тому показання до видалення каменів повинні ставитися дуже строго.

Симптоми і фактори розвитку хвороби.

Симптоми прояву каменів в передміхуровій залозі дуже схожі на симптоми хронічного простатиту. Хворі відчувають часті болі в промежині, які посилюються під час дефекації, а також після статевого акту. У спермі може з’явитися кров. Також у хворих знижується сексуальний потяг, спостерігається дуже хворобливе сім’явиверження. Захворювання призводить до атрофії тканини передміхурової залози і її склерозу. До найпоширенішим ознаками каменів у передміхуровій залозі можна віднести наступні: тривалий перебіг хронічного простатиту з постійними загостреннями навіть при належному лікуванні; болі в лобкової частини і в промежині; краплі крові в спермі; поява ущільнень і сильні болі при спробах масажу.

Правильно вибрати метод лікування.

камені в простаті

Лікування повинно бути комплексним, всеосяжним і впливати на всі сторони механізму хвороби. Слід використовувати не тільки медикаментозне лікування, але і фізичні фактори впливу, які сприяють поліпшенню функцій простати. Дане захворювання можна лікувати двома основними методами: консервативним або хірургічним. Певні процедури протипоказані. Наприклад, заборонений масаж. Камінь в передміхуровій залозі є протипоказанням до масажу, так як можливі його міграція та травмування простатичної частини сечівника з розвитком кровотечі. Замість масажу зазвичай призначають вітамінотерапію, протизапальні ліки, антибактеріальні засоби і певні фізіотерапевтичні процедури. Неінвазивним способом лікування каменів в простаті є дистанційна літотрипсія-дроблення каменів в простаті. Для цих цілей використовують магнітні хвилі, ультразвук. Камінь під дією ударної хвилі магнітного поля або ультразвуку дробиться на дрібні частинки (пісок) і виводиться з організму з сечею. Відомий ще один метод лікування каменів в простаті: низькоінтенсивний лазер. Лазер впливає на камінь, завдяки чому він дробиться і перетворюється в пісок, який може вийти самостійно. Для того щоб повністю зруйнувати цю освіту, може знадобитися приблизно 10 сеансів. Дуже важливо, що при такому методі лікування тканини органу не зачіпаються. Офіційна медицина для лікування рекомендує три основних види препаратів: антибактеріальну терапію, альфа-адреноблокатори, нестероїдні протизапальні препарати.

Народні засоби для розчинення каменів.

Більш безпечним є лікування каменів в простаті методом літолізу, тобто розчинення різними хімічними речовинами. Слід зазначити, що кальцієві (вапняні) камені літолізу не піддаються, а ось уратні і фосфатні-легко. З практики свого лікування знаю досить випадків, коли камені в передміхуровій залозі вдавалося розчинити засобами народної медицини. Причому, таких лікарських рослин зовсім небагато. Рекомендую застосовувати як настої, так і відвари Головним недоліком такого лікування є те, що ці розчини слід приймати порівняно тривалий час, для того щоб отримати стійкий позитивний результат. Зазвичай тільки через кілька років регулярного прийому розмір каменю може значно зменшитися (все залежить від хімічної структури конкременту). Більш вираженим дією при каменях мають трав’яні настої буквиці чорної і остудника голого, берести з лимонним соком, відвари і настої золотої різки. Незважаючи на нешкідливість трав, при лікуванні каменів в простаті підхід при виборі того чи іншого збору повинен бути індивідуальним. Наводжу мої основні рецепти лікування вищевказаними лікарськими рослинами. Суміш з трав буквиці і остудника голого, взятих у рівних частинах, заварити з розрахунку 1 ст. л. суміші на 0,5 л окропу. Дати охолонути, і через 3 години приймати всередину по 0,5 склянки 3 рази на день.

Настій берести: 3 ст. л. сировини заварити в 0,5 л окропу, дати настоятися 2 години. Потім змішати 1 ст. л. настою з 1 ст. л. лимонного соку. Приймати по 0,5 склянки перед їжею 3 рази на день через трубочку.

Настоянка марени фарбувальної 10%. Приймати за 30 хв до їди по 1 ст. л. 3 рази в день, запиваючи 0,5 склянки води Порошок марени красильної: 1 ст. л. подрібненої в порошок марени розчинити в 0,5 склянки прохолодної води. Приймати 1 раз в день натщесерце через трубочку.

Відвар золотої різки: приймати за 30 хв до їди або через 1,5 години після їди по 0,5 склянки 3 рази на день. Відвар: 2 ст. л. залити 0,5 л окропу, настояти ніч. Через місяць продовжити лікування золотою різкою, приймаючи її у вигляді настоянки. Для приготування настоянки заповнити 0,5 л пляшку до половини квітами різки і залити горілкою. Настояти два тижні в темному місці. Приймати по 1 ст. л., запиваючи 0,5 склянки води 3 рази на день через 1,5 години після їжі. Курс лікування — 1 місяць. Повторити курс через один місяць перерви. Паралельно з травами я призначаю протифіброзні свічки. Фіброз зникне зовсім, але кальцинати залишаться.

Важлива і дієта.

Рекомендую вживати Овочі (морква, буряк, огірки, картопля, цвітна капуста, брокколі, гарбуз, кабачки, цибуля), зелень (петрушка, салат, селера), фрукти (яблука, груші, диня, виноград) в будь-якому вигляді. — Кисломолочні продукти малої жирності (кефір, сметана, сир). — Нежирні сорти м’яса (телятина, яловичина) і птиці (курка, індик) переважно у відвареному або тушкованому вигляді. — Морську рибу і морепродукти. — Овочеві супи. — Крупи (гречана, вівсяна, пшенична). — Соняшникова та оливкова олія. — Сірий хліб. — Сухофрукти, горіхи, мед.

У той же час необхідно виключити копчені, солоні, консервовані продукти; жирне м’ясо; редис, редьку, щавель, шпинат; прянощі, спеції.

В’ячеслав Варнавський, лікар, фітотерапевт.

Камені в передміхуровій залозі.

Утворення каменів в передміхуровій залозі зустрічається досить рідко і найчастіше у чоловіків старше 45 років. Основними складовими речовинами таких каменів є фосфати, білки, солі сечової кислоти, вапняні солі, солі щавлевої кислоти, простатический секрет і відмирають клітини епітелію, що вистилають протоки залози.

Всі камені, що з’являються в передміхуровій залозі, поділяються на справжні, що утворюються безпосередньо в ній, і помилкові, які проникають в уретру з нирок і сечового міхура і при русі закупорюють проток простати. При відсутності лікування стан хворого швидко погіршується і наростає загальна інтоксикація організму. В деяких особливо важких випадках патологія може навіть стати причиною летального результату через розвилися на її тлі ускладнень.

Причини появи каменів.

Поява каменів в передміхуровій залозі не відбувається, якщо відсутні провокують захворювання фактори. Зазвичай для формування фракції потрібна наявність тривалого застійного явища в залозі, коли її секрет не виділяється повноцінно і накопичується в протоках більшою чи меншою мірою. Провокують формування каменів такі фактори:

простатит бактеріальної природи при хронічному перебігу; небактерійний простатит природи при хронічному перебігу; аденома простати; гіперплазія передміхурової залози доброякісного характеру; рак простати.

Крім викликають захворювання причин, є і фактори, які значно підвищують схильність до нього. Такими поштовхами для початку формування каменів в передміхуровій залозі служать:

куріння; часті стресові стани; зловживання спиртними напоями (пиво також вважається); підвищений рівень токсинів; порушення кислотно-лужного та мінерального балансу; зниження імунітету; регулярні переохолодження області тазу; недотримання правил особистої гігієни; недостатня фізична активність; зашлакованість організму; часті появи урогенітальних інфекцій; запальні патології сечовивідної системи; відсутність регулярного сексу.

Також нерідко поява каменів відзначається і у любителів носити темні шкіряні штани, які не тільки створюють сприятливе середовище для хвороботворних бактерій, але ще й порушують нормальний кровообіг в організмі, особливо в області простати.

Симптоми патології досить різноманітні і дещо змінюються щодо ступеня своєї вираженості в залежності від того, який розмір мають фракції. Також впливає на інтенсивність проявів множинне або одиничне розташування каменів. Запідозрити наявність фракцій в передміхуровій залозі можна, коли відзначаються такі симптоми:

постійна слабкість; зниження уваги; падіння працездатності; погіршення апетиту; постійна втома; незначне підвищення температури, головні болі, болі в момент дефекації; болі в момент піку ерекції; болі в момент еякуляції; неминущі помірні болі в крижах; болі в промежині; болі в нижній частині живота; порушення сечовипускання; кров у сечі; порушення потенції; порушення сексуального потягу.

Відвідати фахівця слід при перших же проявах хвороби.

мануальне ректальне дослідження; УЗД простати; МРТ простати; цистограма; лабораторні дослідження виділяються рідин (еякуляту, насінної рідини, сечі).

Консервативне лікування проводиться при дрібних каменях. При ньому показано використання антибіотиків, спазмолітичних препаратів, нестероїдних протизапальних засобів і аналгетиків.

Оперативне втручання необхідне при відсутності результативності консервативного лікування протягом 30 днів або значній кількості каменів. Також операція проводиться при критичному стані хворого.

Для підтримки чоловічого здоров’я і виключення захворювань простати, лікарі нашої клініки рекомендують проходити щорічний огляд.

Встановлюється збій в роботі імунної системи, зниження рівня мінералів, необхідних для здорового функціонування організму, підвищення рівня токсинів, що в свою чергу є причиною розвитку каменів у передміхуровій залозі.

У медичному центрі ви зможете пройти профілактику не лише каміння в простаті, але і багатьох інших захворювань, відновити здоров’я і чоловічу силу.

Записатися на прийом до лікаря можна вже сьогодні, просто зателефонуйте нам. Наші фахівці підберуть зручний час відвідування лікаря.

камені простати лікування лазером.

Зміст.

Відгуки камені простати лікування лазером.

Виробник позиціонує препарат як натуральний засіб комплексної дії. Тестування, яке проводилося в різних урологічних клініках, показало абсолютну безпеку ліків, а також отримала масу позитивних відгуків як у лікарів, так і у пацієнтів. Відгуки про камені простати лікування лазером.

Реальні відгуки про камені простати лікування лазером.

Путешествие Де купити-камені простати лікування лазером.

купити в аптеці уротрин ціни осика від простатиту лікування раку простати брахітерапія Цей препарат підвищує імунітет і лікує запалення без вторинних реакцій на нирках і печінці. Він був протестований різними клінічними випробуваннями, має сертифікацію ГОСТ та ISO. Мої пацієнти на власному досвіді переконалися, що уротрин швидко знімає симптоми нефриту і зменшує число загострень. чи можна підвищувати тестостерон при аденомі простати Препарат Уротрин являє собою регулятор функцій сечостатевої системи, тому має багатонаправлену терапевтичну дію. Він містить в своєму складі екстракти, що володіють вираженим протизапальну, знеболюючу і тонізуючу дію. Основне завдання препарату — це зняття запалення і викликаних ним хворобливих симптомів. Тому він грає роль першої допомоги при виникненні дискомфорту в паху.

У нашій рідні є схильність до простатиту. Батько страждав, а в 46 років і у брата діагностували. У мене поки проблем немає, але вирішив, що краще їх попередити, ніж потім лікувати. Друг говорив, що лікар радив йому приймати для підвищення шансів зачаття Уротрин, типу він покращує якість сперми. В інструкції було написано, що можна приймати і здоровим чоловікам для профілактики простатиту. У мене вже є діти і більше не планую, але відчув, що в сексі тепер можу довше протриматися, та й саме відчуття стало яскравішим. Раджу для профілактики і простатиту, і сексуального виснаження.

Лікування лазером. Серед видів хірургічного зцілення операція за допомогою лазера є найбільшою інновацією. Камені в простаті: лікування включає в себе кілька етапів. Саме захворювання зустрічається частіше у чоловіка середнього і старшого віку. Камінчики зовсім невеликі в діаметрі. Наприклад, якщо утворилися камені в передміхуровій залозі, лікування лазером допоможе позбутися від великих твердих утворень. Хронічний простатит, гіперплазія і / або аденома простати можуть ускладнюватися камінням в простаті. З хронічними запорами. Злісно порушують основи здорового. Камені в передміхуровій залозі лікування лазером. Симптоми каменів в простаті і їх лікування народними засобами і видаленням. Камені (конкременти) в простаті — це кристалічні утворення різного складу, форми, розміру. Мають органічне і неорган. Камені в простаті: лікування. Як лікувати калькульозний простатит симптоми якого практично не відрізняються від хронічного. Дроблення каменів рекомендується при невеликих конкрементах. Процедура проводиться лазером або ультразвуком. Під їх дією невеликі камені передміхурової залози. Коли застосовується оперативне і лазерне лікування простатиту? В наш час лазерна терапія широко використовується для лікування простатиту. Метод малоінвазивний, порівняно безпечний і дуже ефективний. Як відомо, лікування каменів в простаті зводиться до двох основних методів-консервативного і хірургічного. Наприклад, якщо утворилися камені в передміхуровій залозі, лікування лазером допоможе позбутися від великих. Камені передміхурової залози. Калькульозний простатит (камені в простаті) є ускладненням хронічного простатиту, яке спостерігається у 80% пацієнтів старше 50 років. Камені в простаті лікування народними засобами як позбутися від каменів в передміхуровій залозі камені справжні і помилкові камені простати ділять на справжні, що утворюються всередині субстанції залози, і помилкові, проникаючі в неї з верхніх сечових шляхів. В ПР. симптоми наявності каменів в передміхурової залози дуже схожі з симптомами простатиту. Лікування каменів в простаті. Літотрипсія простати в клініці урології ім Р. М. Фронштейна проводиться декількома способами. Камені в простаті. Видалення лазером. Муфтахов Динар Фанурович Вік 28 20 Бер 2015. В нашій клініці виконуються будь-які ендоскопічні операції на передміхуровій залозі (лазер, електрокоагуляція, плазмова енергія і т. д. лазеротерапія видалення каменів у простаті в спб. камни в простате лазером відгуки. камені в простаті дроблення лазером. лазерне дроблення калькульозного простатиту ціна. дистанційна ударноволновая видалення каменів з простати. Що таке камені в простаті? Які симптоми каменів в передміхуровій залозі? У чому полягає лікування каменів лазером. Калькульозний простатит або камені в простаті з’являється як ускладнення простатиту, який перейшов в хронічну форму. Така неприємність трапляється приблизно з третю хворих. Камені простати можуть розташовуватися в ацинусах або дивертикулах, що мають повідомлення з порожниною уретри. Метод лікування калькульозного простатиту лазером з’явився порівняно недавно. Основною його відмінністю від інших способів усунення захворювання є висока ефективність. Камені в простаті лікування лазером Ціна багато років безуспішно боретеся з ПРОСТАТИТОМ і потенцією? Глава Інституту: Ви будете вражені, наскільки просто можна вилікувати простатит. Виділяють лікування каменів простати в Ізраїлі в Ассуте медикаментозне і хірургічне. Метод лікування каменів за допомогою лазера-відносно нове віяння в сфері медицини, проте, згідно відгуками про видалення каменів простати в лікарні Ассута, подібна методика користується. Ще де подивитися камені простати лікування лазером: Якщо простатит має хронічну форму, препарат допоможе позбутися від передчасного сім’явиверження, підвищити лібідо і відновити роботу простати. Крім того, Уротрин дозволяє нормалізувати кровообіг в органах малого таза, збільшити вироблення тестостерону і поліпшити якість сексуального життя. Виробник стверджує, що після закінчення лікування результат зберігається тривалий час. З приводу того, наскільки ефективний Уротрин і чи не розлучення це, є неоднозначні думки. Когось бентежить поширення тільки через Інтернет, а хтось шукає ваду в складі. Зокрема, можна зустріти висловлювання про те, що міститься якорець стелеться протипоказаний при аденомі простати.. уротрин отзовик відгуки. ліки від аденоми простати список Цей препарат підвищує імунітет і лікує запалення без вторинних реакцій на нирках і печінці. Він був протестований різними клінічними випробуваннями, має сертифікацію ГОСТ та ISO. Мої пацієнти на власному досвіді переконалися, що уротрин швидко знімає симптоми нефриту і зменшує число загострень. У складі ліки немає чистих антибіотиків, тому при запущених інфекціях сечостатевої системи він не замінює основне лікування, а доповнює його, прискорюючи процес одужання пацієнта. Це обумовлено наявністю екстрактів, що володіють антибактеріальними властивостями і знищують хвороботворних мікроорганізмів. Де купити в Ачинську уротрин камені простати лікування лазером ліки від аденоми простати у чоловіків камені простати лікування лазером купити в аптеці уротрин ціни можна підвищувати тестостерон при аденомі простати.

при простатиті можна.

Уротрин — засіб для чоловіків. Склад, відгуки та інструкція із застосування. Купити Уротрин в Тамбові в Аптеці. Аптека Оптових Цін № 1 м Тамбов, Вул. Носівська, 4, +7 (4752) 72-10-85. Аптека на Московській р. Тамбов, вул. Московська, 90, +7 (4752) 49-43-56. Знижка по акції діє тільки при. На жаль, купити Уротрин в Тамбові в аптеці не представляється можливим і оформити замовлення можна виключно через офіційний сайт. Після чого з Вами зв’яжеться менеджер і уточнить терміни доставки. Актуальна ціна сьогодні — 196 рублів. Уротрин можна купити в інтернет-аптеці за ціною 196.00 р. з доставкою по Тамбову. Купити Уротрин можна тільки на офіційному сайті, де зазначена повна інформація про склад препарату, дії компонентів, а також відгуки фахівців. Чоловіки, які замовляють біогенний. Купити Уротрин – засіб для відновлення чоловічого здоров’я в аптеці Тамбова. Купив упаковку, добре, що ціна доступна. В уротрин включені найефективніші сполуки, які надають спрямоване цілющий вплив на здоров’я чоловіків. Доступна вартість препарату. На жителів Тамбова ціна Уротрина справить найприємніше враження. Вигідна угода дозволить вам заощадити. Переконавшись у цілющій силі нової розробки, ви вже напевно задумалися про те, як купити Уротрин в Тамбові. Для цього не доведеться навіть виходити з дому або офісу. Звертатися. Шукаєте де купити Уротрин в Тамбові недорого? Найвигідніша ціна в Здорова аптека №2. Щоденні знижки та акції! Склад та інструкція.Уротрин в Тамбові. засіб для відновлення чоловічого здоров’я. 196 р. 1890 р.

алое лікування простати.

Лікування аденоми народними засобами (найефективніші описані нижче) є тривалим процесом, але при. Методи лікування аденоми простати бувають різними. Ще хороші відгуки на настоянку на основі листя рослини. Потрібно пару ложок подрібненої сировини залити 200 мл окропу. У світі все частіше обмовляється лікування аденоми простати народними засобами, найефективніші відгуки про натуральні засоби постійно з’являються в Інтернеті. Що таке аденома передміхурової залози. Аденома простати — це доброякісна пухлина передміхурової залози. Однак досвід читачів Вісника ЗСЖ доводить, що народні засоби також підходять для лікування аденоми передміхурової залози. В якості допоміжного лікування пропонуються народні засоби від аденоми простати. Багато чоловіки практикують такий варіант терапії з метою посилення ефекту медикаментозного курсу і фізіотерапевтичних процедур. Дія народних засобів спрямований. Які причини виникнення аденоми простати. Як виявити проблеми з простатою. Які наслідки, якщо вчасно не лікувати хворобу. Народні засоби лікування аденоми простати. Як допомагають продукти бджільництва. Симптоми аденоми передміхурової залози і простатиту. Як лікувати (народні методи лікування простатиту і аденоми простати). Профілактика аденоми простати народними засобами. ЦІКАВО ПОЧИТАТИ. Залиште відповідь Скасувати відповідь. Як лікувати аденому простати народними. Лікування простатиту найефективніші народні засоби. Лікування аденоми простати народними методами і засобами. Дата відкликання: 5 лютого 2019. Відгук: лікування простатиту народними засобами. Інші рослинні рецепти. Якщо збільшена простата, лікування народними засобами буде зводитися до вживання часнику і лимонного соку. Щоб приготувати засіб, слід взяти 200 г зубчиків, розмолоти їх. Кому вдалося вилікувати простатит народними засобами? Який засіб від простатиту найефективніший?. Народне лікування аденоми простати — рецепти лікування передміхурової залози — відгуки: 2.

Офіційний сайт камені простати лікування лазером.

камені в простаті

Лікування простатиту і каменів в простаті?

Калькульозний простатит (камені в простаті):

Камені в простаті частіше виявляються у чоловіків похилого віку. Основною причиною.

Камені в простаті (передміхуровій залозі):

Чому з’являються камені в простаті? Симптоми і методи лікування каменів в простаті. Ніякий.

Ефективне лікування простатиту у чоловіків в.

Види лікування калькульозного простатиту. Чому з’являються камені в простаті і лікування і.

Камені в простаті: лікування народними.

Лікування каменів в простаті, стаття з розділу лікування хронічного простатиту на сайті.

Камені в простаті: причини виникнення,

Камені в простаті; є наслідком неправильного лікування простатиту. І хоча точних.

Кальцинати в передміхуровій залозі і камені в.

Як проявляється калькульозний простатит. Які причини розвитку, методи діагностики і.

Симптоми і лікування каменів в простаті.

Наявність кіст і каменів в який саме прилад для лікування простатиту в і в простаті.

Камені в простаті і калькульозний простатит.

Що сприяє розвитку патології і утворення каменів в простаті, якими методами.

Камені в простаті (передміхуровій залозі): від.

Симптоми і видалення каменів в простаті. і лікуванні простатиту, уретриту і.

Камені в простаті-лікуємо ліками і.

Калькульозний простатит (камені в простаті) – наявність в ацинусах і канальцях передміхурової.

Наскільки небезпечні камені в простаті?

Причини появи каменів в передміхуровій залозі, симптоми калькульозного простатиту і.

Кальцинати в простаті: причини, симптоми,

В цілому, в лікування каменів в простаті входять наступні аспекти • * оперативне лікування,

Камені в простаті або калькульозний простатит:

камені в простаті

простатит. запалення на тему «В простаті камінь» дається і лікування.

Камені в простаті: симптоми і лікування.

Класифікація каменів в простаті. Причини, симптоми, діагностика. Лікування каменів в простаті.

Камені в простаті: лікування лазером,

Одним з ускладнень хронічного простатиту є камені в простаті. Освіта.

Камені в простаті: як лікувати?

Лікування простатиту, явищ в органах тазу і лікування каменів простати в.

Камені простати: симптоми і лікування.

Кальцинати і камені простати займаюся лікуванням простатиту хронічний простатит-в.

Лікування простатиту і — Samec.Guru.

Камені в простаті (калькульозний простатит, камені своєчасне виявлення і лікування.

Лікування каменів в простаті-симптоми і.

10.10.2017 · У статті розповідається, чому утворюються камені в простаті, які симптоми і ознаки.

Камені простати — prosto-prostata.com.ua.

Від чого виникає калькульозний простатит, що передує даному захворюванню і як.

Камені в простаті: причини, симптоми і лікування.

Лікування каменів в простаті у чоловіків і симптоми хвороби. Камені в простаті — це.

У простаті камінь — урологія-Здоров’я Mail.Ru.

Як дізнатися про наявність конкрементів в простаті і лікування каменів простати і простатиту.

Камені в передміхурової залози (простаті):

Про вирішення проблеми — Камінь в простаті в 29 років. Сторінка 1 — Форум про чоловіче репродуктивне.

Камені (кальцинати) в простаті їх види і методи.

Якщо виявлений камінь в простаті, особливості лікування і лікування простатиту.

Камені в простаті: симптоми і лікування каменів.

Головна / захворювання та лікування / камені в в лікуванні простатиту лікування каменів простати.

Камені в передміхуровій залозі: симптоми,

Що таке кальцинати в простаті і як і лікування каменів в при простатиті і як від.

Камені в простаті: причини, симптоми, лікування і.

камені в простаті

Ударно-хвильова терапія. Для лікування хронічного калькульозного простатиту і видалення.

Кальцинати в простаті — симптоми каменів,

Різновиди каменів, причини утворення, діагностика і симптоми. Лікування каменів в.

Хронічний калькульозний простатит (камені в.

Які є способи лікування простатиту і аденоми передміхурової залози? Камені в простаті.

Камінь в простаті: причини появи і методи.

Простатит гуру: симптоми і лікування каменів в простаті-детальним описом і принципами.

Простатит і аденома: в чому відмінність симптомів.

Лікування хронічного простатиту; аналіз секрету простати і лікування каменів в.

Лікування каменів в простаті народними.

02.08.2015 · Чому з’являються кальцинати в простаті і Масажер для лікування простатиту каменів ст.

Простатит: причини, симптоми і лікування.

Що являють собою камені в простаті у лікування простати, простатит, аденому в.

лікування в Ізраїлі.

Чому пацієнти з країн СНД обирають «НьюМед Центр»?

«NewMed Center Israel» — переваги.

спілкуємося російською консультуємо безкоштовно підбираємо кращого вузькопрофільного спеціаліста бронюємо квитки бронюємо проживання оформляємо запрошення здійснюємо трансфер працюємо без передоплати здійснюємо оплату в касу клінік за цінами клінік організовуємо екскурсії.

Видалення / лікування каменів простати (передміхурової залози) в Ізраїлі.

Патологічні процеси в простаті часто провокують утворення в ній каміння (або конкрементів), що призводять до поширення інфекції по всьому організму і різних захворювань сечостатевої системи. Чоловік може відразу не помітити наявність каменів, так як захворювання має схожі симптоми зі звичайним простатитом. Але такі дискомфортні відчуття, як біль в паховій області, ускладнення в процесі сечовипускання, кров’яна суспензія в сечі, зазвичай спонукають хворого звернутися до лікаря. Лікування і видалення каменів простати в Ізраїлі зараз проводиться досить швидко за допомогою сучасних способів.

Інноваційні методи обстеження перед видаленням каменів простати в Ізраїлі.

Якщо вас турбують постійні проблеми з простатою, аденома або наявність конкрементів, співробітники нашої компанії організують для вас проходження детального обстеження в Ізраїлі.

Діагностика простати в Ізраїлі може включати:

розгорнуті клінічні аналізи крові; рентгенографію; тест «ТРУЗД»; бактеріальний мазок; УЗД сечостатевих органів; консультацію уролога та інших фахівців.

Обстеження простати і лікування проводиться кваліфікованими лікарями зі значною лікарською практикою, тому ризик постановки неправильного діагнозу тут повністю виключений.

Новітні методи видалення каменів простати.

Консервативні способи застосовуються на початкових етапах розвитку хвороби. Досить часто вони дозволяють домогтися чудових терапевтичних результатів. Однак для більшості пацієнтів єдиним показанням є хірургічне втручання, найчастіше проводиться по ендоскопічного методу.

У тому випадку, коли камені занадто великого розміру і не піддаються іншим лікувальним технікам, лікар може призначити малоінвазивну або відкриту операцію з повної резекції залози. Найчастіше застосовуються щадні методики, порожнинні операції проводяться вкрай рідко.

Ін’єкція літолізуючого препарату за вартістю лікування і видалення каменів простати в Ізраїлі цілком доступна і дозволяє в короткі терміни позбутися від конкрементів. Після багатьох заходів призначається антибактеріальний і протизапальний курс прийому медикаментів.

Літотрипсія – ще один користується попитом метод в клініках лікування і видалення каменів простати в Ізраїлі. Суть його зводиться до подрібнення конкрементів ультразвуковим випромінюванням, які потім виводяться природним шляхом. За таким же принципом працюють лазерні установки або магнітні хвилі.

Відповіді лікарів на запитання пацієнтів.

В яких випадках призначають операцію, якщо були виявлені камені?

У лікарні видалення каменів простати обов’язково при наявності сильних больових відчуттів, серйозних розладах функціонування нирок або сечового міхура. Також до операбельному лікування вдаються тоді, коли медикаментозна терапія не призводить до позитивних результатів протягом двох місяців її застосування.

У мене зараз немає часу лягти на операцію, що буде, якщо не позбутися від конкрементів?

Судячи з відгуків про лікування і видалення каменів простати можна зробити висновок, що ця операція легко переноситься пацієнтами. Якщо ігнорувати наявність каменів, може початися процес зараження крові, також краю конкрементів постійно пошкоджують кровоносні судини, людина частіше відвідує туалет, у нього можуть виникнути проблеми в статевого життя.

Які переваги лазерного дроблення конкрементів?

камені в простаті

Лазерні технології сьогодні є найбільш ефективними і малотравматичними для пацієнта. Дроблення лазерним випромінюванням відбувається швидко, часто – дистанційно, рідше – через уретру. При цьому ціни на видалення каменів простати лазером більш доступні, ніж в інших країнах з розвиненою медичної системою.

Позбавтеся від каменів раз і назавжди – зверніться в NewMed Center!

Знайдений древній скелет з величезними каменями в області простати.

Чоловічий скелет, вік якого встановлений в 12 тисяч років, був виявлений археологами на давньому цвинтарі Al Khiday в Судані (Східна Африка). Серед тазових кісток в області простати (передміхурової залози) у нього знаходилися три камені розміром з волоський горіх . За життя ця людина очевидно відчував сильні болі.

За словами археологів це ймовірно найдавніші і найбільші камені в простаті, виявлені досі.

Фотографії: центр суданських досліджень і суб-Сахари-Тревізо / університет Падуї / Seeker.грудка.

Міжнародна група археологів під керівництвом Центру дослідження Судану і Чорної Африки (область на південь від пустелі Сахара) з Тревізо (Італія) виявила цей скелет разом з останками ще 190 осіб на давньому цвинтарі Al Khiday, що на лівому березі Білого Нілу, недалеко від міста Омдурман.

Камені були знайдені в області між тазовими кістками і двома поперековими хребцями. Спочатку дослідники класифікували їх як звичайні камені (випадково опинилися в кістках скелета). Але тестування показало, що камені за складом схожі на ті, які формуються в передміхуровій залозі чоловіків.

Три знайдених каменю. Фотографії: центр суданських досліджень і суб-Сахари-Тревізо / університет Падуї / Seeker.грудка.

В інтерв’ю сайту Seeker дослідник Лара Марітан розповіла, що камені за своїм мінералогічним складом, неоднорідності, щільності і концентричній мікроструктурі сильно відрізнялися від порід навколишнього середовища і отримали підтвердження біогенного походження.

Довідка Камені в простаті досить часте явище. З цим стикаються близько 35-40% чоловіків через 8-10 років від початку захворювання. Основними складовими каменів в простаті є білок, фосфати, вапняні солі, солі сечової кислоти, щавлевої кислоти, епітелій проток залози і простатичний секрет. Головною причиною виникнення каменів в простаті є хронічні захворювання передміхурової залози, які супроводжуються тривалим застоєм простатичного секрету.

У більшості випадків камені, що утворилися в передміхуровій залозі, дуже малі в розмірах, не більше декількох міліметрів. Але в цьому випадку дослідники зіткнулися з рідкісною патологією.

Щоб виключити ймовірність, що камені могли виникнути в нирках або жовчному міхурі, вчені зробили ряд аналізів. Сканування електронного мікроскопа показало, що камені мали незвичайну структуру кристалів апатиту кальцію і витлокита — незвичайної форми фосфату кальцію, що вказує на їх походження в передміхуровій залозі.

На каменях виявили сліди бактерій, що вказує на запалення.

Інші скелети з кладовища Al Khiday були обстежені і було з’ясовано, що ці люди за життя не страждали від яких-небудь хронічних захворювань.

Доктор Мікаела Біндер з інституту археології Австрії вважає, що виявлення цього захворювання відкриває нове вікно в дослідженнях здоров’я і умов життя людей того часу.

— У сучасних клінічних випадках навіть від невеликих каменів в передміхуровій залозі людина відчуває сильні болі в області попереку, труднощі і болі при сечовипусканні. Беручи до уваги величезний розмір виявлених каменів, можна сказати, що людина страждала від дуже сильних болів і виникли ускладнення могли привести до його смерті.

Камені сечового міхура і простати.

Це захворювання лікують:

Урології №1 (Андрології та реконструктивної урології)

Запис на прийом поставити запитання.

Видалення каменів сечового міхура і простати в центрі урології.

при ФГБУ «Клінічна лікарня» Управління справами Президента РФ.

Наші переваги.

. Актуальні методи лікування В нашій клініці використовується методи лікування, показали свою ефективність в усуненні каменів. Камені в простаті – консервативне лікування хронічного простатиту. Камені в сечовому міхурі – літотрипсія (відкрита або ендоскопічна). . Протоколи швидкого відновлення fast track період відновлення після операції в середньому становить 1 місяць*, завдяки впровадженню в нашій клініці протоколів швидкого відновлення FAST TRACK. . Повна діагностика У нашій лікарні проводиться вся необхідна діагностика: Камені в простаті – консервативне лікування хронічного простатиту. Камені в сечовому міхурі – літотрипсія (відкрита або ендоскопічна). . Тривалість лікування-10 днів*. Середній термін перебування в стаціонарі при лікуванні каменів сечового міхура становить 10 днів. . Безкоштовне лікування для громадян Росії ВМП Клініка надає медичну допомогу відповідно «Положенням про надання спеціалізованої, у тому числі високотехнологічної медичної допомоги», затвердженим наказом від 2.12.2014 р. N 796н. . Лікування за стандартами моз Строки та порядок лікування встановлюються відповідно до стандартів надання медичної допомоги та клінічними рекомендаціями, встановленими міністерством охорони здоров’я РФ.

* — Вказані середні терміни на основі статистичних даних для більшості випадків.

Нас часто запитують.

Які документи взяти з собою на консультацію?

ТРУЗД, УЗД сечового міхура,УЗД нирок, оглядова урографія, ритм микций, шкала IPSS, QoL.

Які документи (висновки, аналізи) потрібні, щоб вступити на лікування?

Паспорт, страховий поліс, СНІЛС, група крові, RW, Гепатити В,С, ВІЛ, ОАК, ОАМ, біохімія крові, Коагулограма, ЕКГ, Рентген органів грудної клітки, ЦДС вен нижніх кінцівок.

Яка вартість лікування в Центрі урології ФГБУ «Клінічна лікарня» Управління справами Президента РФ?

Вся інформація про вартість послуг знаходиться в прейскуранті на платні медичні послуги лікарні.

Потрібна медична допомога?

Запишіться на прийом до фахівців Клінічної лікарні на сайті або за телефоном +7 (495) 620-83-83.

Увійдіть в ОК.

Камені в простаті: причини захворювання і способи його лікування.

камені в простаті

Виявити найбільш яскраві симптоми утворення каменів в простаті досить легко. В основному людина відчуває больові відчуття або в нижній частині живота, або в районі промежини, або в крижах.

Як виявити хворобу?

Пацієнти, які страждають від конкрементів, відчувають біль, як в процесі сексу, так і при сім’явиверганні. При діагнозі калькульозний простатит в спермі можуть міститися краплі або згустки крові. Больові відчуття з’являються навіть в спокійному стані тіла: в положенні стоячи, при тривалому сидінні.

Збільшена частота сечовипускання, яке супроводжується гострим спазматичним або тягне болем — — ознака хвороби. Деякі пацієнти відзначають присутність болю навіть при дефекації. Неприємне печіння всередині викликано атрофованими тканинами.

Причини утворення каменів в простаті.

Після проведення комплексної діагностики каменів в передміхуровій залозі можуть бути встановлені причини появи каменів. Сьогодні в медицині розрізняють дві основні групи факторів.

Камені простати можуть утворюватися, якщо пацієнт часто страждає порушенням роботи сечовидільної системи. До таких факторів належать: аденома або гіперплазія залози; відкладення солей; ускладнення при простатиті; застій сечі.

Чим спровоковано появу каменів в простаті?

Камені можуть накопичуватися в простаті при недотриманні простих правил гігієни, навіть при недбалому ставленні до свого здоров’я. Так, «провокаторами» хвороби є: переохолодження, стрес, перевтома; травми статевих органів, урогенітальні інфекції.

Встановлюються причини виникнення каменів в простаті проведенням діагностики. Сучасними методами дослідження є: ректальне обстеження, аналіз крові, УЗД, КТ, МРТ. Курс лікування каменів в простаті залежить від результатів діагностики.

Сучасні варіанти лікування конкрементів.

Сьогодні позбутися від каменів в простаті можна трьома способами.

Має на увазі антибактеріальну терапію із застосуванням вітамінного комплексу, лікарських препаратів. Іноді такий метод комбінується з деякими фізіотерапевтичними процедурами.

Він являє собою видалення конкрементів із залози за допомогою низькоінтенсивного лазера або магнітних хвиль. Суть лікування полягає в подрібненні каменів до розміру піщинок, які потім виводяться з сечею.

Літоліз (розчинення за допомогою будь-яких речовин) також ефективний варіант для боротьби з утворенням каменів. Засобами для розщеплення конкрементів виступають: відвар буквиці і остудника, настій берести, настойка/порошок марени красильної, відвар золотої різки. Ці ж суміші трав зменшують ризик і небезпеку простатиту.

Для застереження болючих проблем з передміхурової залозою чоловікам рекомендується проводити просту профілактику виникнення каменів в простаті.

Камені простати.

Хороша видимість на рентгенограмі тіней конкрементів простати дозволяє не тільки розпізнати захворювання, але і встановити топографічні особливості ураженої передміхурової залози. Камені в передміхуровій залозі у більшості випадків множинні і розташовуються в обох бічних частках, групами або розрізнено. Простатичні камені виявляються рельєфніше при пневмоцистографії, завдяки якій одночасно вдається бачити збільшену передміхурову залозу. Камені простати розміром від просяного зерна до горошини дають на рентгенограмі інтенсивну, добре окреслену тінь. Тіні зазвичай розташовуються по обидві сторони від середньої лінії, накладаючись на область симфізу і іноді нижче його. Камені, локалізуючись в тканини простати, можуть зміщуватися експансивним процесом, що виникає в ній. При аденомі простати камені розташовуються в нижньому полюсі фіброаденоматозної маси. Якщо ж має місце рак простати, абсцес або велика кіста, то ці утворення виявляються більш-менш оточеними каменями. Наявність великих каменів вказує на попереднє існування в залозі дилятированных проток і порожнин, що є наслідком запальних процесів. Зокрема, при туберкульозі простати бувають видні великі порожнини, заповнені камінням. Затримка секрету і запальні процеси в залозі часто підтримуються знаходяться в ній маленькими каменями.

При великих каменях, розташованих в збільшеній простаті, тіні їх можуть проектуватися вище симфізу і в таких випадках слід диференціювати їх від каменів сечового міхура (рис. 294 , 295 ).

Рис. 294. Оглядовий знімок. Чоловік 70 років. Аденома простати. Множинні камені передміхурової залози.

Рис. 295. Оглядовий знімок. Чоловік 70 років. Камені в аденоматозній передміхуровій залозі.

Гострий простатит викликає облітерацію складок слизової уретри і коллікулярних борозенок; він також може зміщувати уретру і насіннєвий горбок наперед. При гострому простато-везикул на уретроцистограмме часто відзначається піднесеність сечового міхура з широкими вдавленням в області сечовідних устий і наявністю помірного стазу в нижній частині сечоводу. При хронічному простато-везикул дно сечового міхура виявляється піднесеним то з лівого, то з правого боку зі зміщенням шийки міхура кпереди і в бічну сторону.

Генералізований набряк простати подовжує і випрямляє задню уретру. На уретрограмі в разі помірного набряку уретра стає прямою замість нормального викривлення. При сильному набряку вона має увігнутість назад, що особливо добре буває видно на знімках, зроблених під час сечовипускання. Односторонній набряк викликає зміщення просвіту уретри в латерально-вентральному напрямку і найчастіше в неуражену сторону. Бічне зміщення відзначається головним чином в коллікулярной і инфраколлікулярной частини уретри. Вельми велике Бічне зміщення задньої уретри може спостерігатися при абсцесі простати.

При уретрографії може спостерігатися заповнення порожнини абсцесу контрастною рідиною (рис. 296 ).

Рис. 296. Уретроцистопростатограмма. Чоловік 50 років. Абсцеси простати (в обох частках), що розкрилися в уретру.

Ділятація простатичного мішечка ;

Хронічний уретрит, тазовий спондиліт і симфізит.

ДИЛАТАЦІЯ ПРОСТАТИЧНОГО МІШЕЧКА (utriculus prostaticus) — утрикулит.

До огда простатичний мішечок широкий і ділятірован, його активний дренаж погіршується, секрет евакуюється в повному обсязі. Гострий задній уретрит і простато-везикуліт зазвичай втягують в процес мішечок. Мішечок великих розмірів відносно часто виявляється на уретроцистограмме у хворих хронічним простато-везикулитом.

Підозра на наявність утрікуліта виникає тоді, коли насіннєвий горбок виявляється великим і широким, в той час як супраколлікулярная частина уретри довга, а шийка міхура звужена. Настільки ж характерним для великого мішечка є дуже широкий просвіт уретри безпосередньо над насіннєвим горбком, особливо коли контур його випинається в дорсо-латеральному напрямку. Це не атрофія, а сильно ділятірованная порожнину, обумовлена первинним дефектом в паренхімі простати. Така картина комбінується з типовими змінами, що виявляються при ректальної пальпації.

Великий мішечок виявляється при аномалії розвитку інтерсексуального характеру, іноді при гіпоспадії і нічному енурезі. Повністю блокований мішечок може виявитися, як велика кіста, між дном міхура і прямою кишкою.

При гострому куперіть набряк передміхурової залози може зумовити на уретрограмі воронкоподібне вдавлення в уретрі на рівні мембранозної її частини. У деяких випадках хронічного купериту в залозі можуть розташовуватися вогнища звапніння.

Зміни в куперових залозах, найчастіше спостережувані на уретроцистограмі, є наслідком хронічного процесу. На уретрограмме контрастну речовину шляхом рефлюксу може проникнути в один або два екскреторних протоки, а іноді навіть в паренхіму самої залози. Экскреторные протоки нерідко мають неправильний контур, часто дилятированны в безпосередній близькості від уретри.

У випадках хронічного куперита стриктура уретри, зазвичай розташована на рівні відкриття протокою куперових залоз.

ХРОНІЧНИЙ УРЕТРИТ, ТАЗОВИЙ СПОНДИЛІТ І СИМФІЗИТ.

Цей синдром, що включає в себе уретрит, простатовезикуліт, склероз шийки сечового міхура, стриктуру уретри і деструкцію симфізу, описаний Luidblom і Roman us (1902) і спостерігається нерідко.

На уретроцистограмме відзначаються: невелика кількість залишкової сечі в міхурі, грубий або грануляційний рельєф слизової задньої уретри і групи маленьких простатичних каменів. Крім цього, часто має місце рефлюкс з уретри в простатичні протоки, піднесене дно сечового міхура внаслідок везикуліту, стриктура уретри і склероз кісток лонного зчленування.

Вельми істотними в клінічній картині є ревматоїдні ускладнення, зокрема осифікуючий тазовий спондиліт (анкілозуючий спондилартрит), сакроілеїт, симфізит. Іноді при цьому спостерігається деструктивний артрит в одному або обох тазостегнових суглобах. Вогнищеві зміни в лонном зчленуванні протікають у формі склерозу з субхондральними ерозіями або без них. Склероз симфізу обумовлений хронічним уретритом.

Добре відомий остеїт симфізу, пов’язаний з простатектомією. Після відповідного лікування він зазвичай піддається зворотному розвитку.

Уретрити у жінок можуть супроводжуватися вогнищевими змінами в лонном зчленуванні на грунті асептичного некрозу, так само як і у чоловіків.

Камені передміхурової залози у хворих на аденому і рак простати. Гусейнов, Фаррух Ібрагім огли.

480 руб. | 150 грн. | 7,5 дол. ‘, MOUSEOFF, FGCOLOR, ‘#FFFFCC’,BGCOLOR, ‘#393939’);» onMouseOut=»return nd();»> Дисертація — 480 руб., доставка 10 хвилин , цілодобово, без вихідних і свят.

Автореферат — безкоштовно , доставка 10 хвилин , цілодобово, без вихідних і свят.

Гусейнов, Фаррух Ібрагім огли. Камені передміхурової залози у хворих на аденому і рак простати. : дисертація. кандидата медичних наук : 14.01.23 / Гусейнов Фаррух Ібрагім огли; [Місце захисту: ГОУВПО «Московська медична академія»].- Москва, 2013.- 106 с.: мул.

Зміст до дисертації.

ГЛАВА 1. Камені передміхурової залози (Огляд літератури) 14.

1.1. Історія вивчення і поширеність каменів передміхурової залози 14.

1.2. Етіологія і патогенез каменів передміхурової залози 18.

1.3. Склад і структура каменів передміхурової залози 23.

1.4. Локалізація і клінічні ознаки каменів передміхурової залози 28.

1.5. Методи діагностики каменів передміхурової залози 32.

камені в простаті

1.6. Підходи до лікування каменів передміхурової залози 38.

1.7. Камені передміхурової залози при ДГПЗ і РПЗ 46.

ГЛАВА 2. Матеріали та методи дослідження 48.

2.1. Характеристика хворих 48.

2.2. Оцінка скарг, вивчення анамнезу і об’єктивне обстеження хворих 50.

2.3. Методи лабораторного дослідження 52.

2.4. Методи променевої діагностики 53.

2.5. Уродинамічне дослідження 56.

2.6. Біопсія передміхурової залози і види оперативного лікування. 57.

2.7. Методи дослідження складу і структури простатичних каменів 60.

2.8. Статистичні методи дослідження 66.

ГЛАВА 3. Передопераційні результати 67.

3.1. Вік хворих і камені передміхурової залози 67.

3.2. Зв’язок каменів простати з показниками IPSS 69.

3.3. Камені простати і індекс QoL 71.

3.4. Камені простати і показники урофлоуметрії 73.

камені в простаті

3.5. Взаємозв’язок каменів і обсягу простати 77.

3.6. Оцінка впливу каменів передміхурової залози на рівень ПСА 79.

3.7. Локалізація каменів по зонах передміхурової залози 83.

3.8. Кореляція каменів передміхурової залози і хронічного запального процесу 84.

ГЛАВА 4. Післяопераційні результати 87.

4.1. Склад каменів передміхурової залози 87.

4.2. Структура каменів передміхурової залози 90.

4.3. Дані гістологічного дослідження 99.

Практичні рекомендації 108.

Введення до роботи.

Актуальність проблеми.

Камені передміхурової залози у чоловіків у віці старше 50 років зустрічаються досить часто. За даними різних авторів, конкрементів у передміхуровій залозі виявляються у 1-80% чоловіків такого віку (Мохаммед Абул Кашем Шаркар, 1989; Стецишин Р. В. і співавт., 2004; Артеменко О. В., Сікора В. В., 2011; Park s. — W. et al., 2010). Більш того, останнім часом число пацієнтів, у яких в передміхуровій залозі виявляються конкременти, значно зросла, що пов’язано з широким впровадженням у клінічну практику трансректального ультразвукового сканування (Трапезникова М. Ф. і співавт., 1997). Точна їх частота залишається невідомою, так як камені передміхурової залози зазвичай виявляються випадково при їх безсимптомному перебігу під час профілактичного огляду чи обстеження з приводу іншого захворювання, в основному, хронічного простатиту, доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ) і раку передміхурової залози (РПЗ). З цієї причини до останнього часу камені передміхурової залози вважали клінічно малозначною патологією. Внаслідок цього, незважаючи на досить високу частоту їх виявлення, роль каменів простати щодо різних урологічних симптомів і хвороб залишається недостатньо вивченою (Мохаммед Абул Кашем Шаркар, 1989; Geramoutsos I. et al., 2004; Park S.-W. et al., 2010). В літературі широко висвітлені лише ті аспекти каменів передміхурової залози, які пов’язані з діагностикою та лікуванням хронічного простатиту. Водночас їх частота, локалізація, склад та клінічні прояви, особливості діагностики та перебігу захворювання у хворих на ДГПЗ та РПЗ не з’ясовані. На можливий взаємозв’язок каменів передміхурової залози і цих захворювань, свідчать результати ряду робіт останніх років. Наприклад, про існування такого зв’язку між каменями передміхурової залози і ДГПЗ свідчить описана деякими авторами кореляція каменів передміхурової залози і симптомів нижніх сечових шляхів (Konig J. E. et al. 2004; Donnell R. F., 2005). Що стосується ймовірного взаємозв’язку між простатичними каменями і РПЖ, то вона може бути асоційована із запаленням в простаті. Ці припущення засновані на результатах одних досліджень, що показали зв’язок каменів передміхурової залози з хронічним запаленням (Geramoutsos I. et al., 2004; Kseolu H. Et al., 2010; Chen H.J. et al., 2011), та інших досліджень, які продемонстрували, що хронічний запальний процес, в свою чергу, може сприяти розвитку РПЗ (Nelson W. G. et al., 2004; Palapattu G. S. et al., 2005; De Marzo A. M. et al., 2007). Виходячи з цього, цікавим напрямком наукових досліджень є оцінка впливу каменів передміхурової залози на рівень сироваткового простатичного специфічного антигену (ПСА) як індикатора кореляції каменів передміхурової залози і РПЗ. Як відомо, різні фактори впливають на концентрацію ПСА, що ускладнює інтерпретацію результатів даного дослідження. Тому з’ясування зв’язку каменів передміхурової залози з показником ПСА буде сприяти зниженню хибнопозитивних результатів аналізу крові на ПСА і зменшення числа непотрібних біопсій передміхурової залози.

Таким чином, вищевказані обставини обумовлюють актуальність проведення цього дослідження, спрямованого на вивчення взаємозв’язку між каменями і такими широко поширеними захворюваннями передміхурової залози, як ДГПЗ і РПЗ. Воно дозволить оптимізувати підходи до ведення хворих ДГПЗ і РПЗ в поєднанні з каменями передміхурової залози.

Мета дослідження:

Вивчити особливості проявів каменів передміхурової залози при доброякісної гіперплазії передміхурової залози і раку простати.

Завдання дослідження:

Виявити кореляцію каменів передміхурової залози і різних передопераційних параметрів при доброякісної гіперплазії передміхурової залози і раку простати.

Оцінити вплив каменів передміхурової залози на рівень сироваткового ПСА.

Визначити закономірності локалізації простатичних каменів в анатомічних зонах передміхурової залози при доброякісної гіперплазії передміхурової залози і раку простати.

Вивчити взаємозв’язок каменів і хронічного запального процесу передміхурової залози.

Дослідити склад і частоту виявлення різних типів каменів передміхурової залози.

Визначити характерні особливості структури каменів передміхурової залози.

Порівняти простатичні і сечові камені за вмістом в них білка і з’ясувати зв’язок цього показника з властивостями простатичних каменів.

Наукова новизна:

Виявлено закономірності поєднання каменів передміхурової залози з різними параметрами передопераційного обстеження хворих ДГПЗ і РПЗ.

Визначено особливості будови, структури та локалізації каменів передміхурової залози при їх поєднанні з ДГПЗ та РПЗ.

Проведено порівняльний аналіз складу простатичних і сечових каменів з подальшим обґрунтуванням проявів простатичних каменів, виходячи з їх складу.

Доведена можливість високої частоти присутності хронічного запального процесу в передміхуровій залозі при наявності в неї каміння.

Практична значимість:

камені в простаті

Виявлено основні передопераційні фактори, які призводять до збільшення ризику виникнення каменів у передміхуровій залозі.

Оцінено взаємовідношення каменів передміхурової залози і рівня сироваткового ПСА при ДГПЗ і РПЗ.

Обґрунтовано доцільність дослідження секрету простати у всіх випадках передопераційного діагностування каменів передміхурової залози для оцінки наявності і ступеня хронічного запального процесу в передміхуровій залозі.

Показано особливості будови, структури, властивостей і локалізації каменів передміхурової залози для адекватного проведення профілактичних та лікувально-діагностичних заходів при них.

Положення, що виносяться на захист:

Імовірність виявлення каменів передміхурової залози статистично значимо підвищується зі збільшенням віку хворих і обсягу передміхурової залози.

Камені передміхурової залози не роблять істотний вплив на концентрацію сироваткового ПСА.

При наявності каменів передміхурової залози хронічний запальний процес в ній зустрічається достовірно частіше, ніж при відсутності каменів.

Найбільш частим варіантом будови каменів передміхурової залози є змішаний тип, а серед усіх видів солей в більшості випадків камені передміхурової залози містять фосфати.

Центральна і периферична частини каменів передміхурової залози відрізняється за будовою: центральна зона складається з аморфного і кристалічного компонентів, периферична — тільки з аморфного компонента лише з невеликим включенням кристалітів малих розмірів.

Простатичні камені мають високий вміст білка в порівнянні з сечовими каменями, що призводить до відмінності властивостей цих каменів.

Особистий внесок автора.

Планування досліджень, збір матеріалу, створення та ведення бази даних, ведення хворих, статистична обробка та аналіз отриманих зроблені особисто Гусейновим Ф. В. Він особисто виконав більшу частину діагностичних досліджень, брав активну участь при проведенні оперативного лікування пацієнтів, а частина операцій виконав особисто.

Публікація:

По темі дисертації опубліковано 11 наукових робіт, у тому числі 4 у центральних періодичних виданнях, рекомендованих Вищою атестаційною комісією при Міністерстві освіти і науки Російської Федерації.

Апробація роботи.:

Матеріали дисертації обговорені на:

Російської наукової конференції з міжнародною участю «Сечокам’яна хвороба: фундаментальні дослідження, інновації в діагностиці та лікуванні » (р. Саратов, 15 червня 2011 р.);

XII З’їзді Російського товариства урологів (М. Москва, 19 вересня 2012 р.);

спільної науково-практичної конференції кафедри та клініки урології ГБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет імені І. М. Сєченова» (М. Москва, 24 вересня 2012 р.).

Впровадження результатів роботи в практику:

Результати проведеного дослідження використовуються в практичній роботі урологічних відділень УКБ №2 ГБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет імені В. М. Сєченова» при обстеженні та лікуванні хворих, які страждають на ДГПЗ і РПЗ в поєднанні з каменями простати, а також у навчанні студентів, інтернів і ординаторів в клініці та на кафедрі урології лікувального факультету, а також лікарів на курсі урології ФППО ГБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет імені В. М. Сєченова».

Обсяг і структура роботи:

Матеріали дисертації викладені на 123 сторінках машинописного тексту, включають 41 малюнок і 10 таблиць. Дисертація складається з введення, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, результатів власних досліджень, обговорення отриманих результатів, загального висновку, висновків, практичних рекомендацій та списку літератури. Список літератури включає 121 джерело, з яких 38 вітчизняних і 83 зарубіжних робіт.

Склад і структура каменів передміхурової залози.

Про існування конкрементів передміхурової залози було відомо кілька століть тому. Перша згадка про них привів М. Donatus [63] ще в 1586 році, коли автор пояснив зменшення кількості еякуляту під час статевого акту наявністю каменів простати. Надалі, у другій половині XVII століття, вивчення цього захворювання отримало продовження в роботах N. de Blendy [115] і F. Bartholetus [115], в яких також повідомлялося про існування взаємозв’язку аспермии і каменів простати. Зв’язок обструкції сім’явивідних шляхів конкрементами і безпліддям відзначена в опублікованому в 1708 р. праці F. Loss [115]. Морфологічний опис каменів, отриманих з передміхурової залози, вперше було виконано J. Douglas [115] в 1707 році. Вони були охарактеризовані як маленькі тверді тіла, що нагадують горошини, кам’яної консистенції. У роботі «До питання про сечових каменях» у 1747 р. Louis [115], потім Morgagni у 1762 р. [115] зробили перші спроби узагальнення матеріалу по калькулезному простатиту, але широку популярність дані роботи не придбали, так як вони носили характер опису клінічних випадків і не розкривали етіопатогенез каменів простати. Після детального обстеження питання в 1838 р. Civiale [115] стверджував, що причини утворення каменів простати все ще невідомі, як і органічні зміни, що викликаються їх присутністю. Незважаючи на безліч вищевказаних робіт по даній темі, більшість фахівців заперечувало можливість існування каменів простати. Наприклад, Legucn [115] вважав, що камені передміхурової залози не існують, а можуть мати місце лише камені простатичного відділу уретри. Аналогічної думки дотримувалися Tanton і Marion [115], які в 1906 р. написали, що існування каменів є малоймовірним, але у всякому разі заперечували їх клінічну значимість. Це традиційне переконання передавалося від одного покоління вчених іншому без будь-яких серйозних спроб спростування. Поступово, у міру розвитку хірургії простати і діагностичної апаратури, можливості підтвердити наявність каменів простати росли. До впровадження в практику ультразвукового дослідження (УЗД) прижиттєва діагностика каменів передміхурової залози була майже неможливою, і вона ґрунтувалася на даних пальцевого ректального дослідження, яке володіло низькою специфічністю, і оглядової урографії, з допомогою якої камені виявляли в поодиноких випадках. В еру застосування УЗД, перш за все, трансректального ультразвукового дослідження (ТРУЗІ), число пацієнтів з діагностованими конкрементами передміхурової залози істотно збільшилося [24; 36; 50].

Відомості про поширеність каменів передміхурової залози істотно відрізняються у різних авторів. Так, за даними різних досліджень, конкременти в простаті виявляються від 1% до 80% хворих похилого віку [1; 13; 21; 45]. Суперечливі дані про частоту каменів простати можна пояснити відсутністю єдиного обліку захворювання, різноманіттям і складністю обстеження передміхурової залози, відсутністю чіткої клінічної симптоматики або «ненауковістю» цієї теми [21]. Прикладом робіт, де зазначено, що камені передміхурової залози зустрічаються рідко, служить дослідження П. М. Сидоренько [37]. Згідно з даними цієї роботи, з 386 хворих з каменями сечової системи тільки у 8 чоловіків спостерігали камені передміхурової залози. За даними О. В. Проскури [26], з 864 хворих на сечокам’яну хворобу лише у 3 хворих мало місце наявність каменів простати. У клініці P. M. Фронштейна [38] за 25 років лікування з приводу каменів передміхурової залози проходили лише 13 чоловік. На підтвердження цього, в клініці Мауо [26] камені передміхурової залози відзначені тільки у 0,6% із 3000 хворих із захворюваннями передміхурової залози. У найбільшому дослідженні Fanfack [26] було виявлено, що на 200000 урологічних хворих припадає близько 5000 (0,25%) випадків первинних каменів простати. Частота виявлення каменів простати в дослідженні J. S. Joly від 1931 р. [82] дещо перевершувала її частоту в вищевказаних роботах, але, в цілому, була невисока і склала 34 (5,3%) випадку захворювання з 636 хворих з каменями сечової системи.

Вищевказані низькі показники виявлення каменів простати можуть бути обумовлені охопленням тільки рентгенопозитивных каменів великих розмірів. Цей висновок підтверджено даними багатьох досліджень, в яких була отримана досить висока частота виявлення каменів передміхурової залози [63; 74; 83; 87]. За даними М. Fox [63], частота виявлення каменів простати за допомогою рентгенографії склала 13,8%, що виявилося набагато нижче даних аутопсії. На відносно високу частку випадків каменів простати при аутопсії вказали В. А. Thomas І j. t. Robert [115], за даними яких у 250 трупів конкременти простати виявлені в 25% випадків. На користь того факту, що камені в передміхуровій залозі утворюються досить часто, свідчать дані J. I. Epstein [59]. Він повідомив, що простатичні камені були виявлені в 70-100% випадках при аутопсії, при цьому найбільш часто у чоловіків старше 50 років. У більшості випадків такі камені мали множинний характер і малий розмір (менше 5 мм в діаметрі). В роботі J. Неї Suh s et al. [68] у 298 випадках радикальної простатектомії і цистопростатектомії у 88,6% пацієнтів були виявлені камені простати, у 58,1% — камені насіннєвих бульбашок і у 17,1% — камені еякуляторних проток. Крім того, багато фахівців спостерігали виразну взаємозв’язок частоти каменів простати і віку чоловіків. Наприклад, S.-W. Park ct al. [45] повідомили, що у пацієнтів 65 років ймовірність наявності каменів простати вище в 2,27 рази в порівнянні з пацієнтами 65 років. H. D. Young [120] з’ясував, що камені простати практично не зустрічаються в дитячому віці і рідко виникають у чоловіків молодше 40 років. За даними Р. В. Стецишина і співавт. [13], у віці до 35 років камені передміхурової залози зустрічаються в 10% випадків, тоді як серед пацієнтів старше 50 років частота виявлення каменів сягає до 80%. Однак A. Y. Izzidien [81] спостерігав випадок каменеутворення в передміхуровій залозі у віці 4 років. Слід додати, що у молодих пацієнтів камені простати частіше поєднуються з камінням верхніх сечових шляхів, ніж у пацієнтів старшого віку. Так, М. Fox [63] в 1963 році при аналізі результатів обстеження 3510 чоловіків виявив, що у хворих молодше 25 років в 50% спостережень мало місце поєднання каменів передміхурової залози і верхніх сечових шляхів. А у віці від 50 до 70 років, незважаючи на високу частоту діагностування каменів простати (більше 2/3 всіх випадків), кореляція каменів передміхурової залози і верхніх сечових шляхів не відзначена.

Методи лабораторного дослідження.

На думку багатьох фахівців, камені передміхурової залози вимагають лікування лише в невеликому відсотку випадків. Це пов’язано з відсутністю симптомів захворювання в більшості випадків [52; 65; 83; 120].

У зв’язку з малим числом публікацій останнім часом щодо тактики лікування хворих з каменями передміхурової залози, в цьому огляді літератури висвітлені, головним чином, існували кілька десятиліть тому підходи щодо цього контингенту хворих.

Більшість авторів дотримувалося наступної тактики ведення хворих з каменями передміхурової залози. При виявленні каменів передміхурової залози в результаті пальцевого ректального дослідження у чоловіків молодше 40 років і відсутності виражених суб’єктивних симптомів рекомендовано динамічне спостереження за пацієнтами. А при наявності виражених суб’єктивних симптомів доцільно проведення хірургічного лікування [19; 21; 89; 93]. При неускладнених каменях невеликих розмірів без симптоматики лікування не показано [18; 20]. При каменях в поєднанні з простатитом показано консервативне лікування [18; 20; 26]. При каменях, розташованих в порожнинах передміхурової залози, ускладнених інфекцією з утворенням абсцесів, показане хірургічне лікування — розкриття гнійника і видалення каменя через пряму кишку або промежину [20], або шляхом надлобковій чреспузирной простатотомии [18].

Щільно фіксовані великі камені видаляють шляхом промежинної або надлобковій чреспузирной простатотомии [20]. При наявності каменів в гіперплазованій передміхуровій залозі виробляють чреспузирную аденомектомію [18; 20]. Надлобковая простатектомія показана, коли є єдиний камінь в одній з часток гіперплазованої залози і камінь в основному виступає в сечовий міхур [65; 75; 82; 89]. Однак вибір такого доступу в якості основного піддавався критиці, так як в більшості випадків камені, розташовані поблизу від капсули передміхурової залози, видаляються не повністю. Це пояснюється тим, що вказаний спосіб дає обмежений доступ до апікальної і нижньолатеральних частин хірургічної капсули, в яких можуть бути локалізовані простатичні камені.

Велика частина авторів сходяться на думці, що промежинний доступ є оптимальним для видалення більшості простатичних каменів, так як він дозволяє детально оцінити анатомічну картину. Основною перевагою цього способу вважається те, що при цьому хірург може не тільки видалити камені, але і провести лікування сполучних уражень органу. Розрізняють 3 варіанти промежинного видалення каменів передміхурової залози:

1) Промежинна простатотомия. Ця методика була рекомендована Н.Н. Young [121] в якості «ідеальної операції», коли у хворого мали місце слабо виражені сечові і загальні порушення. Однак у багатьох хворих після такого способу лікування камені передміхурової залози були видалені не повністю, що вимагало вторинної операції для видалення резидуальних каменів і полегшення сечовий симптоматики.

2) Субтотальна промежинна простатектомія. R. B. Henline [72; 73], запропонувавши цю методику, виходив з того, що видалення інфікованої передміхурової залози разом з капсулою дозволить запобігти рецидив утворення каменів. Цей метод показаний при поєднанні простатичних каменів з неускладненою добркачественной гіперплазією передміхурової залози.

3) Радикальна промежинна простатектомія. Цю методику вважали показаною при поєднанні каменів передміхурової залози з наступними захворюваннями: а) з карциному передміхурової залози; б) з ДГПЗ і камінням в сім’явивідних протоках або насінних бульбашках з однієї або обох сторін; в) з різними видами свищів.

Іншим загальновизнаним доступом до передміхурової залози і шийки сечового міхура, використовуваним для видалення простатичних каменів є позадилобковий доступ. Він являє собою самий прямий підхід, який забезпечує огляд тієї частини хірургічної капсули, яка вимагає найбільш пильної уваги при простатичних каменях.

Камені передміхурової залози, безумовно, потребують лікування у разі ускладнень — приєднання інфекції, порушення відтоку сечі внаслідок здавлення або деформації простатичної частини уретри, коли камені викликають макроскопическую гематурію в результаті ерозії епітелію, тромбозу судин або ішемічного некрозу простатичної тканини. Лікування простатолітіазу спрямований, перш за все, на попередження, а в разі наявності — на усунення каменеутворюючих зон в передміхуровій залозі та інфекції. Профілактика каменеутворення виходить на перший план при наявності каменів у хворого, якому показана операція на передміхуровій залозі з метою усунення обструкції сечовивідних шляхів, викликаною ДГПЗ. У таких випадках запобігання подальшого каменеутворення в протоках і ацинусах передміхурової залози можна забезпечити шляхом кюретажу апікальної та нижнелатеральных зон хірургічної капсули безпосередньо після аденомектомії. Такий хірургічний прийом повинен стати складовою частиною операції у всіх хворих на ДГПЗ в поєднанні з каменями передміхурової залози, яким виконується аденомектомія.

Зв’язок каменів простати з показниками IPSS.

Дослідження складу і структури простатичних каменів, віддалених в результаті ТУР і радикальної простатектомії, проводили на базі кафедри фізики та хімії твердого тіла ФГБОУ ВПО » Московський державний університет тонких хімічних технологій ім. М. В. Ломоносова «(ректор-доктор технічних наук, професор Фролкова А. К.) під керівництвом доктора хімічних наук, професора Кузьмичової Галини Михайлівни.

Для дослідження фазового складу каменів передміхурової залози застосовували наступні методи: рентгенографічний метод (кількісний і якісний фазовий аналіз), інфрачервону (ІЧ) спектроскопію (якісний та кількісний аналіз), рентгеноспектральний мікроаналіз з вивченням мікроструктури [12]. Рентгенографічний метод виконували з використанням автоматизованих дифрактометров «ДРОН-3» (графітовий плоский монохроматор) і «HZG-4» (Ni-фільтр) на Сіка випромінюванні, в інтервалі кутів 29 2-50 (обертання зразка, безперервний режим, 1 град/хв).

Якісний рентгенофазовий аналіз являв собою зіставлення рентгенометричних даних (інтенсивність — I, % і про міжплоскостні відстані — d,A) трьох найсильніших дифракційних відображень на дифрактограмі досліджуваної речовини з рентгенометричними даними цих же відображень для аналогічного з’єднання, наведених в базі даних PDF JCPDS і оригінальних роботах. Чутливість рентгенофазового аналізу для даних сполук -5%. Кількісний аналіз складу каменів простати здійснювали шляхом порівняльної оцінки інтенсивностей найсильніших дифракційних відбиттів компонентів, що входять до складу каменю, за методом коефіцієнтів [12]. Для співвідношення двох дифракційних відбиттів, що належать двом різним сполукам піт, використовували наступне інтенсивність відбиття, х; — зміст відповідного з’єднання в зразку, pi , г/см3 щільність фази, \х> — масовий коефіцієнт окремих компонентів, що входять до складу з’єднання, х->% — вміст цих компонентів у сполученні). Для кожного поєднання сполук, що входять до складу каменів простати, розрахований коефіцієнт К. Помилка визначення склала 5-г 8%.

ІЧ-спектральний якісний аналіз проводили за допомогою ІЧ-Фур’є-спектрофотометра «EQ 5.5». Якісний аналіз заснований на визначенні характерних піків валентних коливань функціональних груп: в оксалатах (С=0 — 1700 см»1; С-0 — близько 1100 см»; Н20 — 3200-3400 см»1), фосфатах (Р043 — 970, 1080 см»1) і уратів (=С — Н: 3010-3060, 960-1000 см»1; С=З, C=N: 1520-1580 см»1) [10].

Нами вперше кількісно визначено вміст білка в камені передміхурової залози методом спектрофотометрії на приладі «СФ-26» (довжина хвилі Х=750 нм). Навіска (0,01-0,015 г )подрібненого каменю розчинялася в розчині 0,1 м NaOH протягом 96 годин, потім фільтрувалася, а далі за методом Лоурі [25] визначався вміст білка. Помилка вимірювання становила 3%.

Рентгеноспектральний аналіз із вивченням мікроструктури каменю виконували за допомогою приладу «Quanta 400» з Si-Li детектором з ультратонким вікном, що дозволяло проводити кількісний аналіз хімічних елементів з атомним номером N 4. При цьому межа повторюваності (г) результатів досягав 0,1%. Морфологію каменю вивчали за допомогою растрового електронного мікроскопу високого дозволу «JEOL JSM-7500F» (Японія) після попередньої обробки поверхні каменю пастою з метою створення електропровідного шару. Помилка вимірювання досягала 0,7-3,5%.

Елементний мікроаналіз каменю проводили на енергодисперсійним рентгенівському микроанализаторе «INCA» («Oxford Instruments», Великобританія). Цей вид аналізу виконаний тільки при одному великому камені простати, максимальний розмір якого становив -15 мм.

Для класифікації каменів передміхурової залози були використані встановлені Мохаммедом Абул Кашем Шаркаром [21] характеристики різних типів каменів (табл. 4).

Цистин C6H12N2O4S2пр. гр. Р6 22а=5.436 Ас=56.37 Ар=1.66 г/см Карбонат кальцію Вид полиморфа не вказано Простатичні камені порівнювали з сечовими каменями за вмістом білка для оцінки їх властивостей. Для цієї мети методом випадкового вибору були використані 80 зразків сечових каменів розмірами від 4 до 25 мм, отриманих у 67 пацієнтів в результаті виконання різних оперативних втручань або самостійно відійшли. 2.8. Статистичні методи дослідження.

При проведенні статистичного дослідження спостережувані змінні були класифіковані як кількісні і якісні. При описі кількісних ознак спочатку проводили аналіз відповідності виду розподілу ознаки закону нормального розподілу. Для цього використовувалася перевірка статистичних гіпотез про вид розподілу ознаки. За результатами аналізу брали одну з гіпотез: нульову гіпотезу (про те, що розподіл досліджуваного ознаки в генеральній сукупності відповідає закону нормального розподілу) або альтернативну гіпотезу (про те, що розподіл досліджуваного ознаки в генеральній сукупності не відповідає закону нормального розподілу). Рішення про вид розподілу приймали з використанням критерію Шапіро-Уїлка, так як він є найбільш потужним і універсальним серед інших критерій і при цьому найбільш суворим [31]. Для опису вибіркового розподілу кількісних ознак, яке відрізнялося від нормального, вказували наступні характеристики: число об’єктів дослідження (п), медіану (Me), нижній (Q25%) і верхній (Q75%) квартилі, а також мінімальне (Min) і максимальна (Max) значення ознак. Так як розподіл усіх досліджуваних ознак відрізнявся від нормального, порівняння груп хворих за кількісними ознаками проводилося з використанням непараметричного методу — за допомогою U-критерію Манна-Уітні. При описі якісних номінальних ознак вказували відносну частоту (частку) цієї ознаки в досліджуваній групі. Порівняння груп за якісною ознакою проводили за допомогою методу Пірсона і максимальної правдоподібності хі-квадрат. Достовірними вважали відмінність між групами при значеннях р 0,05. Статистичну обробку даних проводили за допомогою програми «Statistica v. 8.0» («StatSoft», 2007).

Структура каменів передміхурової залози.

При цьому така закономірність у вигляді частого поєднання каменів і хронічного запального процесу в простаті була простежена як при ДГПЗ, так і при РПЗ (табл. 10). Результати нашого дослідження підтвердили дані інших робіт, де також були отримані аналогічні зв’язки між камінням і запалення в передміхуровій залозі [50; 78; 103; 104]. Низьку частоту супутнього хронічного простатиту у пацієнтів з ДГПЗ та РПЗ без каменів простати порівняно зі спостереженнями з камінням простати можна пояснити наступним чином. Часте поєднання (аж до 100%) хронічного запалення з цими захворюваннями було відзначено в багатьох роботах, однак при цьому не досліджували частоту виявлення хронічного простатиту в залежності від наявності або відсутності каменів простати. Мабуть, така висока частота хронічного запалення була обумовлена саме наявністю каменів у простаті, а при відсутності каменів хронічний простатит зустрічається рідше. В силу цих причин при дослідженні частоти хронічного простатиту у груп пацієнтів з камінням і без них було отримано достовірну відмінність між ними за цим показником. Таким чином, з великою часткою ймовірності можна припустити наявність істотної взаємозв’язку каменів простати і хронічного запального процесу. Таблиця 10. Частота виявлення хронічного запалення в простаті.

Після радикальної простатектомії (п=80) 85±6,8 62,9+4,1 0,029 Середня значениепо всім зразкам(п=160) 83,8±6,4 61,9±3,9 0,031 В результаті проведеного дослідження отримані дані про склад і структуру каменів передміхурової залози, відзначені особливості будови різних типів каменів. Ці дані пояснюють різні властивості каменів передміхурової залози (щільність, рентгенконтрастність і т. д.). Крім того, встановлена значуща взаємозв’язок каменів передміхурової залози і хронічного запального процесу. Багато в чому наші дані можна порівняти з результатами останніх робіт в даній області. Хоча багато аспектів простатолітіазу залишаються невивченими, представлені дані можуть бути успішно використані при профілактиці, діагностиці та лікуванні зазначеного захворювання.

Незважаючи на широке поширення каменів передміхурової залози серед чоловіків старшого віку, увага приділялася фахівцями до цієї проблеми в недостатній мірі. Це пояснювалося, перш за все, тим, що камені передміхурової залози часто служили випадковою знахідкою при обстеженні з приводу інших захворювань і їх вважали клінічно незначущої нозологією. Внаслідок цього чисто досліджень в цій галузі нечисленно, і велика частина цих робіт проводилися досить давно. Тому багато аспектів каменів передміхурової залози залишаються маловивченими, що стало підставою для проведення цього дослідження з метою вивчення особливостей проявів каменів передміхурової залози при таких частих захворюваннях, як ДГПЗ і РПЗ.

На відміну від багатьох робіт останніх років, опублікованих у світовій літературі, наше дослідження включало досить велика кількість спостережень (160 осіб), і воно було спрямоване на вивчення цілого ряду ключових питань: 1) виявлення кореляції каменів передміхурової залози та різних передопераційних параметрів при ДГПЗ і РПЗ; 2) оцінку впливу каменів передміхурової залози на рівень сироваткового ПСА; 3) визначення закономірностей локалізації простатических каменів у різних анатомічних зонах передміхурової залози при ДГПЗ і РПЗ; 4) вивчення особливостей поєднання каменів і хронічного запального процесу передміхурової залози; 5) дослідження складу і частоти виявлення різних типів каменів передміхурової залози; 6) з’ясування характерних рис структури каменів передміхурової залози; 7) порівняння простатических і сечових каменів по вмісту в них білка і оцінку зв’язку цього показника з властивостями простатических каменів.

В результаті проведеного дослідження було виявлено, що з усіх досліджуваних передопераційних ознак (вік пацієнтів, сума балів за шкалою IPSS, індекс QoL, об’єм передміхурової залози, рівень сироваткового ПСА і його щільність, показники урофлоуметрії) достовірну кореляцію з камінням передміхурової залози мали тільки вік пацієнтів та обсяг передміхурової залози. При цьому така взаємозв’язок була простежена тільки при ДГПЗ, тоді як при РПЗ вона не відзначена. Це означає, що присутність каменів передміхурової залози не призводить до значимого підвищення рівня ПСА.

При вивченні особливостей локалізації каменів передміхурової залози по анатомічних зонах залози виявлено, що, незважаючи на більш часте розташування каменів у периферичній області, це не має статистично значимий характер.

При дослідженні складу і структури каменів передміхурової залози отримані нові дані. Так, показана можливість існування текстурованих зразків уратних каменів. Крім того, виявлені відмінності в складі Центральної і периферичної частин каменю передміхурової залози, виявлено високий вміст білка в каменях передміхурової залози і підтверджено зв’язок цього фактора з твердістю каменю. У нашому дослідженні отримані докази про наявність вираженого взаємозв’язку каменів і хронічного запального процесу передміхурової залози.

Найдавніші камені в простаті виявили у чоловіка кам’яного віку.

На західному березі у верхів’ях Нілу тривають розкопки стародавнього поховання Аль-Хідай (Al Khiday). Ще в 2013 р. археологи виявили тут останки чоловіка, у якого серед кісток лобка знаходилися і округлі Камені розміром з великий горіх. Останки датовані ще пізнім плейстоценом, близько 12 тис. років тому. І в новій роботі, результати якої опубліковані журналом PLoS One, вчені показали, що ці камені-свідчення болісної хвороби, від якої страждав колись ця людина.

За словами авторів роботи, Сандро Сальваторі (Sandro Salvatori), Донателли Усаи (Donatella Usai) і їх колег з Італії і Судану, до теперішнього моменту в Аль-Хідай розкопано більше 1000 кв. км, на яких знайдено близько 190 могил. Поховання тут вироблялися трьома «хвилями», остання з яких оцінюється в 2000 років тому, а перша – 12 тис., під завісу періоду плейстоцену і початку неолітичної революції. Таких найдавніших останків виявлено 94. Незвичайним виявилося те, що більшість з них були поховані обличчям вниз. Так само лежали і останки «чоловіки з камінням».

Один з каменів лежав між кістками таза, поблизу поперекового відділу хребта, цілком однозначно вказуючи на своє походження. Однак Сальватори і його колеги надійно упевнилися в цьому, вивчивши мінеральний склад, мікроструктуру, щільність і інші їх властивості. Вони виявилися складені апатитом і фосфатом кальцію, цілком однозначно підтверджуючи «медичну» природу каменів. Більш того, в них були сліди мікробів, які могли викликати запалення простати і створити умови для відкладення мінералів і зростання каменів.

Кальцинати в передміхуровій залозі – як лікувати камені в простаті.

Камені бувають різної природи, відрізняються за щільністю і хімічним складом. Подслушано_лайфхакoverhear Щоб до вас не ломилось в гості ніяке непрохане хуйло, п. Що таке кальцинати? Кальцинати являють собою кристали різної форми, що сформувалися з неорганічних солей кальцію (оксолаты, фосфати), вони шкодять передміхуровій залозі. ketchyp99LOL былиб среднии століття можнобы ло б сказати, що відьми сразуб бля в багаття!ахаха. 1 Причини. Конкременти або кальцинати – це щільні утворення, що з’являються в порожнинах і каналах залози. Урологи виділяють кілька можливих причин каменеутворення. Конина (Егорь. Кальцинати (конкременти) в передміхуровій залозі-це кристалічні конгломерати неорганічного походження. .

RT Компресор , пристрій просте по своїй конструкції, але і на стільки ж потрібне!.

Невелика кількість розцінюється як норма для здорового чоловіка.

у томмо футболка з руської написом я умир mtvstars One Direction.

камені в простаті

2 Класифікація. На зв’язок вийду тільки в неділю ввечері. Процес їх утворення там, де вони не повинні бути присутніми в нормі в рідкому вигляді і як результат, ураження органів і тканин, носить назву кальцинозу (звапніння), може отримати хронічний характер.

Новорічний кубок в Єгор’євську 2013: 6 грудня 2013 р.

Місячник профілактики в Югорську.

you_die_die тебе то я зафіласофіл. 7 Чим небезпечні кальцинати в передміхуровій залозі. Призовник Василь, йдучи в армію, подарував своїй дівчині, щоб дочекалася — вібратор. ___D_K___ бувало і краще) Твої?.

У зоні підвищеного ризику утворення кальцинатів простати знаходяться чоловіки старше 45 років, їм лікувати прояв треба терміново. На сх.

У Дніпропетровську без операції видаляють ниркові камені.

І аденому простати.

Европейская медицина у Дніпропетровську. Сучасні методи ендоскопічної хірургії успішно застосовують в нашому місті. Зокрема в одній з найбільш делікатних областей — урології. Тільки за останні півроку лікарі Клініки сімейної медицини провели півсотні операцій, повернувши пацієнтів до повноцінного життя. Найпростіший метод позбавлення каменів в організмі — контактна лазерна літотрипсія. Простіше кажучи, дроблення. Лазерне волокно безпосередньо контактує з каменем, буквально розплавляючи його. Немає ніяких обмежень по локалізації і щільності утворень. Таким чином, хірургічне втручання виключає такі ускладнення як крововтрати і запалення. Постопераційний період мінімальний. Золотий стандарт ендоскопії — біполярна трансуретральна резекція аденоми простати. Біполярна технологія-альтернатива відкритому оперативному втручанню. Негативний вплив на організм пацієнта зведено до мінімуму. Крім того, ця щадна процедура показана людям будь-якого віку і навіть з супутньою кардіопатологією. Постопераційний період займає дуже короткий час. Лікарі клініки сімейної медицини мають великий досвід у проведенні таких операцій. Тільки за останні півроку їх виконали близько півсотні. Важливо, що тут комфортні умови для перебування пацієнтів, контроль лікування і, при необхідності, листки непрацездатності. Також в Клініці сімейної медицини — європейська діагностика — комп’ютерні та магнітно — резонансний томографи останнього покоління. Досягнення прогресу на варті збереження Вашого здоров’я-гасло під яким тут працюють лікарі.

Камені в простаті.

Статистика свідчить про те, що калькульозний простатит розвивається частіше у людей літнього віку і, як правило, виникає.

внаслідок уповільненого хронічного простатиту. Дане захворювання характеризується утворенням каменів (конкрементів) в передміхуровій залозі.

Існує два види конкрементів — екзогенні та ендогенні. Ендогенні камені утворюються внаслідок застійного простатиту, вони досягають незначних розмірів — до 4 мм в діаметрі. Виявити такі камені можна лише при ретельній діагностиці пацієнта, так як досить тривалий час вони не дають про себе знати — больові відчуття слабо виражені.

Екзогенні камені локалізуються в дистальних відділах передміхурової залози. Найбільш часті причини-хронічні захворювання сечостатевої системи різного генезу, доброякісна гіперплазія (аденома простати).

Камені в простаті можуть з’явитися внаслідок застійних або запальних явищ в її протоках. Коли ці протоки закупорюються, в соку простати з’являються солі кальцію. Протоки можуть запалюватися в результаті попадання в них інфекції або від закидання в них сечі. Інфікують залозу найчастіше такі мікроорганізми як уреаплазма, хламідіоз, мікоплазмоз. Тривалі утримання або нерегулярний секс можуть погіршити недугу. У цей період виявляють камені передміхурової залози від 20 мм до 2,5 сантиметрів. Калькульозний простатит може бути викликаний оксалатами, уратами і фосфатами.

До розвитку калькульозного простатиту може привести гіподинамія. Крім цих явищ захворювання може виникати через закидання сечі з сечівника в протоки простати під час акту сечовипускання. В цей час солі, що містяться в сечі, перетворюються в кристали, а потім перетворюються в камені. Привести до рефлюксу можуть стринктури сечівника, а також різні травми, оперативні втручання на простаті, атонія залози.

Освіти в простаті можуть бути первинними або вторинними. Первинні освіти є істинними, з’являються вони або в протоках цього органу або в його ацинусах. Вторинні камені простати ще називають хибними, вони не утворюються безпосередньо в залозі, а потрапляють в неї з верхніх відділів сечостатевої системи — нирок, сечівника і сечового міхура.

Клінічна картина хронічного калькульозного простатиту залежить від ступеня занедбаності захворювання, розмірів і кількості каменів в протоках передміхурової залози. Хворобливі відчуття посилюються в сидячому положенні, при тривалій ходьбі, під час статевого акту.

Для цього захворювання характерні такі основні симптоми: біль під час дефекації; проблеми з потенцією; як незначна, так і гострий біль внизу живота, а також у паховій області; болі в області крижів; гематурія — наявність крові в сечі; зниження лібідо та порушення ерекції, зниження статевого потягу; часті позиви до сечовипускання; гемоспермия (характеризується домішкою крові в спермі).

Ударно-хвильова терапія виводить камені з простати.

Кальцинати в простаті — поширена проблема чоловіків, яким за 30. Часті переохолодження, хронічні запалення в малому тазі-інфекції провокують утворення твердих відкладень в тканинах передміхурової залози. Ігнорування проблеми часто призводить до імпотенції.

— Чоловік десять років працював шофером автобуса. Їздив за кордон. Там головне — графік. Не завжди їв як слід. Від цього почалися запори. А останнім часом побачила, що з ним зовсім щось не те. Під час статевого акту міг аж крикнути від болю, — розповідає львів’янка 27-річна Тамара Млинова . — Викликала його на відверту розмову. Зізнався, що постійно відчуває погіршення при сечовипусканні, а під час еякуляції аж спина мліє. Звернулися до лікаря. Той поставив діагноз: кальцинати в простаті.

Кальцинати — це різні за формою тверді сольові відкладення, які формуються при вивідних протоках простати. У більшості випадків причиною цих утворень є застій крові в малому тазі, що блокує нормальне виведення секрету передміхурової залози.

— Дрібні кальцинати можуть не викликати ніяких симптоми. Великі провокують тупі болі в мошонці і області промежини. Часто біль віддає в спину, — пояснює лікар Петро Панчишин. — У деяких випадках при кальцинатах чоловіки відчувають проблему з сечовипусканням. Через утрудненого відходу і скупчення сечі збільшується ризик інфікування статевої системи. У сечі і спермі часто бачать кров.

Ефективним методом зняття больового синдрому при кальцинатах є ударно-хвильова терапія. Залежно від тяжкості захворювання, лікар визначає точки впливу, на які встановлюється датчик апарату. Після цього комп’ютер прораховує необхідну частоту і інтенсивність ударних хвиль. Вони впливають на сольові відкладення і безболісно виводять їх.

Інформацію про лікування можна отримати за адресою: м. Львів, просп. Червоної Калини, 29а.

Як погіршити ерекцію, отримати простатит і безпліддя. Поради «навпаки» чоловікам від жінки-уролога.

Таких медиків, як Ольга Антонова, в Білорусі можна перерахувати по пальцях: у Мінську всього три практикуючі жінки-уролога. Фахівець не відчуває ні дещиці сорому в процесі роботи і вважає своїм незаперечним перевагою перед чоловіками-медиками «акуратну ручку» (актуально під час обстеження, коли пацієнт страждає від болю).

Фото: Дарина Бурякіна.

Під час інтерв’ю уролог журилася, що чоловіки «вже не ті, що 30-50 років тому», та поділилася порадами, як уникнути букета хвороб. Жінок також очікує корисна інформація – про лікування циститу, хронічною формою якого страждає кожна третя білоруска.

Урологія – чоловіче заняття?

Урологія є традиційною вотчиною чоловіків в силу того, що операції в цій області – одні з найскладніших у хірургії. Не обійшлося без стереотипів: вважається, що чоловік чоловіка завжди зрозуміє. Завідуюча урологічним відділенням медичного центру «Лоде» Ольга Антонова не згодна. На її думку, жінки-урологи м’якше і тактовніше. Іноді, записуючись до неї на прийом вперше, чоловіки відчувають деякий збентеження. Повторні візити-завжди усвідомлений вибір, впевнена фахівець.

Стати урологом Ользі Антоновій допоміг випадок. Свого часу вона закінчила хірургічний потік в меді. На розподілі їй були запропоновані два місця: травматолога і уролога. «Чому б і ні?» – подумала майбутній лікар про урології і з тих пір жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Найбільше її приводить у захват можливість вирішувати питання планування сім’ї.

«Доктор-це істота безстатеве», — на питання про стиснення фахівець відповідає категорично. На її думку, про комплекси потрібно думати ще до вступу в медичний університет, а в урологічному кабінеті таким думкам не місце. Що стосується особистого життя, Ользі пощастило: у неї чоловік-медик. До великих знань про чоловічу статеву систему він відноситься абсолютно спокійно.

Про що говорять чоловіки? (в урологічному кабінеті)

Ольга Антонова із задоволенням відзначає тенденцію останніх років: все частіше чоловіки приходять до уролога з питаннями планування дітей. Причому не тільки в тих випадках, коли зачати дитину не виходить. Для сімейних пар стає нормальним грунтовно готуватися до зачаття і напередодні обстежитися удвох.

У невдачах в прагненні завести дитину раніше чомусь завжди звинувачували жінок. Спеціаліст запевняє: в половині випадків проблеми ховаються в організмі чоловіка. Майбутні матері, як правило, регулярно ходять на огляд до гінеколога, а батьки звикли «приндитися» – довгий час зверталися тільки в тому випадку, коли стикалися з серйозними проблемами. Сьогодні ситуація змінилася.

Безпліддя: запалення, генетичні поломки, інфекції.

У репродуктивному здоров’ї за останні десятиліття чоловіки серйозно здали, вважає медик. Знизилися вимоги до якості зразків сперми – за кількістю сперматозоїдів, їх рухливості, морфології. У деяких чоловіків сперматозоїди не виробляються взагалі. Як правило, всьому виною генетичні поломки.

– Раніше, до революції, наприклад, нежиттєздатні діти не виживали. Зараз у нас показник дитячої смертності низький і наближений до Європейського – тисячні частки, ми всіх в загальному-то рятуємо. У населення накопичуються генетичні мутації і особливості, в тому числі і проблеми зі здатністю мати потомство.

Крім того, позначаються традиційні помилки в способі життя, вже порядком обридлі: випивка, стреси, погане харчування. Запалення і інфекції також часто заважають завести дітей. Ольга Антонова назавжди запам’ятала випадок, коли в результаті тривалих обстежень знайшла у чоловіка всього одну рідкісну інфекцію, і ця знахідка змінила його життя.

– Трихомонада робила абсолютно нефертильной сперму. Ми добре пролікували цю інфекцію, виявлену насилу, і у чоловіка зараз троє діток, він дуже щасливий. Коли люди по два-п’ять-шість років не мають дітей, а потім, пролікувавши всього одну інфекцію, набувають сімейне щастя – це по-справжньому класно! І взагалі репродуктивне здоров’я – це, на мій погляд, найважливіша з усіх сфер в медицині. Я в роботі відчуваю справжній драйв, тому що людям реально допомагаю.

Обливання, сидячий спосіб життя, нерегулярний секс – ласкаво просимо, простатит!

Погано позначаються на репродуктивному здоров’ї запальні процеси. Простатит (запалення передміхурової залози) – одна з найбільш поширених проблем, з якими чоловіки звертаються до лікаря. Найчастіше пацієнти приходять, коли хвороба вже призводить до болю і порушення сечовипускання.

Вірний шлях роздобути простатит, розповідає доктор, поменше рухатися. Сидіти в офісі, сидіти за кермом, сидіти на дивані вдома. Відбувається застій крові, лімфи, застій секретів простати — і ласкаво просимо, застійний простатит!

Звичка занурюватися в купіль або ополонку рано чи пізно теж призводить до простатиту, запевняє доктор. Причому іноді пацієнти навіть не помічають того, що у них почався запальний процес. Приходять на прийом до уролога і з подивом дізнаються, що в простаті є камені – наслідки перенесеного запалення в простаті.

– Я не проти, якщо людина один раз зануриться на Хрещення, але тут питання в тому, що це стає системою у деяких людей. Якийсь період часу чоловік і його імунітет справляються, і запалення не розвивається, а потім холод свою справу робить.

Іноді до запалення призводить статеве утримання або нерегулярна статеве життя. Не кращим чином на здоров’я чоловіків позначається також незавершений статевий акт. Повної розрядки в цьому випадку не відбувається. Застій венозної крові і неповне спорожнення простати ведуть до простатиту. Бажано таким методом запобігання не зловживати, радить уролог.

Низький імунітет може призвести до бактеріального запалення.

Якщо в організмі чоловіки живуть інфекції, що передаються статевим шляхом (сьогодні найчастіше виявляють уреаплазми, мікоплазми, хламідії), розвивається бактеріальний простатит. За словами уролога, близько 70 відсотків пацієнтів-чоловіків звертаються з конкретною метою – обстежитися на інфекції, що передаються статевим шляхом. Часто це робиться для профілактики. В середньому у кожного п’ятого звернувся пацієнта інфекції виявляють.

Запалення може виникнути і від бактерій у власному організмі – при зниженні імунітету. Послаблюють організм холод, стреси, надлишок роботи, недосипання, погане харчування. Власні мікроби починають атакувати.

Як правило, при запаленні призначаються антибіотики, фізіопроцедури, масаж передміхурової залози, які покращують кровообіг, усувають застійні і запальні вогнища.

Мало п’єте води і не дбаєте про її якість? Остерігайтеся сечокам’яної хвороби.

Сечокам’яна хвороба – третя за частотою урологічних захворювань, після безпліддя і простатиту. Як у білоруських чоловіків, так і у жінок дуже багато каменів у нирках, розповідає Ольга Антонова. На них осідають мікроби і бактерії, які підтримують запальний процес. А в підсумку порушуються функції нирок. На розвиток хвороби, в першу чергу, впливає якість води.

– Вона або спочатку з крана йде нехороша, або мінеральною водою народ зловживає. Мінеральна вода солона-сприяє наростанню піску і каменів в нирках. Крім того, в культурі населення не прийнято багато пити. А влітку треба пити мінімум 2,5 літра води – це мінімальний обсяг за добу.

Порушення ерекції: куріння і психологічні проблеми.

Досить часто чоловіки приходять до лікаря з питаннями з приводу потенції. Причому вік пацієнтів самий різний: від 18 до нескінченності. У молодих людей, як правило, з судинами повний порядок. На перший план виходять психологічні причини. Найчастіше уролог відправляє таких пацієнтів до сексолога.

Іншим фактором порушення потенції є куріння, запевняє Ольга Антонова. За її словами, після 40 у чоловіка, який курив 20 років і більше, з імовірністю майже 100 відсотків почнуться проблеми.

– Нікотин дуже сильно звужує судини. Пацієнт сідає, і я кажу: перше, що треба зробити – це кинути курити. Я вже розумію, з чим він прийшов. Або проблеми з ерекцією, або з зачаттям.

Деякі чоловіки звертаються з проханням поправити чоловіче здоров’я у віці 80+. Фахівець згадала випадок зі своєї практики, коли консультувала в санаторії. До неї на прийом прийшов чоловік під 90 років і дуже сильно просив допомогти: «А раптом тут, у санаторії, мене моя доля чекає?». Ольга Антонова дуже шанобливо ставиться до таких пацієнтів і вважає, що інтерес до повноцінного життя в літньому віці-це здорово.

Аденома простати: «Проблема №1 у чоловіків після 50»

Аденома простати-вікова проблема, виникає найчастіше у чоловіків після 50 років. Аденома пов’язана з гормональною перебудовою організму. Лікар називає це «проявом клімаксу у чоловіків». Знижується активність тестостерону, і починають рости клітини в простаті, які формують доброякісну пухлину. Небезпека в тому, що аденома порушує сечовипускання, призводить до затримки сечі і може сприяти розвитку хвороб нирок. Головне, вважає фахівець, не терпіти і не затягувати, а відразу звертатися до лікаря.

Найсучасніший спосіб лікування аденоми – операція лазером. Крім того, застосовується консервативний метод-лікування препаратами, які зменшують обсяг простати.

Кожна третя жінка страждає хронічним циститом.

камені в простаті

На прийомі у уролога бувають і жінки. Найчастіше, вони звертаються з циститом, симптоми якого – прискорене сечовипускання, болі і спазми всередині живота. Кожна третя білоруска страждає від хронічного запалення сечового міхура. А взагалі, ділиться спостереженнями фахівець, всі жінки хоча б раз в житті стикаються з циститом. Причин запалення може бути багато, але найголовніша з них – низький імунітет. Знижує його у тому числі «сидіння на холодному», яким так лякають молодих дівчат, але безпосередньо на виникнення циститу це не впливає.

– Жінка, наприклад, живе з чоловіком статевим життям, у нього в уретрі своя мікрофлора. Він може заносити ці бактерії жінці. Для когось це пройде нормально, а комусь зі зниженим імунітетом це дасть біль і дискомфорт при сечовипусканні. У таких випадках ми завжди рекомендуємо профілактику після статевого акту – помочитися обов’язково, вимитися антисептиком, який знижує рівень бактерій.

Причиною запалення можуть бути всілякі інфекції, не тільки передаються статевим шляхом. Дисбактеріоз в піхву або в шийці матки, кандиди-під час статевого акту всі ці бактерії можуть бути механічно занесені в уретру. На запалення в сечовому міхурі також впливає дисбактеріоз в кишечнику. Якщо там флора ненормальна, надлишок кишкової палички, може виникнути інфекція сечових шляхів, особливо у маленьких дівчаток.

Обміну флори в кишечнику і піхву сприяє неправильна гігієна, носіння стрінгів і синтетичної білизни, щоденних прокладок. Крім того, лікарі рекомендують жінкам, які страждають хронічним циститом, уникати купання в річках і озерах, а віддати перевагу поїздку на тепле море.

При перших симптомах гострого циститу жінка обов’язково повинна піти до лікаря. Фахівець нагадує, що іноді симптоми циститу можуть бути ознакою передракового стану, тому самолікуванням займатися не можна.

Може застосовуватися місцеве лікування: в порожнину сечового міхура заливається ліки. І саме ноу-хау зараз – вакцинація проти рецидивів циститу, яка захищає від небажаних симптомів як мінімум на рік.

Винахід відноситься до медицини, а саме до урології.

Ультразвукове дослідження передміхурової залози з приводу простатиту, раку, доброякісної гіперплазії нерідко виявляє в різних відділах паренхіми множинні щільні тіні, трактуються зазвичай як конкременти (камені) передміхурової залози, або простатолитиаз. Припускають, що крохмальні тільця (corpora amylacea) всередині простатичних залоз є попередниками конкрементів [1]. Застій секрету в часточках призводить до формування цих амілоїдних тілець, а життєдіяльність патогенних мікроорганізмів сприяє зсуву рн секрету передміхурової залози в лужну сторону, що є сприятливим фоном для гиперкристалллизации іонів кальцію і фосфору (основних складових частин конкрементів за даними рентгеноструктурного і петрографічного аналізів). Також існує гіпотеза розвитку простатолітіазу внаслідок рефлюксу перенасиченої сечі у вивідні протоки передміхурової залози [2].

Камені передміхурової залози часто супроводжують хронічний простатит, підтримують вогнище хронічної інфекції в передміхуровій залозі. Доведено, що наявність каменів в простаті має достовірну негативну кореляцію з результатами антибактеріальної терапії [3]. Камені простати проявляються болем, супроводжуються різною дизурією, можуть бути причиною хворобливої еякуляції [4].

Камені передміхурової залози істотно ускладнюють перебіг супутнього простатиту, сприяють його гиперхронизации, перешкоджають досягненню стійкої ремісії, і, за рахунок безперервного роздратування навколишніх тканин, можуть привести до малігнізації. Однак питання терапії хворих на простатолітіаз залишається відкритим.

Таким чином, пошук засобів лікування хворих на простатолітіаз є актуальним завданням. Специфічної літолітичної терапії не існує, описані способи фізіолікування неефективні. Геглюк з співавт. застосовували трансуретральну резекцію простати для евакуації конкрементів залози. Однак якщо цей метод виправданий у літніх пацієнтів із супутньою аденомою простати, навряд чи можна визнати його оптимальним у молодих чоловіків, в даному випадку ризик розвитку ускладнень перевищує потенційну користь [5].

У літературі є повідомлення про ефективність ударно-хвильової терапії (УВТ) у комплексному лікуванні хворих на хронічний простатит з еректильною дисфункцією [6]. А. І. Неймарк зі співавт. показали ефективність екстракорпоральної ударно-хвильової терапії в лікуванні хвороби Пейроні [7]. Експериментальне дослідження Б. А. Гарилевич з співавт. продемонструвало, що низькоінтенсивне ударно-хвильовий вплив на область передміхурової залози навіть після одного сеансу викликає інтенсифікацію мікроциркуляції в органі з наступною тривалою активацією аеробного клітинного метаболізму, що виявляється в підвищенні активності ферментів циклу Кребса та пентозо-монофосфатного шунта. Тканинна концентрація гентаміцину в передміхуровій залозі значно зростала, перевищуючи її концентрацію в контролі в 10-300 разів залежно від обраного режиму [8].

Проте відомі способи не припускають лікування хронічного простатиту, ускладненого камінням простати.

У лікуванні інфекційно-запальних захворювань сечовивідних шляхів і сечокам’яної хвороби давно і з успіхом застосовують фітотерапію. Одним з найбільш добре вивчених фітопрепаратів є канефрон Н — комбінований лікарський засіб, до складу якого входять золототисячник (Centaurium umbellatum), любисток (Levisticum officinale) і розмарин (Rosmarinus officinalis). Екстракти даних рослин надають антисептичну, спазмолітичну, протизапальну дію на органи сечовидільної системи, зменшують проникність капілярів нирок, мають діуретичним ефектом, поліпшують функцію нирок, потенціюють ефект антибактеріальної терапії при пієлонефриті і циститі [9].

А. Г. Мартов з співавт. підтвердили, що використання Канефрона після ендоурологічних операцій на нижніх сечових шляхах дозволяє безпечно і ефективно зменшувати іритативну симптоматику. В даний час існують теоретичні уявлення про розвиток у пацієнтів так званого післяопераційного простатиту, в основі якого лежить захисна реакція тканин передміхурової залози на операційну травму. Наявність інфекційного процесу в передміхуровій залозі ускладнює перебіг післяопераційного простатиту, тому для його успішного лікування необхідний комплексний підхід, спрямований як на ерадикацію збудників інфекційних при їх наявності, так і на ліквідацію основних ланок патогенезу запального процесу та прискорення процесів репарації в передміхуровій залозі. Автори підкреслюють, що використання після ендоурологічних операцій, при яких неминуча травматизація передміхурової залози в момент проведення інструменту через уретру препарату Канефрон, що володіє поєднаним протизапальну та антимікробну дію, є патогенетично обґрунтованим [10]. Ю. Г. Аляєв і співавт. зазначили, що призначення після дистанційної літотрипсії Канефрона призвело до більш швидкої санації сечі в післяопераційному періоді. Канефрон виявився високо ефективним і в метафілактиці сечокам’яної хвороби [11].

Проте відомі способи не впливають на перебіг хронічного простатиту, ускладненого камінням передміхурової залози.

Заявляється спосіб лікування хронічного простатиту, ускладненого камінням простати, комбінованої фізіо-фітотерапією, отличающися тим, що фізіотерапію проводять у вигляді екстракорпоральної ударно-хвильової терапії (ЭУВТ), а фітотерапію канефроном, причому ЭУВТ проводять 2 рази в тиждень, на курс 8 процедур протягом чотирьох тижнів. Параметри впливу: 5-6-й рівень енергії (по відчуттях), частота 5 Гц, 2000 імпульсів за сеанс; сумарно за процедуру до 12000 мДж, а канефрон призначають по 2 драже три рази на день протягом місяця заснований на властивості канефрона за рахунок поліпшення діурезу і подразнення рецепторів сечового міхура фенолкарбоновыми кислотами переводити турбулентний потік сечі, що сприяє рефлюксу, в ламінарний, рефлюкс виключає; литолитическое ефект канефрона запобіжить занедбаність перенасиченої сечі у вивідні протоки передміхурової залози, а екстракорпоральна УВТ сприяє дезінтеграції сформувалися конкрементів і виведення їх назовні.

Спосіб виконують наступним чином. Пацієнту проводять екстракорпоральну УВТ на установці Aries фірми Dornier 2 рази на тиждень, на курс 8 процедур протягом чотирьох тижнів. Параметри впливу: 5-6-й рівень енергії (по відчуттях), частота 5 Гц, 2000 імпульсів за сеанс; сумарно пацієнт отримує енергії за процедуру до 12000 мДж. Лікування здійснюють наступним чином. Пацієнт розташовується в гінекологічному кріслі. Маніпулу змащують гелем для ультразвукових процедур, щільно притискають до промежини. Приблизно половину хвиль пацієнт отримує при статичному положенні маніпули і половину — при скануючих рухах в зоні проекції простати від периферії до центру. Процедура при правильному виконанні безболісна і навіть комфортна, не вимагає ніякої підготовки або обмежень для хворого. Додатково пацієнт отримує канефрон по 2 драже тричі на день протягом місяця. Під час трансректального ультразвукового дослідження (ТРУЗД) визначають обсяг передміхурової залози, ехоструктуру і ступінь литолизации передміхурової залози в градації за шкалою: 0 — немає конкрементів, 1 — поодинокі конкременти в парауретральних області, 2 — множинні конкременти в парауретральних області, 3 — множинні конкременти в парауретральних області та периферійній зоні.

Приклад. Хворий Д., 48 років, звернувся зі скаргами на хворобливу еякуляцію, біль у промежині, порушення сечовипускання. Стан задовільний, шкірні покриви чисті, серце і легені — без змін. 3-стаканна проба сечі-в 3-ій порції лейкоцитів 22. Пальцеве ректальне дослідження: ампула вільна, простата незначно збільшена, щільної консистенції, поверхня нерівна, борозенка згладжена. Пальпація помірно болюча. За ТРУЗД: ехоструктура простати порушена, присутні осередки підвищеної і зниженої ехоплотності, візуалізуються множинні конкременти в парауретральних області (2-я ступінь литолизации). Хворому виставлений діагноз: хронічний простатит категорії 3-а, ускладнений камінням простати. Розпочато лікування згідно заявляється Способу: фізіотерапію провели у вигляді екстракорпоральної ударно-хвильової терапії; одночасно хворий отримував фітотерапію канефроном, причому ЭУВТ була проведена 2 рази в тиждень протягом чотирьох тижнів (на курс 8 процедур) з параметрами впливу: 6-й рівень енергії, частота 5 Гц, 2000 імпульсів за сеанс; сумарно за процедуру до 12000 мДж. Канефрон пацієнт отримував по 2 драже три рази на день протягом місяця.

Остаточний результат оцінений через 3 місяці. Пацієнт скарг не пред’являє, еякуляція безболісна, сечовипускання вільне, безболісне, в сечі лейкоцитів 1-2, в секреті простати — 6-8 в полі зору. При ТРУЗІ-поодинокі конкременти в парауретральній області (1-й ступінь літолізації), що підтверджує хороший рівень дезінтеграції і виведення каменів простати.

Результати Способу оцінені у 28 хворих хронічним простатитом, ускладненим камінням простати, дані представлені в таблиці.

Таким чином, комбіноване лікування трикомпонентним лікарським фітопрепаратом в поєднанні з екстракорпоральною ударно-хвильовою терапією виявилося ефективним у хворих на хронічний простатит і камінням передміхурової залози. Через три місяці у 67,9% хворих секрет простати в цій групі був сановані; на 86,7% знизилась інтенсивність болю, на 65,2% — ступінь порушення сечовипускання, і на 60,9% — рівень литолизации передміхурової залози.

Заявляється спосіб доступний, безболісний, легкий у виконанні, добре переноситься хворими.

1. Сміт в. передміхурової кавернозних amylacea і їх кальцифікації. Форум Лейдіга 1965; 16: 501-2.

2. Кулъчавеня E. B. Простатит. Діагностика та лікування: керівництво / Е. В. Кульчавеня, А. І. Неймарк. — М.: ГЕОТАР-медіа, 2010. — 256 с: мул. (Бібліотека лікаря-спеціаліста).

3. Eykyn з Bultitude Мі, Майо мені, Ллойд-Девіс РАО. Камені передміхурової залози як джерело рецидивуючої бактеріурії у чоловіків. Br J Urol 1974; 46: 527-32.

4. Рибалки ES, печія Farina F. Painful ejaculation: a review. Урологія. 2009 Окт-Дек;76(4): 230-5.

5. Геглюк O. H. До питання про камені передміхурової залози. / О. М. Геглюк, B. В. Мегера, В. Ю. Бєлов. // Актуальні проблеми сучасноі медицини: Вісник украінськоі медичноі стоматологічноі академіі. 2015. — т. 15. №4 (52). — C. 165-168.

6. Терешин А. Т. Ударно-хвильова терапія в лікуванні хворих на хронічний простатит з еректильною дисфункцією / А. Т. Терешин, Д. Е. Неділько, В. Л. Лазарєв // Вісник нових медичних технологій. Електронне видання. 2014. — №1. — С. 19.

7. Неймарк А. І., Астахов Ю. І., Сидор М. В. застосування екстракорпоральної ударно-хвильової терапії в лікуванні хвороби Пейроні / / Урологія. 2004. №2. С. 33-35.

8. Гарилевич Б. А. Експериментальне вивчення впливу ударно-хвильової терапії на проникнення антибіотиків в тканину передміхурової залози. / Б. А. Гарилевич, В. І. Кирпатовський, Ю. В. Кудрявцев, В. Н. Синюхін / / Експериментальна і клінічна урологія, 2015. — №2. — С. 26-29.

9. Амосов А. В. рослинний лікарський препарат канефрон Н в післяопераційній метафілактиці сечокам’яної хвороби / А. В. Амосов, Ю. Г. Аляєв, B. C. Саєнко / / урологія, 2010. — №5. — С. 65-71.

10. Мартов А. Р. Можливості застосування препарату канефрон Н в реабілітації пацієнтів після виконання ендоскопічних операцій. /А. Г. Мартов, Д. В. Ергаков / / ефективна фармакотерапія, 2012. — №42. — С. 44-51.

11. Аляєв Ю. Г. рослинний препарат канефрон Н у лікуванні хворих на сечокам’яну хворобу. / Ю. Г. Аляєв, В. І. Руденко, B. C. Саєнко, Н. К. Дзеранов, А. В. Амосов. // Урологія, 2012. — №6. — С. 22-25.

Спосіб лікування хронічного простатиту, ускладненого камінням простати, комбінованої фізіо-фітотерапією, відрізняється тим, що фізіотерапію проводять у вигляді екстракорпоральної ударно-хвильової терапії (ЭУВТ) з частотою 5 Гц, 5-6-й рівень енергії (по відчуттях), 2000 імпульсів за сеанс, 2 рази в тиждень, на курс 8 процедур протягом чотирьох тижнів, а фітотерапію проводять канефроном по 2 драже три рази на день протягом місяця.

Компанія в основному виробляє мобільні дробарки, стаціонарні дробарки, пісок рішень машин, млинів і комплексні установки, які широко використовуються в гірничодобувній промисловості, будівництва, шосе, мости, вугільної, хімічної, металургійної, вогнетривкої речовини і т. д. Якість продукції є життя і Наукова новизна є рушійною силою.

дослідження.

Використовуючи наші контактні форми можуть також посилати питання, висловити свою думку, запитувати інформацію і задати питання.

Ефективне лікування каменів в передміхуровій ,

Дроблення каменів Найчастіше вдаються ультразвукового або лазерному дроблення кальцинатів, в результаті якого подрібнені освіти самостійно виходять назовні .

дроблення каменів передміхурової залози.

дроблення каменів передміхурової железидистанционное дроблення кам CME LOGO про Нас Продукція застосування послуги Фото & Відео FAQ .

Кальцинати в простаті: лікування та видалення ,

Toggle navigation подивитися масаж передміхурової залози відео Кальцинати в простаті що таке Posted on 21092016 by В’ячеслав Вибираючи те або це, тривожно не вводити лікування .

воронеж ультразвукове дроблення каменів ,

Дроблення каменів в нирках ультразвуком і лазером ультразвукове дроблення каменів в,, хвороба (сіалолітіаз) — Стоматологія, слинні залози-Хірургія, Слинні камені в.

Видалення каменів з простати.

Лікування каменів передміхурової залози | Відділення урології Причин простору волков в простаті досить Щільності профілактики утворення каменів навчання вирішують завдання.

Кальцифікати передміхурової залози що це.

Що таке кальцинати передміхурової залози: симптоми, лікування, видалення кожна жінка зводиться до того, що мідним фактором виникнення кальцинатів курирує термінал .

Видалення аденоми простати лазером (лазерна ,

Безпечне дроблення каменів лазером | Відділення урології Аденома лазерної літотрипсії передміхурової залози це доброякісна пухлина конформної акули Можна .

Лікування каменів передміхурової залози ,

Лікування каменів передміхурової залози | Відділення урології Цитологія дорогої фірми Благодійний уролог лікуючі камені Помічник мікрокапсули для відповіді .

Кальцинати в простаті: лікування та видалення ,

Кальцинати в простаті: лікування та видалення каменів передміхурової залози Аналізи тривоги Аналізи нечутливості Кровотоки в гінекології і частіше Рентгенологічні .

Лікування каменів простати, видалення каменів ,

Медичний центр «на Калієвій» яке курортне видалення каменів в простаті лазером ціна може бути в стаціонарі: слід пам’ятати, що повторне обстеження і підпілля .

Камені в простаті Причини, симптоми, лікування ,

Цим обумовлено те, що при різних захворюваннях передміхурової залози часто спостерігається ускладнення процесу сечовипускання Таке захворювання, як .

лазерне видалення каменів / дроблення каменів.

У даній статті Ви зможете прочитати про видалення жовчних каменів з жовчного міхура, печінки, з передміхурової залози, слинних залоз, нирок, з проток і сечового .

Кальцинати в простаті: лікування та видалення ,

Як вилікувати кальцинати в передміхуровій залозі (простаті) З нерегулярною медицини, практикують жовтяничне лікування каменів простати В критерії досліджень вдалося, що .

чим краще дробити камені в передміхуровій.

Виводимо камені з передміхурової залози, здоровий багато дрібних, чи можна вивести уратний камінь які розміри передміхурової залози Онлайн поддержкаОт каменів .

Наскільки небезпечні камені в простаті?

Симптоми каменів у простаті Хворі з каменями, які утворилися в передміхуровій залозі, скаржаться на дизуричні розлади, сильні болі в області таза, сечу і .

Лікування каменів передміхурової залози ,

Лікування каменів передміхурової залози | Відділення урології При частоті слід правильно підмиватися простатит і аденому біохімічної залози Аденома смертності і камені .

Лікування каменів передміхурової залози ,

Інструкція антиандрогени для чоловіків при раку передміхурової залози Моніторування Немає таблеток Новини Про грамі Відгуки Показання до застосування Функціонування .

Камені передміхурової залози (sciencehealthpochkinije ,

Розміри каменів передміхурової залози різні — від 0,2 до 2 см в діаметрі Кількість їх може бути від одного до декількох десятків Якщо запальний процес у предста .

дроблення каменів в передміхуровій залозі ,

Дроблення каменів простати » Все від простатиту Камінь у передміхуровій залозі є протипоказанням до масажу, так як можливо його міграція і травмування .

Дроблення ниркових каменів в нирках і жовчних ,

Урологія називає сьогодні дроблення ниркових каменів в нирках, як правило, нічим іншим як літотрипсією, є також ультразвукове дроблення, хоча насправді існують .

ЯК ПОЗБУТИСЯ ВІД КАМЕНІВ В ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ,

Лікування каменів передміхурової залози | Відділення урології Зазвичай тільки через кілька років статевого прийому син каменю може значно послаблюватися все залежить від .

Лікування каменів передміхурової залози ,

Версія для друку Камені передміхурової залози, що представляють собою щільні утворення, концентруються в ацинусах і в протоках залоз простати Різні за хімічним .

Дроблення каменю в простаті.

Камені в передміхурової залози (простаті): симптоми, лікування, наслідки при розплідниках, що поєднуються з простатитом, прикрашають поправку, дроблення каменю в простаті .

дроблення каменів передміхурової залози.

камені в простаті

дроблення каменів передміхурової залози клінічні прояви, при склерозі, дроблення каменів у нирках / ГБУЗ НО » міська клінічна лікарня, хірургічне .

Лікування каменів передміхурової залози ,

Лікування каменів простати, видалення каменів передміхурової залози в Ізраїлі: ціна, вартість, відгуки камені простати (калькульоз) Ізраїль: клинки, центри, лікарні, симптоми.

дроблення каменів передміхурової залози ,

дроблення каменів передміхурової дроблення каменів сечовий УЗД передміхурової залозис квітня 2013 р в урологічному дроблення .

дроблення каменів в передміхуровій залозі ,

дроблення каменів в передміхуровій залозі воронеж воронеж ультразвукове дроблення каменів слинної залози дроблення каменів в нирках я живу в місті Воронеж і камінь в.

Камені в простаті (передміхуровій залозі ,

Камені в простаті (калькульозний простатит, камені передміхурової залози) Одним з самих , Камені в передміхуровій залозі утворюються в протоках і ускладнюють відтік секрету .

Камені передміхурової залози | Відділення урології.

Версія для друку камені передміхурової залози-одна з часто зустрічаються форм сечокам’яної хвороби (МКБ) Уролог розділяє камені передміхурової залози на дві групи .

Ефективне лікування каменів в простаті ,

Ефективне лікування каменів в простаті-дізнайся як? Головна Види захворювань простати і лікування аденоми простати Лікування раку простати Лікування простатиту Статті .

Камені передміхурової залози (sciencehealthpochkinije , Розміри каменів передміхурової залози , КАМЕНІ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ВОДОЮ Камені передміхурової залози описані вперше в 1586 .

Пропонують операцію по удалнеию каменів і простати але батькові вже 76 летпоетому потрібно 1 видалення аденоми передміхурової залози для відновлення нормального відтоку сечі 2.

Кальцинати в простаті: лікування та видалення ,

Лікування передміхурової залози (простати) в Ізраїлі Кальцинати в простаті: причини, діагностика і способи лікування Похмілля контрольованої кальцинат в простати ніж небезпечно .

Лікування каменів в простаті.

Для її проведення в області передміхурової залози до шкіри кріпляться датчики, що посилають лазерні промені під їх впливом відбувається дроблення каменів в простаті і.

Камені передміхурової залози (sciencehealthpochkinije ,

Розміри каменів передміхурової залози різні — від 0,2 до 2 см в діаметрі Кількість їх може бути від одного до декількох десятків Якщо запальний процес у предста .

дроблення каменів в передміхуровій залозі ,

дроблення каменів в передміхуровій залозі воронеж воронеж ультразвукове дроблення каменів слинної залози дроблення каменів в нирках я живу в місті Воронеж і камінь в.

Апарат «вітафон» — вібровоздействіе при комплексному лікуванні калькульозу передміхурової залози.

Калькулез передміхурової залози нерідко істотно ускладнює клінічний перебіг як бактеріального, так і асептичного хронічного простатиту. Наявність конкрементів в передміхуровій залозі є постійним джерелом травматизації її тканин, що сприяє почастішанню загострень захворювання. Камені передміхурової залози, що складаються з сгустившегося секрету і інкрустованого фосфатами десквамированного епітелію, являють собою своєрідне «депо» для полімікробних асоціацій, внаслідок чого антибактеріальна терапія простатиту є малоефективною.

В даний час хронічний простатит є поширеним захворюванням. За численними даними літератури, частота хронічного простатиту становить від 30 до 58%, причому пік захворюваності припадає на репродуктивний вік — від 20 до 45 років і збігається з періодом найвищої трудової активності (Атюшев Р. П., Нагорний В. М. і співавт., 2000). Таким чином, захворюваність на хронічний простатит є не тільки медико-соціальною, а й демографічною, економічною проблемою.

Діагностика калькульозу передміхурової залози не становить труднощів. Найбільш ефективним і нетрудомістким є ультразвукове дослідження (УЗД), причому зображення дозволяє більш об’єктивно проводити діагностику захворювання, визначати динаміку перебігу процесу та ефективність терапії на різних етапах. Якщо конкремент знаходиться в недренированном простатическом ацинусе, то при проведенні аналізу секрету передміхурової залози іноді патогномонічні зміни не виявляються.

Запропонований спосіб лікування калькулеза передміхурової залози полягає в интрауретральном введення (за допомогою шприцевий канюлі CANAR) лікарської суміші в обсязі 5-7 мл, що складається з литолитического 4% розчину трилона Б, протизапальних засобів — 15% Димексиду (диметилсульфоксиду), 2,5% суспензії гідрокортизону і 4% розчину гентаміцину. Для утримання введеної суміші в передміхуровій залозі на статевий член надягають уретральний затиск і проводять інстиляційний бімануальний масаж залози. Результати лікування оцінюють за даними УЗД та лабораторних досліджень (Арнольді Е. К., Янченко В. М., 2000).

Така терапія була проведена 69 хворим, причому 14 з них одночасно додатково локально впливали за допомогою віброакустичного апарату «ВІТАФОН» на область над лобком і промежини (Куртов А. В., 2000).

У 3 хворих з 55, в лікуванні яких не застосовували описаний спосіб, згодом виникла короткочасна і незначна гемоспермія, що є одним з типових ознак простатичного калькульозу. У хворих, які отримували віброакустичну терапію, гемоспермія не відзначалася.

Дія апарату «вітафон» при лікуванні калькульозу передміхурової залози двояке. По-перше, збільшуються регіонарний капілярний кровообіг і лімфовідтікання, що створює додаткові умови для проникнення введеного розчину з сечівника в тканини і ацинуси, зменшення вираженості запалення залози, що розвинувся до початку лікування, а також при подразненні тканини передміхурової залози в результаті механічного впливу на конкремент при бімануальному масажі. По-друге, не можна заперечувати безпосереднього віброакустичного впливу на конкременти, яке, можливо, і сприяє розпушуванню їх структури (Куртов А. В., 2000).

Конкременти передміхурової залози не мають монокристалічного будови, тому для їх деструктуризації немає необхідності використовувати певну звукорезонансную частоту, і найбільш дієвим можна вважати застосування апарату з широким спектром віброакустичного впливу, яким і є апарат «ВІТАФОН». У 14 хворих, яким додатково проводили віброакустичну терапію, не відзначали посилення хворобливості внаслідок подразнення тканини передміхурової залози конкрементом при її бімануальному масажі, що періодично виникало у хворих, які не отримували віброакустичну терапію.

Можливо, певну роль при цьому зіграло поліпшення регіонарного кровообігу, що забезпечується при використанні апарату «вітафон». Крім того, застосування звукової вібрації значно покращує проникнення лікарських засобів в уражені тканини і сприяє розпушуванню каменів.

Після лікування у всіх хворих за даними УЗД виявлено виражене зменшення кількості, розмірів і щільності конкрементів, значно зменшилася клінічна симптоматика. Повне лікування хворих з калькульозом передміхурової залози є дуже важким завданням, тому необхідність подальшої розробки даної проблеми очевидна.

Апарат «ВІТАФОН» можна включити в комплекс лікувальних заходів при калькулезе передміхурової залози.

В. М. Янченко, лікар-уролог Е. К. Арнольді, доцент кафедри урології та андрології Харківського державного медичного університету.

дроблення каменів в простаті.

Видалення каменів з нирок — ціни в Санкт-Петербурзі .

камені в простаті

Видалення каменів з нирок в Санкт-Петербурзі представлена 5 процедурами. Ціни на послуги з .

Камені в простаті: лікування, причини і симптоми.

Методи лікування при виявленні каменів в простаті. . собою дроблення камневых .

Петрифікати в простаті що це таке.

У результаті досліджень з’ясувалося, що нікотинова і алкогольна залежність, переважання в раціоні жирних, гострих, важких страв призводить до зміни хімічного складу простатичного соку, що також підвищує ризик появи каменів у простаті.

Чим небезпечні камені в простаті і як проводиться лікування.

Камені в простаті . Профілактика в утворенні каменів в простаті допомагає вирішити основні .

Причини появи каменів в простаті.

Визначити наявність каменів в простаті . за допомогою ультразвуку виконується дроблення, .

Лікування калькульозного простатиту (каменів в простаті) в Ізраїлі.

Калькульозний простатит (камені в простаті) – це захворювання, що характеризується .

Чим небезпечні камені в простаті і як проводиться лікування.

Камені в простаті . Профілактика в утворенні каменів в простаті допомагає вирішити основні .

Камені в простаті: лікування медикаментозно і хірургічно.

Лікування каменів в простаті вимагає дотримання особливого раціону харчування. Для локалізації захворювання і недопущення зростання каменів, пацієнтам з калькульозним простатитом рекомендується спеціальна обмежує дієта.

Камені в простаті — prostatit-faq.

Лікування каменів у простаті за допомогою лазера Порівняно новий, неінвазивний (не проникає всередину організму) метод лікування, який ефективно допомагає при даному захворюванні.

Чим небезпечні камені в простаті і як проводиться лікування?

Лікування каменів в простаті проводиться медикаментозними і хірургічними методами.

Камені в простаті: типи, симптоми і як лікувати.

До запальних процесів в простаті практично . дроблення каменів в каналах .

Дроблення каменів в нирках ультразвуком: показання .

Дроблення каменів в нирках ультразвуком: показання, проведення процедури (використовуваний .

Камені в простаті: лікування, причини і симптоми.

Методи лікування при виявленні каменів в простаті. . собою дроблення камневых .

Як позбутися від кальцинатів в простаті?

Кальцинати можуть утворюватися в різних органах і тканинах організму, але особливо часто .

Кальцинати в простаті лікування.

Дроблення кальцинатів в простаті . При виявленні каменів в простаті вибір лікувальної .

Лікування каменів в простаті: симптоми конкрементів в.

камені в простаті

Камені в простаті у дорослого чоловіка-нерідке явище, з яким зустрічається сучасна урологія. Так само, як і при сечокам’яній хворобі, причини їх утворення можуть сильно варіюватися.

Камені в простаті: симптоми і лікування каменів передміхурової .

дистанційне дроблення . Реабілітація після лазерного дроблення каменів в простаті .

Лікування каменів простати, видалення каменів передміхурової .

У числі симптомів каменів в простаті-больові відчуття в області тазу, наявність крові в сечі, проблеми з сечовипусканням.

Кальцинати в простаті — причини, симптоми, лікування захворювання.

Що таке кальцинати в простаті і . Дроблення. Симптоми і лікування каменів в простаті .

дроблення каменів в нирках Челябінськ / клініка реального .

Урологія називає сьогодні дроблення ниркових каменів в нирках, як правило, нічим іншим як .

ЯК ПОЗБУТИСЯ ВІД КАМЕНІВ В ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ЗАЛОЗІ.

У простаті не буває твердих каменів, як в нирках, відповідно нічого розчиняти. Камені простати-це звапніння ділянки фіброзу.

Камені в простаті: як лікувати?

Дроблення утворень Неінвазивним способом лікування каменів в простаті є дистанційна літотрипсія — дроблення каменів у простаті.

Кальцинати в простаті: причини, симптоми, лікування і.

Чому з’являються кальцинати в простаті і . Утворенню каменів в чоловічій залозі в.

Камені в простаті. Причини, симптоми, лікування каменів в.

Для дроблення каменів в простаті народна медицина пропонує використовувати настоянку .

Кальцинати в простаті-симптоми каменів, наслідки і.

Кальцинати в простаті: симптоми, діагностика, методи лікування. Камені, що утворюються в залізистих тканинах або виводять протоках простати, називають кальцинатами.

Камені в простаті, лікування передміхурової залози.

Камені в простаті можуть доставити масу проблем. Тому при перших нездужаннях .

Дроблення каменів в нирках дистанційно без розрізів .

Дроблення каменів в нирках так само носить назву дистанційної літотрипсії. Також ви .

Камені в простаті — Eprostatit.

Утворенню каменів в простаті сприяють похибки в харчуванні, нерегулярна сексуальне життя, сидячий спосіб життя, інфекції сечостатевих органів.

Кальцинати в простаті-як позбутися від каменів в.

Дроблення каменів лазером і . конкременти або кальцинати в простаті поширене .

Камені в простаті. Видалення лазером | Клініка урології .

Ви видаляєте камені в простаті за допомогою лазером або . видалення каменів простати має .

Про наслідки наявності каменів в простаті і їх видаленні .

камені в простаті

Дроблення каменів у простаті відбувається за допомогою лазерного випромінювання, після чого вони перетворюються в пісок і виводяться з організму природним шляхом.

Неінвазивним способом лікування каменів в простаті є . дроблення каменів в .

Камені в передміхурової залози (простаті): симптоми .

В останні роки була доведена ефективність лікування каменів в простаті народними засобами.

Дроблення каменів в . — glavvrach.

Екстрене дроблення каменів у нирках здійснюють в лікарні, використовуючи для цього один з сучасних, малоінвазивних методів, що дозволяють швидко видалити конкремент і позбавити хворого від больового синдрому, набряку та інших проявів нефролітіазу.

дроблення каменів в сечостатевій системі.

дроблення каменів в . Причини Головною причиною виникнення каменів в простаті .

Кальцинати в простаті: як уникнути захворювання.

У результаті досліджень з’ясувалося, що нікотинова і алкогольна залежність, переважання в раціоні жирних, гострих, важких страв призводить до зміни хімічного складу простатичного соку, що також підвищує ризик появи каменів у простаті.

Лікування каменів в простаті-симптоми і ознаки.

Головні ознаки каменів в простаті: хронічний простатит з постійними загостреннями,.

дроблення каменів передміхурової залози.

Урологічне відділення — Міська лікарня № 1 місто Азбест.

Літотрипсія (дроблення каменів). . Діагностика та лікування аденоми передміхурової залози на ранніх стадіях без операції; УЗД всієї сечостатевої.

Камені простати — лікуванні раку простати.

Камені простати — серйозне ускладнення хронічного простатиту. . Для дроблення каменів використовується також ультразвукова методика, коли с.

Аденома простати (передміхурової залози) | Урологія .

Лікування і профілактика аденоми простати, докладний опис симптомів від провідних лікарів . Лазерне дроблення каменів . сечовивідних шляхів, а також – утворення в ньому каменів, закупорці сечовивідних шляхів.

Урологічне №1|УЗ ‘Мінська обласна клінічна лікарня’

. Трансуретральна резекція передміхурової залози з приводу ДГПЗ; . В кабінетах виконується дистанційне дроблення каменів нирок в.

Камені передміхурової залози (science.health.pochkinije .

Розміри каменів передміхурової залози різні — від 0,2 до 2 см в. Призначена дієта і лікування для зниження уратурії і дроблення каменю лівої.

Камені сечового міхура симптоми лікування | Урологія.

Камені, що лежать позаду аденоми простати, а також невеликі камені . Захоплення і дроблення каменю літотриптором проводиться наосліп.

Аденома простати операція — госпіталь.укр.

камені в простаті

Ще кілька років тому пацієнти, що виявляють у себе симптоми аденоми простати, тягнули з візитом до лікаря, побоюючись почути.

Кальцинати в простаті: причини, діагностика і способи лікування.

Симптоматика і діагностика каменів передміхурової залози. . Лазерне або ультразвукове дроблення має на увазі, що частини каменів зможуть.

Урологія — Медичний центр «Адміралтейські верфі» СПб.

. з подвійною системою наведення, для безконтактного дроблення каменів . Трансуретральна резекція новоутворень передміхурової залози.

Лікування каменів простати (кальцинати) — Простатит. Лікування.

Після обстеження простати за допомогою УЗД була розмова з . на питання розчинення або дроблення каменів в простаті відповів.

Досягнення — santariškių клініки.

В консультативній поліклініці Центру у випадках раку простати в далеко зайшли . Дроблення каменів за допомогою дистанційного літотриптора.

Трансуретральна резекція аденоми простати | Медичний .

Видалення аденоми передміхурової залози назавжди в клініці ADONIS. . Лазерне дроблення каменів · Лазерне видалення аденоми простати.

Урологія | Медичний центр «Код Здоров’я» в Маріуполі.

Лазерна енуклеація передміхурової залози; . Лазерне инцизио аденоми простати;; Лазерне дроблення каменів сечового міхура + парціальна.

Аденома простати-виведення каменів і дроблення каменів в.

Доброякісне розростання тканин (гіперплазія) передміхурової залози – це часте захворювання у чоловіків середнього і старшого віку.

Камені в простаті. Причини, симптоми, лікування каменів в.

Як правило, масаж простати при наявності в ній каменів не проводиться, так як . Для дроблення каменів в простаті народна медицина пропонує.

Хірургічна урологія / клініка «UROLOGICUM MÜNCHEN», г.

Енуклеація аденоми передміхурової залози (простати) Видалення аденоми . Ендоскопічне у далення сечових каменів: дроблення каменів в.

Медичний Центр Хорев / видалення передміхурової залози .

Нефролітіаз – камені в сечовому тракті – це меаболическое порушення . літотрипсія – дроблення каменю зовнішніми та інвазивними методами.

Про відділення-Крайова клінічна лікарня, м Красноярськ.

5 гру 2012 . . нирок, сечоводів, сечового міхура, передміхурової залози. . контактного дроблення каменів сечового міхура, сечоводів і.

Урологія | Медичні Розділи | Медична Група Меморіал.

Сучасні методи лікування захворювань передміхурової залози, нирок, . абляція простати;; лазерне ендоскопічне дроблення каменів.

Урологічне відділення.

. ДРОБЛЕННЯ КАМЕНІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВІЙСЬКОВОГО ГОСПІТАЛЮ ФДМУ . АДЕНОМА передміхурової залози: ( чреспузирная і позадилонна.

Урологічний центр в Нижньому Новгороді, хірургічне .

камені в простаті

Дистанційне (безконтактне) дроблення каменів нирок і сечоводів (ДУВЛТ). . При захворюваннях передміхурової залози (простати) — при.

Урологічне відділення — bolnica-btk.

. установка сечовивідних катетерів, стентів, дроблення каменів, трансуретральна резекція аденом передміхурової залози, поліпів і пухлин.

ЯК ПОЗБУТИСЯ ВІД КАМЕНІВ В ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ЗАЛОЗІ.

Камені простати ділять на справжні, що утворюються всередині субстанції . є дистанційна літотрипсія-дроблення каменів в простаті.

Урологічне відділення | Дорожня клінічна лікарня .

Дистанційна та контактна літотрипсії (дроблення каменів) при . Лазеротерапія при захворюваннях передміхурової залози і сечового міхура.

Лікарняне лікування — Ida-Tallinna Keskhaigla.

Істотний стрибок стався також в області лікування каменів в. і нирках, де стала використовуватися система лазерного дроблення каменів і. операції при раку передміхурової залози, нирок, надниркових залоз, яєчок і.

Камені в простаті – лікування — лікування простати на Lechenie .

Тривале хронічне запалення передміхурової залози стає . Під їх впливом відбувається дроблення каменів в простаті і.

Дроблення каменів лазером при нирковій коліці — Клініка .

УЗД передміхурової залози * УЗД еластографія . У клініці «Здоров’я 365» для дроблення каменів нирок в сечоводі використовується унікальний.

Камені передміхурової залози водою-Vitaprost.narod.

Камені передміхурової залози описані вперше в 1586 році . Дана суміш трав зазвичай використовувалася і для дроблення каменів в нирках і сечовому.

Камені в сечовому міхурі і аденома простати — Просто простата.

Залежно від того, яка енергія використовується для дроблення, остання . При поєднанні великого каменю і аденоми простати значних.

Консультація уролога, лікування, лазерне дроблення каменів в.

При доброякісній гіперплазії передміхурової залози біполярна ТУР. При гігантських аденомах простати позадилонна аденомектомія.

Урологічне відділення | НУЗ Дорожня клінічна .

Лазерне дроблення каменів нирок, сечоводів, сечового міхура. — Лазерний. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ).

Кальцинати в простаті — Eprostata.

Утворення каменів в різних органах – це явище досить поширене. Нирки, сечовий і . Застій соку простати-один з основних факторів. Але ще . Дроблення каменів. В деяких.

Кров у спермі (гемоспермія) — Ultraclinic. ua.

В області підстави передміхурової залози з внутрішньої сторони до обох . Проведена літотрипсія (дроблення каменів) в нижніх відділах.

Хірургічна клініка |

Трансректальна біопсія простати автоматичною одноразовою голкою Vitesse при . Ендоскопічне дроблення каменів сечового міхура, використовуючи:.

Камені в простаті — Доктор Акімов О. В.

камені в простаті

Камені простати бувають тільки у чоловіків, так як передміхурова залоза є тільки у сильної статі. Причин утворення каменів в простаті.

Цистографія-Вікіпедія.

. передміхурової залози, виявлення міхурово-сечовідного рефлюксу. . Цистолитотрипсия — хірургічна операція: дроблення каменів.

Лікування каменів простати, видалення каменів передміхурової .

Видалення / лікування каменів простати (передміхурової залози) в. з метою дроблення каменів може бути використані магнітні хвилі або.

дроблення каменів передміхурової ж.

дроблення каменів в передміхуровій залозі.

дроблення каменів передміхурової . каміння в слинній залозі . дроблення каменів в . Камені (кальцинати) в простаті їх види і.

дроблення камнеи предстательнои залози.

дроблення каменів передміхурової залози. дроблення каменеї передміхурової залози воронеж ультразвукове дроблення каменів слинної залози дроблення каменеї в.

Симптоми каменів в простаті і їх лікування.

Дроблення каменів лазером не болісно, малоінвазивно і займає в середньому 20 хвилин. Лазерне випромінювання, що виконує роль безконтактного скальпеля, подрібнює камінь до стану піщинок, їх простіше вивести .

Видалення каменів з простати.

Як за симптомами можна визначити наявність каменів в передміхуровій залозі? Симптоми наявності каменів в передміхурової залози дуже схожі з симптомами простатиту.

Камені в нирках. Лікування каменів у нирках в.

Причина. Утворення каменів в нирках відбувається через те, що в нирках починають відкладатися солі, що входять до складу сечі в невеликих кількостях.

Лікування каменів в простаті у чоловіків і.

Симптоми прояву каменів в передміхуровій залозі дуже схожі на симптоми хронічного простатиту. Хворі відчувають часті болі в промежині , які посилюються під час дефекації, а також після статевого акту.

Камені в простаті: симптоми і лікування.

Лазерне видалення або дроблення каменів в простаті-ефективна процедура, спосо.ая швидко і безболісно вивести конкременти, використовуючи лазерну техніку. Процедура триває від 20 до 60 хвилин, малоболезненная, не .

Дроблення каменів у нирках Київ: ціна, відгуки.

Всі клініки Києва, де проводиться лазерне і ультразвукове дроблення каменів в нирках (літотрепсія), ви знайдете в каталозі порталу 103.ua.

Камені в простаті: симптоми і лікування.

Лазерне видалення або дроблення каменів в простаті-ефективна процедура, спосо.ая швидко і безболісно вивести конкременти, використовуючи лазерну техніку. Процедура триває від 20 до 60 хвилин, малоболезненная, не .

Як проходить операція по ДЛТ — Дистанційна.

09/10/2017 · Фахівці Медичної клініки «Наука» виробляють дроблення каменів нирок за допомогою унікального .

Chat Now Auteur : Клініка Наука.

камені в простаті

Дроблення каменів у нирках Київ: ціна, відгуки.

Всі клініки Києва, де проводиться лазерне і ультразвукове дроблення каменів в нирках (літотрепсія), ви знайдете в каталозі порталу 103.ua.

Лікування каменів простати, видалення каменів.

В основі складання індивідуальних терапевтичних протоколів – не ціна лікування каменів передміхурової залози в Ізраїлі, а максимальна турбота про здоров’я пацієнта.

Кальцинати в простаті — симптоми каменів,

Серед різноманіття каменів передміхурової залози є більш небезпечними, так як погано піддаються руйнуванню. В особливо запущених випадках єдиним методом лікування захворювання виступає простатектомія, що .

Як лікувати камені в передміхуровій залозі?

Як позбутися від каменів в передміхуровій залозі. Камені простати ділять на справжні, що утворюються всередині субстанції залози, і помилкові, проникаючі в неї.

Кальцинати в передміхуровій залозі лікування.

lechenie-potencya. Принципи лікування кальцинатів в передміхуровій залозі. Лікування каменів в простаті-процес тривалий і трудомісткий.

Кальцинати в простаті: лікування і видалення.

Дроблення каменів в простаті за допомогою ультразвукового або лазерного впливу має на увазі подрібнення каменів з подальшим виведенням їх з секретом. Однак такий спосіб не завжди спрацьовує, так як .

Контактне дроблення каміння, Трускавець ,

Центр літотрипсії, контактне дроблення каменів в нирках і сечоводах, уретротомія, ТУР пухлин сечового міхура і простати, біопсія простати в Трускавці.

Чим краще дробити камені В.

02/06/2016 · це відео недоступне. Дивитися Чергу Черги. Дивитися Чергу Черги.

Чат Зараз Автор : Sjdilwd Didowkd.

Контактне дроблення каміння, Трускавець ,

Центр літотрипсії, контактне дроблення каменів в нирках і сечоводах, уретротомія, ТУР пухлин сечового міхура і простати, біопсія простати в Трускавці.

дроблення каменів передміхурової залози.

Причини кальцинатів і методи літотрипсії: ультразвукове дроблення каменів передміхурової залози, використання лазера.

Кальцинати (камені) в передміхуровій залозі:

Симптоми появи каменів в простаті. Причини кальцинатів і методи літотрипсії: ультразвукове дроблення каменів передміхурової залози, використання лазера.

дроблення каменю в kazakhstan — marjetvos.nl.

Видалення каменів з жовчного міхура (дроблення каменів . Всі сучасні методи видалення каменів з жовчного міхура: медикаментозне розчинення, дроблення.

рекомендації після дроблення каменів.

камені в простаті

Дроблення каменів у нирках, медична компанія «Наука» — здати аналізи в.. проведе дроблення каменів, дасть рекомендації по попередженню. Камені передміхурової залози (science.health.pochkinije . Розміри каменів передміхурової .

після дроблення каменів статеве життя.

Дроблення каменів в передміхуровій при калькульозному простатиті буряк для лікування аденоми простати дроблення каменів в.

бункер від дробарки — estoneawa.fr.

ЯК ПОЗБУТИСЯ ВІД КАМЕНІВ В ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ЗАЛОЗІ. Неінвазивним способом лікування каменів в простаті є дистанційна літотрипсія дроблення каменів у простаті.

дроблення каменів передміхурової залози.

дроблення каменів передміхурової залози. дроблення каменів передміхурової залози. дроблення каменів дроблення каменів в нирках Get More Info.

Камені в простаті: симптоми, наслідки,

Наслідки утворення каменів в простаті можуть носити вельми сумний характер. Симптоми каменів в передміхуровій залозі дуже схожі на ознаки інших захворювань сечостатевої сфери, що значно ускладнює .

Кальцинати і камені простати — Слов’янська.

Це камінь з неорганічних складових секрету простати. 1 Що таке кальцинати в передміхуровій залозі, що пояснюють механізм утворення кальцинатів в передміхуровій залозі Одне з під.их захворювань .

Камені в простаті: симптоми і лікування каменів.

Розказано, які операції застосовують для видалення каменів передміхурової залози, переваги лазерного дроблення конкрементів простати, прогноз для життя.

Дроблення каменів у нирках ультразвуком —

Дроблення каменів в нирках ультразвуком-один з найбільш ефективних методів видалення каменів з сечоводів і нирок. Як же проводиться процедура і.

Небезпеки в процесі дроблення каменів.

Дроблення каменів в нирках ультразвуком, як . Вибираючи метод дроблення каменів в нирках, нефролог враховує безліч факторів, включаючи вік, стать пацієнта і загальне .

Камені в простаті: причини виникнення,

Щоб запобігти появі каменів в передміхуровій залозі, чоловікові необхідно займатися спортом, забути про шкідливі звички.

Кальцинати в простаті-як позбутися.

Дроблення каменів лазером і УВТ Сучасні методи видалення конкрементів діляться на хірургічні і ті, при яких оперативне втручання не потрібно.

Як лікувати камені в передміхуровій залозі?

Неінвазивним способом лікування каменів в простаті є дистанційна літотрипсія-дроблення каменів в простаті. Для цих цілей використовуються магнітні хвилі, ультразвук, лазерний вплив. Камінь під .

Камені в нирках. Лікування каменів у нирках в.

Причина. Утворення каменів в нирках відбувається через те, що в нирках починають відкладатися солі, що входять до складу сечі в невеликих кількостях.

Камені в простаті (передміхуровій залозі):

Ефективне видалення каменів з простати проводиться із застосуванням спеціального харчування і використання рецептів народної медицини. Дроблення утворень або зняття запалення, болю і печіння проводиться з .

Дроблення каменів в простаті.

камені в простаті

30 хв. тому дроблення каменів в простаті . Без лікарів! сучасний спосіб лікування поява каменів в передміхуровій залозі вони утворюються внаслідок тривало персистуючої хронічної інфекції. Під дією .

Кальцинати в передміхуровій залозі:

Дроблення каменів за допомогою лазера або ультразвуку. Такий метод є найбільш результативним, однак, він має один істотний недолік: розмір залишилися осколків. Деякі фахівці стверджують, що .

цех помелу для цементу по сухому способу.

цех з виробництва сировини для цементного заводу по сухому, цех з виробництва сировини для цементного заводу по сухому способу, цех по помелу цементу .

камені простати лікування лазером.

Зміст.

Відгуки камені простати лікування лазером.

У препараті Уротрин концентрація кожного компонента підібрана з міркувань максимальної безпеки та ефективності. Все це вказує на упередженість і необгрунтованість скептичних думок. Більш того, виробник не бере на себе роль хірурга, не говорить про те, що Уротрин вилікує захворювання, що вимагають оперативного втручання. А ось знизити хворобливу симптоматику і прискорити одужання йому по силам. Відгуки про камені простати лікування лазером.

Реальні відгуки про камені простати лікування лазером.

✔ Де купити-камені простати лікування лазером.

Де купити в Елісті уротрин Уротрин купити в Макіївці Де купити в Арапи уротрин Якщо простатит має хронічну форму, препарат допоможе позбутися від передчасного сім’явиверження, підвищити лібідо і відновити роботу простати. Крім того, Уротрин дозволяє нормалізувати кровообіг в органах малого таза, збільшити вироблення тестостерону і поліпшити якість сексуального життя. Виробник стверджує, що після закінчення лікування результат зберігається тривалий час. Де придбати в Великому Новгороді Уротрин висновки в цілому позитивні. Пити порошок зручно, нагадує лимонний чай. Але відразу істотних змін не відбувається, навіть думав, що повний разводняк. Днів через десять відчув, що зникло відчуття, ніби помочився не до кінця. Ще через тиждень помітив, що з’явилося бажання займатися сексом і поступово мій загальний стан ставав все краще. Що стосується самого лікування простатиту, то як там впливає на нього уротрин, я не знаю. А ось в якості профілактики — відмінний засіб. Вже більше двох років ніяких загострень. Тільки п’ю уротрин раз на півроку.

Одного разу на риболовлі я дуже прохолов. Наслідки не змусили себе чекати — вже наступного дня відчув сильні болі в нижній частині живота, почалися постійні позиви в туалет. Пішов до лікарні, уролог діагностував гострий простатит і призначив мені препарат уротрин. Я був здивований, що в списку тільки один ліки і, чесно кажучи, трохи засумнівався в компетентності фахівця. Але виходу не було, оскільки не хотілося бігати по лікарях, вирішив спробувати. Був приємно здивований. Уротрин дійсно працює! Всі симптоми пройшли, моя чоловіча сила повністю повернулася. Мужики, не варто чекати, що проблема зникне самостійно, приймайте Уротрин і будьте здорові!

Лікування лазером. Серед видів хірургічного зцілення операція за допомогою лазера є найбільшою інновацією. Камені в простаті: лікування включає в себе кілька етапів. Саме захворювання зустрічається частіше у чоловіка середнього і старшого віку. Камінчики зовсім невеликі в діаметрі. Наприклад, якщо утворилися камені в передміхуровій залозі, лікування лазером допоможе позбутися від великих твердих утворень. Хронічний простатит, гіперплазія і / або аденома простати можуть ускладнюватися камінням в простаті. З хронічними запорами. Злісно порушують основи здорового. Камені в передміхуровій залозі лікування лазером. Симптоми каменів в простаті і їх лікування народними засобами і видаленням. Камені (конкременти) в простаті — це кристалічні утворення різного складу, форми, розміру. Мають органічне і неорган. Камені в простаті: лікування. Як лікувати калькульозний простатит симптоми якого практично не відрізняються від хронічного. Дроблення каменів рекомендується при невеликих конкрементах. Процедура проводиться лазером або ультразвуком. Під їх дією невеликі камені передміхурової залози. Коли застосовується оперативне і лазерне лікування простатиту? В наш час лазерна терапія широко використовується для лікування простатиту. Метод малоінвазивний, порівняно безпечний і дуже ефективний. Як відомо, лікування каменів в простаті зводиться до двох основних методів-консервативного і хірургічного. Наприклад, якщо утворилися камені в передміхуровій залозі, лікування лазером допоможе позбутися від великих. Камені передміхурової залози. Калькульозний простатит (камені в простаті) є ускладненням хронічного простатиту, яке спостерігається у 80% пацієнтів старше 50 років. Камені в простаті лікування народними засобами як позбутися від каменів в передміхуровій залозі камені справжні і помилкові камені простати ділять на справжні, що утворюються всередині субстанції залози, і помилкові, проникаючі в неї з верхніх сечових шляхів. В ПР. симптоми наявності каменів в передміхурової залози дуже схожі з симптомами простатиту. Лікування каменів в простаті. Літотрипсія простати в клініці урології ім Р. М. Фронштейна проводиться декількома способами. Камені в простаті. Видалення лазером. Муфтахов Динар Фанурович Вік 28 20 Бер 2015. В нашій клініці виконуються будь-які ендоскопічні операції на передміхуровій залозі (лазер, електрокоагуляція, плазмова енергія і т. д. лазеротерапія видалення каменів у простаті в спб. камни в простате лазером відгуки. камені в простаті дроблення лазером. лазерне дроблення калькульозного простатиту ціна. дистанційна ударноволновая видалення каменів з простати. Що таке камені в простаті? Які симптоми каменів в передміхуровій залозі? У чому полягає лікування каменів лазером. Калькульозний простатит або камені в простаті з’являється як ускладнення простатиту, який перейшов в хронічну форму. Така неприємність трапляється приблизно з третю хворих. Камені простати можуть розташовуватися в ацинусах або дивертикулах, що мають повідомлення з порожниною уретри. Метод лікування калькульозного простатиту лазером з’явився порівняно недавно. Основною його відмінністю від інших способів усунення захворювання є висока ефективність. Камені в простаті лікування лазером Ціна багато років безуспішно боретеся з ПРОСТАТИТОМ і потенцією? Глава Інституту: Ви будете вражені, наскільки просто можна вилікувати простатит. Виділяють лікування каменів простати в Ізраїлі в Ассуте медикаментозне і хірургічне. Метод лікування каменів за допомогою лазера-відносно нове віяння в сфері медицини, проте, згідно відгуками про видалення каменів простати в лікарні Ассута, подібна методика користується. Ще де подивитися камені простати лікування лазером: Уротрин – рослинний комплекс, який спрямований на відновлення чоловічого здоров’я, а також психологічних проблем, які з цим пов’язані. Засіб має досить високу ефективність, безпечно, і попереджає появу рецидивів. Більше інформації ви знайдете на нашому блозі в спеціальних розділах, або якщо скористаєтеся пошуком. Ви знайдете не тільки Позитивні, але і Негативні відгуки, тому рекомендуємо вам самостійно вивчити всі статті.. стафілокок в простаті лікування антибіотики. уротрин реальні відгуки ціна в аптеках саратова Цей препарат підвищує імунітет і лікує запалення без вторинних реакцій на нирках і печінці. Він був протестований різними клінічними випробуваннями, має сертифікацію ГОСТ та ISO. Мої пацієнти на власному досвіді переконалися, що уротрин швидко знімає симптоми нефриту і зменшує число загострень. Під простатитом мається на увазі розвиток запального процесу в передміхуровій залозі. Хвороба може мати гострий і хронічний характер. Саме друга форма захворювання є дуже небезпечною і важковиліковною, тому фахівці рекомендують не ігнорувати початкових симптомів недуги (часті і хворобливі сечовипускання, болі внизу живота і промежини, виділення з уретри, ослаблення ерекції) і вчасно звертатися за кваліфікованою допомогою. Де придбати в Кизил Уротрин камни простаты лечение лазером давление при простатите камни простаты лечение лазером Де купити в Елісті Уротрин Де купити в Великому Новгороді уротрин

аденома простати норма.

Медикамент для лікування простатиту у вигляді ін’єкційного розчину і супозиторіїв для ректального застосування. Капсули для прийому всередину містять концентрат плодів пальми Сабаль. Ефект від прийому капсул при простатиті: Стимулює імунну відповідь на запальну реакцію; Пригнічує. Лікування простатиту буде більш ефективним, якщо його проводити в комплексі, одночасно впливаючи на всі можливі ланки ланцюга запального процесу. Найбільш відомими китайськими капсулами від простатиту є: Сюнци – комплексне регенеративну та протизапальний. Місце. Найменування. Характеристика в рейтингу. Кращі таблетки і капсули від простатиту. 1. Простамол Уно. Не має побічних ефектів. 2. Вітапрост. Подвійний ефект. 3. Афала. Підсилює дію антибіотиків. 4. Галавіт. Predstavit (Представить) — капсули від простатиту Капсули Predstavit мають повністю органічний склад, за рахунок чого впливають на лікування простатиту чи аденоми простати дуже ефективно і якісно. Кращі капсули від простатиту, на думку пацієнтів. В якості активної субстанції використовується екстракт пальми повзучої. Медикамент для лікування простатиту у вигляді ін’єкційного розчину і супозиторіїв для ректального застосування на основі екстракту простати. Нормалізує функції. Засіб від простатиту, лікування Простатиту, Препарати для лікування простатиту, Натуральний препарат для чоловіків, Лікування хронічного простатиту, Урологічні препарати, Бади для чоловіків, Лікування аденоми простати, Біологічно-активні добавки, Препарати для здоров’я організму. Які таблетки від простатиту у чоловіків найефективніші при терапії гострої і хронічної форми хвороби, список кращих препаратів для лікування і профілактики . Популярні ліки від простатиту. У групі препаратів для лікування захворювань передміхурової залози. Цей препарат приймають по 1 капсулі на добу після їди. Тривалість курсу лікування визначається лікарем. Протипоказання до використання Простамола Уно. Самостійне лікування простатиту неприпустимо, визначати схему лікування і контролювати процес може виключно. У список капсул від простатиту з найефективнішою дією можна віднести Доксициклін, Амоксиклав, Сумамед, Ципрофлоксацин. Вартість однієї упаковки може коливатися від.

чим корисний уротрин.

Монастирський чай від простатиту відгуки має в основному позитивні. Монастирський чай від простатиту можна придбати в аптеці, приготувати самостійно або замовити готовий збір на офіційному сайті. Причини виникнення простатиту. Хвороба починає розвиватися не тільки з-за вікових показників, але і в силу інших причин. Монастирський чай від простатиту виробляється в Свято-Єлисаветинському монастирі в Білорусії. Напій володіє унікальним складом. Зміст. 1 Склад напою. 2 Вплив напою на організм. 3 Думка лікарів. 4 В чому полягають виняткові властивості чаю? Монастирський чай від простатиту-це унікальний засіб, створений на основі лікарських рослин. Завдяки природному походженню і правильно розробленої рецептурі вдається вилікуватися від захворювання. Монастирський чай від простатиту — це особливий збір різних трав і рослин, кожне з них має власне вплив на організм. Вважається, що монастирський чай був розроблений ченцями для підтримки здоров’я на належному рівні. Простатит гуру: Монастирський чай від простатиту — детальним описом. Простатит – прихована і підступна хвороба, яка вражає друге серце чоловіка, передміхурову залозу. Третина тридцятирічних. Монастирський чай від простатиту винайшли ченці, які вели аскетичний спосіб життя і відрізнялися стриманістю, регулярним постом.

Офіційний сайт камені простати лікування лазером.

Масаж простати.

Лікування аденоми простати.

Консультація уролога і сексопатолога.

Консультація андролога.

камені в простаті

Оперативна урологія.

Урологія — сфера медицини, яка вивчає патології сечостатевої системи.

Лікар уролог спеціалізується на діагностиці та лікуванні сечовивідної системи чоловіків і жінок (нирок, сечоводів і сечівника), чоловічих статевих органів і чоловічого безпліддя. Також урологія займається лікуванням сечокам’яної хвороби.

Переохолодження, стреси, неправильне харчування, сидячий спосіб життя і інфекції — все це завдає значної шкоди сечостатевій системі людини.

Показання для візиту до уролога.

З віком ризик урологічних захворювань тільки зростає, тому в профілактичних цілях треба проходити огляд раз на рік. Особливо це стосується чоловіків після 45 років.

Звернутися до уролога також слід, якщо у вас з’явилися такі симптоми:

біль при сечовипусканні рідке або надто часте сечовипускання зміна кольору або запаху сечі, нетримання сечі наявність крові або гною в урині; почервоніння, свербіж, дискомфорт в області чоловічих статевих органів; біль у паховій зоні і в попереку; порушення потенції і ерекції; больові відчуття вчасно або після статевого акту.

Цистит, простатит, пієлонефрит, аденома передміхурової залози, проблеми з сечовипусканням, камені в нирках, інфекції статевих органів, пухлини сечовивідних шляхів, вроджені патології сечостатевої системи — всі ці захворювання успішно лікує уролог. Також у компетенції лікарів-урологів входять такі захворювання, як імпотенція, перекрут яєчка, варикоцеле, чоловіче безпліддя та інші проблеми сексуального життя чоловіків.

Діагностика урологічних захворювань.

Перш ніж призначити лікування, уролог проводить ряд діагностичних обстежень: опитування пацієнта, огляд, лабораторні аналізи крові і сечі, УЗД, рентген, томографію, біопсію та інші інноваційні способи обстеження. Такі методи дають можливість точно встановити діагноз і своєчасно почати лікування.

Методи лікування.

Урологічні клініки пропонують сучасні методи лікування хвороб сечостатевої системи. Залежно від тяжкості захворювання лікар призначить індивідуальну схему консервативного або хірургічного лікування.

В урології для усунення сечостатевих хвороб використовуються такі методи:

лапараскопия; трансуретральна резекція; лазерне дроблення каменів; катетеризація сечового міхура; перкутанные ендоскопічні операції; урологічні операції під контролем УЗД або рентгена; симультанні операції; масаж простати; медикаментозне лікування; фізіотерапія.

Всі хірургічні втручання в Медичному центрі Medicover проходять з використанням сучасного обладнання. Операції під рентген або УЗД-контролем підвищують якість і точність проведеної процедури.

Малоінвазивні методи вирішення урологічних проблем дозволяють відновитися після операцій в короткий термін і проходять майже безболісно.

Урологічні хвороби зустрічаються у чоловіків дуже часто, але через психологічні бар’єрів візит до лікаря відкладається. Не варто ігнорувати огляд уролога. Якщо захворювання виявити на початкових етапах, то можна запобігти багато серйозних патології сечостатевої системи. Профілактичні візити до уролога в Медичному центрі Medicover 1 — 2 рази на рік стануть запорукою чоловічого здоров’я на довгі роки.

Здолаємо простатит.

Передміхурова залоза — розміром з невеликий волоський горіх. Але, незважаючи на малі розміри, вона може призводити до великих проблем. За даними різних дослідників, простатитом страждає кожен 4-5-й чоловік старше 25 років. Що це за хвороба і як з нею боротися, розповідає керівник московського центру «Санос» кандидат медичних наук Олександр ГУСКОВ.

Передміхурова залоза — розміром з невеликий волоський горіх.

Але, незважаючи на малі розміри, вона може призводити до великих проблем. За даними різних дослідників, простатитом страждає кожен 4-5-й чоловік старше 25 років. Що це за хвороба і як з нею боротися, розповідає керівник московського центру «Санос» кандидат медичних наук Олександр ГУСКОВ.

ПРОСТАТИТ може бути інфекційним і застійним. У першому випадку в простату потрапляють мікроби, які викликають утворення гною, набряк, болючість, словом, всі симптоми, властиві будь запалення. Інфекція частіше приходить «знизу», з сечівника, при недотриманні гігієнічних правил або від сексуальної партнерки. Проте з віком інфекція все частіше приходить «зверху» — при захворюваннях нирок або сечового міхура. Таке застійне (або безмикробное) запалення простати розвивається, коли чоловік веде малорухливий спосіб життя, страждає запорами, зловживає алкоголем, гострою, жирною, солоною їжею.

Але хочеться ще раз підкреслити, що простатит дуже широко розповсюджений, і переважна більшість випадків протікає до пори до часу непомітно, не викликаючи ні сексуальних ускладнень, ні скарг на сечову систему. Оскільки майже безпомилково можна діагностувати простатит у переважної більшості чоловіків, саме на простатит звалюють відповідальність за порушення ерекції або передчасного сім’явиверження, хоча простатит і імпотенція в більшості випадків просто співіснують один з одним, ніяк один на одного не впливаючи.

На жаль, чоловіки часто не звертають уваги на перші симптоми захворювання — відчуття тяжкості внизу живота, неповне спорожнення сечового міхура, часті позиви, деяке ослаблення ерекції. А далі настає Розплата: захворювання переходить, як кажуть медики, в фолікулярну стадію-запалюються вивідні протоки окремих часточок залози. З їх стінок злущується епітелій і разом зі слизом накопичується в тоненьких канальчиках, ускладнюючи відтік секрету.

Поступово в цих канальчиках утворюються пробки, закупорюють вихід секрету. У часточках простати виникають мікроабсцеси. Через скупчується гною вони роздуваються, стають каплевидними, а потім і мішкоподібними. Коли часточки одна за одною виходять з ладу, перестає нормально функціонувати і вся передміхурова залоза. З перистальтичного насоса вона перетворюється в несправний кран, через який ледь сочиться сеча. Тут вже хворий волею-неволею звертається до лікаря.

Чим краще аналізи — тим гірше.

ЛІКУВАННЯ простатиту не можна проводити самостійно. Навіть досвідчений лікар іноді змушений кілька разів міняти тактику терапії.

Ні за скаргами хворого, ні при пальцевому діагностиці через пряму кишку, ні навіть по аналізах неможливо точно оцінити стан простати, а тим більше наявність мікроабсцеси в її окремих часточках. Зазвичай лікарі вважають результати аналізів об’єктивною відправною точкою при розпізнанні тієї чи іншої хвороби. Проте у разі хронічного простатиту, як це не парадоксально, вони частіше вводять в оману. Робляться ці аналізи так: пальцем масажується простата, з неї вичавлюється секрет, що потрапляє в уретру, його досліджують під мікроскопом і визначають кількість лейкоцитів. Якщо вони в нормі — все в порядку, якщо більше — простатит.

Але виявляється, що це ні про що не говорить. Лише у третини хворих простатитом виявляється підвищений вміст лейкоцитів в секреті. Причому чим краще аналіз, тим більше підстав підозрювати важку, гнійну форму хронічного простатиту, особливо якщо у хворого є труднощі з сечовипусканням, не кажучи вже про болях і частих позивах. Оскільки під час масажу секрет видавлюється якраз здорових часточок, у яких лейкоцити в нормі, про хворих, де йде гнійний процес, лікар і не підозрює.

Що мертвому припарки.

При лікуванні закритого гнійного процесу ті засоби, які зазвичай застосовуються при хронічному простатиті, в кращому випадку неефективні.

Антибіотики, по ідеї, повинні вбивати мікроби-збудники і гасити запальний процес. Але, оскільки протоки в часточках простати закупорені пробками, всередину, до місця абсцесу, антибіотики не потрапляють і не вбивають інфекцію, а здорову мікрофлору в шлунково-кишковому тракті. В результаті такого «лікування» хронічного простатиту він як був, так і залишається, а додавання до нього можуть розвинутися авітаміноз, алергія, дисбактеріоз і навіть постраждати печінку.

При пальцевому масажі гній видавлюється тільки з тих часточок, які ще не закриті пробками, розмазується по залозі, інфікуючи сусідні здорові часточки, і поступово може проникнути далі. Результат в таких випадках плачевний. Розвивається запалення прямої кишки, таза, нирок, що супроводжується сильними болями, високою температурою та іншими «принадами».

Що стосується фізіотерапевтичних процедур на зразок грязьових, озокеритних, парафінових аплікацій і тампонів, сидячих ванн і гарячих мікроклізм, то вони допомагають як мертвому припарки, лише сприяючи розмноженню теплолюбних бактерій.

Залишається операція, оскільки інакше хронічний простатит може привести до склерозу шийки сечового міхура і поступового перекриття сечового каналу. Однак і тут все не так просто. Через уретру вводиться електроніж, січуться нездорові тканини простати, а заодно і рубцева тканина шийки. Теоретично вважається, що таким чином ліквідується запалення залози і відкриваються протоки. Але часточок-то 50 штук, а гнійні порожнини в них крихітні-по 1-2 мм. в яких саме часточках розвинулися ці мікроабсцеси, визначити практично неможливо. Тому частина гнійників неминуче залишається і процес деградації простати триває. Після операції хронічний простатит знову набирає силу, порушуються функції сечового міхура, потім нирок. І тоді не уникнути нової операції.

Народні засоби.

ПЕРШЕ, що необхідно знати: чим би ви не лікувалися від простатиту, налаштуйтеся на те, що лікування буде тривалим, а спостереження у лікаря регулярним.

Петрушка-чудовий очищувач крові, що відновлює її хімічну рівновагу і нормалізує капілярний кровообіг. Кучерява петрушка тонізує м’язи простати, розчиняє і виводить камені. Настій листя (1:8) п’ють по столовій ложці 4 рази на день. Столову ложку насіння петрушки залити 2 склянками окропу, настояти 10 годин, процідити, випити дрібними ковтками протягом дня. Крім того, корисно їсти свіжу петрушку.

Настій кропиви дводомної (10 г сухого листя на склянку окропу) випивають протягом дня. Він знімає запалення, відновлює сечовипускання.

Гарбузове насіння корисно їсти в натуральному вигляді, але можна приготувати з них настій, який володіє сильною протизапальною дією: 20 г стовчених насіння заварити склянкою окропу, настояти 40 хвилин, процідити, пити по півсклянки 4-5 разів на день перед їжею.

Цибуля ріпчаста запобігає розвитку склерозу простати, відновлює потенцію і нормалізує вироблення сперматозоїдів. Настій з однієї цибулини на склянку теплої води вживають по 1 ст. ложці 3-4 рази в день.

Дуже корисні овочеві соки і їх суміші. Наприклад, соки з моркви, буряка і огірків (10:3:3), моркви і шпинату (5:3), моркви, селери і петрушки (9:5:2). В день потрібно пити не менше 1/2 л соків або їх сумішей.

І все-таки він лікується.

ОСКІЛЬКИ хронічний простатит — це уповільнений запальний процес, причому гнійний, то і лікувати його треба так, як зазвичай лікують гнійні захворювання. Правила гнійної хірургії сформулював ще Гіппократ, і нічого кращого з тих пір не придумано: вскрывай, видаляй гній, а потім лікуй. Оперативним шляхом зробити це не можна, але оскільки від кожної часточки в уретру йде канальчиках, можна ввести в неї спеціальний катетер і відкачати гній з допомогою вакууму.

Вся процедура санації проводиться під контролем УЗД, а виведені з простати продукти відразу віддаються на морфологічний аналіз. Щоб прискорити процес санації, попередньо, для того щоб розм’якшити пробки в канальчиках простати і зробити менш в’язким її секрет, що застосовуються травні ферменти типу трипсину, які беруть участь у розщепленні білків у кишечнику. Для зменшення їх концентрації і запобігання алергічних реакцій ці препарати вводяться за допомогою низькоенергетичного інфрачервоного лазера і ультразвуку. Після того як проведена повна санація передміхурової залози, можна приступати до другого етапу лікування — відновлення кровопостачання і м’язового тонусу простати, порушених в результаті тривалого гнійного запалення. Через ті ж електроди-катетери на простату подається слабкий імпульсний електричний струм, який активізує м’язову тканину, відновлює нервові волокна і стимулює роботу залози. Лікування повинно включати стимуляцію імунної системи, щоб організм сам міг придушити вогнища інфекції. А різні лікувальні методики і засоби, включаючи антибактеріальну терапію, покликані лише допомогти йому.

Правила профілактики простатиту:

1. Бійтеся випадкових зв’язків.

2. Дотримуйтесь особистої гігієни.

3. Носіть тільки вільну, бавовняну, теплий одяг.

камені в простаті

4. При сидячій роботі періодично робіть легку розминку.

5. Якщо багато часу проводите в автомобілі, купіть спеціальне крісло, яке пом’якшує струсу і добре вентилюється.

6. Спеціальна гімнастика: скорочення м’язів промежини. При цьому працює круговий м’яз, що добре покращує кровообіг в області малого тазу.

7. Частіше приділяйте увагу дружині. Статевий акт-одне з найдієвіших засобів профілактики простатиту.

дроблення каменів в передміхуровій залозі воронеж.

HST одноциліндрова гідравлічна кону.

Ламіноване дроблення,гідравлічне мастило станція HST одноциліндрова гідравлічна конусна дробарка збирається машини,гі. [Більше+]

Дата публікації: 2017-12-19 13: 35: 29 натисніть кнопку: 170.

Дробарка Щокова Європейського Типу.

V-подібний порожнину дроблення, зубчасті футеровки Щокова дробарка європейського типу приміряти світову технологію виготовлення і пе. [Більше+]

дата публікації: 2017-12-15 10: 01: 11 натисніть кнопку: 137.

Щокова дробарка.

Впорядкування структури, ремонт зручно в якості різних порід руди-Перший канал операція, щелепа зламана незмінно грає важливу. [Більше+]

Дата публікації: 2017-12-15 10: 00: 31 натисніть кнопку: 119.

Дізнатися більше про Лімін ® Щокова дробарка.

Ефективність вище 5% -15%, похідність вище 35% -60%. ідравлічна Конусна дробарка по серії HPT збирається дробильно-хід, дроблення. [Більше+]

Дата публікації: 2017-12-15 09: 59: 52 натисніть кнопку: 139.

Високоефективна конусна дробарка по.

Міцний і міцний,стабілізації продуктивності, висока надійність Конусна дробарка по серії CS була другого дробильно-опереці. [Більше+]

Дата публікації: 2017-12-15 09: 58: 43 натисніть кнопку: 175.

Пружинна конусна дробарка.

Традиційні, стабільності і надійної, безпечної пружна Конусна дробарка всяка з ранніх конусної дробаркою.Їх дроблення резон. [Більше+]

разі, якщо він опублікований:2017-12-15 09:57:43 натисніть кнопку: 86.

камені в простаті

не проходить простатит.

Зміст.

Відгуки не проходить простатит.

Уротрин – рослинний комплекс, який спрямований на відновлення чоловічого здоров’я, а також психологічних проблем, які з цим пов’язані. Засіб має досить високу ефективність, безпечно, і попереджає появу рецидивів. Відгуки про не проходить простатит.

Реальні відгуки про не проходить простатит.

Варити Де купити-не проходить простатит.

Уротрин купити в Макіївці осикова кора при простатиті рецепти лазерне лікування простати Ні для кого не секрет, що якість життя сучасної людини істотно знизилося. Це пов’язано з поганою екологією, ненатуральною їжею (фастфуди, консерванти, барвники), сидячим способом життя (офісна робота), стресами. І якщо жінки в більшості випадків як-то намагаються захистити себе від такого негативного впливу, то чоловіки практично завжди потрапляють під удар. Сечостатева система страждає однією з перших. Виявляються поширені чоловічі хвороби (імпотенція, фімоз, уретрит), серед яких перше місце займає простатит. склад простатиту Уротрин випускається у формі порошку, який потрібно розвести в склянці теплої води і випивати двічі на день за півгодини до їжі. Загальний курс прийому становить 1 місяць, причому препарат потрібно пропити повністю, навіть якщо симптоми пройшли вже на другому тижні. Також рекомендується вживати суспензію в один і той же час. Це покращує засвоюваність препарату і підвищує його ефективність.

Багато людей задаються питанням, чи допомагає препарат при аденомі, якщо його відносять до Бадів? Визначення біологічно активна добавка на 100% не можна застосувати до цього засобу, оскільки його не застосовують як доповнення до їжі, а використовують як самостійно або в комплексі з іншими лікарськими засобами. Склад розроблений таким чином, що складові сприяють не тільки відновленню чоловічого здоров’я, але і запобігають їх появі в подальшому.

Ще де подивитися не проходить простатит: Висновки в цілому позитивні. Пити порошок зручно, нагадує лимонний чай. Але відразу істотних змін не відбувається, навіть думав, що повний разводняк. Днів через десять відчув, що зникло відчуття, ніби помочився не до кінця. Ще через тиждень помітив, що з’явилося бажання займатися сексом і поступово мій загальний стан ставав все краще. Що стосується самого лікування простатиту, то як там впливає на нього уротрин, я не знаю. А ось в якості профілактики — відмінний засіб. Вже більше двох років ніяких загострень. Тільки п’ю уротрин раз на півроку. Запалення передміхурової залози-серйозне захворювання чоловічої статевої сфери, яке призводить до безпліддя і імпотенції. Медичні препарати з сильною дією мають багато побічних ефектів, тому багато хто віддає перевагу натуральним препаратам. Ліки від простатиту Уротрин допомагає повернути чоловіче здоров’я і підвищити тонус організму.. аденома простати переходить в рак. аденома простати симптоми лікування народними засобами Завдяки тому, що в складі присутні тільки натуральні складові, засіб м’яко впливає на сечостатеву систему чоловіка, усуваючи наслідки застійних явищ простати, посилюючи кровопостачання органу. Біогенний комплекс можна придбати у офіційного представника тільки через мережу Інтернет. Ціна за 1 упаковку – 990 руб. Слід враховувати, що для повного курсу лікування простатиту слід придбати три упаковки, при цьому ціна буде знижена. В аптечній мережі Уротрин зустрічається рідко і його вартість значно вище тієї, яка заявлена на сайті виробника. Більше інформації ви знайдете на нашому блозі в спеціальних розділах, або якщо скористаєтеся пошуком. Ви знайдете не тільки Позитивні, але і Негативні відгуки, тому рекомендуємо вам самостійно вивчити всі статті. Де купити в Жуковську уротрин не проходить простатит антибіотики прийняті при простатиті не проходить простатит уротрин купити в Макіївці склад простатиту.

Уротрин купити в Барнаулі.

Лікування лазером. Серед видів хірургічного зцілення операція за допомогою лазера є найбільшою інновацією. Камені в простаті: лікування включає в себе кілька етапів. Саме захворювання зустрічається частіше у чоловіка середнього і старшого віку. Камінчики зовсім невеликі в діаметрі. Наприклад, якщо утворилися камені в передміхуровій залозі, лікування лазером допоможе позбутися від великих твердих утворень. Хронічний простатит, гіперплазія і / або аденома простати можуть ускладнюватися камінням в простаті. З хронічними запорами. Злісно порушують основи здорового. Камені в передміхуровій залозі лікування лазером. Симптоми каменів в простаті і їх лікування народними засобами і видаленням. Камені (конкременти) в простаті — це кристалічні утворення різного складу, форми, розміру. Мають органічне і неорган. Камені в простаті: лікування. Як лікувати калькульозний простатит симптоми якого практично не відрізняються від хронічного. Дроблення каменів рекомендується при невеликих конкрементах. Процедура проводиться лазером або ультразвуком. Під їх дією невеликі камені передміхурової залози. Коли застосовується оперативне і лазерне лікування простатиту? В наш час лазерна терапія широко використовується для лікування простатиту. Метод малоінвазивний, порівняно безпечний і дуже ефективний. Як відомо, лікування каменів в простаті зводиться до двох основних методів-консервативного і хірургічного. Наприклад, якщо утворилися камені в передміхуровій залозі, лікування лазером допоможе позбутися від великих. Камені передміхурової залози. Калькульозний простатит (камені в простаті) є ускладненням хронічного простатиту, яке спостерігається у 80% пацієнтів старше 50 років. Камені в простаті лікування народними засобами як позбутися від каменів в передміхуровій залозі камені справжні і помилкові камені простати ділять на справжні, що утворюються всередині субстанції залози, і помилкові, проникаючі в неї з верхніх сечових шляхів. В ПР. симптоми наявності каменів в передміхурової залози дуже схожі з симптомами простатиту. Лікування каменів в простаті. Літотрипсія простати в клініці урології ім Р. М. Фронштейна проводиться декількома способами. Камені в простаті. Видалення лазером. Муфтахов Динар Фанурович Вік 28 20 Бер 2015. В нашій клініці виконуються будь-які ендоскопічні операції на передміхуровій залозі (лазер, електрокоагуляція, плазмова енергія і т. д. лазеротерапія видалення каменів у простаті в спб. камни в простате лазером відгуки. камені в простаті дроблення лазером. лазерне дроблення калькульозного простатиту ціна. дистанційна ударноволновая видалення каменів з простати. Що таке камені в простаті? Які симптоми каменів в передміхуровій залозі? У чому полягає лікування каменів лазером. Калькульозний простатит або камені в простаті з’являється як ускладнення простатиту, який перейшов в хронічну форму. Така неприємність трапляється приблизно з третю хворих. Камені простати можуть розташовуватися в ацинусах або дивертикулах, що мають повідомлення з порожниною уретри. Метод лікування калькульозного простатиту лазером з’явився порівняно недавно. Основною його відмінністю від інших способів усунення захворювання є висока ефективність. Камені в простаті лікування лазером Ціна багато років безуспішно боретеся з ПРОСТАТИТОМ і потенцією? Глава Інституту: Ви будете вражені, наскільки просто можна вилікувати простатит. Виділяють лікування каменів простати в Ізраїлі в Ассуте медикаментозне і хірургічне. Метод лікування каменів за допомогою лазера-відносно нове віяння в сфері медицини, проте, згідно відгуками про видалення каменів простати в лікарні Ассута, подібна методика користується.

Де придбати в Кызыл уротрин

При лікуванні простатиту рекомендується робити масаж наступних біологічно. Масаж простати або стимуляція чоловічої точки g є необхідним заходом для профілактики захворювань простати. В ідеалі виконувати його. Терапевтичні акупунктурні точки, що застосовуються в лікуванні простати. Застосування акупунктури для лікування хвороб простати. Діагностика та дослідження, лікування і профілактика хвороб передміхурової залози: хронічного і запального простатиту, гіперплазії та інших. Симптоми хвороб простати. Отже, ясно, що патологія простати виражається. Простатит-інфекційне захворювання, викликане мікробами, які. Передміхурова залоза, звана також простатою, є важливою частиною. Лікування — це лише частина того, що пропонує китайська медицина для чоловіків. Лікування передміхурової залози магнітом зазвичай проводиться в клініках. Найчастіше простатит супроводжується застійними явищами в простаті у чоловіків. Точки для лікування простати. ВАЖЛИВО ЗНАТИ! Д. Пушкар розповів, як. Розташовується передміхурова залоза над промежиною, навколо сечового міхура і уретри. Вона дуже чутлива, так як саме тут. Лікування простати залежить від стадії прогресування даного захворювання. З точки зору тибетської медицини аденома передміхурової залози виникає внаслідок дисбалансу регулюючої системи слиз, яка.

MPA вітати Вас найближчим часом!

Обладнання.

Для отримання додаткових відомостей і ціноутворення, спілкуватися з агентом з продажу:

дроблення каменів в передміхуровій залозі воронеж.

Камені в нирках. Лікування каменів в нирках у Воронежі .

Причина. Утворення каменів в нирках відбувається через те, що в нирках починають відкладатися солі, що входять до складу сечі в невеликих кількостях.

Кальцинати та інші види каменів в передміхуровій залозі .

Агрегація і осідання комплексів, що складаються з органічних і неорганічних частинок, в просвіті ацинусів і трубочок передміхурової залози призводить до формування каменів.

Камені в простаті: симптоми і лікування каменів …

Так як часто камені утворюються не тільки в передміхуровій залозі, в сечі можуть бути зміни: лейкоцитурія, протеїнурія, кристалурія і бактеріурія.

Камені в простаті: лікування, причини, симптоми, діагностика.

камені в простаті

Також появі каменів в передміхуровій залозі сприяють переохолодження, стресові ситуації і нервові потрясіння, куріння і надмірне вживання алкогольних напоїв.

Камені в передміхуровій залозі.

Порушення, які викликає наявність каменів в передміхуровій залозі, можна розділити на дві групи відповідно до тих функцій органу, які при цьому порушуються – …

Симптоми і лікування каменів в простаті.

Камені в передміхуровій залозі сприяють появі різноманітних симптомів, прояв яких залежить від кількості, локалізації, розміру і форми каменів…

дроблення каменів в слинній залозі.

Дроблення каменів в нирках, жовчному міхурі і,, дроблення каменів, зі слинної залози , в, в підшлунковій залозі . . дроблення бетону залізобетону воронеж дроблення каменів в . …

дроблення каменів в підшлунковій у воронежі.

воронеж дроблення каменів в жовчному Traduire cette page. камені дроблення у воронежі. . дроблення каменів у підшлунковій у Воронежі 27Департамент .

Як лікувати камені в передміхуровій залозі?

Як позбутися від каменів в передміхуровій залозі. Камені простати ділять на справжні, що утворюються всередині субстанції залози, і помилкові, проникаючі в неї …

Камені в простаті: симптоми і лікування конкрементів в .

Досить рідкісною причиною каменів в передміхуровій залозі є позалегенева форма туберкульозу. Петрифікати здатні концентрувати кальцій.

Кальцинати (камені) в передміхуровій залозі: що це таке .

Загальна характеристика патології. Камені в передміхуровій залозі-кристалічні щільні утворення, які формуються з неорганічних солей кальцію.

дроблення каменів в слинній залозі.

Дроблення каменів в нирках, жовчному міхурі і,, дроблення каменів, зі слинної залози , в, в .

льтразвукове дроблення каменю слинної залози.

дроблення каменів в передміхуровій залозі воронеж. Дроблення каменю простатеСимптомы .

льтразвуковое дроблення каменя слинної залози.

народне дроблення каменів в Deze pagina vertalen. Видалення каменю слинної, — health-uaorg. Video embedded, що в, Камені слинної залози, дроблення і.

Кальцинати в передміхуровій залозі лікування народними .

Кальцинати (конкременти, камені) в передміхуровій залозі формуються з білків і солей кальцію, а також уратів, оксалатів і фосфатів.

Симптоми каменів в простаті і їх лікування народними .

Як діагностують наявність конкрементів Діагностика каменів у передміхуровій залозі не задовольняється одним анамнезом, оглядом і біохімічними тестами.

Кальцинати в простаті: як уникнути захворювання.

Watch video· Адже тривала бездіяльність на тлі запального процесу в передміхуровій залозі призводить до утворення в ній кальцинатів або каменів.

Кальцинати в передміхуровій залозі: симптоми, лікування.

камені в простаті

Причини появи каменів в передміхуровій залозі, симптоми. Серед основних причин появи кальциноза можна виділити наступні:. урогенітальні інфекції;

видалення каменів в нирка Саранськ.

Дроблення каміння в нирках. Дроблення каменів в нирках у багатьох випадках краще .

Камені в простаті: причини виникнення, симптоми і лікування.

Щоб запобігти появі каменів в передміхуровій залозі, чоловікові необхідно займатися спортом, забути про шкідливі звички.

Кальцинати передміхурової залози: причини і лікування.

Кальцинати (конкременти, камені) в передміхуровій залозі формуються з білків і солей кальцію, а також уратів, оксалатів і фосфатів. У сучасній медицині виділяють камені справжні (що утворилися в самій простаті )і.

воронеж дроблення каменів в жовчному.

дроблення каменів в з часом в залозі воронеж дроблення каменів в жовчному воронеж воронеж ультразвукове дроблення каменів слинної залози воронеж Москва Проводите ви .

воронеж ультразвукове дроблення камнеі слинної залози.

Дроблення ниркових каменів у нирках і жовчних , Урологія називає сьогодні дроблення ниркових каменів в нирках, як правило, нічим іншим як .

Кальцинати в простаті-як позбутися від каменів в.

Симптоми утворення кальцинатів дрібні гіперехогенні включення в передміхуровій залозі не вважаються патологією і виявляються навіть у абсолютно здорового чоловіка.

Камені в простаті — лікуємо ліками і народними засобами.

Камені в передміхуровій залозі виявляються при оглядовій рентгенографії. Ці конкременти визначаються як тіні, розташовані позаду лобкового зчленування або над ним.

Камені в передміхурової залози (простаті): симптоми .

Клінічна картина. Камені в передміхуровій залозі сприяють появі різноманітних симптомів, прояв яких залежить від кількості, локалізації, розміру і форми каменів, а також від тривалості протікання .

Кальцинати в передміхуровій залозі: лікування народними .

Зокрема, усунути симптоми запального процесу в передміхуровій залозі і нормалізувати якісні показники її секрету допомагає …

Камені в простаті: симптоми, лікування в Волгограді.

У дробленні каменів в передміхуровій залозі народними засобами може допомогти настоянка, приготована з щавлевого кореня, Чорнушки посівної, або рилець кукурудзи.

Кальцинати в передміхуровій залозі, що це таке, причини .

Що таке кальцинати в передміхуровій залозі, причини, симптоми, способи лікування, що проводяться заходи, лікування, профілактика утворення каменів в простаті.

Камені в простаті: симптоми, наслідки, відмінності від .

Симптоми каменів у передміхуровій залозі дуже схожі на ознаки інших захворювань сечостатевої сфери, що значно ускладнює діагностику.

Камені в простаті (передміхуровій залозі): симптоми і …

Камені утворюються в простаті з органічних і неорганічних речовин, які накопичуються в протоках передміхурової залози.

Видалення каменів з простати.

камені в простаті

Як за симптомами можна визначити наявність каменів в передміхуровій залозі? Симптоми наявності каменів в передміхурової залози дуже схожі з симптомами простатиту.

Симптоми каменів в передміхуровій залозі і як від них .

Камені в простаті-це фосфати, кальцинати, оксалати і затверділа сечова кислота, що збираються в ацинусах і/або протоках передміхурової залози.

Камені в простаті, причини, лікування, наслідки » уролог в.

Водночас виявлення каменів у передміхуровій залозі, як правило, викликає подив у пацієнтів. Дійсно, камені передміхурової залози (простати)-досить рідкісне і …

Камені в простаті: як лікувати?

Камені в передміхуровій залозі мають сферичну форму, діаметром до 2-3 мм і складаються з солей кальцію, білків, уратних, або оксалатних фосфатних включень.

Шанхайська кампанія MPA © 2000-2019 авторських прав.графік.

камені простати лікування лазером.

Зміст.

Відгуки камені простати лікування лазером.

Уротрин здатний вилікувати всі хвороби, які заважають нормальному чоловічому сексуальному здоров’ю. Як ви розумієте, чоловіче здоров’я складається з здоров’я безлічі органів людини. Ось чому багато хто купує саме Уротрин, адже рідко хто страждає тільки однією конкретною хворобою. Найчастіше організм просто цілком ослаблений. А Уротрин якраз справляється з функцією лікування цих проблем. Відгуки про камені простати лікування лазером.

Реальні відгуки про камені простати лікування лазером.

Де купити-камені простати лікування лазером.

видалення аденоми простати ендоскопічним методом аналізи при аденомі простати гарбузове простатиту Помилковою є думка про те, що простатит вражає чоловіків після 40. Сьогодні захворювання значно помолодшало, в групі ризику хлопці від 20 років, які ведуть малорухливий спосіб життя, не мають постійних сексуальних відносин, перенесли ІПСШ, що зловживають курінням, алкоголем та нездоровою їжею. holep лазерна енуклеація аденоми простати відеоурок Уротрин – це високоефективний засіб, головною перевагою якого є натуральність. Воно не має побічних ефектів, тому нешкідливо. Ліки допомогло мені позбутися від хронічного простатиту. Після повного курсу терапії всі неприємні симптоми зникли. Про препарат я дізнався з Інтернету. Коли прийшов на черговий прийом, мій лікар був сильно здивований істотним поліпшенням мого стану, адже до цього повністю впоратися з простатитом мені не допомогло ні один засіб. Всім чоловікам, які страждають від хвороб сечостатевої системи, рекомендую ліки Уротрин.

Постійні стреси, шкідливі звички і нездоровий спосіб життя стають причиною ряду захворювань, серед яких найпоширенішими є діабет, серцево-судинні захворювання, а у чоловіків — еректильна розлади. Зниження імунітету обумовлює розвиток запальних процесів навіть при найменшій застуді. Але якщо ангіна — це локальне інфекційне захворювання, то запалення сечового міхура згубно позначається на нирках і передміхуровій залозі. Для профілактики таких загострень і захисту чоловічого здоров’я я рекомендую приймати препарат Уротрин. Він пригнічує інфекції, запобігаючи загостренню циститу, уретриту і простатиту.

Лікування лазером. Серед видів хірургічного зцілення операція за допомогою лазера є найбільшою інновацією. Камені в простаті: лікування включає в себе кілька етапів. Саме захворювання зустрічається частіше у чоловіка середнього і старшого віку. Камінчики зовсім невеликі в діаметрі. Наприклад, якщо утворилися камені в передміхуровій залозі, лікування лазером допоможе позбутися від великих твердих утворень. Хронічний простатит, гіперплазія і / або аденома простати можуть ускладнюватися камінням в простаті. З хронічними запорами. Злісно порушують основи здорового. Камені в передміхуровій залозі лікування лазером. Симптоми каменів в простаті і їх лікування народними засобами і видаленням. Камені (конкременти) в простаті — це кристалічні утворення різного складу, форми, розміру. Мають органічне і неорган. Камені в простаті: лікування. Як лікувати калькульозний простатит симптоми якого практично не відрізняються від хронічного. Дроблення каменів рекомендується при невеликих конкрементах. Процедура проводиться лазером або ультразвуком. Під їх дією невеликі камені передміхурової залози. Коли застосовується оперативне і лазерне лікування простатиту? В наш час лазерна терапія широко використовується для лікування простатиту. Метод малоінвазивний, порівняно безпечний і дуже ефективний. Як відомо, лікування каменів в простаті зводиться до двох основних методів-консервативного і хірургічного. Наприклад, якщо утворилися камені в передміхуровій залозі, лікування лазером допоможе позбутися від великих. Камені передміхурової залози. Калькульозний простатит (камені в простаті) є ускладненням хронічного простатиту, яке спостерігається у 80% пацієнтів старше 50 років. Камені в простаті лікування народними засобами як позбутися від каменів в передміхуровій залозі камені справжні і помилкові камені простати ділять на справжні, що утворюються всередині субстанції залози, і помилкові, проникаючі в неї з верхніх сечових шляхів. В ПР. симптоми наявності каменів в передміхурової залози дуже схожі з симптомами простатиту. Лікування каменів в простаті. Літотрипсія простати в клініці урології ім Р. М. Фронштейна проводиться декількома способами. Камені в простаті. Видалення лазером. Муфтахов Динар Фанурович Вік 28 20 Бер 2015. В нашій клініці виконуються будь-які ендоскопічні операції на передміхуровій залозі (лазер, електрокоагуляція, плазмова енергія і т. д. лазеротерапія видалення каменів у простаті в спб. камни в простате лазером відгуки. камені в простаті дроблення лазером. лазерне дроблення калькульозного простатиту ціна. дистанційна ударноволновая видалення каменів з простати. Що таке камені в простаті? Які симптоми каменів в передміхуровій залозі? У чому полягає лікування каменів лазером. Калькульозний простатит або камені в простаті з’являється як ускладнення простатиту, який перейшов в хронічну форму. Така неприємність трапляється приблизно з третю хворих. Камені простати можуть розташовуватися в ацинусах або дивертикулах, що мають повідомлення з порожниною уретри. Метод лікування калькульозного простатиту лазером з’явився порівняно недавно. Основною його відмінністю від інших способів усунення захворювання є висока ефективність. Камені в простаті лікування лазером Ціна багато років безуспішно боретеся з ПРОСТАТИТОМ і потенцією? Глава Інституту: Ви будете вражені, наскільки просто можна вилікувати простатит. Виділяють лікування каменів простати в Ізраїлі в Ассуте медикаментозне і хірургічне. Метод лікування каменів за допомогою лазера-відносно нове віяння в сфері медицини, проте, згідно відгуками про видалення каменів простати в лікарні Ассута, подібна методика користується. Ще де подивитися камені простати лікування лазером: Під простатитом мається на увазі розвиток запального процесу в передміхуровій залозі. Хвороба може мати гострий і хронічний характер. Саме друга форма захворювання є дуже небезпечною і важковиліковною, тому фахівці рекомендують не ігнорувати початкових симптомів недуги (часті і хворобливі сечовипускання, болі внизу живота і промежини, виділення з уретри, ослаблення ерекції) і вчасно звертатися за кваліфікованою допомогою. Дійсно, будь-який рослинний екстракт має свої протипоказання, в тому числі і якорець. Але навіть якщо прочитати інструкцію до продаваного в аптеці сухого сировини для приготування відвару з якорців, то там можна побачити, що серед протипоказань аденома передміхурової залози не вказана. Важливо відзначити, що якорець завдяки своїм сечогінним, жовчогінним, фунгіцидним, протизапальним і антисклеротичним властивостям століттями застосовувався в народній медицині для лікування чоловічих хвороб.. профілактика простатиту і аденоми простати. рецепти від простатиту відгуки Уротрин — це біологічно активна добавка, що має натуральний рослинний і призначена для комплексного лікування і профілактики захворювань сечостатевої системи. Ретельний підбір лікувальних екстрактів і вивірені пропорції дозволяють швидко зняти симптоми запалення простати, сечоводів і сечового міхура. Препарат безпечний і корисний для чоловіків 20-80 років. Ні для кого не секрет, що якість життя сучасної людини істотно знизилося. Це пов’язано з поганою екологією, ненатуральною їжею (фастфуди, консерванти, барвники), сидячим способом життя (офісна робота), стресами. І якщо жінки в більшості випадків як-то намагаються захистити себе від такого негативного впливу, то чоловіки практично завжди потрапляють під удар. Сечостатева система страждає однією з перших. Виявляються поширені чоловічі хвороби (імпотенція, фімоз, уретрит), серед яких перше місце займає простатит. як вилікувати аденому простати народними засобами камені простати лікування лазером простатит метро камені простати лікування лазером видалення аденоми простати ендоскопічним методом holep лазерна енуклеація аденоми простати відеоурок.

аденома простати ефективне лікування.

Видалення аденоми простати – група оперативних методик, метою яких є видалення гіперплазованої тканини передміхурової залози. Вартість видалення аденоми простати в Санкт-Петербурзі. Лікування аденоми передміхурової залози в Санкт-Петербурзі з адресами, телефонами, цінами, відгуками відвідувачів та фото. Зручний пошук за режимом роботи, рейтингом, акціями або ціною-все на Zoon.ru заходьте! Вартість видалення аденоми простати в Санкт-Петербурзі від 8 000 руб. 8958 відгуків. МЕДСЕН Санкт-Петербург – багатопрофільна сімейна клініка через дорогу від станції метро «Маяковська» в Санкт-Петербурзі. Гіперплазія передміхурової залози (аденома, ДГПЗ) — це збільшення простати. Розрісся орган здавлює сечовипускальний канал, через що порушується відтік сечі. В результаті страждають сечовий міхур, сечовивідні шляхи і нирки. Зміст статті. Причини розвитку аденоми. Аденома передміхурової залози є доброякісною пухлиною. З цим захворюванням стикається велика кількість чоловіків у віці старше 40 років. Тканини простати, розростаючись, перекривають частину сечівника, здавлюючи його. 90% операцій при аденомі простати сьогодні можна. Аденома простати — ціни і програми лікування на нашому сайті. Запишіться на консультацію. У Санкт-Петербурзі розташовуються чотири клініки в різних частинах міста, які працюють без вихідних. Лікування аденоми простати в Санкт-Петербурзі від 1100 руб./усл. ! Вибирайте кращих лікарів за цінами, рейтингами і реальними відгуками тільки на PROFI.RU всі райони до ваших. Санкт-Петербург, Великий пр. д. 51. Показати на карті. Ішутін Євген Юрійович. Лікування аденоми простати. Аденома простати у чоловіків. Сучасні методи лікування захворювання в нашій в клініці. Ми допоможемо вилікувати доброякісну гіперплазію передміхурової залози можливо без операції і болю за допомогою препарату Termex-Turapy. Є підозри на аденому простати? Ми підібрали 56 лікарів і 49 клінік, які лікують і діагностують аденому простати в Санкт-Петербурзі, з рейтингом і відгуками пацієнтів. Опис і симптоми захворювання. Ефективне лікування аденоми простати в Санкт-Петербурзі! Методи залежать від стану Вашого організму, віку, ступеня розвитку хвороби. Медикаментозне та хірургічне лікування простати у чоловіків.

Уротрин купити у Волзькому.

Відправляють на операцію. Операцію робити боїмося — знаємо. Операцію робити боїмося-знаємо випадки, коли після операції рак простати з’їв за півроку чоловіка. Дівчатка, може у кого батьки-чоловіки впоралися з цією. Відгуки на дану операцію зазвичай хороші, незважаючи на те, що її ціна. Наслідки можуть проявлятися у вигляді простатиту, гострого пієлонефриту, циститу, гострого запалення яєчок і придатків (орхоэпидидимит) та інших. Відгуки про операцію на передміхуровій залозі в Москве118 місць. Середня оцінка організацій — 4.1 на основі 21 відгуків і 13 оцінок. 8 Відгуки людей, які перенесли операцію з видалення аденоми передміхурової залози. 9 Відгуки лікарів про операцію з видалення аденоми простати. 10 який спосіб оперативного лікування найефективніший? 11 Відео по темі. Згідно з відгуками, наслідки після операція з видалення аденоми простати виникаю досить часто. Поширеними наслідками видалення аденоми. Простатит і потенція Список форумів Лікування простатиту, везикуліту та інших захворювань Простатит — Обмін досвідом Хірургічне лікування простатиту. Вона відрізняється від операцій при аденомі, де навіть при відкритій операції видаляється тільки внутрішня збільшена частина залози. Є й відгуки про видалення аденоми простати, що носять виключно. Відгуки про операцію з видалення аденоми простати-яких результатів чекати? Аденома передміхурової залози – новоутворення простати. Відгуки лікарів про операцію. Лікарі стверджують, що простатектомія – це складна операція, яку слід проводити лише у випадках необхідності. При аденомі передміхурової залози видаляти орган повністю не. Після операції аденоми простати Показати повідомлення: Поле сортування Є кілька методів видалення аденоми, у кожного з яких є свої плюси.

Офіційний сайт камені простати лікування лазером.

Камені простати лікування.

З усього вищесказаного висновок один: якщо виявлені камені в простаті лікування бажано камені простати лікування не відкладати. По-друге, це фактори, що сприяють утворенню так званих вторинних каменів передміхурової залози. На сьогоднішній день лікування каменів в простаті проводиться по камені простати лікування двох напрямках з використанням консервативних і хірургічних методів. Болі можуть посилюватися при сидінні на твердому стільці, при сім’явипорскуванні і після статевого контакту. Так як описуваний вид захворювання розвивається на тлі хронічного простатиту, то симптоми будуть схожими. Поряд з рекомендаціями традиційної медицини, практикується також лікування каменів в простаті народними засобами. Москва) накопичений великий успішний досвід видалення фіброзу передміхурової залози. Причиною запалень в простаті в 98 випадків стають інфекції і бактерії . Для позбавлення від каменів у простаті можуть застосовуватися такі методи лікування , головним завданням яких є зниження запалення в передміхуровій залозі. Дуже важливо, що при такому методі лікування тканини органу не зачіпаються . Болі можуть активно посилюватися, якщо пацієнт сидить на твердій поверхні, також після статевого акту і під час сім’явиверження. Принцип цих методик схожий з лазерної під дією ультразвукової або магнітної хвилі відбувається дроблення каменів у простаті до стану піску, який потім самостійно виходить. Для проведення сеансу пацієнту на шкіру в районі простати прикріплюють датчики. Цей больовий синдром часто проявляє себе під час поїздки в трясущемся транспорті зміни залози, що проявляються в ущільненнях і хворобливих відчуттях при промацуванні камені в простаті лікування ставиться актуальним питанням для чоловіка з цим захворюванням. У деяких випадках для повного їх руйнування потрібно до десяти сеансів. Цей больовий синдром часто проявляє себе під час поїздки в тремтячому транспорті зміни залози. Також після статевого акту і під час сім’явипорскування проявляються в ущільненнях і хворобливих відчуттях при промацуванні камені в простаті лікування ставиться актуальним питанням для чоловіка з цим захворюванням болі можуть активно посилюватися. Практикується також лікування каменів в простаті народними засобами, зверніться до відділення урології за місцем проживання. Повністю позбутися сформованих каменів вони не дозволяють, причиною запалення в простаті в 98 випадків стають інфекції і бактерії, при сім’явиверганні і після статевого контакту. Якщо пацієнт сидить на твердій поверхні. Чи є у вас Інформація, де проводяться дані процедури. Зверніться до відділення урології за місцем проживання, якщо там не роблять, то підкажуть найближче місце. Подібна процедура триває 15 хвилин, вона не вимагає спеціальної госпіталізації. Повністю позбутися від сформованих каменів вони не дозволяють.

Камені в простаті: лікування і.

камені в простаті

По темі: -> лікування простатиту прополісом і гарбузовим насінням простатит лікування простатиту в домашніх умовах народними засобами, травами . — >лікування простатиту прополісом і осиковою корою лікування простати народними засобами. Аденома простати і лікування простатиту народними . -> аденома простати медикаментозне лікування Хочу сьогодні розповісти як лікувати аденому простати. Це захворювання в народі ще . -> лікування раку простати з метастазами народними засобами, рецепти Простатит, аденома передміхурової залози. Лікування народними засобами. Чоловічі проблеми . -> гормон росту при лікування простатиту Доктор Ариков –консультації, діагностика та лікування: простатиту, аденоми простати . ->Карта сайту.

Камені простати лікування : Рейтинг: 82 / 100 Підсумок: 27 оцінок.

ми пропонуємо сучасні вимоги будь-якого масштабу, для скорочення викидів і розумні рішення. включаючи кар’єр, в сукупності, борошномельне виробництво.

HGT гідраційна дробарка.

Щокова дробарка серії C6X.

VM вертикальна млин.

Зв’яжіться з нами якщо у вас є питання про нашу компанію і продукції. Ми будемо звертати високу увагу на ваші запитання та пропозиції.

250 тонн на годину мобільна дробильна лінія в Папуа-Нова Гвінеї.

Гвінея 500TPH Залізняк Мобільна дробильна.

SKD 200-250TPH дробильна лінія граніту в Росії.

Лінія по подрібненням вапняку в Манілі, Філіппіни.

Лінія для подрібнення вапняку в В’єтнамі.

М’янма 130TPH Базальт мобільні дробильні установки.

дроблення каменів передміхурової залози.

Як лікувати камені в передміхуровій залозі?

Як позбутися від каменів в передміхуровій залозі камені простати ділять на справжні, що утворюються всередині субстанції залози, і помилкові, проникаючі в неї з верхніх сечових шляхів. В простаті не буває твердих каменів, як.

Камені в простаті: симптоми і лікування конкрементів в.

Справжні включення передміхурової залози формуються безпосередньо в чоловічій залозі, помилкові мігрують з сечовика, нирок, сечоводів. Лазерне видалення або дроблення каменів.

Видалення каменів з простати.

камені в простаті

Симптоми наявності каменів в передміхурової залози дуже схожі з симптомами простатиту. Чоловік відчуває сильні болі в промежині і лобкової частини,

Кальцинати в простаті як позбутися від каменів в.

Дроблення каменів лазером і УВТ Ефективність УВТ передміхурової залози при кальцинатах залежить від кваліфікації лікаря в.

Лікування каменів простати, видалення каменів передміхурової.

Видалення / лікування каменів простати (передміхурової залози) в Ізраїлі: ваш вибір на користь безпечного і ефективного лікування!

Камені в простаті, лікування передміхурової залози.

Лікуються камені в передміхуровій залозі Калькульозний простатит (камені в простаті) наявність в ацинусах і канальцях передміхурової залози щільних частинок органічної (чи неорганічної) морфології.

Як вивести камені з передміхурової залози народними.

Лікування простатолітіазу направлено на розчинення каменів, їх дроблення з подальшим виведенням фрагментів із залози через протоки або оперативне видалення каменю з частиною пошкодженого.

Як вивести кальцинати з передміхурової залози.

Як вивести кальцинати з простати? Лікування кальцинатів в передміхуровій залозі може припускати використання народних засобів, медикаментів, фізіотерапії. У важких випадках позбутися від каменів в простаті.

Камені в простаті (передміхуровій залозі): симптоми і лікування.

Mar 10, 2018 * основну групу ризику складають чоловіки 45-50 років. Камені утворюються в простаті з органічних і неорганічних речовин, які накопичуються в протоках передміхурової залози.

Кальцинати в передміхуровій залозі: симптоми, лікування.

Це операція з видалення каменів з передміхурової залози, яка проводиться з мінімальною травматизацією і гарантує повне позбавлення від кальцинатів.

Камені в простаті, лікування передміхурової залози.

Лікуються камені в передміхуровій залозі Калькульозний простатит (камені в простаті) наявність в ацинусах і канальцях передміхурової залози щільних частинок органічної (чи неорганічної) морфології.

Як вивести кальцинати з передміхурової залози.

Як вивести кальцинати з простати? Лікування кальцинатів в передміхуровій залозі може припускати використання народних засобів, медикаментів, фізіотерапії. У важких випадках позбутися від каменів в простаті.

Кальцинати передміхурової залози: причини і лікування.

Кальцинати (конкременти, камені) в передміхуровій залозі формуються з білків і солей кальцію, а також уратів, оксалатів і фосфатів. У сучасній медицині виділяють камені справжні (що утворилися в самій простаті) і.

Камені в простаті: симптоми і лікування каменів передміхурової.

У статті розповідається, чому утворюються камені в простаті, які симптоми і ознаки. Підро.про описані способи діагностики, які потрібно здати аналізи при каменях в простаті.

Камені в простаті: симптоми, лікування в Волгограді.

Механізм формування конкрементів в передміхуровій залозі до теперішнього часу залишається недостатньо вивченим. Погляди дослідників на причину утворення каменів в простаті суперечливі.

Кальцинати в передміхуровій залозі лікування народними.

Кальцинати це камені, що формуються з неорганічних солей кальцію. Серед різноманіття каменів передміхурової залози є більш небезпечними, так.

Камені в простаті. Причини, симптоми, лікування каменів в.

камені в простаті

Цим обумовлено те, що при різних захворюваннях передміхурової залози часто спостерігається ускладнення процесу сечовипускання. Лікування каменів в.

Кальцинати та інші види каменів в передміхуровій залозі.

Агрегація і осідання комплексів, що складаються з органічних і неорганічних частинок, в просвіті ацинусів і трубочок передміхурової залози призводить до формування каменів.

Лікування каменів в простаті.

Для її проведення в області передміхурової залози до шкіри кріпляться датчики, що посилають лазерні промені. Під їх впливом відбувається дроблення каменів в простаті і.

Камені в простаті: симптоми, наслідки, відмінності від.

Наслідки утворення каменів в простаті можуть носити вельми сумний характер. Симптоми каменів в передміхуровій залозі дуже схожі на ознаки інших захворювань сечостатевої сфери, що значно ускладнює.

Дроблення каменів в urolit.ru.

> Дроблення каменів в сечовому аденомою передміхурової залози, запаленням сечовивідних шляхів та ін. в результаті цих патологічних процесів виникає застій залишкової сечі с.

Камені в простаті (передміхуровій залозі): лікування, причини.

Резекція простати видалення ділянки передміхурової залози, в якому зосереджена основна частина каменів. Лікування каменів в простаті за допомогою лазера.

Кальцинати в простаті: як уникнути захворювання.

Ефективне лікування каменів в передміхуровій залозі дроблення каменів. то вдаються до простатектомії або видалення передміхурової залози.

Камені в передміхурової залози (простаті): симптоми.

Клінічна картина. Камені в передміхуровій залозі сприяють появі різноманітних симптомів, прояв яких залежить від кількості, локалізації, розміру і форми каменів, а також від тривалості протікання.

Камені в простаті: симптоми, лікування в Волгограді.

Механізм формування конкрементів в передміхуровій залозі до теперішнього часу залишається недостатньо вивченим. Погляди дослідників на причину утворення каменів в простаті суперечливі.

Лікування каменів в простаті.

Для її проведення в області передміхурової залози до шкіри кріпляться датчики, що посилають лазерні промені. Під їх впливом відбувається дроблення каменів в простаті і.

Кальцинати в простаті: як уникнути захворювання.

Ефективне лікування каменів в передміхуровій залозі дроблення каменів. то вдаються до простатектомії або видалення передміхурової залози.

ЯК ПОЗБУТИСЯ ВІД КАМЕНІВ В ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ЗАЛОЗІ.

При промежинному видаленні каменів передміхурової залози можуть виникати тривало незагойні сечові свищі, тому показання до видалення каменів.

Дроблення каменів в urolit.ru.

> Дроблення каменів в сечовому аденомою передміхурової залози, запаленням сечовивідних шляхів та ін. в результаті цих патологічних процесів виникає застій залишкової сечі с.

Камені в простаті (передміхуровій залозі): лікування, причини.

Резекція простати видалення ділянки передміхурової залози, в якому зосереджена основна частина каменів. Лікування каменів в простаті за допомогою лазера.

Як вивести камені з передміхурової залози народними.

камені в простаті

Лікування простатолітіазу направлено на розчинення каменів, їх дроблення з подальшим виведенням фрагментів із залози через протоки або оперативне видалення каменю з частиною пошкодженого.

Калькульозний простатит у чоловіків: причини, симптоми.

При підозрі на запалення передміхурової залози варто звернутися в поліклініку до дільничного лікаря. Він призначить необхідне обстеження. Літотрипсія дроблення каменів.

Дроблення каменів у нирках: методи, підготовка, наслідки.

Дроблення каменів в нирках: особливості процесу і підготовка до нього дроблення каменів в нирках необхідна маніпуляція для широкого кола.

Камені в простаті. Причини, симптоми, лікування каменів в.

Цим обумовлено те, що при різних захворюваннях передміхурової залози часто спостерігається ускладнення процесу сечовипускання. Лікування каменів в.

Дроблення каменів у нирках Київ: ціна, відгуки. Дроблення.

Всі клініки Києва, де проводиться лазерне і ультразвукове дроблення каменів у нирках (литотрепсия), ви знайдете в каталозі порталу 103.ua. лікування аденоми передміхурової залози.

Камінь в передміхуровій залозі лікування Простатит.

Симптоми і лікування каменів в передміхуровій залозі (з фото) камені в простаті це кристали, локалізовані в залозистої тканини або вивідних протоках передміхурової залози.

Ехоструктура передміхурової залози неоднорідна с.

Картинка, яку бачить фахівець на ультразвуковому дослідженні, має величезне значення. Стан, коли у пацієнта виявляються кальцифікати при неоднорідній ехоструктурі передміхурової залози, представляє.

Камені в простаті. Причини, симптоми, лікування каменів в.

Цим обумовлено те, що при різних захворюваннях передміхурової залози часто спостерігається ускладнення процесу сечовипускання. Лікування каменів в.

Дроблення каменів у нирках Київ: ціна, відгуки. Дроблення.

Всі клініки Києва, де проводиться лазерне і ультразвукове дроблення каменів у нирках (литотрепсия), ви знайдете в каталозі порталу 103.ua. лікування аденоми передміхурової залози.

Камінь в передміхуровій залозі лікування Простатит.

Симптоми і лікування каменів в передміхуровій залозі (з фото) камені в простаті це кристали, локалізовані в залозистої тканини або вивідних протоках передміхурової залози.

Ехоструктура передміхурової залози неоднорідна с.

Картинка, яку бачить фахівець на ультразвуковому дослідженні, має величезне значення. Стан, коли у пацієнта виявляються кальцифікати при неоднорідній ехоструктурі передміхурової залози, представляє.

Ультразвукове дроблення каменів у нирках YouTube.

Jun 13, 2015 * ультразвукове дроблення каменів в нирках насіннєвих бульбашок, передміхурової залози і статевого члена).

Кальцинати передміхурової залози: ознаки і лікування.

Причини каменів у передміхуровій залозі КТ і МРТ передміхурової залози більш точно оцінюють кількість і структуру конкрементів, а також їх локалізацію в органі. Дроблення каменів.

Кальцинати в передміхуровій залозі: симптоми, лікування і.

Розміри каменів в передміхуровій залозі можуть варіюватися від 3 мм до 2,5 см, трапляється і більше. Спровокувати простатит з кальцинатами можуть: гострі і.

Кальцифікати в передміхуровій залозі Все про урології.

камені в простаті

Такий діагноз як кальциноз передміхурової залози супутнє захворювання аденоми простати і простатиту, що спостерігається у 75 відсотків пацієнтів віком від 50-ти і старше.

Контактне дроблення каменів Трускавець Центр.

Центр літотрипсії, контактне дроблення каменів в нирках і сечоводах, уретротомія, ТУР пухлин сечового міхура і простати, біопсія простати в Трускавці.

Як проходить операція по ДЛТ Дистанційна літотрипсія.

Oct 09, 2017· Як проходить операція по ДЛТ дистанційна літотрипсія дроблення каменів в нирках і сечоводах.

Кальцинати в простаті: що це таке і їх лікування в.

Кальцинати-це один з різновидів каменів, що утворюються в залозистій частині простати при певних порушеннях обміну речовин в організмі.. Ми можемо і не підозрювати про їх наявність протягом багатьох років.

Камені в передміхуровій залозі лікування лазером — Prostatittut.

За відгуками про видалення каменів передміхурової залози в Ізраїлі, дуже результативним способом медикаментозної терапії патології є введення литолизирующих речовин ст.

Бєлова Т. У мене 5 років тому на УЗД знайшли кісту нирки. Я перевірялася щороку на УЗД, кіста поступово збільшувалася, з’явилася тяжкість в спині.

Узд кальцинати передміхурової залози HelpProstata.

видалення передміхурової залози метод, який застосовується при важкій формі кальцинування, коли камені мають або дуже великі розміри або їх дуже багато. Дроблення каменів не.

дроблення каменів передміхурової залози.

Урологічний ЦЕНТР-МЮНХЕН-АДЕНОМА простати і.

Рак простати // Урологічний центр — Мюнхен . ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО і контактного дроблення каменів, ендоскопічне видалення каменів.

Лазерне дроблення каменів — Інститут пластичної хірургії .

А як відомо, повне дроблення каменю попереджає повторні ниркові кольки і загрозу . Як лікувати аденому передміхурової залози?

Камені в передміхуровій залозі — ProfiMED Israel.

Поява каменів в передміхуровій залозі діагностується за допомогою УЗД ,і в. Літотрипсія (дистанційне дроблення каменів) — абсолютно.

Кальцинати в простаті: як уникнути захворювання.

Ефективне лікування каменів в передміхуровій залозі . методів: консервативна терапія, дроблення або оперативне втручання. Ударно.

Послуги-Urologijas Centrs-RU.

ЛАЗЕРНА ЕНУКЛЕАЦІЯ ПРОСТАТИ ПРИ АДЕНОМІ-НОВІТНІЙ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ». Лазерне дроблення каменів ( дивитися відео )

Уролог в Ростові-на-Дону. Урологія СКЖД. Консультація.

Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ або аденома . обладнання на півдні Росії для дроблення каменів будь-якої складності.

Сечокам’яна хвороба. Камені нирок, сечоводів, сечового .

Камені сечоводів викликають гострі напади болю (ниркову кольку) с. та/або ретгенологическим наведенням проводиться дроблення каменів під . передміхурової залози (аденома простати) камені сечового міхура.

Медичний Центр Хорев / видалення передміхурової залози .

Нефролітіаз – камені в сечовому тракті – це меаболическое порушення . літотрипсія – дроблення каменю зовнішніми та інвазивними методами.

Урологічне відділення | «Московський обласний науково .

дистанційна і контактна літотрипсія каменів нирок і сечоводів;; ендохірургія захворювань передміхурової залози;; ендохірургія . розмір при всіх режимах дроблення, що перешкоджає виникненню ускладнень.

Кальцинати в простаті: як уникнути захворювання.

Ефективне лікування каменів в передміхуровій залозі . методів: консервативна терапія, дроблення або оперативне втручання. Ударно.

Дроблення каміння в нирках.

Дроблення каменів в нирках у багатьох випадках краще . хвороба,; пухлинні патології сечового міхура, нирок, передміхурової залози.

Питання і відповіді, Кальцинати простати, стор 1. Медичний.

Відповідь: Лікування кальцинатів в простаті шляхом дроблення абсолютно неефективно . Питання: Кальцинат в лівій частки передміхурової залози 9 мм .. неоднорідні кальцинати + в нирках пісок + в сечоводах Пісок, Камені.

Лікування каменів простати (кальцинати) — Простатит. Лікування.

Після обстеження простати за допомогою УЗД була розмова з урологом, який . на питання розчинення або дроблення каменів в простаті відповів . Камені простати — це обизвествленные ділянки фіброзу.

Камінь в простаті з’являється в результаті хронічного .

Камінь в простаті є наслідок хронічного захворювання. Лікування каменів в передміхуровій залозі має на увазі їх дроблення і.

Урологія та лікування простати в Німеччині-Kurfuerstmed.

19 травень 2014 . Урологія в Німеччині. Лікування простати в Німеччині. Урологія в Німеччині. . нирки, від 12000 євро. Дроблення каменів, від 3500 євро.

Уролог Олег Резник: «При сечокам’яній хворобі дрібні камені .

1 сер 2015 . Уролог Олег Резник: «при сечокам’яній хворобі дрібні камені можуть вийти самі . Як? Які симптоми аденоми передміхурової залози? . прокол, через який проводимо дроблення і видаляємо фрагменти.

Сечокам’яна хвороба. Сучасні методи лікування | МБУЗ .

При великих розмірах каменю і «великий» аденомі простати іноді . Як правило процедура дроблення – «сеанс», займає 20 хвилин.

Урологічне відділення | Дорожня клінічна лікарня .

. для дроблення каменів нирок і сечоводів, эндовидеоурологический комплекс . Біполярна трансуретральна резекція передміхурової залози.

Лазерне дроблення каменів — Інститут пластичної хірургії .

А як відомо, повне дроблення каменю попереджає повторні ниркові кольки і загрозу . Як лікувати аденому передміхурової залози?

Кальцинати в простаті: причини, симптоми, діагностика і .

14 травень 2015 . Такий процес може протікати і в передміхуровій залозі . спосіб дроблення каменів за допомогою лазера або ультразвуку.

Видалення каменів з нирок лазером — YouTube.

13 чер 2015 . Тут лікують Камені в нирках: .ua/ а також інші захворювання нирок, сечоводів, сечового міхура, . насіннєвих бульбашок, передміхурової залози і статевого члена). . Дроблення лазером.

Медгард: урологія та андрологія.

Контактна літотрипсія (КЛТ) — це дроблення каменю за допомогою підведення до нього через . Аденома передміхурової залози і її лікування. Аденома.

Консультація лікаря уролога в Новосибірську — урологія в ДКБ.

Простатит (запалення простати), доброякісна гіперплазія . обладнанням, що дозволяє проводити процедуру дроблення каменів швидко і.

Дистанційне дроблення каменів нирок і сечоводів .

Дистанційне дроблення каменів нирок і сечоводів-один з основних напрямків діяльності в клініці . Аденома простати · Рак простати.

Аденома простати (передміхурової залози) | Урологія .

Лікування і профілактика аденоми простати, докладний опис симптомів від . Лазерне дроблення каменів · Аденома простати (передміхурової.

Дроблення каменів в нирках лазером або ультразвуком .

Уролог виявив у Вас камені в нирках? Розмірковуєте, що ефективніше для лікування-дроблення каменів у нирках лазером або дроблення каменів в.

Калькульозний простатит – причини, симптоми і лікування .

Камені передміхурової залози і камені сечового міхура мають аналогічний . процедура дроблення каменів простати за допомогою низькоінтенсивного.

Питання-відповідь, кальцинати простати, стор 1. Медичний центр .

Питання: Дроблення кальцинатів в простаті, яка ефективність цього лікування? . Питання: яке лікування болю при кальцинаті передміхурової залози? . Відповідь: Камені (кальцинати) в простаті завжди супроводжуються.

Відділ ендоурології | НДІ урології та інтервенційної .

Трансуретральна резекція простати протягом декількох десятиліть є . від каменю сечоводу навіть в разі наявності декількох конкрементів. . поєднання ультразвукового і пневматичного методів дроблення).

Операції, які проводяться в урологічному відділенні .

18 січ 2013 . Проводимо дроблення каменів в нирці (літотрипсія каменів нирок) с. на видалення гіперплазії передміхурової залози через сечовий.

Досягнення — santariškių клініки.

В консультативній поліклініці Центру у випадках раку простати в далеко зайшли . Дроблення каменів за допомогою дистанційного літотриптора.

Камені передміхурової залози — Вікіпедія.

Камені передміхурової залози — щільні органічні і неорганічні освіти, розташовані в протоках і ацинусах залоз простати.

Відділення урології — Міська Клінічна Лікарня №7.

Лікування ДГПЗ, аденоми простати: * ТУР. лазерна инцизия простати. Лікування. цистолитотрипсия – дроблення каменів сечового міхура.

Урологічні операції — денний стаціонар, приватна клініка .

лазерна літотрипсія (дроблення каменів) в сечовому міхурі;; лазерна . сечі;; оперативне лікування аденоми передміхурової залози (порожнинна.

Урологічний ЦЕНТР-МЮНХЕН-АДЕНОМА простати і.

Рак простати // Урологічний центр — Мюнхен . ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО і контактного дроблення каменів, ендоскопічне видалення каменів.

Лазерне дроблення каменів — Інститут пластичної хірургії .

камені в простаті

А як відомо, повне дроблення каменю попереджає повторні ниркові кольки і загрозу . Як лікувати аденому передміхурової залози?

Камені в передміхуровій залозі — ProfiMED Israel.

Поява каменів в передміхуровій залозі діагностується за допомогою УЗД ,і в. Літотрипсія (дистанційне дроблення каменів) — абсолютно.

Кальцинати в простаті: як уникнути захворювання.

Ефективне лікування каменів в передміхуровій залозі . методів: консервативна терапія, дроблення або оперативне втручання. Ударно.

Послуги-Urologijas Centrs-RU.

ЛАЗЕРНА ЕНУКЛЕАЦІЯ ПРОСТАТИ ПРИ АДЕНОМІ-НОВІТНІЙ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ». Лазерне дроблення каменів ( дивитися відео )

Уролог в Ростові-на-Дону. Урологія СКЖД. Консультація.

Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ або аденома . обладнання на півдні Росії для дроблення каменів будь-якої складності.

Сечокам’яна хвороба. Камені нирок, сечоводів, сечового .

Камені сечоводів викликають гострі напади болю (ниркову кольку) с. та/або ретгенологическим наведенням проводиться дроблення каменів під . передміхурової залози (аденома простати) камені сечового міхура.

Нефролітіаз – камені в сечовому тракті – це меаболическое порушення . літотрипсія – дроблення каменю зовнішніми та інвазивними методами.

Урологічне відділення | «Московський обласний науково .

дистанційна і контактна літотрипсія каменів нирок і сечоводів;; ендохірургія захворювань передміхурової залози;; ендохірургія . розмір при всіх режимах дроблення, що перешкоджає виникненню ускладнень.

Кальцинати в простаті: як уникнути захворювання.

Ефективне лікування каменів в передміхуровій залозі . методів: консервативна терапія, дроблення або оперативне втручання. Ударно.

Дроблення каміння в нирках.

Дроблення каменів в нирках у багатьох випадках краще . хвороба,; пухлинні патології сечового міхура, нирок, передміхурової залози.

Питання і відповіді, Кальцинати простати, стор 1. Медичний.

Відповідь: Лікування кальцинатів в простаті шляхом дроблення абсолютно неефективно . Питання: Кальцинат в лівій частки передміхурової залози 9 мм .. неоднорідні кальцинати + в нирках пісок + в сечоводах Пісок, Камені.

Лікування каменів простати (кальцинати) — Простатит. Лікування.

Після обстеження простати за допомогою УЗД була розмова з урологом, який . на питання розчинення або дроблення каменів в простаті відповів . Камені простати — це обизвествленные ділянки фіброзу.

Камінь в простаті з’являється в результаті хронічного .

Камінь в простаті є наслідок хронічного захворювання. Лікування каменів в передміхуровій залозі має на увазі їх дроблення і.

Урологія та лікування простати в Німеччині-Kurfuerstmed.

19 травень 2014 . Урологія в Німеччині. Лікування простати в Німеччині. Урологія в Німеччині. . нирки, від 12000 євро. Дроблення каменів, від 3500 євро.

Уролог Олег Резник: «При сечокам’яній хворобі дрібні камені .

камені в простаті

1 сер 2015 . Уролог Олег Резник: «при сечокам’яній хворобі дрібні камені можуть вийти самі . Як? Які симптоми аденоми передміхурової залози? . прокол, через який проводимо дроблення і видаляємо фрагменти.

Сечокам’яна хвороба. Сучасні методи лікування | МБУЗ .

При великих розмірах каменю і «великий» аденомі простати іноді . Як правило процедура дроблення – «сеанс», займає 20 хвилин.

Урологічне відділення | Дорожня клінічна лікарня .

. для дроблення каменів нирок і сечоводів, эндовидеоурологический комплекс . Біполярна трансуретральна резекція передміхурової залози.

Лазерне дроблення каменів — Інститут пластичної хірургії .

А як відомо, повне дроблення каменю попереджає повторні ниркові кольки і загрозу . Як лікувати аденому передміхурової залози?

Кальцинати в простаті: причини, симптоми, діагностика і .

14 травень 2015 . Такий процес може протікати і в передміхуровій залозі . спосіб дроблення каменів за допомогою лазера або ультразвуку.

Видалення каменів з нирок лазером.

13 чер 2015 . Тут лікують Камені в нирках: .ua/ а також інші захворювання нирок, сечоводів, сечового міхура, . насіннєвих бульбашок, передміхурової залози і статевого члена). . Дроблення лазером.

Медгард: урологія та андрологія.

Контактна літотрипсія (КЛТ) — це дроблення каменю за допомогою підведення до нього через . Аденома передміхурової залози і її лікування. Аденома.

Консультація лікаря уролога в Новосибірську — урологія в ДКБ.

Простатит (запалення простати), доброякісна гіперплазія . обладнанням, що дозволяє проводити процедуру дроблення каменів швидко і.

Дистанційне дроблення каменів нирок і сечоводів .

Дистанційне дроблення каменів нирок і сечоводів-один з основних напрямків діяльності в клініці . Аденома простати · Рак простати.

Аденома простати (передміхурової залози) | Урологія .

Лікування і профілактика аденоми простати, докладний опис симптомів від . Лазерне дроблення каменів · Аденома простати (передміхурової.

Дроблення каменів в нирках лазером або ультразвуком .

Уролог виявив у Вас камені в нирках? Розмірковуєте, що ефективніше для лікування-дроблення каменів у нирках лазером або дроблення каменів в.

Калькульозний простатит – причини, симптоми і лікування .

Камені передміхурової залози і камені сечового міхура мають аналогічний . процедура дроблення каменів простати за допомогою низькоінтенсивного.

Питання-відповідь, кальцинати простати, стор 1. Медичний центр .

Питання: Дроблення кальцинатів в простаті, яка ефективність цього лікування? . Питання: яке лікування болю при кальцинаті передміхурової залози? . Відповідь: Камені (кальцинати) в простаті завжди супроводжуються.

Відділ ендоурології | НДІ урології та інтервенційної .

Трансуретральна резекція простати протягом декількох десятиліть є . від каменю сечоводу навіть в разі наявності декількох конкрементів. . поєднання ультразвукового і пневматичного методів дроблення).

Операції, які проводяться в урологічному відділенні .

камені в простаті

18 січ 2013 . Проводимо дроблення каменів в нирці (літотрипсія каменів нирок) с. на видалення гіперплазії передміхурової залози через сечовий.

Досягнення — santariškių клініки.

В консультативній поліклініці Центру у випадках раку простати в далеко зайшли . Дроблення каменів за допомогою дистанційного літотриптора.

Камені передміхурової залози — Вікіпедія.

Камені передміхурової залози — щільні органічні і неорганічні освіти, розташовані в протоках і ацинусах залоз простати.

Відділення урології — Міська Клінічна Лікарня №7.

Лікування ДГПЗ, аденоми простати: * ТУР. лазерна инцизия простати. Лікування. цистолитотрипсия – дроблення каменів сечового міхура.

Урологічні операції — денний стаціонар, приватна клініка .

лазерна літотрипсія (дроблення каменів) в сечовому міхурі;; лазерна . сечі;; оперативне лікування аденоми передміхурової залози (порожнинна.

До питання про терапію хворих на хронічний простатит.

* Імпакт фактор за 2017 р. за даними РІНЦ.

Журнал входить до переліку рецензованих наукових видань ВАК.

Читайте в новому номері.

Кафедра урології ІПО Нижегородської державної медичної академії.

Як у наукових, так і в популярних виданнях останніх років, присвячених проблемі хронічного простатиту, відзначається висока частота цього захворювання. Практично кожен третій чоловік, а за деякими даними майже половина чоловіків у віці 20-50 років страждають хронічним простатитом 3. Серед етіопатогенетичних факторів хронічного простатиту основним вважається інфікування передміхурової залози при хронічному уретриті. Таке твердження будується в основному на наявності в анамнезі хворих на хронічний простатит перенесеного уретриту різної етіології, не завжди підтвердженого клінічними методами. Більш того, вважається, що мікроорганізми, що викликають запалення в передміхуровій залозі, майже в 70% випадків проникають з уретри через сім’явивідні протоки, а інші шляхи інфікування вкрай рідкісні [4]. Основна роль в лікуванні бактеріального простатиту відводиться протимікробної терапії. При цьому слід враховувати, що протимікробні препарати погано проникають в простату і концентрація більшості з них в залозі значно менше, ніж у сироватці крові [3]. І тим не менш, в терапії хворих на хронічний простатит основну увагу приділяють питанню придушення інфекції. При цьому лікувальні заходи, спрямовані на відновлення функціонального стану передміхурової залози, відступають на другий план, хоча збереження функціональних порушень є однією з основних причин загострення і рецидивування захворювання [5].

Таким чином, проблеми терапії хронічного простатиту в даний час ще далекі від вирішення. Нам видається, що одним із шляхів вирішення вознішей проблеми є зміна погляду на природу виникнення і розвитку запального процесу в простаті. Ми згодні з твердженням, що «первинного інфекційного простатиту як такого не існує, а може бути тільки вторинний інфекційний простатит як ускладнення ряду морфологічних змін або порушення функції передміхурової залози» [6]. Про значну роль морфологічних і функціональних порушень передміхурової залози у патогенезі розвитку хронічного простатиту пишуть і інші дослідники 7.

При обстеженні хворих на хронічний простатит в 23,7% випадків виявлена хронічна венозна недостатність передміхурової залози [10], в 81,3% випадків – камені простати [11], в 40,9% випадків відзначається відсутність зростання мікрофлори [12]. Крім того, хронічний простатит виявляється у 79,9% хворих на доброякісну гіперплазію простати [13]. Підтвердженням основного впливу функціональних чи органічних змін в простаті на перебіг хронічного простатиту є виражений клінічний ефект від використання різних фізіотерапевтичних процедур 16 та незадовільні результати лікування хворих хронічним простатитом з грубими органічними змінами, незважаючи на застосування сильних антибіотиків [17].

Клінічна характеристика хворих.

Під нашим наглядом з 1994 по 1999 р. перебував 381 пацієнт, спрямований в клініку урології з приводу хронічного простатиту. Проведення комплексного обстеження дозволило розподілити цих пацієнтів у дві основні групи. Першу групу (296 осіб) склали пацієнти, у яких виявлені ті чи інші причини органічного (і/або функціонального характеру, що підтримують запалення в простаті. Другу групу склали пацієнти (85 осіб), у яких органічних причин для виникнення запалення в передміхуровій залозі не виявлено (табл. 1).

Клінічні прояви захворювання носили типові риси, характерні для хронічного простатиту, з переважанням тих або інших симптомів в залежності від виду органічних порушень з боку передміхурової залози. Так, наприклад, для хворих з доброкачесттенной гіперплазією передміхурової залози провідну роль у скаргах хворого займають ірритативні симтоми, в той час як для хворих з дутрузорно-сфінктерною диссинергией характерні скарги переважно на утруднення сечовипускання. Як видно з табл. 1, зміни в передміхуровій залозі найчастіше носили поліморфний характер. Так, наприклад, у пацієнтів з детрузорно-сфінктерною диссинергией (51 чоловік) практично у всіх випадках виявлялися конкременти передміхурової залози, а у 18 осіб виявлена ще й атонії передміхурової залози. Конкременти виявлені і у 33 пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози.

За даними ультразвукового дослідження, наявність рубцевих змін в тканині передміхурової залози і по ходу простатичного відділу уретри мали пацієнти з доброякісною гіперплазією простати, пацієнти з синдромом спастичної міалгії м’язів тазового дна і пацієнти з синдромом внутрішньотазового венозного застою. В аналізах еякуляту і простатичного соку практично у всіх пацієнтів, за винятком 16 осіб з синдромом спастичної міалгії м’язів тазового дна, виявлялося велика кількість лейкоцитів і макрофагів. При посіві сечі, еякуляту і простатичного соку зростання мікрофлори мав місце у 203 пацієнтів. Як видно з табл. 2, мікрофлора представлена переважно (33,4%) гемолітичним стафілококом. У другій групі пацієнтів, у яких органічних змін з боку передміхурової залози не було виявлено, при посіві эксприматов передміхурової залози так само переважав гемолітичний стафілокок – 29,6% випадків (табл. 3).

Лікувальна тактика, використовувана нами, будується на принципі вторинності інфікування передміхурової залози, вже має ті чи інші дисциркуляторні, ретенційні і альтернативні зміни. З метою вивчення правомірності наших суджень група хворих хронічним простатитом з наявністю органічних змін в передміхуровій залозі була розділена на дві частини. Першій підгрупі хворих (189 осіб) лікування проводили з урахуванням природи морфофункціональних порушень передміхурової залози і наявних патологічних змін в простаті. Крім того, призначення антибактеріальних препаратів було обов’язковим. Другий підгрупі хворих проводили лікування тільки з метою відновлення функціональних можливостей простати без призначення антибактеріальних препаратів, незважаючи на наявність лейкоцитів в соку простати і висівається мікрофлору. Основний акцент у виборі методів терапії цих пацієнтів робили на відновлення мікроциркуляції в передміхуровій залозі, яка стардает практично завжди, незалежно від причини морфофункціональних змін в простаті. Тому крім проведення комплексу фізіотерапевтичних заходів, спосбствующих зміцненню тонусу м’язів тазового дна, нормалізації мікроциркуляції в передміхуровій залозі, були використані медикаментозні препарати, що володіють органотропным впливом на передміхурову залозу. До таких препаратів відноситься простатилен , що володіє здатністю зменшувати набряк передміхурової залози і лейкоцитарну інфільтрацію інтерстиціальної тканини. Крім того, він сприяє зменшенню тромбоутворення і має антиагрегационной активністю [18]. Про високу терапевтичну активність простатилену у хворих на хронічний простатит неодноразово вказувалося в різних публікаціях 22. Протягом останнього року в терапії хворих на хронічний простатит використовували препарат Вітапрост, діючим початком якого є простатилен . Він випускається у вигляді ректальних свічок, що дуже зручно при проведенні лікування хворих в амбулаторних умовах.

Курс лікування склав 3-4 тижні., причому свічки Вітапрост застосовувалися в основному в останні 2 тиж. Після курсу лікування зникнення або значне зменшення симптомів хронічного простатиту зазначено у 78,3% випадків у підгрупі пацієнтів, які отримували простатилен і в 69,2% випадків у підгрупах пацієнтів, які отримували традиційну терапію. При контрольному обстеженні пацієнтів після курсу лікування відзначено, що в групі пацієнтів, які отримували антибактеріальну терапію, зростання мікрофлори в секреті передміхурової залози відзначалося в 17,6% випадків. Підвищений вміст лейкоцитів в секреті простати відзначено в 48,1% випадків (до лікування – в 69,3% випадків). У пацієнтів, які отримували препарат, але не отримували антибактеріальну терапію, мікрофлора в секреті простати висівалась у 54,8% випадків, а зміст підвищеної кількості лейкоцитів зазначено в 38,8% випадків (до лікування – у 71,3% випадків). При обстеженні через 6 міс скарги, характерні для хронічного простатиту, пред’являли 48,3% пацієнтів, які отримували традиційні методи лікування, і лише 12,9% хворих, які отримували простатилен . Більш того, при посіві секрету простати у пацієнтів, які отримували простатилен, зростання мікрофлори відзначений в 28,6% випадків, а підвищений вміст лейкоцитів в секреті передміхурової залози відзначено в 8,7% випадків. У той же час у пацієнтів, які отримували традиційні методи терапії, мікрофлора в секреті простати висівалась значно рідше – 16,8% випадків, а підвищений вміст лейкоцитів в секреті простати зазначено у 52,1% чоловіків. При повторному курсі терапії всім пацієнтам призначали простатилен в ін’єкціях. Завдяки цьому ефективність лікування з терміном спостереження до 3,5 років відзначена у 82,7% пацієнтів.

Таким чином, отримані результати про позитивний вплив відновлення трофіки передміхурової залози на перебіг запального процесу. Переконливим є те, що зменшення кількості лейкоцитів в секреті простати происхолит незважаючи на наявність мікрофлори, яка визначається при посіві. У випадках, коли функція передміхурової залози не відновлювалася, запальний процес тривав незважаючи на використання антибактеріальних препаратів. Застосування таких препаратів, як протатилен (Вітапрост) сприяє відновленню функцій передміхурової залози , покращанню її трофіки, а застосування процедур, спрямованих на ліквідацію причин, що призводять до морфофункциональным порушень простати, сприяє стійкого одужання хворих хронічним простатитом і дозволяє розвіяти думку про невиліковність цього захворювання.Призначення антибактеріальних препаратів без відновлення функції передміхурової залози виявляється значно менш ефективним і приводить до частих рецидивів захворювання.

1. Алетін Р. Р., Забайкін В. Н., Рубінштейн І. Л. та ін. до питання про діагностику хронічного простатиту / / Матеріали III Всесоюзного з’їзду урологів. Мінськ, 1984; 195-7.

1. Алетін Р. Р., Забайкін В. Н., Рубінштейн І. Л. та ін. до питання про діагностику хронічного простатиту / / Матеріали III Всесоюзного з’їзду урологів. Мінськ, 1984; 195-7.

2. Возіанов А. Ф., Горпінченко І. І., Бойко Г. М. застосування простатилену при лікуванні хворих із захворюваннями передміхурової залози / / урологія та нефрологія 1991; 6: 5-6.

3. Кан Д. В. Хронічний неспецифічний простатит // Матеріали III Всесоюзного з’їзду урологів. Мінськ, 1984; 180-7.

4. Молочников В. А., Ільїн І. І. хронічний уретрогенний простатит. М., 1998; 304.

5. Рябинский В. С., Гуськов А. Р., Голубчиков Ст. А. та ін. Значення прямої електричної стимуляції передміхурової залози в комплексному лікуванні хворих на хронічний простатит // Матеріали III Всесоюзного з’їзду урологів. Мінськ, 1984; 296-7.

6. Ткачук В. М., Горбачов А. Г., Агулянський Л. М. хронічний простатит. Л., 1989.

7. Арнольді Е. К. Простатит. Досвід, проблеми, перспективи. Харків, 1997; 112.

8. Богомільний Н.Р. Етапність надання медичної допомоги хворим з хронічним простатитом // Автореф. дис. докт. мед. наук М., 1989.

9. Чеботарьов В. В. хронічний простатит-кому лікувати? // Вестн. дерматол. і венерол. 1998; 2:72-3.

10. Доста Н. І., Соколовський І. С. комплексна терапія хронічного застійного простатиту / / Матеріали III Всесоюзного з’їзду урологів.Мінськ, 1984; 290-1.

11. Земсков в. І., Амосов А. В. Ультразвукові методи дослідження в діагностиці хронічного простатиту // Матеріали III Всесоюзного з’їзду урологів. Мінськ, 1984; 199-200.

12. Халіфа Мустафа. Пункційні методи діагностики та лікування хронічного простатиту під ультразвуковим контролем // Автореф. дисс. канд. мед. наука. М., 1993.

13. Шабад А. Л., Мінаков Н. К., Мкртчан г. г. та ін. передопераційна санація сечостатевих органів та післяопераційна реабілітація хворих на аденому простати в амбулаторно-поліклінічних умовах / / Амбулаторна урологія: Сб. наукових праць м., 142-9.

14. Калініна С. Н., Тиктинський О. Л., Мішанін Е. А. та ін. патогенетична електролазерна терапія хронічного простатиту на апараті «Ярило» / / Мат. IX Всеросс. з’їзду урологів. М., 1997; 227-8.

15. Кан Я. Д., Сегал А. С., Долгопятов Д. Г. лікування хронічного неспецифічного простатиту апаратом «Термекс» / / Мат. IX Всеросс. з’їзду урологів. М., 1997; 228-9.

16. Нікольський А. Д., Бодашкова Е. С., Румянцева Р. Н. та ін. Лікування хронічного простатиту методом ректального діадинамічного струму (ректальної електростимуляції передміхурової залози) // Матеріали III Всесоюзного з’їзду урологів. Мінськ, 1984; 248-9.

17. Ішанходжієв У. А., Ядгаров Ю. Х. до питання про лікування хронічного простатиту / / Матеріали III Всесоюзного з’їзду урологів. Мінськ, 1984; 287.

18. Борисенко К. К., Хілінський М. М., Малишев А. М. та ін Досвід застосування простатилену в терапії хронічного простатиту // Вестн. дерматол. і венерол. 1991; 8: 47-50.

19. Горбачов А. Г., Буракова М. А., Аль-Шукрі С. Х. Простатилен: досвід і перспективи клінічного застосування. СПб: Наука, 1995; 56.

20. Горпінченко І. І., Яковлєв Г. М., Бойко Н. І. та ін. лікування поліпептидним препаратом простатилен хворих на простатит, ускладнений розлад статевих функцій / / Вр. справа. 1991; 2: 48-51.

21. Горячев І. А., Кушніренко Н.П., Мічурін в. І. та ін Результати лікування хворих хронічним простатитом препаратом простатилен // Матеріали 4 Всесоюзн. з’їзду урологів. М., 1990: 472-3.

22. Ткачук В. м., Горбачов А. Г., Хавінсон В. Х. застосування простатилену при лікуванні хворих з хронічним простатитом / / урологія та нефрологія 1991; 6: 40-3.

Калькульозний простатит: симптоматика, причини виникнення і тактика лікування.

Передумови до розвитку калькульозного простатиту.

Поява простатолітів (конкрементів) може бути викликано наступними причинами:

Застійні процеси кровообігу малого тазу. Нерегулярне статеве життя. Порушення обмінних процесів. Хронічні або гострі інфекції статевої системи. Нерегулярний і твердий стілець при хронічному запорі, захворюваннях прямої кишки. Аденома передміхурової залози. Сечокам’яна хвороба.

Ознаки хронічного калькульозного запалення з наявністю каменів на ультразвуковій діагностиці виявляються у чоловіків приблизно в 8% випадків. Найбільш часто ця патологія зустрічається у осіб похилого віку з доброякісною гіперплазією передміхурової залози. Також до захворювання схильні молоді і зрілі представники сильної статі, які мають хронічні статеві інфекції.

У багатьох випадках причинами утворення конкрементів в ацинусах і протоках передміхурової залози є Мікоплазмоз, уреаплазмоз, хламідіоз, трихомоніаз.

Інфекції провокують запальну реакцію і виділення густого гною, який може перетворюватися в конкремент.

Істинні і помилкові простатолиты.

Хронічний калькульозний простатит може розвиватися внаслідок нерегулярного статевого життя. При цьому в органі застоюється простатичний секрет, що призводить до зворотного всмоктування рідини епітелієм проток і затвердіння виділень. Так утворюються первинні простатоліти-справжні. Що таке помилкові, або вторинні, простатолиты?

Вторинні конкременти в передміхуровій залозі утворюються не в ній самій, а потрапляють туди з сечовидільної системи. Це помилкові камені, які мігрували зворотним закиданням з сечівника при уретропростатичному рефлюксі. Причина останнього може полягати в наявності в уретрі стриктур. Що це? Це сполучнотканинні перетяжки між її стінками. Також зворотний закид з сечівника в простату виникає при атонії (слабкості гладком’язових волокон) проток залози і насіннєвого горбка. Стриктури, що призводять до уретропростатичного рефлюксу, можуть з’являтися при травмуванні сечівника внаслідок операції на ньому і передміхуровій залозі.

При поєднанні зворотного закидання з уретри в передміхурову залозу і сечокам’яної хвороби помилкові простатолиты потрапляють в протоки простати і залишаються там. Попадання сечі завдяки ретроградному напрямку її в атонічні простатичні протоки сприяє кристалізації її.

Виникнення простатолитов.

Захворювання товстої кишки, такі як копростаз (затримка калу), хронічні проктити, також сприяють застійних процесів в органах малого таза. При нерегулярному спорожненні прямої кишки її вміст здавлює протоки залози. Це веде до застою простатичного секрету і його загущення.

Утворення простатолитов сприяють також малорухливий, сидячий спосіб життя, мале вживання води. Поява нерозчинних солей і піску в простатичному секреті може бути знаком метаболічних порушень. Такі розлади виникають при підвищеній функції паращитовидної залози (гіперпаратиреозі), яка часто викликана дефіцитом кальцію. Гіперпаратиреоїдизм виникає при захворюваннях кишечника і дистрофії.

Обмінні порушення можуть з’явитися на тлі неправильного раціону, зловживання рибною ікрою, яйцями. Таке харчування сприяє утворенню уратів як в сечі, так і секреті простати.

Зустрічаються одиночні і множинні конкременти різних форм, розміри коливаються в межах 2,5-4 мм. Серцевину їх представляє амілоїд – білок, що утворився в ході запальних процесів. До складу ядра входить також епітелій. На периферії ядро оточене нашаруваннями солей уратів, фосфатів або оксалатів. Простатолиты приймають форму утворень, в яких залягають.

Діагностика.

Для установки діагнозу «хронічний калькульозний простатит» уролог-андролог використовує ручні та інструментальні методи.

Основні способи дослідження:

камені в простаті

Пальцеве дослідження простати через пряму кишку. Уретроскопія. Ультразвукове дослідження через черевну стінку і пряму кишку (трансректальне УЗД). Рентгенологічне дослідження сечовидільної системи. Магнітно-резонансна томографія і КТ простати. Лабораторні аналізи-мазок з уретри, простатичний секрет-бактеріологічне та біохімічне дослідження. ПЛР і бактеріологічне дослідження сперми. Визначення простатоспецифічного антигену, біохімічний аналіз крові і сечі. Бакпосів сечі і ПЛР-діагностика інфекцій, що передаються статевим шляхом.

При пальцевому урологічному дослідженні лікар відчуває конкременти і їх крепітацію (хрускіт), відзначається також хворобливість. Для виявлення їх використовують ультразвукове дослідження, комп’ютерну і магнітно-резонансну томографію. При підозрі на закид каменів з сечовидільної системи виконується рентгенологічне дослідження сечового міхура, сечоводів, нирок.

Показана уретроскопія для виявлення стриктур в уретрі. Застосовуються також ПЛР-діагностика і бакпосевы сечі. Досліджується сперма, простатический секрет на поширені статеві інфекції. З’ясовується характер запалення – асептичний або бактеріальний.

Диференціальна діагностика проводиться з метою виявлення туберкульозного ураження, онкології залозистої тканини, асептичного або бактеріального запалення простати.

Симптоми калькульозного простатиту.

Прояви захворювання характеризуються хворобливістю, порушенням сечовипускання. Ознаки хронічного простатиту у чоловіків з наявністю конкрементів в залозі:

Хворобливість при сечовипусканні, дефекації і еякуляції. Виділення гною або крові при сечовипусканні і еякуляції, помаранчеві виділення з статевого органу. Поява в сечі або спермі твердих частинок невеликого розміру. Болі внизу живота і промежини. Порушення ерекції. Хворобливість при пальцевому обстеженні прямої кишки. Прискорені позиви до сечовипускання і затримка сечі.

Основним симптомом є больовий синдром. Він проявляється в спокої, посилюється при сечовипусканні, дефекації, фрикціях, ерекції і еякуляції. Локалізуються хворобливі відчуття в промежині і внизу живота. Вони можуть посилюватися при довгому сидінні, переохолодженні, їзді в транспортному засобі.

Наслідки нелікованого захворювання.

Ускладненнями є ущільнення (склероз) органу, розвиток абсцесів в ньому. Наслідками патологічних процесів можуть бути нетримання сечі, безпліддя, проблеми з ерекцією. При великих каменях може знадобитися промежинна операція, при якій є ризик утворення свищів. Через ці ходи підтікає сеча, що перешкоджає їх загоєнню.

Терапія калькульозного простатиту.

Як лікувати хворобу? Терапія спрямована на усунення збудника інфекції, якщо такий є. Пригнічується запальна реакція і набряк для полегшення виходу каменів. Для лікування калькульозного простатиту застосовують антибіотики, НПЗП, спазмолітики (Но-Шпа, Беладона), фізіотерапію, знеболюючі препарати та місцеві анестетики, протизапальні супозиторії, літотрипсію, операцію.

Для лікування калькульозного простатиту необхідна протизапальна терапія. Призначаються антибактеріальні препарати з урахуванням чутливості мікроорганізмів – збудників запалення. Від калькульозного простатиту застосовують ліки з групи нестероїдних протизапальних засобів – Ібупрофен, Диклофенак. Використовуються як таблетки для прийому всередину, так і свічки з даними препаратами. Супозиторії з красунею знімуть спазми проток і послаблять біль. Однак якщо хвороба поєднується з аденомою, красавка протипоказана. Запалення також добре знімають іхтіолові свічки.

Для купірування больового синдрому застосовують ненаркотичні анальгетики – препарати Катадолон, Кеторол. Використовується введення анестетиків (новокаїну) за допомогою електрофорезу. З методів фізіотерапії застосовують лікування лазером і ультразвуком. Показана магнітотерапія. При наявності дрібних помилкових простатолітів видалення їх можна зробити приладом для літотрипсії. Камені з простати виштовхуються в уретру і дробляться. Хірургічне лікування проводиться при великих розмірах конкрементів, аденомі, появі абсцесів . При наявності нагноєння лікування таке: калькульозний простатит вимагає операції з дренуванням проток.

Народні методи лікування.

Лікування народними засобами є доповненням до призначеної урологом терапії. Вони послаблюють біль, знижують запалення, в тому числі хороші відгуки пацієнтів про прополісі. Свічки з нього здатні знімати запальну реакцію. Супозиторії можна зробити в домашніх умовах. Для цього потрібно розтопити на водяній бані масло какао і прополіс, остудити суміш до липкої консистенції. Скачати свічки і загорнути у фольгу, покласти в холодильник для застигання протягом двох годин. Лікування калькульозного простатиту народними засобами проводиться після погодження з лікарем-урологом, оскільки необхідно враховувати протипоказання.

Це небезпечне захворювання передміхурової залози, що загрожує безпліддям і імпотенцією. Болі в низу живота і патологічні виділення – привід для звернення до лікаря. У разі калькульозного простатиту масаж простати протипоказаний.

Уролог ДКБ про чоловіче здоров’я, масаж простати і операції без розрізів.

«У чоловіка щось десь пожгло, поболело, а потім перестало. Він закриває на це очі, а через деякий час болю стають сильнішими, починаються проблеми з сечовипусканням і навіть з зачаттям дітей», – розповідає уролог Дорожньої лікарні Ольга Харкова.

– Коли чоловік повинен починати стежити за своїм здоров’ям?

— З самого народження хлопчикам потрібно спостерігатися у уролога – стежити за будовою статевих органів, правильним формуванням яєчок. Ще більше уваги потрібно приділяти з початку статевого життя. Якщо статеві зв’язки нерегулярні, обов’язково потрібно проходити обстеження на запалення в передміхуровій залозі, на інфекції, що передаються статевим шляхом – все це впливає на репродуктивну систему і здатність мати дітей.

– Як часто потрібно обстежитися і відвідувати уролога?

— Чоловік повинен відвідувати уролога як мінімум раз на рік, комплексні обстеження-у міру необхідності. Якщо у чоловіка був незахищений статевий акт або є симптоми – печіння або болю, – необхідно обов’язково сходити до уролога. Він призначить ряд обстежень для постановки правильного діагнозу. Після 40 років і особливо після 45 років потрібно здавати аналіз крові на рак передміхурової залози. Аналіз робиться щороку, тому що зараз це досить часте явище. Чоловіки не стежать за собою, приходять на пізніх стадіях, коли хвороба вже знаходиться в запущеній формі.

– З якими захворюваннями ви зустрічаєтеся найчастіше, і чим вони небезпечні?

– Найчастіше це запальні процеси передміхурової залози і різні інфекції, коли у чоловіка щось десь пожгло, поболело, а потім перестало. Він закриває на це очі, а через деякий час симптоматика погіршується, болі стають сильнішими, починаються проблеми з сечовипусканням, можуть бути проблеми з зачаттям дитини. Надалі це може привести до онкологічних захворювань, якщо не стежити, до безпліддя.

У чоловіків старше 40-45 років, як правило, зустрічаються вікові зміни передміхурової залози – доброякісна гіперплазія, тобто розростання тканини залози. Залоза збільшується в розмірах, передавлює сечовипускальний канал і тим самим порушує процес виходу сечі з організму.

– Які методи лікування таких захворювань пропонує урологічне відділення Дорожньої лікарні?

Якщо хвороба інфекційного походження – хороша антибактеріальна терапія, масаж передміхурової залози і лікування на лазерно-магнітному апараті «Андро-Гін» – все це робиться в комплексі. Передміхурова залоза – це секреторний орган, і, наприклад, при застійному простатиті вона не спорожняється, секрет застоюється і викликає запалення. Масаж допомагає поліпшити кровообіг в залозі і вивести застояне секрет. Дія апарату «Андро-Гін» поєднує в собі магнітотерапію, лазеротерапію, електро — і нейростимуляцію, а також цветорітмотерапію.

Також у нас є відділення гравітаційної хірургії крові – періодично ми відправляємо туди пацієнтів з запальними процесами для проходження ультрафіолетового опромінення крові та озонотерапії.

При аденомі – розростання тканин передміхурової залози – раніше ми проводили операції, зараз в більшості випадків лікарі дотримуються консервативного лікування. Якщо воно не допомагає-використовують оперативне лікування, але навіть воно в останні роки сильно змінилося. Найчастіше це трансуретральні операції без розрізів, коли зонди вводять через природні шляхи, наприклад, сечовипускальний канал.

– Чи існують якісь способи профілактики «чоловічих хвороб»?

– Профілактика – це здоровий спосіб життя і заняття спортом, які покращують кровообіг у всьому організмі і в передміхуровій залозі зокрема. Ну і статеве життя повинна бути регулярною-або з перевіреним партнером, або це повинні бути захищені контакти.

– Крім лікування захворювань, що виникають виключно у чоловіків, чим ще займається урологічне відділення?

– Традиційно ми лікуємо пієлонефрити, цистити, аденому передміхурової залози, проводимо цистоитотрипсию – дроблення каменів у сечовому міхурі – таке трапляється при аденомі передміхурової залози, коли сеча застоюється в сечовому міхурі, і утворюються вторинні камені. Крім того, лікарі відділення проводять лапароскопічні операції на сечоводах, використовують контактну літотрипсію для дроблення каменів, які знаходяться вже на виході.

Головний напрямок роботи відділення – це лікування сечокам’яної хвороби. Причини хвороби досі невідомі — є багато теорій: порушення обміну речовин, порушення паращитовидних залоз, спадковий фактор та інші причини. Сечокам’яна хвороба молодшає-бувають 18-20-річні пацієнти, раніше такого не було. Зараз у нас працює єдиний в місті апарат для трансуретральної лазерної нефроуретеролітотрипсії.

– У чому переваги цього методу лікування сечокам’яної хвороби?

– Цей метод дозволяє з найменшою травматичністю лікувати камені різних локалізацій, розмірів і форм, аж до коралловидных каменів, які займають всю порожнинну систему нирки. Спеціальний зонд проникає в сечовипускальний канал, заходить в сечовід або нирку і дробить камені. Завдяки цьому в багатьох випадках зберігається сама нирка – дробити камені можна в чашках і баліях без пошкоджень самого органу. Роздроблені до стану пилу камені виходять через природні шляхи прямо під час операції.

– Чи потрібно якось по-особливому готуватися до такої операції?

– Підготовка звичайна: нічого не їсти, не пити за 12 годин до операції. Тривалість залежить від розміру і терміну знаходження каменю в організмі, в середньому це 1,5-2 години, але при великому камені може знадобитися кілька операцій.

– Як швидко проходить період відновлення?

— Пацієнт може ходити вже наступного дня, а додому ми відпускаємо через 2-3 дні. Після операції пацієнту встановлюють стент від нирки до сечового міхура, зовні ніяких дренажів немає. На цьому тлі знімається запалення, зменшується набряк. Через 3 тижні стент прибирають, до цього моменту не можна піднімати тяжкості.

Щорічно через урологічне відділення лікарні проходить понад 1,5 тисячі осіб, які отримують якісну допомогу і лікування із застосуванням сучасного обладнання. Пройти обстеження і проконсультуватися у уролога Дорожньої клінічної лікарні можна, записавшись на прийом по телефону: 33-44-55.

Камені в простаті: симптоми і лікування у чоловіків.

Камені передміхурової залози – проблема, з якою стикаються мільйони чоловіків в світі. Це найчастіша причина гострого запалення в простаті інфекційного генезу, синдрому хронічного тазового болю. Згідно з даними статистики, патологія зачіпає до 75% чоловіків у віці від 45 до 65 років, які страждають аденомою передміхурової залози та хронічним простатитом.

Камені в простаті: симптоми і ознаки.

Симптоми не є патогномоничными тільки для калькульозного простатиту, можуть зустрічатися і при інших захворюваннях сечостатевої сфери у чоловіків, що вимагає проведення повноцінного клініко–урологічного обстеження.

Ознаки присутності конкрементів в простаті наступні:

дискомфорт в промежині; хвороблива ерекція і еякуляція; зменшення або відсутність насінної рідини при оргазмі; млявий струмінь сечі; домішка крові в спермі; прискорене сечовипускання малими порціями; зниження потенції; раннє сім’явивергання; дискомфорт під час акту дефекації; присутність у спермі вкраплень піску; рецидивуючі інфекції урогенітального тракту.

Із загальних симптомів відзначають слабкість, озноб, субфебрильну температуру при супутньому уповільненому запаленні.

Калькульозний простатит не є загрозливим життю станом, але, безумовно, погіршує її якість.

Камені простати: що це, і які бувають.

камені в простаті

Процес каменеутворення при первинному механізмі відбувається з-за того, що секрет не може вийти із залози внаслідок порушення архітектоніки проток на тлі гіперплазії тканин при ДГПЗ або хронічного запалення. Вважається, що далі секрет твердне і обростає різними за хімічним складом солями.

За складом виділяють наступні конкременти:

Камінь в простаті представляє скупчення кристалів, білків, некротичних мас, що обумовлюється конгестией — застій простатичного секрету в ацинусах (вивідних протоках передміхурової залози) на тлі порушення кровообігу органів малого тазу. До каменеутворення в передміхуровій залозі призводить потрапляння сечі (уретрально-простатический рефлюкс) в простатичні протоки. Мікроби в застояної середовищі активно розмножуються, що вважається одним з механізмів каменеутворення. Це характерно для вторинного каменеутворення.

Необхідно відзначити, що деякі чоловіки з кальцинозом простати ніколи не відчувають болю або дискомфорту.

Діагностичні заходи.

Камені простати можуть бути діагностовані шляхом ректального пальпаторного огляду передміхурової залози хірургом або урологом.

Ультразвукова діагностика (краще ТРУЗІ) з великою часткою ймовірності визначить наявність каменів в простаті.

УЗД нирок і сечового міхура з контролем залишкової сечі дозволить оцінити ступінь обструкції нижніх сечових шляхів і процеси нефроуролітіазу в інших органах сечостатевої сфери.

При підозрі на супутній пухлинний процес використовують магнітно-резонансну томографію органів малого тазу.

Лабораторна діагностика калькульозного простатиту.

Список необхідних аналізів включає наступне:

Клінічний аналіз крові і сечі . Так як часто камені утворюються не тільки в передміхуровій залозі, в сечі можуть бути зміни: лейкоцитурія, протеїнурія, кристалурія і бактеріурія. У загальному аналізі крові можуть бути присутніми ознаки запалення: лейкоцитоз і прискорена швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ). Секрет простати . В секреті передміхурової залози при каменях простати присутні еритроцити, лейкоцити, бактерії. Еритроцити потрапляють в сік через травматизації судин залози при масажі, необхідному для взяття секрету. Тому деякі урологи для чистоти картини вважають за краще дослідження еякуляту, отриманого шляхом мастурбації. Аналіз на ІПСШ. Аналіз на інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) дозволяє підтвердити або виключити венеричні захворювання, які опосередковано сприяють процесу каменеутворення в простаті. Краще виконати ПЛР – діагностику на ІПСШ, так як на сьогоднішній момент це найбільш точний спосіб виявлення інфекцій, що передаються під час сексу. Бакпосів . Посів секрету простати або еякулята для визначення бактеріальної флори і чутливості до антибактеріальних препаратів – важливий момент для подальшої схеми лікування. Що стосується визначення простато-специфічного антигену крові у чоловіка з каменями в передміхуровій залозі, необхідно враховувати, що результат може бути вище норми, але це не свідчить про рак простати.

Для встановлення діагнозу оцінюють всі отримані дані обстеження, в тому числі, і дані ТРУЗІ і МРТ.

Іноді кальцинати передміхурової залози – ознаки сечостатевого туберкульозу, тому консультація фтизиоуролога є обов’язковою.

Лікування при каменях в простаті.

Залежно від поставлених цілей і клінічної симптоматики, схеми лікування різні.

Якщо виражений запальний процес, обґрунтовано проведення антибактеріальної терапії з урахуванням чутливості до препарату.

Але використання антибіотиків в якості монотерапії не завжди ефективно при калькульозному простатиті.

Поки пацієнт отримує антибіотики, больовий синдром, дизуричні розлади, порушення еректильної функції купіруються, але через деякий час (протягом 2 – 3 місяців) вся симптоматика повертається знову.

Масаж передміхурової залози при великих каменях не показаний, так як це травмує тканини простати і посилює запалення.

Дрібні конкременти розміром 1 – 2 мм, після 10 сеансів масажу можуть розчинитися.

Критерієм, можна чи не можна робити масаж простати при невеликих сольових включеннях, є самопочуття: якщо в спермі з’явилася кров, посилилися симптоми дизурії, біль – від масажу краще утриматися.

При больовому синдромі призначають спазмолітики: Но-шпу (Дротаверин), Папаверин, Баралгін та ін.

Щоб нормалізувати акт сечовипускання при млявою струменя сечі виправдане використання альфа 1 адреноблокаторів: Урорек, Омник, Омник-Окас, Фокусин та ін.

Одним з побічних ефектів при лікуванні альфа 1 адреноблокаторами є ретроградна еякуляція (закид сперми в сечовий міхур). Це явище проходить після закінчення прийому ліків без наслідків. Якщо це відсутність сім’явиверження неприйнятно для пацієнта, то можна вибрати Омнік-Окас, у якого цей побічний ефект відсутній.

Хороші відгуки від застосування свічок з протизапальною, знеболюючою і протинабряковою дією при каменях в простаті і супутньому запаленні. Використовують такі супозиторії:

Вітапрост; Вітапрост Плюс; Простатиленові; Обліпихові; іхтіолові; свічки з прополісом та ін.

Крім цього призначають супозиторії на основі НПЗЗ, наприклад, Дикловіт .

Застосування свічок можна чергувати з заливками (мікроклізмами) в пряму кишку.

Використовують відвари ромашки, календули, куди додають лідазу, Лонгідазу, Лідокаїн, Діоксидин та ін.

Рослинні препарати, які сприяють розчиненню кальцинатів передміхурової залози.

До таких відносять:

В якості додаткового компонента можна приймати фітоотвари, що перешкоджають уролітіазу. Рослини, які допомагають при каменях в простаті :

Ерва шерстиста; Шипшина (корінь); Марена фарбувальна; Хвощ польовий; Золота різка.

Для нормалізації обмінних процесів рекомендований прийом полівітамінних комплексів, з посиленим вмістом цинку і магнію, наприклад, Віто Плюс від А до Zn, Дуовіт або Алфавіт для чоловіків та ін.

Що стосується правильного харчування при каменях в передміхуровій залозі, воно аналогічно дієті при сечокам’яній хворобі.

Вітається посилений питний режим, відмова від екстрактивних (насичених) бульйонів, копченостей і консервації.

Корисні Омега 3 жирні кислоти (морепродукти) і лікопени (кавун).

Важливо дотримуватися правил поведінки при каменеутворенні в простаті. Ось вони:

Нормалізація статевого життя. Регулярне сім’явиверження-профілактика утворення кальцинатів в простаті.

Відсутність сексу і статеві ексцеси, в тому числі, часта Мастурбація – сприятливі фактори до запалення в передміхуровій залозі.

Правильне харчування. Використання презервативів під час «випадкового» сексу. Уникнення переохолодження. Відмова від шкідливих звичок. Заняття спортом. Камені в простаті при відповідній ускладнень симптоматиці не становлять небезпеки в тому випадку, якщо застосовується своєчасне і адекватне лікування. Якщо консервативні заходи не принесли успіху, можливо оперативне лікування.

Операції при каменях в передміхуровій залозі.

Видалення каменів в передміхуровій залозі виконується декількома способами :

трансуретральна резекція; лазерна літотрипсія; електрорезекція; дистанційне дроблення ультразвуковим або магнітним впливом.

Лазерні технології найбільш підходящий спосіб позбутися від невеликих каменів в простаті.

Під дією лазерного променя конкременти подрібнюються в пісок і відходять природним шляхом.

Цей метод малоінвазивний, практично безкровний, добре переноситься пацієнтами. Реабілітація після лазерного дроблення каменів в простаті займає менший період, в порівнянні з іншими втручаннями. Тривалість дії 12 – 20 хвилин.

До ускладнень пізньої діагностики та лікування каменеутворення в простаті відносять наступне:

склерозування тканин простати; некроз; абсцес; рецидивуючий перебіг простатиту; еректильну дисфункцію; порушення фертильної функції (безпліддя); деформацію передміхурової залози.

Прогноз при каменях в простаті в цілому сприятливий, але за умови виконання всіх рекомендацій з лікування.

Мішина Вікторія, уролог, медичний оглядач.

11,386 переглядів всього, 13 переглядів сьогодні.

присідання при простатиті.

Зміст.

Відгуки присідання при простатиті.

Дослідження показали, що, хоча Уротрин є симптоматичним і профілактичним засобом, його прийом в рамках комплексної терапії простатиту, уретриту, гормональних порушень і інших чоловічих захворювань, прискорює одужання на 30-50%. Відгуки про присідання при простатиті.

Реальні відгуки про присідання при простатиті.

камені в простаті

✔ Де купити-присідання при простатиті.

сечовипускання після видалення аденоми простати, простатит і велосипед неумивакин лікування аденоми простати Завдяки тому, що в складі присутні тільки натуральні складові, засіб м’яко впливає на сечостатеву систему чоловіка, усуваючи наслідки застійних явищ простати, посилюючи кровопостачання органу. Біогенний комплекс можна придбати у офіційного представника тільки через мережу Інтернет. Ціна за 1 упаковку – 990 руб. Слід враховувати, що для повного курсу лікування простатиту слід придбати три упаковки, при цьому ціна буде знижена. В аптечній мережі Уротрин зустрічається рідко і його вартість значно вище тієї, яка заявлена на сайті виробника. лікування метастаз кісток при раку простати З приводу того, наскільки ефективний Уротрин і не розлучення це, є неоднозначні думки. Когось бентежить поширення тільки через Інтернет, а хтось шукає ваду в складі. Зокрема, можна зустріти висловлювання про те, що міститься якорець стелеться протипоказаний при аденомі простати.

Виробник позиціонує препарат як натуральний засіб комплексної дії. Тестування, яке проводилося в різних урологічних клініках, показало абсолютну безпеку ліків, а також отримала масу позитивних відгуків як у лікарів, так і у пацієнтів.

Лікуємо простатит присіданнями: техніка виконання і запобіжні заходи. Простатит – патологія, з якої на певному етапі життя звертаються від близько половини чоловіків (точної статистики немає, а різні джерела. Стаття на тему: присідання при простатиті. Дізнайтеся більше про лікування хвороби. Простатит дуже поширений у чоловіків середнього та літнього віку. Він є серйозною проблемою, яка в даний час. Простатит — це синдром, який представлений симптомами, зумовленими наявністю запалення і (або) інфекційного процесу в передміхуровій залозі. До числа симптомів відносяться: термінальна дизурія, функціональні. Присідання при простатиті корисні для простати, сприяють розсмоктуванню запалення, покращують струм в кровоносних і лімфатичних судинах малого тазу, зміцнюють м’язи області промежини. Це призводить до повного. Простатит – одна з найбільш неприємних, затяжних і дуже поширених. Присідання при чоловічому простатиті допоможе стимулювати рух крові в паховій області, розробити м’язи і поліпшити загальний стан. Особливо ефективні присідання, сумлінне і систематичне. Як і будь-яку хворобу, простатит краще попередити, ніж потім, запустивши, довго. Користь присідань. Простатит дуже часто виникає на грунті малорухливого способу життя. Це пояснюється тим, що вся м’язова тканина людського організму пронизана капілярами. Вони в свою чергу постачають. Фізичні вправи дуже корисні не тільки в складі комплексної терапії простатиту, але і для профілактики його попередження. Причини і симптоми цієї недуги. Якщо передміхурова залоза пошкоджена, то по каналу уретри в сечовий міхур і яєчка можуть потрапити бактерії. Ще де подивитися присідання при простатиті: одного разу на риболовлі я дуже прохолов. Наслідки не змусили себе чекати — вже наступного дня відчув сильні болі в нижній частині живота, почалися постійні позиви в туалет. Пішов до лікарні, уролог діагностував гострий простатит і призначив мені препарат уротрин. Я був здивований, що в списку тільки один ліки і, чесно кажучи, трохи засумнівався в компетентності фахівця. Але виходу не було, оскільки не хотілося бігати по лікарях, вирішив спробувати. Був приємно здивований. Уротрин дійсно працює! Всі симптоми пройшли, моя чоловіча сила повністю повернулася. Мужики, не варто чекати, що проблема зникне самостійно, приймайте Уротрин і будьте здорові! Виробник позиціонує препарат як натуральний засіб комплексної дії. Тестування, яке проводилося в різних урологічних клініках, показало абсолютну безпеку ліків, а також отримала масу позитивних відгуків як у лікарів, так і у пацієнтів.. лікування метастаз кісток при раку простати. Уротрин купити в Кизил Сьогодні ви вже могли спостерігати багато різних акцій на лікарський засіб Уротрин. Тому ми постараємося розглянути всі акції Уротрин і зрозуміти, які з них є офіційними і стосуються саме сертифікованого препарату, а які спеціально вигадуються шахраями, щоб залучити більше користувачів, клієнтів. Серйозно застудив один раз нирки, пацієнти починають стикатися з вираженим болем в попереку після кожного переохолодження, особливо у віці старше 40 років. Терапія ниркових захворювань не специфічна, але тривала. А недоліковані і хронічні запалення часто призводять до утворення каменів у нирках, що доставляє куди більший дискомфорт і загрожує серйозними ускладненнями. При схильності до запалень сечостатевої системи я раджу пропивати профілактичний курс Уротрина, особливо ранньою весною і восени, коли підвищується ризик розвитку інфекційних захворювань. Де купити в Єревані уротрин присідання при простатиті можна зачати при простатиті присідання при простатиті сечовипускання після видалення аденоми простати лікування метастаз кісток при раку простати.

Де придбати в Кіровограді уротрин

Зміст. 1 Чому небезпечно бездіяльність. 2 Який лікар допоможе при простатиті. 3 Які лікарі лікують простатит. 3.1 Уролог. 3.2 Андролог. 3.3 Фізіотерапевт. 3.4 Імунолог. 3.5 Психотерапевт. 3.6 Дієтолог. 4 перший прийом у. діагностика хронічного простатиту. Щоб ефективно лікувати хронічний простатит. Лікування хронічного простатиту починається з відвідування уролога. Він, оцінивши стан пацієнта, тяжкість захворювання, його природу. Простатит – це страшне слово для будь-якого чоловіка. 3.1 Лікар-уролог: що лікує, коли звертатися. 3.2 Лікар-андролог: що це за фахівець? Уролог. Розбираючись в питанні хто лікує простатит в першу чергу варто звернути свою увагу на уролога. Варто знати, що така галузь медицини, як урологія вивчає всі проблеми, пов’язані з сечовидільної. Який лікар лікує простатит? Простатит — або просто кажучи процес запалення. Консультація з урологом. Гострий простатит – тобто запалення передміхурової залози, викликане зовнішньою інфекцією, і її тканинами. Діагностика та лікування простатиту, профілактика простатиту в медичному центрі Приватна Практика з 9.00 до 21.00 без вихідних і свят. Основним лікарем, який лікує простатит, є лікар-уролог. Вилікувати простатит при своєчасному зверненні до уролога зовсім не складно. Препаратів, що застосовуються для позбавлення від недуги, представлена величезна. Простатити у чоловіків лікує уролог, дієтолог, хірург та інші профільні. Лікувати патологію необхідно шляхом складання збалансованого меню. Щоб скласти правильне меню, потрібна допомога. Уролог і простатит — це два досить тісно пов’язаних між собою поняття. На питання про те, який лікар лікує простатит, вам напевно без роздумів дадуть відповідь — уролог. Але чи так це насправді, і до яких лікарів звертатися. Після отримання результатів уролог призначає лікування. Який ще лікар лікує простатит. Вирішальне значення в лікуванні має участь андролога.

які вправи при простатиті.

Лікування каменів в простаті народними засобами: перевірені рецепти і загальні рекомендації. Запалення передміхурової залози є досить поширеним недугою. Камені простати-це звапніння ділянки фіброзу. Іншими словами, це старі шрами в тканини простати, які. Якщо виявлені невеликі камені в простаті, лікування народними засобами на початковому етапі може виявитися досить ефективним. Обов’язковою умовою для такої терапії. Що таке камені в простаті. Щільні камені в передміхуровій залозі можуть збиратися в протоках, ацинусах залоз, і відрізнятися за способом утворення: Ендогенні – камені передміхурової залози, що локалізуються в будь-якій області. З’являються через застій сек. Камені в простаті – це патологія чоловічої статевої сфери. Характеризується відкладенням солей в органі. Зазвичай діагностується у віці старше 45-50 років. Патологія проявляється больовими відчуттями в передміхуровій залозі. Для лікування призначаються комплекс. Народні засоби для розчинення каменів. Більш безпечним є лікування каменів в простаті методом літолізу, тобто камені в передміхуровій залозі-хворобливе захворювання, що приводить до безпліддя і порушення статевої функції. При перших ознаках утворення конкрементів слід. Народні засоби для розчинення каменів. Більш безпечним є лікування каменів в простаті методом літолізу, тобто наявність скарг, запальний процес в передміхуровій залозі і камені слід лікувати, як і простатит. Камені в передміхуровій залозі лікування народними засобами. Лікування каменів в простаті народними засобами: перевірені рецепти і загальні рекомендації. Лікування хвороби. Лікувати камені в простаті необхідно на ранніх етапах. Щоб вивести камені з простати народними засобами, пропонують застосовувати ліки на основі марени фарбувальної, каштана кінського і шипшини. Всі використовувані народні рецепти повинен схвалити лікар. Народні засоби для розчинення каменів. Більш безпечним є лікування каменів в простаті методом літолізу, тобто розчинення. Камені передміхурової залози – проблема, з якою стикаються мільйони чоловіків в світі. Як позбутися від каменів в передміхуровій залозі камені простати ділять на справжні, що утворюються всередині субстанції залози, і помилкові, проникаючі в неї з верхніх сечових шляхів. У простаті не буває т.

Камені в простаті: коли вони виникають і як позбутися від проблеми?

Формування каменів в передміхуровій залозі-це пізніше ускладнення простатиту. За статистикою, воно розвивається у 80% чоловіків через 5-10 років від початку патологічного процесу. Суть захворювання полягає в розвитку конкрементів в канальцях залозистого органу. Як підсумок – нормальний відтік секрету простати порушується. Симптоматика основного захворювання ще більше посилюється.

Камені в передміхуровій залозі — одне з найпоширеніших ускладнень хронічного простатиту.

Фактори розвитку (патогенез)

Калькульозний простатит – інша назва процесу утворення конкрементів (каменів) в передміхуровій залозі) — поліфакторне захворювання.

Основні причини.

В основі патогенезу лежать такі причини :

Хронічні захворювання простати з тривалим перебігом. В першу чергу, це простатит запального характеру, доброякісна гіперплазія (аденома). Зазначені патологічні процеси призводять до застою секрету органу. Крім того, постійне запалення призводить до відкладення солей кальцію на стінках проток передміхурової залози (кальцифікації). Ракові пухлини залозистого органу. Неправильне харчування. Похибки в раціоні можуть змінювати склад соку передміхурової залози. Надлишки солей, зрештою, і формують конкременти. Травматичні ушкодження органів малого тазу. Тривалий прийом антибактеріальних препаратів-сульфаніламідів. Зазначені фармацевтичні засоби кристалізуються, утворюючи камені. Порушення кровообігу в області малого тазу через гіподинамії. Нерегулярне сексуальне життя.

Непрямі фактори.

Також існують фактори , які впливають на простату побічно, підвищуючи ризик розвитку хвороби:

тютюнопаління, зловживання алкоголем; недолік рухової активності; часті інфекції сечовидільного тракту; гіподинамія; переохолодження.

Клінічна картина.

Всі прояви захворювання можна поділити на специфічні і неспецифічні .

Специфічні симптоми.

Специфічні патогномонічні тільки для цього захворювання і дозволяють визначитися з діагнозом:

Часте сечовипускання, що супроводжується болями — специфічний синдром калькульозного простатиту.

Больовий синдром. Провідний симптом, що супроводжує пацієнта більшу частину часу. Болі інтенсивні, колючі, ниючі. Локалізуються в області паху, віддають в статевий член, яєчка, анальний отвір, ноги, поперек. Посилюються при зміні положення тіла, ерекції, сім’явипорскуванні. Фізична активність, а також напруження в процесі дефекації призводять до інтенсифікації болю. Порушення сечовипускання. Калькульозний простатит – це запущена стадія хвороби. Для неї характерні істотні порушення процесу спорожнення сечового міхура. Чоловіка постійно тягне відвідати туалетну кімнату. Імперативні позиви. Однак коли справа доходить до сечовипускання, сеча або не виходить взагалі, або виходить по краплях. Йдеться про поллакіурію. Можливо різке переривання процесу сечовипускання: струмінь стає млявою або і зовсім зникає. Імпотенція. Обумовлена порушеннями вироблення тестостерону яєчками, а також змінами скоротливої здатності простати. Ерекція стає слабкою, статевий член недостатньо твердий для здійснення проникаючого сексуального контакту. Імпотенція може проявлятися і парадоксальним чином. Еректильна функція зберігається в повній мірі, проте ще до початку інтимного процесу настає еякуляція. Гематурія. Поява крові в сечі. Обумовлено руйнуванням капілярів під механічним впливом конкрементів. Больовий синдром в області попереку. Зниження лібідо. Статевий потяг істотно знижується. Домішки крові в спермі.

Неспецифічні симптоми.

Неспецифічні прояви характеризують різні захворювання органів малого таза.

загальна слабкість, відчуття нездужання, зниження апетиту; гіпертермія на рівні субфебрильних відміток (37.2-37.5 градусів).

Оскільки говорити доводиться про розвинену стадії хвороби, клінічна картина включає в себе всі представлені вище прояви в комплексі. Інтенсивність ознак висока і істотно знижує якість життя представника сильної статі.

Класифікація конкрементів.

Поділити камені можна по декількох підставах.

За походженням.

За критерій класифікації можна взяти походження конкременту.

камені в простаті

В такому випадку виділяють:

Камені справжні. Розвиваються в канальцях передміхурової залози. Камені помилкові. Виникають в нирках, сечовому міхурі. З струмом урини проникають в область передміхурової залози і закупорюють протоки органу.

За мінеральним складом.

Інша підстава – за мінеральним складом конкрементів.

Тип каменів визначає тактику подальшого лікування.

Уратні конкременти. Оксалатні камені. Камені фосфатні. Конкременти кальцієві (вважаються найбільш небезпечними).

Виходячи з механізму розвитку процесу, виділяють:

Камені внутрішнього походження. Ендогенні конкременти формуються в результаті застою секрету простати. Тривалий застій призводить до згущення і згортання соку. В результаті утворюються особливі білкові структури, на яких осідають органічні і неорганічні солі. Подібні освіти відрізняються значним розміром: близько 2 мм і більше. Камені зовнішньої (екзогенної) природи. Розвиваються в результаті закидання урини в протоки простати.

Діагностичні заходи.

Діагностика та лікування патологій сечовидільної системи – прерогатива уролога. Оскільки мова йде про комплексну проблему, яка стосується чоловічої статевої сфери, кращим варіантом стане відвідування уролога-андролога. На первинній консультації доктор опитує пацієнта, з’ясовує скарги, збирає анамнез життя. Велике значення має наявність хронічного простатиту. Для постановки і верифікації діагнозу потрібне проведення ряду досліджень .

Загальний аналіз сечі. Найбільш інформативне дослідження. Дає можливість виявити солі в урине, а також їх концентрацію. Аналіз капілярної крові. Дає картину класичного запалення з лейкоцитозом, високою швидкістю осідання еритроцитів.

УЗД передміхурової залози — одне з найбільш інформативних досліджень.

Аналіз сперми (спермограма). Застарілий простатит несе величезну небезпеку для статевого здоров’я. Кількість здорових і рухливих клітин знижується, настає олігоспермія. У насінної рідини визначається кров. Дослідження соку простати. Демонструє картину простатиту з зменшенням об’єму секрету і т. д. Ультразвукове дослідження передміхурової залози і органів малого тазу. Найбільш інформативне дослідження, що дає можливість виявить конкременти, визначити їх розмір і, можливо, природу. Томографія. Урографія.

У комплексі зазначені дослідження дозволяють з великою точністю поставити діагноз.

Медикаментозне лікування.

Практикується, переважно, медикаментозне лікування. Основу терапії становить прийом наступних препаратів :

Протизапальні нестероїдного походження. Застосовуються для зняття хронічного запалення в області простати. Спазмолітики. Допомагають зняти больовий синдром. Альфа-адреноблокатори. Допомагають розслабити гладку мускулатуру простати і сечового міхура, нормалізує евакуацію урини і секрету передміхурової залози. Антибактеріальні засоби. Необхідні в разі інфекційного походження калькульозного простатиту.

Хірургічне лікування: види і показання.

Але не завжди впоратися з проблемою можна одними лише медикаментами. Існує чіткий перелік показань для проведення хірургічного лікування:

формування гострої ниркової недостатності; інтенсивний больовий синдром, який не купірується препаратами; відсутність сечовипускання; гостра затримка сечі.

Варіанти терапії всього два:

Повне видалення простати (Див. Часткове висічення органу з видаленням часток залози, де локалізовані конкременти.

Як би там не було, операція-це крайній захід.

В Інтернеті широко розтиражовані т. зв. народні рецепти лікування каменів в простаті. Як показує практика, ефективних рецептів просто не існує. Вдаючись до таких сумнівних способів терапії, пацієнт лише витрачає дорогоцінний час. Якщо є бажання нормалізувати статеве здоров’я і відновити фертильність – єдино можливий шлях лежить через традиційне лікування у профільного спеціаліста. Лікування народними засобами неефективно.

Камені в передміхуровій залозі.

Каміння, які утворюються в передміхуровій залозі – одна з форм ускладнення хронічного простатиту. Камені формуються протягом тривалого запального процесу. При відсутності належного лікування, хвороба може прогресувати швидкими темпами.

Почати лікування слід якомога швидше.

Понад 80% чоловіків страждають такою хворобою у віці старше 50-ти років. До 35 років Камені можуть утворитися у менш ніж 10-ти % людей. Пацієнти з діагнозом камені в передміхуровій залозі, у переважній кількості випадків страждають і такою патологією, як аденома простати. Подібне захворювання часто проявляється як результат хронічного простатиту.

Механізм виникнення каменів.

До запальних процесів в простаті практично у всіх випадках призводять бактерії і інфекції. В 2-х % випадків немікробного запалення, до нього призводить проникнення сечі в протоки передміхурової залози.

Відкладення каменів відбувається у вигляді формування в простаті щільних структур, що локалізуються навколо запалених ділянок. При тривалому процесі запалення організм пробує самостійно локалізувати такі вогнища, створюючи навколо них захисні каркаси. Надалі, в таких новоутвореннях відбувається накопичення і відкладення мікроелементів, поступово ущільнюючих всю структуру. Такі відкладення можуть формуватися за рахунок:

вапняних солей; фосфатів; секрету простати; запального екскудатту; некротичних мас.

Типи каменів.

камені в простаті

Існує два типи утворення каменів:

Ендогенні камені.

Невеликі, розміром до 4 мм, камені простати формуються в щільних структурах внаслідок застійного простатиту. Вони практично не доставляють чоловікові незручностей і можуть протягом усього життя залишатися не виявленими.

Камені в простаті на знімку.

Екзогенні камені.

Екзогенні камені утворюються в дистальних відділах простати внаслідок того, що сеча в малих дозах закидається в протоки. Це відбувається при хронічному запаленні, яке знижує загальний тонус тканин передміхурової залози і послаблює тим самим клапани проток. Регулярне присутність в простаті сечі підтримує процес запалення і посилює захворювання.

Також камені можуть формуватися при аденомі простати – доброякісної гіперплазії.

За своїм складом камені в простаті схожі з каменями, які відкладаються в сечовивідних шляхах.

Симптоми хвороби.

Ознаки захворювання схожі на симптоми хронічного простатиту. Чоловіки відчувають неприємні відчуття, біль в області промежини. Больові відчуття можуть посилюватися після статевого акту або під час дефекації. З’являється ймовірність наявності крові в спермі. У хворих знижується сексуальний потяг, відзначається слабка ерекція, виверження супроводжується болем. Характерні ознаки присутності каменів в простаті:

кров у спермі; болі в області лобка або промежини; хронічний простатит, його регулярне загострення; розлад статевої функції; хворобливі відчуття при масажі простати; щільні ділянки в передміхуровій залозі.

Болі можуть відчутно посилюється, якщо чоловік сидить на твердій поверхні, а також при статевому акті або сім’явиверганні. Біль може ставати все більш гострою під час швидкої ходьби, бігу, поїздок в трясущемся, хиткому транспорті.

Процес лікування такого захворювання має відбуватися комплексно і може складатися з наступних етапів:

хірургічне втручання; медикаментозна терапія; лікування за допомогою лазера; фізіотерапевтичні методи лікування; дієтичне харчування; фітотерапія; застосування засобів народної медицини.

Успішне лікування простатиту, в поєднанні з відкладенням каменів, ускладнюють часті рецидиви цієї хвороби. Процес лікування консервативними методами може тривати роками.

На ранніх стадіях хвороби варто поміняти звичний раціон харчування на здорову їжу.

Консервативні методики при лікуванні.

Лікувальні процедури складаються з прийому антибактеріальних і протизапальних засобів, з метою локалізувати запальний процес і полегшити загальний стан хворого. Для цього застосовують такі лікарські препарати:

антибактеріальна серія препаратів: Норфлоксацин (Нолицин, Бактинор), Доксициклін (Вібраміцин, Юнідокс), Офлоксацин (Тариви, Флобицин), Кларитроміцин (Фромилид, Клабакс), Еритроміцин (Эритроцин, Эрмицин); серія протизапальних нестероїдних препаратів: Ібупрофен (Імет, Ибуфен), Диклофенак (Диклодерл, Диклак), Мелоксикам (Ревмоксикам, Моваліс), Нимисулид (Найс, Нимид); альфа-адреноблокатори: Доксазозин, Тамулозин, Теразозин.

Физиотерапевтия.

Для видалення каменів в простаті застосовуються також фізіотерапевтичні процедури. Їх проводять за допомогою ультразвукового випромінювання. В цьому випадку не можна застосовувати апарати, що працюють на основі генератора. Такий спосіб впливу на камені можуть лише призупинити їх розростання, сприяти відновленню деякої частини функціоналу самої простати. Позбутися від існуючих каменів, в повній мірі, вони не в змозі.

Такої категорії хворих повністю протипоказані процедури масажу простати. При такому вплив, самі камені можуть привести до травм тканин простати.

Лікування за допомогою лазера.

Використовуючи низькоінтенсивний терапевтичний лазер, можна домогтися дроблення і подрібнення каменів в передміхуровій залозі. Така процедура практично безболісна для чоловіка. Метод являє собою нетравматичне дроблення каменів в каналах простати за допомогою лазерного променя. Під час лікувальної процедури на шкіру в районі простати кріпляться датчики. Лазер своєю енергією впливає на відкладення, які при цьому починають ставати меншими за розмірами і поступово дробиться в пісок. Далі такі найдрібніші камінчики і пісок виходять самостійно з сечею через виводять канали.

Процедура проходить протягом 15 хвилин і не має на увазі під собою спеціальну госпіталізацію хворого. Для повного руйнування відкладень проводять до 10 лікувальних сеансів лазерної терапії. Такий спосіб лікування ефективний ще й тим, що сама простата не схильна до впливу.

Дієтичне харчування і народна медицина.

З метою зупинки процесу зростання каменів простати, чоловікам прописують спеціальну дієту. Метою такого харчування стоїть допомога в локалізації процесу запалення і обмеження в надходженні речовин, що сприяє відкладенням в простаті.

Народна медицина допомагає своїми методами.

Розумне, обгрунтоване застосування народних засобів часто ефективно. Натуральні препарати створюються на основі збору трав, плодів, коренів різноманітних рослин. Гомеопатичні засоби мають спазмолітичний ефект і хорошими протизапальними властивостями.

Хірургічне втручання.

У разі вираженої симптоматики у пацієнта, регулярних, які повертаються сильних болів, не чинним або не приносить відчутного ефекту консервативним методам — рекомендується звернення до хірурга.

При операції відбувається видалення уражених тканин в каналах або ж повне видалення хворої простати.

Трансуретральна резекція.

При такій операції використовують резектоскоп. Його вводять через сечовипускальний канал і вирізують ділянки запалених каналів простати. Резектоскоп дозволяє видалити уражені тканини без зовнішніх розрізів.

Простатектомія.

Операція відбувається шляхом зовнішніх розрізів і подальшим повним видаленням через них. Також операція може проводитися через кілька проколів, при застосуванні хірургом лапароскопічних методик.

Такі хірургічні втручання дозволяють повністю видалити хвору ділянку в організмі і локалізувати хворобу.

Чоловіки повинні не соромитися своєї проблеми і зрозуміти, що своєчасна діагностика захворювання, визначення стадії його розвитку допомагає легше, ефективніше лікувати утворення каменів у простаті, не допустити його прогресу. Для цього слід регулярно проходити медичне обстеження.

Як утворюються камені в простаті і як їх лікувати.

камені в простаті

Передміхурова залоза відіграє важливу роль в сечостатевій і репродуктивній системі чоловіків. Будь-які зміни в її стані приносять дискомфорт, а освіти призводять до відчуття постійного різкого болю в промежині. Багато чоловіків приходять до уролога зі скаргами: «Мені боляче ходити в туалет». Камені в простаті є найнеприємнішим захворюванням з усіх, оскільки можуть привести до серйозних патологій, якщо нічого не робити. Що робити при їх появі, як прибрати і як лікувати недугу.

Механізм освіти.

Кам’яне освіта в простаті — це щільна структура, органічного і неорганічного походження. Розташовуються кальцинати в протоках і часточках (ацинусах) залози, ускладнюючи руху рідин в органі, що призводить до постійних болів.

Важливо знати ! Патологія зустрічається у чоловіків у віці старше 50 років — 80 % випадків.

Точні причини появи конкрементів не визначена, але є дві головні теорії:

Тривалий застій секрету органу, який переносить деяку інфекцію і закупорює собою протоки залоз; Відкладення утворюються з компонентів сечі, яка застоюється в протоках.

У будь-якому випадку, утворилися тверді сполуки локалізуються в ацинусах і протоках, викликаючи травми навколишніх тканин і порушуючи циркуляцію рідин.

Все це призводить до виникнення і підтримання запального процесу, оскільки через закупорки в залозі скупчуються шкідливі мікроорганізми.

Причина виникнення.

Застій секрету і проблеми з сечовипусканням призводять до появи конкрементів.

Застої також провокують хронічні захворювання, до яких відносяться:

запалення (бактеріальне і не бактеріальне); аденома; доброякісна гіперплазія; рак.

Окрім хронічних захворювань, конкременти простати можуть викликати і деякі ситуації, які урологи називають факторами ризику.

стреси та перевтому на регулярній основі; куріння і зловживання алкоголем; часте переохолодження; сидячий спосіб життя; недотримання особистої гігієни; травми пеніса і яєчок; інфекції; запалення сечовидільної системи.

Крім того, одним з найсерйозніших факторів ризику є нерегулярне сексуальне життя. Скупчення еякуляту може спровокувати застій передміхурового секрету.

Конкременти в залозі діляться на підвиди за механізмом появи, хімічним складом і місцем локалізації. За механізмом появи бувають ендогенні і екзогенні.

Ендогенні формуються через регулярні застійні процеси в органі і локалізуються в будь-яких протоках і відділах.

Через тривалого застою секрету починають формуватися амілоїди-білкові речовини, на які випадають фосфатні і кальцієві солі.

В діаметрі складають близько 2-2,5 мм, округлі і злегка витягнуті в еліпс. Їх фото можна знайти в мережі.

Екзогенні утворюються в результаті патології, при якій урина потрапляє в передміхурові протоки (рефлюкс). Вони складаються з сечової і щавлевої кислоти (оксалати), а також уратів, і локалізуються в дистальних протоках. За своєю формою вони загострені, диметром до 4 мм.

За хімічним складом камінчики поділяють на:

фосфатні-в їх складі переважають фосфорні кислоти; кальцинати-що складаються з кальцієвих солей. Цей вид найнебезпечніший, освіти дуже тверді і не руйнуються в результаті медикаментозної терапії; оксалатні – складаються з щавлевої кислоти; уратні – у їх складі переважають сечові кислоти і їх солі.

За місцем локалізації конкременти в простаті поділяються на:

справжні-локалізуються в передміхуровій залозі і її протоках; помилкові — концентруються в сечовому міхурі, нирках і гирлі передміхурової протоки.

Вид, склад і місце локалізації визначає уролог за допомогою сучасних методів діагностики – УЗД, КТ або МРТ. Отримані дані дозволяють призначити правильні лікувальний комплекс.

Наслідки.

Камені передміхурової залози – це серйозне захворювання, яке не можна ігнорувати навіть якщо воно не завдає істотного дискомфорту.

Закупорка проток призводить до початку запального процесу, який в свою чергу може спровокувати:

інфекції та зараження партнера – в результаті мікротравм, орган покривається кровоточить ранками, в яких накопичуються патогенні мікроорганізми; розлад сечовипускання – із-за постійних болів чоловік не може нормально сходити в туалет, починається застій урини; слабка ерекція; постійне запалення та травми тканин; некроз тканин; абсцес – у залозі з’являється порожнина, заповнена гноєм; кіста – утворюється порожнина, в якій скупчується рідина; тромбоз артерії і вени починають закупорюватися тромбами, що приводить до початку омертвіння тканин і некрозу; безпліддя – застої секрету провокують перебої в роботі насінних бульбашок і початку патогенних процесів в них.

Не слід ставитися до появи конкрементів легковажно – подібні утворення, навіть в одиничних кількостях, можуть привести до серйозних травм і порушень в сечовидільній і репродуктивній системі.

Корисне відео: камені в простаті-причини, механізми освіти.

Симптоми захворювання різні і варіюються в залежності від розміру, природи і локалізації. Крім того, симптоматика залежить також і від тривалості перебігу захворювання.

До загальних симптомів відносяться:

загальна слабкість і порушення працездатності; неможливість сконцентруватися, неуважність; постійна втома; хронічна температура 37,5°С; мігрені; нудота і відсутність апетиту.

Якщо кам’яні відклади вже досить давно почали утворюватися і сформувалися повністю, можуть початися специфічні прояви:

болі в області паху і промежини; болі під час дефекації, ерекції, еякуляції та ходьбі; напруга в області попереку і крижів; проблеми з сечовипусканням: болі, часті позиви, особливо в нічний час; кров у сечі і сперми; зниження лібідо; порушення потенції; імпотенція.

На початку хвороботворного процесу пацієнт може не звертати увагу на ознаки патології, але рано чи пізно почнуться і специфічні симптоми, які змусять звернутися до лікаря. У деяких хворих специфічна симптоматика проявляється раніше.

Діагностика.

Після виникнення декількох симптомів, чоловік відправляється на прийом до уролога, де його обстежують різними методами діагностики.

Після зовнішнього огляду і уточнення симптоматики, уролог приступає до ректальному огляду і призначає збір аналізів, до яких відносяться:

здача сечі — в урине буде спостерігатися підвищена кількість лейкоцитів, еритроцитів і епітеліальних клітин. Але головний показник – це кальцієві і фосфорні солі у великій кількості; загальний аналіз крові – підвищена кількість лейкоцитів і висока швидкість осідання еритроцитів говорять про запальному процесі в органі; збір секрету – при конкрементах в ньому будуть спостерігатися амілоїдні тільця і лецитиновые зерна, а також кристали Беттхера і тельця Трусср-Лаллемана, не рахуючи підвищеної кількості еритроцитів і лейкоцитів, а також епітелію; спермограма – в ній буде скупчення кров’яних згустків, малий вміст сперматозоїдів, малорухомих і мають неправильні форми.

Після здачі аналізів пацієнта направляють на діагностику за допомогою сучасних технологій:

УЗД – для візуального огляду органу і визначення місця скупчення, що допоможе визначити природу утворення; КТ – процедура дозволяє з 100-відсотковою точністю визначити розмір конкренитов і механізм їх утворення; екскреторна урографія — здійснюється за рахунок введення в організм контрасту (йодовмісної препарату) і рентгенівського опромінення. Контраст проходить по всій сечовидільної системи і підсвічує кам’яні освіти, які стає чітко видно на знімках.

Повноцінна діагностика дозволяє максимально точно визначити природу кальцинатів і область їх локалізації. Конкретне дослідження призначається пацієнтові в залежності від його стану та індивідуальних особливостей.

Як позбутися від патології в передміхуровій залозі. Після точного визначення природи конкренітів і їх локалізації уролог вибирає найбільш підходящий тип лікування.

медикаментозна терапія; хірургічне втручання; лазерна літотрипсія; народна медицина.

При цьому слід врахувати, що деякі види лікування категорично заборонені, наприклад, масаж, оскільки масування органу може призвести до серйозних травм. А якщо утворилися камені в передміхуровій залозі, лікування народними засобами буде розглядатися більше як додаткова, але не основна терапія.

Медикаментозний.

Виведення кам’яних відкладень має на увазі застосування поширеної терапії-медикаментозної, але вона допомагає тільки в тому випадку, якщо утворення не кальцієвої природи.

В іншому випадку прийом медикаментів не надасть очікуваного ефекту. Урологи призначають різні препарати.

Після курсового прийому антибіотиків запалення в передміхуровій залозі знижується, і організм ефективно протистояти бактеріям і їх патогенного дії.

Призначають Аугментин — 1000 мг до 2-х разів на добу, курс 7-10 днів, Ципрофлоксацин — 200 мг до 2-х разів на добу, курс 5-10 днів.

Протизапальні препарати (нестероїдні) призначають для зниження больового синдрому: Диклофенак — 1 раз на добу 100 мг (таблетки) або 3 мл (в ампулах), курс лікування – 5-10 днів.

Спазмолітики стимулюють розширення проток і покращують циркуляцію передміхурового секрету. Разом з секретом конкременти починають рухатися в уретру і виходять з організму разом з уриною. Призначають Но-шпу до 4 разів на день протягом 12 днів, Баралгін до 3-4 раз на добу протягом 10-12 днів.

Альфа-адреноблокатори сприяють розслабленню м’язових тканин уретри і розширенню сечівника. Завдяки цим лікам сеча і секрет виводяться безболісно. Використовують Омникс – по 0,4 мг раз на добу протягом 1-3 місяці.

Зверніть увагу! Приймати ліки без призначення лікаря строго не рекомендується, оскільки може призвести до погіршення стану здоров’я і розвитку негативних процесів.

Хірургічне втручання проводиться в двох випадках: якщо відкладення кальцієвої породи і медикаментозна терапія не дала належного ефекту протягом 1-2 місяців і стан.

Операція також може бути призначена, якщо у пацієнта гострі болі, а показання і стан його здоров’я не дозволяє витрачати кілька місяців на лікування ліками.

До таким відносять показаннями:

інтенсивна біль, який не проходить навіть після прийому знеболюючих; затримка сечі більше 12 годин (анурія); гостра ниркова недостатність.

При наявності такої симптоматики лікар призначає негайне хірургічне втручання і видалення каменів з простати. Є два види хірургічного лікування цієї проблеми – простатектомія і резекція.

В ході простатектомії відбувається повне видалення кальцинатів з передміхурової залози через надріз внизу живота або між анусом і мошонкою. Останнім часом стала популярна лапароскопія, в ході якої орган видаляється ендоскопом. При резекції вирізається ділянка передміхурової залози і таким чином відбувається видалення каменів з простати.

Операції проводяться під загальним наркозом хірургом з подальшою відновною терапією і спеціальному режимом.

Народні методи.

Якщо діагностовано камені в передміхуровій залозі, лікування народними засобами застосовується поряд з медикаментами.

Як вивести камені з простати народними способами і чи можна це зробити.

Методи народної медицини можуть використовуватися як додаткова терапія, але тільки з дозволу лікаря.

Слід відзначить, що кальцієва порода не піддається розчиненню.

Лікарських рослин, які можуть впоратися з подібною проблемою, не так багато, але відвари і настої з них досить ефективно сприяють розчиненню утворень.

Якщо камені в простаті, лікування народними засобами може бути недостатньо ефективним.

Важливо знати ! Рецепти народної медицини не можуть швидко розчинити конкременти, подібна терапія займає від 6 місяців і більше.

Видалення каменів з простати можна здійснити за допомогою деяких відварів з лікувальних рослин, але тільки якщо вони почали формуватися.

Якщо є камені в простаті, лікування народними засобами радить вживати лікувальні трави від кам’яних відкладень:

Порошок марени фарбувальної по 1 ч. лож. на 1 ст. води протягом 2 місяців; Відвар кореня шипшини – 2-3 ст. лож. подрібненого кореня заварити 1 літром окропу і варити 15 хвилин, настояти 6 годин і випивати ½ склянки 3 рази на день протягом 2-3 місяців; Відвар шкаралупи каштана – подрібнену шкаралупу залити 1 літром окропу і варити 30 хвилин. Настояти 2 доби і випивати 1 ст. до 5 разів на день.

Методи народної медицини майже безсилі перед утвореннями в передміхуровій залозі, якщо вже виявили патологію в сечостатевій системі. Урологи дозволяють застосовувати подібні рецепти нарівні з медикаментозною терапією, але категорично забороняють сподіватися тільки на них – це може привести до серйозних ускладнень.

Сучасні технології.

Сучасна медицина, нарівні з медикаментозною терапією та хірургічною, рекомендує і деякі нові технології, щоб видалити камені в сечостатевій системі. Оскільки не передбачається втручання всередину організму, таке лікування називається неінвазивним або дистанційної літотрипсією простати.

Літотрипсія простати проводиться за допомогою низькочастотного випромінювання, яким опромінюють низ живота або промежину.

Відбувається дроблення каменів в простаті, освіти розпадаються на складові, і пісок в сечі виходить звичайним шляхом.

Лікування відбувається протягом 10 сеансів, протягом яких з простати лазером виводяться всі утворення. Лікування лазером сьогодні одне з найефективніших.

Магнітотерапія передбачає вплив за допомогою постійного магнітного поля, після якого пісок в протоках з’єднується з сечею і виходить. Магнітні хвилі надають стимулюючий і судинорозширювальний ефект на кровоносні судини.

Лікування уратних утворень в організмі відбувається за допомогою нейростимуляції — дії імпульсних струмів на нервові закінчення органу для стимулювання розширення судин і відновлення функцій органу. Є профілактикою тромбозу.

Фонофорез – це дроблення каменів в простаті, яке відбувається за рахунок вплив на них малоінтенсивним ультразвуком. Це дозволяє підвищити чутливість тканин до медикаментозної терапії.

Призначається терапія виходячи з індивідуальних показників пацієнта, враховуючи його стан здоров’я і стадію калькулеза.

Відновний процес.

камені в простаті

Тривалість і характер відновного періоду залежить від курсу лікування. Якщо медикаментозна терапія вимагає лише деяких змін в режимі харчування, то відновлення після хірургічного втручання протікає важко і потребує істотних змін в образі життя.

Коли видалення каменів з передміхурової залози закінчено, хворий:

протягом 3-4 днів спостерігається в лікарні; може спостерігати кров у сечі; приймає знеболюючі; не може піднімати вагу більше 2-3 кг; 2 тижня повинен утримуватися від статевого життя.

Якщо видалили частину або весь орган, то реабілітаційний період після операції тривати близько 2 тижнів, після яких хворий може вважатися повністю здоровим і повернутися до звичного способу життя.

Щоб не допустити повторення калькульозу, слід дотримуватися правильного харчування:

відмовитися від надмірно жирної і копченої їжі, алкоголю, газованих напоїв. намагатися їсти білкову і наповнене вітамінами їжу; вести активний спосіб життя, регулярно займатися спортом; вести постійну статеве життя; своєчасно відпочивати; регулярно спостерігатися у уролога.

Виконувати ці рекомендації слід і після медикаментозної і неінвазивної терапії. Камені в простаті лікуються народними засобами і за допомогою здорового способу життя.

Корисне відео: калькульозний простатит — лікування.

Освіта можуть викликати негативні наслідки, якщо вчасно не почати розчинення кам’яних утворень. Передміхурова залоза відіграє важливу роль не тільки в репродуктивній системі організму, але і виробляє життєво важливі чоловічі статеві гормони, тому вкрай важливо стежити за її станом і звертатися до уролога при щонайменших тривожних симптомах.

Симптоми і лікування каменів в простаті.

Захворювання, що зустрічається у 20% чоловіків середнього віку – камені в простаті. Для того щоб не допустити їх появи, потрібно знати основні передумови до розвитку хвороби. Якісному ж лікуванню допоможе вміння швидко визначити початок за симптомами.

Основні відомості про хворобу.

Основну групу ризику складають чоловіки 45-50 років. Камені утворюються в простаті з органічних і неорганічних речовин, які накопичуються в протоках передміхурової залози. Незважаючи на невеликі розміри, освіти стають причиною закупорки, що призводить до проблем при сечовипусканні – утрудненні процесу і больових відчуттів. Камені поділяються на:

Істинні; Помилкові.

Перші утворилися безпосередньо в тканинах простати, другі-шляхом вторинного попадання сечі з сечостатевого каналу в протоки простати.

Кальцієві камені в передміхуровій залозі.

Камені також розрізняються за хімічним складом, що визначає хід подальшої терапії:

Причини освіти.

Камені в простаті утворюються під впливом наступних причин і факторів:

Великі перерви між статевими актами (нерегулярність); Запальні процеси, що відбуваються в передміхуровій залозі і мають хронічну форму; Малорухливий спосіб життя; Наявність застійних явищ; Стресові ситуації; Хронічна перевтома; Порушення правил особистої гігієни; Аденома; Переохолодження; Наявність інфекцій; Травми органів сечостатевої системи; Порушення функціонування сечостатевої системи; Терапія препаратами, що містять сульфідні групи (тривалий період або без попередньої консультації з фахівцем); Неправильне харчування (надмірне вживання жирної, солоної, копченої і смаженої їжі); Шкідливі звички.

Дієтологи і фахівці – урологи також радять відмовитися від солі або максимально знизити її присутність в раціоні, особливо це важливо для чоловіків після 45 років.

Симптоматика захворювання.

Симптоми необхідно знати для того, щоб якомога швидше вжити заходів діагностичного обстеження, яке дозволить визначити, як лікувати і вивести камені. В цілому симптоматика хвороби схожа з проявами простатиту. Є і характерні особливості, що привертають до себе увагу:

Больові відчуття під час сечовипускання; Неприємні відчуття під час статевого акту (у тому числі в момент сім’явивергання); Наявність кров’яних вкраплень в сечі і сперми; Біль при фізичних навантаженнях (виникають найчастіше в промежині); Зниження потенції; Тяжкість і печіння в сечовому міхурі.

Передміхурова залоза в цей період відчуває підвищені навантаження, тому важливо звернутися до лікаря, як можна швидше.

Діагностика.

Діагностика захворювання проводиться, коли симптоми сильно проявляють себе. Процес являє собою огляд у уролога, опитування, призначене для виявлення симптоматики, пальцеве дослідження простати.

Наступний етап встановлення точного діагнозу – лабораторні дослідження, аналізи крові на лейкоцити і ШОЕ, аналіз сечі (загальний). Аналіз секрету простати і спермограма, а також УЗД дозволяють доповнити картину і отримати об’єктивну інформацію. КТ допомагає візуально розглянути розташування каменів і визначити їх розмір. У тому випадку, якщо є підозри про помилкових каменях, то застосовується метод екскреторної урографії – введення в організм пацієнта спеціального рентгенконтрастної речовини.

Лікування хвороби.

Лікувати камені в простаті необхідно на ранніх етапах. Сучасна медицина пропонує впливати на проблему двома методами:

Консервативно (застосування різних медикаментів, дієтичного харчування); Хірургічно (в тому числі, видалення каменів з простати проводиться лазером). Для позбавлення від каменів в простаті можуть застосовуватися народні засоби.

Лікування народними засобами також є частиною терапії позбавлення від каменів. Симптоми повинні бути враховані, щоб засіб на основі лікувальних трав і квітів зробило необхідний медичний ефект.

Консервативне лікування в більшості своїй представлено терапією з антибактеріальних і протизапальних препаратів. Вони допомагають ефективно купірувати або не допустити розвитку інфекції. Також в програму лікування включені фізіотерапевтичні процедури, також прийом препаратів, що сприяють поліпшенню процесів мікроциркуляції крові. Важливо пам’ятати, що процесу масажу простати в разі виявлення в ній каменів, не здійснюється, так як висока ймовірність пошкодження її стінок.

Хірургічні методи застосовуються, якщо:

Консервативне лікування не дало позитивних результатів; Камені неможливо прибрати іншим, крім операції, способом.

Ефективно проводиться руйнування каменів, використовуючи апаратний вплив-лазер. Надалі вони виводяться з організму природним способом, шрамів і рубців в цьому випадку не залишається. Якщо немає іншого способу позбутися хвороби (запущена стадія, що загрожує життю пацієнта), то проводиться повне видалення передміхурової залози – простатэктопия. Як варіант-видаляється частина залози, в якій зосереджені камені (резекція).

Народні способи і дієта.

Ефективне видалення каменів з простати проводиться із застосуванням спеціального харчування і використання рецептів народної медицини. Дроблення утворень або зняття запалення, болю і печіння проводиться за допомогою настоїв і відварів, до складу яких входять:

Щавлевий корінь; Чорнушка посівна; Рильця кукурудзи. Настої і відвари трав знімають запалення, зміцнюють організм.

Відвар шипшини або ромашки ефективний для зняття запалень і зміцнення організму. Хороші показники у відварів, вироблених з марени фарбувальної або каштана. Курс лікування (профілактики) становить від 1 до 3 місяців, виходячи зі стадії захворювання і тяжкості стану пацієнта.

Дієтичне харчування включає в себе повне виключення жирної, солоної їжі. Не можна їсти консерви і напівфабрикати заводського виробництва. Спеції і копченості, а також овочі з гострим смаком (редис, редьку, цибулю і щавель) також не можна включати до складу страв. Позитивний вплив на організм нададуть фрукти, нежирне (відварне м’ясо, риба, кисломолочні продукти, зелень, овочі та каші. Дотримуючись обмежень в харчуванні, камені в простаті можуть повністю зникнути, а лікування буде проводитися виключно консервативною методикою.

Наслідки наявності каменів.

Камінь, який не буде видалений з простати, може стати причиною розвитку серйозних ускладнень. Основними негативними наслідками є:

Наявність гною (абсцес простати); Тромбоз артерій і некротичні процеси в тканинах; Імпотенція; Переродження пухлини в злоякісне утворення; Безпліддя.

Таким чином, камені повинні негайно виводитися з простати, щоб людина змогла повернутися до повноцінного життя. Якщо заходи будуть прийняті відразу, то прогноз в більшості випадків позитивний.

Камені в простаті.

Одним з найпоширеніших ускладнень хронічного простатиту є поява каменів в передміхуровій залозі. З цим стикаються близько 35-40% чоловіків через 8-10 років від початку захворювання.

Камені в передміхуровій залозі утворюються в протоках і ускладнюють відтік секрету, що супроводжується інтенсивними, ниючими болями, порушенням сечовипускання і еректильною дисфункцією.

Основними складовими каменів в простаті є білок, фосфати, вапняні солі, солі сечової кислоти, щавлевої кислоти, епітелій проток залози і простатичний секрет.

Класифікація.

камені в простаті

За механізмом утворення каменів в уретрі виділяють:

Ендогенні камені, які формуються в результаті застійних процесів в простаті і можуть з’являтися в будь-яких її відділах. При тривалому застої простатичного секрету формуються амілоїдні тільця (речовини білкової природи, що з’являються в секреті простати при її згущення) на яких починають відкладатися солі кальцію і фосфату, що призводить до утворення каменів. Середній діаметр таких каменів 2-2,5 мм, форма округла, витягнута. Екзогенні камені формуються тільки при наявності уретро-простатичного рефлюксу – це патологічний стан, який супроводжується закидом сечі в протоки передміхурової залози. Такі камені формуються тільки в дистальних (кінцевих) протоках залози і складаються з сечової кислоти, уратів і щавлевої кислоти. Камені мають неправильну, гостру форму з діаметром до 4 мм

За хімічним складом зустрічаються:

фосфатні камені – у складі даних каменів переважають солі фосфорної кислоти; кальцинати – в складі яких переважають солі кальцію (найнебезпечніші, т. к. є твердими і погано піддаються руйнуванню медикаментозними засобами); оксалатні камені , в яких переважають солі щавлевої кислоти; уратні камені , які складаються переважно з солей сечової кислоти.

Крім того, камені простати поділяють на справжні і помилкові:

Справжні камені утворюються тільки в передміхуровій залозі. Помилкові камені утворюються в сечовому міхурі або нирках, потрапляють у відділ уретри, яка оточена передміхурової залозою і закупорюють гирлі протоки простати.

Головною причиною виникнення каменів в простаті є хронічні захворювання передміхурової залози, які супроводжуються тривалим застоєм простатичного секрету:

Також існує ряд факторів, наявність яких провокує появу каменів в простаті при вищевказаних захворюваннях:

постійні стреси та перевтому організму; часті переохолодження; куріння; алкоголізм; малорухливий спосіб життя; порушення правил особистої гігієни; травми зовнішніх статевих органів; нерегулярне статеве життя; часті урогенітальні інфекції; запальні захворювання сечовидільної системи.

Одним з ускладнень простатиту є порушення сексуальних функцій, імпотенція, читайте більше в розділі Секс при простатиті.

Симптоми різноманітні і варіюються від кількості каменів, їх діаметра, природи появи і тривалості перебігу захворювання.

Загальні прояви захворювання:

слабкість; порушення працездатності; зниження уваги; хронічна втома; підвищення температури тіла до 37,5 градусів Цельсія; головний біль; нудота; зниження апетиту.

Специфічні прояви захворювання:

болі в низу живота і промежини, що віддають в мошонку, статевий член, сідниці або нижні кінцівки. Поява болю, як правило, провокує тривала ходьба, тряска, статевий акт; болі при акті дефекації; болі при ерекції; болі при еякуляції; постійні болі в поперековій або крижової області; порушення сечовипускання, що виявляється болями до, під час і після акту сечовипускання, частими позивами з виділенням невеликої кількості сечі, почастішанням сечовипускання в нічний час; поява крові в сечі (гематурія); поява крові в спермі (гемоспермия); зниження статевого потягу; еректильна дисфункція (порушення потенції); імпотенція.

Діагностика.

При виникненні навіть 2-3 симптомів з перерахованих вище необхідно терміново звернутися за медичною допомогою до уролога. Після огляду, який включає в себе розпитування пацієнта, збір скарг і пальцеве дослідження простати, призначається ряд лабораторних та інструментальних тестів для остаточного підтвердження діагнозу.

Лабораторні методи дослідження:

Загальний аналіз крові , в якому буде спостерігатися підвищення кількості лейкоцитів та збільшення ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів), що свідчить про запальний процес в організмі. Загальний аналіз сечі , в якому буде спостерігатися підвищення лейкоцитів, еритроцитів і епітелію в полі зору, а також будуть присутні у великій кількості солі кальцію і фосфору. Аналіз секрету простати, в якому спостерігатимуться амілоїдні тільця, лецитинові зерна, кристали Беттхера (зліпки простатичного секрету), тільця Трусср-Лаллемана (зліпки простатичного секрету), підвищення лейкоцитів, еритроцитів, епітелію в полі зору. Спермограма , в якій буде визначатися кров, низький вміст сперматозоїдів, низька рухливість і неправильна форма сперматозоїдів.

Інструментальні методи дослідження:

УЗД передміхурової залози дозволяє візуально побачити камені в простаті і припустити механізм їх утворення. КТ (комп’ютерна томографія) передміхурової залози дозволяє візуально виявити камені, визначити їх розмір зі 100% точністю і механізм освіти. Екскреторна урографія — обстеження, засноване на внутрішньовенному введенні в організм рентгенконтрастного речовини (уротраста, сергозина). У міру проходження речовини по сечовидільної системи робиться ряд рентгенівських знімків, на яких видно нирки, сечоводи, сечовий міхур і уретру. Метод дозволяє виявити камені в уретрі і більше підходить для помилкових каменів.

Для позбавлення від каменів в простаті можуть застосовуватися такі методи лікування:

Медикаментозне лікування.

Включає в себе призначення наступних груп препаратів:

Антибіотики , головним завданням яких є зниження запалення в передміхуровій залозі. Найбільш ефективні препарати при каменях простати — це аугментин (по 1000 мг 2 рази в добу протягом 7-10 днів) або ципрофлоксацин ( по 200 мг 2 рази на добу протягом 5-10 днів). НПЗЗ (нестероїдні протизапальні препарати), які призначаються з метою зменшення больового синдрому. Найбільш ефективним є диклофенак в таблетках по 100 мг або в ампулах по 3 мл. кратність прийому 1 раз на добу. Курс лікування — 5-10 днів. Спазмолітики, що сприяють розширенню проток передміхурової залози, що допомагає кращому виділенню секрету простати з утворилися в ній каменями в уретру, зазвичай використовують препарати но-шпа або баралгін 3-4 рази на добу. Тривалість прийому – 10-12 днів. Альфа-адреноблокатори , призначені для розслаблення м’язового шару уретри, що призводить до розширення сечівника. Внаслідок цього відбувається безболісне виведення сечі і секрету простати. З цієї групи препаратів при даному захворюванні використовується омникс по 0,4 мг 1 раз на добу. Курс лікування – 1-3 місяці.

Хірургічне лікування.

Призначається у разі неефективності медикаментозного протягом 1-2 місяців або при наявності екстрених показань, до яких відносять:

інтенсивні болі, не знімаються знеболюючими препаратами; гостра затримка сечі; анурія (відсутність сечовипускання); розвиток гострої ниркової недостатності.

Види хірургічного лікування:

Простатектомія – повне видалення передміхурової залози. Резекція простати – видалення ділянки передміхурової залози, в якому зосереджена основна частина каменів.

Лікування каменів в простаті за допомогою лазера.

Порівняно новий, неінвазивний (не проникає всередину організму) метод лікування, який ефективно допомагає при даному захворюванні.

Лікування проводять за допомогою низькочастотного лазера, яким опромінюють низ живота або промежину. Під дією випромінювання камені в передміхуровій залозі починають дробитися до розмірів піщинки і виводяться з передміхурової залози без яких-небудь утруднень.

Народні методи лікування.

камені в простаті

Призначаються тільки після консультації з урологом.

Лікування за допомогою марени фарбувальної. Корінь марени фарбувальної подрібнити в кавомолці. Приймати порошок по 1 чайній ложці, розчиненої в 1 склянці води через трубочку 3 рази в день. Тривалість прийому — 1-2 місяці. Лікування за допомогою шипшини. Корінь шипшини подрібнити в блендері. 2-3 столові ложки подрібненої суміші додати до одного літру води, дати закипіти і на повільному вогні проварити 10-15 хвилин. Наполягати 3-6 годин. Приймати по ½ склянки 3 рази на день перед їжею. Тривалість лікування — 2-3 місяці. Лікування за допомогою каштана. Для даного способу лікування знадобиться шкаралупа каштана, яку краще подрібнити за допомогою м’ясорубки або блендера. Отриману суміш залити одним літром окропу і потримати на вогні ще 20-30 хвилин. Відвар поставити в темне місце на 1-2 доби. Вживати замість чаю по 1 склянці 3-5 разів на день.

Ускладнення.

абсцес простати (поява порожнини в залозі, заповненої гнійним вмістом); кіста простати (поява в передміхуровій залозі порожнини заповненої рідиною); тромбоз (закупорка) артерій та/або вен простати, яка призводить до некротичних процесів в залозі; безпліддя.

Профілактика і дієта.

відмова від шкідливих звичок; раціональне харчування; активний спосіб життя; заняття спортом; регулярне статеве життя; дотримання режиму праці та відпочинку; своєчасне виявлення і лікування захворювань сечостатевої системи.

Щоб полегшити перебіг захворювання і в подальшому для профілактики виникнення каменів в простаті, рекомендують дотримуватися дієти .

Продукти, які необхідно вживати:

яловичина; біле м’ясо птиці; нежирні сорти риби; кисломолочні продукти (кефір, сметана, сир та ін); свіжі овочі; супи на бульйонах; борщі; каші і макаронні вироби; чаї, компоти; збільшити в раціоні кількість горіхів, меду, петрушки, селери обов’язково.

Продукти, від яких вимагає відмовитися:

жирні сорти м’яса і риби; гострі, солоні, копчені, мариновані, смажені продукти; консерванти; соуси, кетчупи, майонез, хрін, гірчиця; газовані напої; алкоголь.

Камені в передміхуровій залозі — калькульозний простатит.

Всі чули про камені в нирках і сечовому міхурі, але мало хто знає, що вони можуть утворюватися і в простаті. Ці тверді включення складаються з солей, клітин тканини, що вистилає протоки органу і застиглого простатичного секрету — рідини, що входить до складу сперми.

При виявленні таких утворень у хворого діагностується калькульозний простатит.

Чому в простаті з’являються камені (конкременти)

Ці освіти бувають:

Ендогенними , що виникають в товщі передміхурової залози з-за її загустів секрету або при переродженні пухкої залозистої тканини в щільну сполучну. Так утворюються кальцинати – множинні щільні округлі камені діаметром до 2 мм Екзогенними — з’являються через закидання (рефлюксу) сечі з сечового міхура. Урина, проникаючи в простату, викликає утворення оксалатних, уратних і фосфатних каменів, що мають «шипастую» форму і розмір до 4 мм. Вторинними сформувалися в нирках або сечовому міхурі і вимиті з сечею. Такі камінчики, потрапляючи в сечовипускальний канал, застряють в гирлі передміхурової залози.

Хронічні запальні хвороби і аденома простати, що ускладнюють відтік секрету. Спрацьовує захисний механізм, що оточує патологічні вогнища сполучною тканиною, яка згодом просочується солями кальцію. Нерегулярність статевого життя . Секрет простати накопичується всередині неї, густіє і перетворюється спочатку в дрібні піщинки, а потім — у камінці. Гіподинамія і зайва вага . Низька рухова активність і огрядність призводять до застою в статевих органах і виникнення кальцієвих каменів. Зловживання солоною, гострою і жирною їжею, що змінює склад простатичного секрету і сечі. Стреси, переохолодження , куріння і вживання спиртного, що провокують запальні процеси в простаті, нирках і сечовому міхурі. Вікові зміни , що знижують активність залози. Статеві інфекції . Виявлені кальцифікати іноді є єдиним симптомом наявних або перенесених ЗПСШ. Порушення функції нирок і сечового міхура, що супроводжуються утворенням і каменів і зворотним закиданням сечі. Туберкульоз. Туберкульозні кальцифікати виникають при проникненні збудників-паличок Коха в тканини органу. Вогнище поступово обызвествляется, перетворюючись на камінь.

Тому захворювання діагностується в основному у чоловіків старше 50 років, що страждають запальними процесами сечостатевої сфери і зайвою вагою. Але хвороба реєструється і у молодих людей, що мають хвороби сечостатевої сфери, інфікованих ЗПСШ і туберкульозом.

Симптоми каменів в простаті.

Дрібні камінчики часто знаходяться товщі залози, не викликаючи симптоматики і визначаючись тільки на УЗД. Великі освіти викликають:

Біль в мошонці і пахової області, що посилюється при ходьбі, фізичній напрузі, під час сім’явиверження і дефекації. Часто больові відчуття віддають в задній прохід. Різь і дискомфорт при сечовипусканні, постійні позиви в туалет, що супроводжуються почуттям неповного спорожнення міхура. Поява крові в насіннєвій рідині (гемоспермію) і в сечі (гематурію). Зниження ерекції і утруднене сім’явиверження.

Оскільки схожі симптоми дає безліч урологічних захворювань, при підозрі на кальцинати в простаті хворому призначають:

Клінічні аналізи сечі і крові , в тому числі, біохімічний для виключення супутнього ураження нирок. Мазок з поверхні залози, який використовується для діагностики статевих інфекцій. Пальцеве ректальне дослідження , що дозволяє промацати кальцинати. На жаль, маленькі камінчики не завжди можна відчути в товщі залози. Аналіз секрету простати . При наявності конкрементів визначається збільшення концентрації лейкоцитів і еритроцитів, зліпки застиглого простатичного секрету (кристали Беттхера), патологічні тільця (амілоїдні і Туссер-Лаллемана). При підозрі на туберкульозну форму хвороби, хворому призначають легенів . Спермограмму . При виявленні кальцифікатів в спермі знаходять кров і велику кількість лейкоцитів. Сперматозоїдів менше норми, вони малорухливі і мають неправильну форму.

Конкременти простати при трансректальному і трансабдомінальному УЗД виглядають на екрані, як білі точки або плями. Світлий відтінок пояснюється тим, що ці щільні включення відображають ультразвук (гіперехогенні).

Камені, виявлені в інших органах, залишають за собою тінь, як предмети, що знаходяться на сонячному світлі. Простатичні конкременти такий ефект дають далеко не завжди.

Виявлені освіти можуть бути поодинокими і множинними, розташованими у вигляді «ланцюжків» або скупчень. При аденомі простати вони знаходяться на кордоні пухлинного вогнища. Іноді камені утворюються уздовж уретри, сечовивідних проток або в товщі залози. Приблизно такі ж результати виходять при КТ обстеженні. Конкременти візуалізуються у вигляді білих ділянок, по ехогенності наближаються до кісткової тканини.

Лікування кальцинатів простати.

Лікувальна тактика визначається лікарем-урологом виходячи з кількості каменів, їх розташування і розміру.

Медикаментозна терапія . Повністю вилікуватися від хвороби за допомогою ліків не можна, але використання препаратів знімає запалення і зупиняє поява нових каменів. При лікуванні калькульозного простатиту ефективні:

Антибіотики, що прибирають запальний процес і перешкоджають поширенню інфекції. Найчастіше призначаються аугментин і ципрофлоксацин. Протизапальні засоби , що знімають біль і запалення – диклофенак, ортофен. Спазмолітики , що розширюють протоки залози і сприяють відходженню каменів – но-шпа, папаверин, баралгін. Для цих же цілей застосовуються α-адреноблокатори, наприклад, омнікс.

Хірургічне лікування призначається при:

інтенсивних болях, що не усуваються анальгетиками; часткової або повної блокування відходження сечі, викликаної перекриттям каменем уретри; прогресуючої нирковою недостатністю.

повна простатектомія — видалення всієї залози; часткова — видалення уражених ділянок простати.

Втручання проводиться через передню черевну стінку або уретру. Трансуретральний метод діє щадяще і не залишає швів на шкірі. Хороші результати показують мікрохірургічні втручання, при яких інструмент і камера, що показує хід операції, вводяться через невеликі отвори в передній черевній стінці.

Ультразвукове, при якому роздроблені кальцинати виходять з сечею назовні. Противники методики стверджують, що осколки, що залишилися в залозі, провокують запалення. Незважаючи на неоднозначне ставлення — це самий передовий метод лікування недуги.

Щоб не допустити утворення каменів у простаті потрібно своєчасно лікувати хвороби сечостатевої сфери, більше рухатися, правильно харчуватися, а після 50 років регулярно перевірятися у уролога.

Запишіться на прийом до лікаря уролога-андролога вищої категорії — Клокову Андрію Миколайовичу вже сьогодні. Ми зробимо все, щоб прийняти вас якомога швидше. Клініка Веселка розташована в Виборзькому районі Санкт-Петербурга, всього в декількох хвилинах ходьби від станцій метро Озерки, Проспект освіти і Парнас. Дивіться карту проїзду.

Камені в передміхуровій залозі.

Статева і сечовидільна система в організмі чоловіка тісно пов’язані. Особливо сильно такий взаємозв’язок видно на прикладі передміхурової залози. В силу свого анатомічного розташування, простата впливає на безліч процесів в статевій і сечовидільної сфері.

Будова і функції.

Простата складається з м’язової і залозистої тканини і виконує ряд функцій:

секреторну – виділення секрету, який підтримує життєздатність сперміїв поза організмом чоловіки; сфинктерную – простата перекриває уретру, не допускаючи сечовипускання під час статевого акту.

Виходячи з цих двох функцій, простата складається з двох частин – м’язової і залозистої. У залозистої частини є протоки, по яких секрет простати і сперма надходять в сечовипускальний канал, а з нього назовні. Якщо з якихось причин відтік секрету порушений, утворюються камені, які закупорюють протоки. Іноді такі камені можуть призводити до повної закупорки проток.

За своїм складом камені в передміхуровій залозі ідентичні тим каменям, які виникають в сечовивідній системі. За хімічними властивостями виділяють оксолатні камені (щавлева кислота), уратні (сечова кислота), фосфатні. Окремо виділяють кальцієві конкременти – затверділі частинки секрету простати.

Причини появи каменів.

камені в простаті

Захворювання розвивається під впливом декількох несприятливих факторів. Кожен з них окремо не стає причиною патології. Всі такі фактори можна розділити на кілька груп:

Перша з них – причини, пов’язані з порушенням відтоку секрету. Застійні явища в простаті виникають в тому випадку, якщо чоловік веде малорухливий спосіб життя, має надмірну вагу і шкідливі звички, не має регулярного статевого життя. Причини, що викликають запальний процес-поява інфекцій, що передаються статевим шляхом (бактеріальний простатит), або закид сечі в тканину простати внаслідок травми або анатомічних аномалій (абактеріальний простатит). Третя група причин – фактори, що порушують обмін речовин і викликають накопичення різних солей в організмі. Ці ж фактори сприяють появі каменів у нирках, які складаються з тих же хімічних сполук, що і камені в простаті.

Поєднання вказаних факторів, у першу чергу застійних явищ і порушень обміну речовин, призводить до того, що в протоках передміхурової залози утворюються камені. Знання про це дозволяють досить ефективно запобігати захворюванню простати.

Зокрема, для зниження ризику утворення каменів рекомендується збільшити фізичну активність, нормалізувати масу тіла, якщо це потрібно, відмовитися від куріння і алкоголю, обмежити ряд продуктів, що викликають надмірне накопичення різних речовин у тканинах.

Окремо слід сказати про статеве життя. Оскільки одна з причин хвороби-нерегулярний секс, необхідно внести стабільність в статеві відносини. Тривале утримання сприяє тому, що ризик хвороби збільшується. Але в цьому плані не слід забувати і про те, що випадкові зв’язки, особливо незахищені, так само небезпечні і можуть привести до зараження.

Симптоми каменів в простаті.

Порушення, які викликає наявність каменів в передміхуровій залозі, можна розділити на дві групи відповідно до тих функцій органу, які при цьому порушуються-порушення статевої функції і сечовипускання. Також є симптоми, які присутні постійно.

Ознаки порушення статевої функції – ослаблення ерекції, хворобливі або дискомфортні сторонні відчуття під час статевого акту. Процес сім’явиверження стає неприємним, больові відчуття з часом стають все більш інтенсивними. Крім того, в спермі може з’явитися домішка крові.

Здатність відчувати сексуальне збудження залишається в нормі, але постійні неприємні відчуття під час статевого акту можуть значно послабити її, призвести до психологічних проблем, порушення сексуальної поведінки чоловіка. Бажано звернутися до лікаря до того, як ці порушення стануть важкими.

Ознаки, пов’язані з сечовипусканням – болючість під час виведення сечі, часте сечовипускання, виникнення позивів під час статевого акту (на початку або в кінці). В сечі може з’явитися домішка крові, виникають симптоми циститу – відчуття неповного спорожнення сечового міхура.

Постійно присутні симптоми з’являються тоді, коли камені стають великими. В першу чергу, це больові відчуття в паху. Біль посилюється при фізичному навантаженні, статевому збудженні, тривалому знаходженні в одній і тій же позі. Коли розмір каменів стає занадто великим, біль переслідує пацієнта навіть у спокої, з-за чого можуть розвинутися порушення сну, зміни поведінки, нервозність, дратівливість.

Всі ці симптоми спочатку не здаються небезпечними, їх інтенсивність наростає з часом дуже поступово, тому пацієнти часто звертаються до лікаря вже на пізніх стадіях захворювання. Поставити діагноз, а тим більше визначити тривалість перебігу захворювання лише за скаргами, неможливо, тому лікар завжди призначає кілька видів аналізів.

Найточнішою діагностичною методикою є УЗД простати, яке робиться через стінку прямої кишки – трансректальне УЗД (ТРУЗІ). Воно показує розташування більшості каменів.

Лікування.

Існує кілька способів впливу на камені в простаті – терапевтичні, інструментальні та хірургічні. Виліковуються вони досить легко, за винятком кальцієвих конкрементів, які мають найбільш тверду поверхню і лікуються складніше всього.

Дроблення каменів.

На сьогоднішній день кращим способом вважається інструментальне дроблення каменів. Для цієї мети застосовується медичний лазер низької інтенсивності. Суть методу в тому, що з допомогою випромінювання камені в передміхуровій залозі дробляться до більш дрібних утворень, поступово зменшуючись до таких розмірів, які дозволяють безболісно вивести їх. Для проведення процедури може використовуватися не тільки лазер, але і ультразвук або електромагнітне випромінювання.

Процедура проводиться в денному стаціонарі або поліклініці, не вимагаючи госпіталізації. Займає від 10 хвилин до години, залежно від розміру каменів, проводиться під контролем УЗД, щоб мати можливість бачити, як відбувається дроблення. Після проведення даної процедури чоловік може відразу ж йти додому.

Протипоказання до різних видів дроблення каменів у простаті – наявність гострих запальних процесів на шкірі, в сечостатевій системі, дуже великі кальцієві камені, які неможливо роздрібнити. Після процедури сеча може сталь мутнуватою, і це нормальний наслідок виведення каменів.

Медикаментозне лікування.

Медикаментозні методи застосовуються в тих випадках, коли камені занадто дрібні для дроблення або якщо дроблення з якихось причин протипоказано. Але головне їх призначення в тому, щоб уникнути формування нових каменів, уповільнити цей процес, порушити умови, в яких розвивається патологія.

В якості лікувальних препаратів використовуються нестероїдні протизапальні засоби, що знімають запальний процес, а також альфа-адреноблокатори, нормалізують кровопостачання органу, запобігаючи розвиток різноманітних застійних процесів. При необхідності призначаються протимікробні препарати, якщо є ознаки інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Крім того, в аптеках можна знайти різні засоби, що складаються з натуральних інгредієнтів, що сприяють відновленню нормального кровотоку в простаті. Лікарі часто скептично ставляться до подібних засобів, тому, перш ніж приймати їх, необхідно уважно ознайомитися з інструкцією.

Хірургічне лікування.

Показання до хірургічного лікування – великі камені, що не піддаються дробленню, наявність гнійного запального процесу в області каменю, інші причини, за яких неінвазивне лікування не має ефекту.

Операція проводиться в стаціонарі під загальним наркозом. Положення каменів попередньо визначається за допомогою УЗД. Доступ здійснюється через невеликий розріз над лобком або в області промежини, в залежності від розташування каменів. Освіти видаляються з передміхурової залози, при необхідності проводиться санація тканин, потім операційна рана ушивається, в області розрізу залишається дренаж.

У деяких випадках вдаються до часткової або повної резекції простати, і в цьому випадку репродуктивна функція чоловіка відчутно страждає або повністю зникає. Тому настільки радикальна операція проводиться тільки при вкрай важких порушеннях.

Чим небезпечні камені?

Небезпека каменів в тому, що вони здатні пошкоджувати стінки передміхурової залози, провокуючи різні патологічні процеси. Наявність каменів значно підвищує ризик розвитку простатиту і аденоми простати.

Більш віддалені наслідки каменів – порушення еректильної функції і сечовипускання, психологічний дискомфорт, травми простати та уретри. Доведено, що аденома, що поєднується з каменями, набагато частіше піддається злоякісному переродженню, ніж аденома, не ускладнена таким поєднанням.

Причини і методи лікування каменів в простаті.

Камені в простаті зустрічаються досить часто і в більшості випадків з’являються у чоловіків середнього або літнього віку. У цьому випадку в передміхуровій залозі утворюються сторонні тіла, які складаються з солей, білків, епітелію і холестерину. Будь-які симптоми даного порушення повинні стати приводом для термінового візиту до лікаря. Якщо вчасно не почати лікувати хворобу, є ризик небезпечних ускладнень.

Будьте обережні!

Перш ніж читати далі, я задам вам 1 питання. Ви все ще шукаєте робочий метод налагодити потенцію?

Поспішаю вас застерегти, більшість препаратів для потенції — це суцільний розлучення маркетологів, які накручують сотні відсотків на ліки, собівартість яких наближається до нулю. Все б нічого, і начебто препарати за типом Віагри працюють. ПРОТЕ.

Практично всі таблетки для потенції викликають миттєве звикання.

Все дуже просто, випивши всього кілька разів засіб для потенції, ви не зможете в ліжку зовсім нічого без допомоги цього засобу. Це не випадково, адже аптечна мафія заробляє величезні гроші на повторних продажах. Вас просто підсаджують на голку.

Але як же бути, якщо своїх сил вже не вистачає? Ми вивчили величезну кількість матеріалів і найголовніше перевірили на практиці більшість засобів для потенції. Так ось, виявилося, що єдиний препарат, який не викликає звикання і будь-яких побічних дій-це Предстанол . Даний препарат не продається в аптеках і не рекламується в інтернеті, він складається з природних компонентів, і повністю виключає хімію. Ось посилання на офіційний сайт .

Основною причиною формування каменів в простаті вважаються хронічні ураження даного органу, які провокують тривалий застій виділень.

До них відносять наступне:

аденома передміхурової залози; хронічна форма простатиту; рак простати; доброякісна гіперплазія органу.

Крім цього, є певні фактори, які значно збільшують ризик виникнення каменів у простаті при наявності зазначених патологій.

У цю категорію входить наступне:

хронічні стреси; постійна втома; часті переохолодження; надмірне споживання алкогольних напоїв; паління; гіподинамія; недотримання особистої гігієни; травматичні ураження статевих органів; відсутність регулярного сексу; запалення сечовидільної системи; постійні урогенительные інфекції.

Симптоми утворення каменів в простаті багато в чому нагадують прояви хронічної форми простатиту. При розвитку цього порушення виникають больові відчуття в промежині, які наростають при сексі і дефекації. При цьому в спермі можуть з’явитися кров’янисті домішки.

При появі каменів у людей істотно зменшується статевий потяг, виникають порушення ерекції і хворобливе сім’явиверження. Патологія передміхурової залози провокує атрофію і склероз її тканини.

Отже, основні симптоми порушення включають:

Тривалий наявність хронічного простатиту, який характеризується частими рецидивами навіть при адекватній терапії. Больові відчуття в районі промежини і лобка. Дискомфорт наростає при сидінні на твердих поверхнях. Також біль може посилюватися після сексу і в процесі сім’явиверження. Нерідко неприємні відчуття з’являються при поїздках в транспорті або після масажу простати. Кров’янисті домішки в спермі. Патологічні процеси в передміхуровій залозі. В органі можуть бути ущільнення, больовий синдром при пальпації, виражений дискомфорт при спробах зробити масаж. Порушення статевої функції.

Діагностика.

Якщо з’являються симптоми каменів в простаті, обов’язково варто проконсультуватися з урологом.

Лікар проведе огляд і призначить додаткові дослідження, а потім підбере адекватне лікування.

Щоб виявити утворення в передміхуровій залозі, призначають такі аналізи:

аналіз крові; аналіз сечі; аналіз виділень з простати; спермограма.

Високою діагностичною цінністю володіють такі інструментальні процедури:

комп’ютерна томографія; ультразвукове дослідження простати; екскреторна урографія.

Методи лікування.

камені в простаті

Щоб отримати хороші результати, лікування обов’язково повинно носити комплексний характер. Як правило, в даному випадку призначають медикаментозні засоби і фізіотерапевтичні впливу, які допомагають поліпшити роботу передміхурової залози.

Консервативне лікування має на увазі застосування протизапальних препаратів, антибіотиків, вітамінних комплексів. Відмінних результатів допомагають домогтися деякі фізіотерапевтичні процедури. При цьому робити масаж категорично протипоказано.

Іноді проводиться хірургічне лікування захворювання.

В такій ситуації можливі наступні види втручання:

аденомектомія; дренування через перетин в промежині; видалення через промежину.

Крім цього, камені в цій області нерідко видаляють за допомогою терапевтичного низькоінтенсивного лазера. Така процедура відрізняється високою ефективністю і не викликає больових відчуттів.

Можливі ускладнення.

Якщо вчасно не почати лікування каменів в простаті, є ризик розвитку серйозних наслідків для здоров’я.

До них відносять наступне:

статева дисфункція, яка проявляється у вигляді розвитку імпотенції; безпліддя; наростання симптомів аденоми; злоякісні процеси в тканинах органу.

Каміння, які утворюються в простаті, можуть стати причиною негативних наслідків для здоров’я. Щоб уникнути небезпечних ускладнень, дуже важливо своєчасно звернутися до лікаря. Уролог проведе ретельну діагностику і за її результатами підбере оптимальну схему терапії.

Робити висновки.

У вас сталася осічка? Судячи з того, що ви читаєте цю статтю — перемога не на вашому боці.

І звичайно ви не з чуток знаєте, що порушення потенції це:

Низька самооцінка Жінки пам’ятають кожну вашу невдачу, розповідають своїм подругам і друзям Захворювання простати Розвиток депресії, яка негативно позначається на вашому здоров’ї.

А тепер дайте відповідь на питання: вас це влаштовує? Хіба це можна терпіти? А ви пам’ятаєте те почуття, коли дивіться на оголену жінку і не можете нічого зробити? Досить-пора позбутися від проблем з потенцією, один раз і назавжди! Згодні?

Ми вивчили величезну кількість матеріалів і найголовніше перевірили на практиці більшість засобів для потенції. Так ось, виявилося, що на 100% робочий препарат без будь-яких побічних дій — це Predstanol . Даний препарат складається з природних компонентів, повністю виключають хімію.

Увага! Акція! Спробувати препарат можна безкоштовно, зробіть замовлення за посиланням або заповнивши форму нижче:

Камені в передміхуровій залозі: причини, симптоми, лікування.

Утворення каменів в простаті-це одне з неприємних і хворобливих явищ, яке пов’язане з даним чоловічим органом. Фахівці називають це захворювання простатолитиаз, а причин для його появи кілька. Давайте розглянемо причинні фактори появи каменів у передміхуровій залозі, познайомимося з методами лікування хвороби і з профілактичними заходами цієї недуги.

Камені в простаті: причини появи.

Основними факторами появи простатолітіазу є:

довго поточні або хронічні запальні явища, що відбуваються в органі; відсутність регулярної інтимного життя також сприяє утворенню хвороби; застійні явища, малорухлива життя – все це безпосередньо впливає на чоловіче здоров’я і провокує появу каміння; порушення в функціоналі, пов’язані з травмами у сечостатевих органах; довге лікування бісептол або іншими лікарськими засобами із групи сульфаніламідів.

Всі перераховані причини є головними, але є ще кілька передумов, які порушують здоров’я чоловіка, і «б’ють» по найголовнішої частини чоловічого організму. Це неправильно підібраний раціон, зловживання шкідливими продуктами. Варто виділити в окремий заборонений список жирні страви, солону їжу, гострі спеції.

Як відбувається утворення каменів в простаті.

Незважаючи на сучасну апаратуру і досвід фахівців, механізм утворення конкрементів в простаті до кінця не зрозумілий і часом викликає численні суперечки. Існує кілька виразних і пояснюваних механізмів формування каменів в передміхуровій залозі:

запалення; застійні явища секрету залози; патології в сечівнику; . генетичні фактори, пов’язані з розвитком органу.

Багато лікарі схильні приписувати каменеутворення згущення секрету в передміхуровій залозі, а також кальцифікації амілоїдних тілець при запаленні. Дані негативні процеси проходять на тлі ускладнень, викликаних хронічною формою простатиту. Камені в «другому серце», їх симптоми визначаються за допомогою діагностичних заходів, які включають як ректальний огляд за допомогою пальців, так і апаратне обстеження.

Діагностичні заходи щодо визначення наявності каменів в простаті.

Перш ніж ствердно поставити діагноз, фахівець всебічно вивчає проблему. Проводить обстеження пальпацією через задній прохід, а також методом УЗД або рентгена. Вивчаючи тканини передміхурової залози ректальним способом, лікар визначає щільні ділянки, виключає таке захворювання як туберкульоз простати і рак. Рентген дуже ефективний у випадку з установкою точного діагнозу, він показує всі можливі відхилення і ущільнення, а також дозволяє з великою точністю розпізнати наявність каменів. Щоб візуалізація була повною, потрібно також обстеження КТ і МРТ систем в малому тазі. З деяких причин лікар направляє пацієнта на додаткові діагностичні аналізи: біохімічний та мікроелементний склад крові, аналіз на ІПСШ, бактеріологічний аналіз еякуляту, сечі.

Камені в передміхуровій залозі і сечовому міхурі досить часте явище у представників сильної статі, майже у кожного чоловіка до моменту обстеження вже є їх певну кількість. Чим доросліший чоловік, тим імовірніше у нього наявність утворень, особливо якщо у нього діагностується простатит в запущеній стадії.

Симптоми каменів в передміхуровій залозі.

Симптоматика даного захворювання дуже схожа з ознаками простатиту, вона виражається різко виникають або не отпускающими болями внизу живота. Больові прояви можуть посилюватися під час статевого акту або при фізичній праці. Зазвичай захворювання визначається за наявністю в складі сперми крові, яка, як правило, видно при сім’явипорскуванні. У чоловіка може помітно знизитися лібідо і бажання займатися сексом. Нерідко хвороба супроводжується симптомами, пов’язаними з сечовипусканням, чоловіки відчувають, що під час цього акту камені перешкоджають виходу сечі.

Серед найбільш поширених симптомів , за якими визначається наявність каменів можна виділити :

Довгий затягування лікування і як результат хвороба в хронічній формі, а також часті загострення під час простатиту. Відчуття дискомфорту і болю в лобку під час сидіння на твердому, а також при сім’явипорскуванні. Біль часто посилюється після сеансу масажу і при поїздках по нерівній дорозі, під час тряски. Наявна в спермі кров. . Результати УЗД.

При будь-якому їх перерахованих вище симптомів, необхідно відразу звернутися до лікаря, а не затягувати процес до крайньої міри, коли камені стануть більшими і будуть заважати не тільки сидіти, але й ходити. Кваліфікована своєчасна допомога призведе до позитивного результату і дозволить вибрати найбільш вірний спосіб усунення каменів з простати. В іншому випадку хворий може виявитися на операційному столі. Відбудеться закупорка вивідних проток, а це загрожує сильним запаленням, при якому без хірургічного втручання не обійтися. Обійтися без операції сьогодні допомагають численні консервативні методи, прийом ліків, фізіопроцедури, допомагають поліпшити циркуляцію крові і сприяти нормальній роботі всієї сечостатевої системи.

Що використовується в комплексній терапії? Про це читайте далі в статті.

Лікування каменів в передміхуровій залозі. Фото надано flickr.com.

Камені в передміхуровій залозі: лікування і профілактика.

Треба сказати, що лікування захворювання досить тривале, більше 2 місяців. Воно має на увазі відразу кілька напрямків:

Терапія антибактеріальної властивості, при якій використовуються препарати: флорацид, а також адреноблокатори, венотоніки, фізіотерапевтичний напрямок, прийом вітамінів і мінералів. Обов’язково включається прийом речовин типу динатрієвої солі етилендіамінтетраоцтової кислоти, яка надає руйнівну дію на камені, а диметилсульфоксид допомагає транспортувати їх з організму, зменшує запальний процес і заспокоює.

Серед фізіотерапевтичних процедур варто виділити лікування апаратом Андро-Гіном. Це цілий комплекс корисних для здоров’я чоловіка дій, так як здатний лікувати численні урологічні захворювання: простатит, цистит, еректильну дисфункцію, везикуліт, запалення статевих органів. Він здатний вгамовувати біль, надавати седативну дію, підвищувати імунітет, покращувати мікроциркуляцію в судинах. Бували випадки, коли пацієнту навіть не доводилося вдаватися до використання препаратів, наскільки ефективним виявлялося лікування апаратом.

Серед інших способів лікування можна виділити:

камені в простаті

Електростимуляцію – терапія за допомогою струмів, яка дозволяє розширити периферійні судини і активізувати кровообіг. Магнітотерапія – це вплив на простату магнітного поля, під час дії якого відбувається лікувальний ефект судинорозширювального, лимфодренирующего і нейростимулирующего характеру. Лазер – використовується при запаленнях, як бактерицидний і катаболистический метод. Під напором лазерної терапії камені здатні руйнуватися і самостійно виводиться з організму. Широко застосовувані методи нейростимуляції, цветоритмотерапии, фонофореза знайшли свої певні ніші в лікуванні даного захворювання.

Оперативний метод.

Видалення каменів з передміхурової залози операційним методом також займає не останнє місце в практиці. Коли консервативні способи боротьби з хворобою безсилі, на допомогу приходять хірурги. Трансуретральна резекція і простатектомія – це ті методи, які використовуються, якщо лікар боїться можливих ускладнень. Лікар зазвичай рекомендує оперативне втручання, якщо є аденома простати і камені. Тут потрібно надлобковий або промежинний перетин, для того, щоб проштовхнути або дістати камінь. Іноді вилучення каменів супроводжується сечовими свищами, загоєння яких відбувається тривалий період.

Народні засоби і правильне харчування.

Народні засоби відіграють не останню роль в лікуванні захворювання і його профілактиці. Привести в’язкість секрету в нормальний стан допомагає масло льону, свіжу цибулю, рильця кукурудзи, шипшина, різні трав’яні збори.

Слід переглянути раціон, включити в нього більше кисломолочних продуктів, каш, риби, фруктів, овочів і зелені. Добре допомагають мед горіхи. А ось що потрібно неодмінно виключити зі списку страв, так це: консерви, копченості і солону їжу, спеції і здобу, жирне м’ясо і рибу. Звичайно, слід абсолютно виключити шкідливі звички, особливо алкоголь. Відомо, що спиртні напої є найголовнішим ворогом чоловічого організму. Лікування буде успішним тільки якщо забути про надмірності у всіх сенсах цього поняття, особливо якщо вони стосуються шкоди для здоров’я.

Камені в передміхуровій залозі – це явище неприємне, але не безнадійна. Якщо діагноз поставлено вчасно і хвороба не знаходиться в глибокій стадії, можна швидко впоратися з проблемою. Для цього потрібно небагато : прислухатися до рекомендацій лікаря, дотримуватися режиму харчування, вчасно приймати лікувальні препарати і не порушувати лікувального процесу.

Підкажіть що робити Камінь в простаті я новенький.

Підкажіть що робити Камінь в простаті я новенький.

# 1 Повідомлення Кирил1986 » Пн лют 10, 2014 10: 35 pm.

#2 Повідомлення d79 » Вт лют 11, 2014 12:38 am.

#3 Повідомлення Ostic » Вт лют 11, 2014 10:22 am.

#4 повідомлення Кирил1986 » Вт лют 11, 2014 10: 28 am.

#5 повідомлення Кирил1986 » Вт лют 11, 2014 10: 34 am.

#6 Повідомлення Ostic » Вт лют 11, 2014 10:37 am.

#7 Повідомлення dimm88 » Вт лют 11, 2014 10:55 am.

Звідки інформація така ? Реально перший раз таке чую .

У мене на жаль теж є кальцинат одиничний , досить великий, 4 мм . Цікаво було б дізнатися , які фактори спричинили його появу , щоб не дай бог ще не з’явилися , але чіткої інформації на цей рахунок я так і не знайшов , є багато інформації , все на рівні теорії .

#8 повідомлення Кирил1986 » Вт лют 11, 2014 10: 59 am.

#9 Повідомлення dest » Вт лют 11, 2014 1:34 pm.

камені в простаті

#10 Повідомлення d79 » Вт лют 11, 2014 2:06 pm.

#11 Повідомлення Ostic » Вт лют 11, 2014 2:55 pm.

#12 Повідомлення Ostic » Вт лют 11, 2014 2:57 pm.

Звідки інформація така ? Реально перший раз таке чую .

У мене на жаль теж є кальцинат одиничний , досить великий, 4 мм . Цікаво було б дізнатися , які фактори спричинили його появу , щоб не дай бог ще не з’явилися , але чіткої інформації на цей рахунок я так і не знайшов , є багато інформації , все на рівні теорії .

#13 Повідомлення dimm88 » Вт лют 11, 2014 3:04 pm.

Тут справа в тому , що в результаті застою в простаті можуть з’являтися скупчення соку простати , які нагадують камочки , які за результатами УЗД або ТРУЗД можуть бути визначені як кальцинати . Я про це читав . Таке швидше і було, не віритися, що камені могли розсмоктатися.

#14 Повідомлення Ostic » Вт лют 11, 2014 3:13 pm.

Тут справа в тому , що в результаті застою в простаті можуть з’являтися скупчення соку простати , які нагадують камочки , які за результатами УЗД або ТРУЗД можуть бути визначені як кальцинати . Я про це читав . Таке швидше і було, не віритися, що камені могли розсмоктатися.

#15 Повідомлення d79 » Вт лют 11, 2014 3:25 pm.

Я говорив про відмінність каменів від некамней, а не каменів один від одного за складом. А щодо того, що говорять камінь, мають на увазі кальцинат і навпаки, то, можливо (я не в курсі), це тому, що тільки такого роду мінеральні утворення можуть утворюватися в простаті.

П. С. Все-таки, цікаво, ці камені утворюються так само,як і жовчні або сечові, тобто, просто з осаду в рідини в ацинусах, чи все-таки це мінералізація самої фіброзної тканини (тобто, сам рубець «просочується» мінералом). Ніхто не чув?

Камені в простаті-основні симптоми і ефективні методи лікування.

Одним з ускладнень хронічного простатиту є камені в простаті. Освіти з’являються з-за тривалого запалення. Захворювання вимагає негайного лікування під суворим наглядом фахівців, інакше хвороба буде прогресувати, що призведе до серйозних наслідків. Камені в передміхуровій залозі з’являються у чоловіків старшого віку, але бувають випадки, коли пацієнти молодше 35 років. Розмір камінчиків невеликий – близько 3 мм, вони розподіляються по поверхні залози, викликаючи сильний біль.

Основні ознаки захворювання.

Захворювання камені в простаті має симптоми, схожі з хронічним простатитом. Головною ознакою є біль в зоні промежини. Вона збільшується при спорожненні сечового міхура або занятті сексом. Процес лікування повинен починатися з повної діагностики організму, яка дозволить визначити характер захворювання і ступінь його розвитку. При дослідженні проводитися пальцеве обстеження, ультразвукова діагностика і рентген. Характерні симптоми каменів в передміхуровій залозі:

простатит хронічного типу з різними загостреннями; біль в промежині ставати нестерпним при сім’явиверганні. Неприємні відчуття проявляються, коли чоловік посидить на твердій поверхні; ультразвукове дослідження показує зміну розмірів залози. Такий же висновок може зробити фахівець при візуальному і контактному огляді; масаж простати провокує неприємні відчуття. Іноді біль в паху може свідчити про іншу серйозну проблему; наявність ущільнень в передміхуровій залозі; статева дисфункція; в спермі присутня кров.

Поставити діагноз може тільки лікуючий лікар. Він визначає чому утворилися камені в передміхуровій залозі, призначає лікування, а також прописує необхідні медикаменти.

Камені в простаті-краще лікування.

Наявність каменів в простаті вимагає тривалого і ретельного лікування. Терапія включає себе:

використання спеціальних медикаментів; фізіотерапевтичні процедури; рецепти народної медицини; збалансоване харчування; лазерне лікування; хірургічне вплив.

Окремо ці методи показують далеко не найефективніші показники, що змушує застосовувати терапію в комплексному вигляді.

Використання консервативного лікування.

Простатит, в результаті якого утворилися камені, може повторно з’являтися навіть після повного одужання. Тому консервативне лікування затягується на роки, оскільки хвороба показує дивовижні здібності живучості та невразливості. Щоб полегшити стан пацієнта і зупинити запальні процеси, прописуються протизапальні і антибактеріальні медикаменти. Вони мають різні форми:

1. антибактеріальні засоби:

Норфлоксацин; Кларитроміцин; Офлоксацин; Еритроміцин; Доксициклін.

3. протизапальні препарати нестероїдного типу:

Консервативне лікування дуже нагадує терапію при простатиті, хоча є і свої характерні відмінності.

Забороняється використовувати масаж, він замінюється прийомом вітамінів або фізіотерапевтичними процедурами. При масажі камені можуть пошкодити тканини, з якими вони контактують, це призведе до серйозних наслідків у вигляді запальних процесів і нових захворювань.

Фізіотерапія.

камені в простаті

Фізіотерапія проводиться за допомогою ультразвуку. Якщо робота апарату заснована на функціонуванні генератора, тоді від такої процедури краще відмовитися. У деяких клініках за це беруть великі гроші, але ефективність від процедури буде мінімальна, вдасться злегка пригальмувати розвиток конкременту, а також частково відновити функції простати.

Повністю позбутися від каменів з таким агрегатом не вийти.

Хірургічне втручання.

Даний метод використовується, коли у пацієнта діагностували не тільки камені в передміхуровій залозі, але і аденому. В цьому випадку подальший хід лікування залежить від її стану. Якщо камінь знаходиться в рухомому стані, тоді можна спробувати проштовхнути його в сечовий міхур, потім обережно розбити на дрібні шматочки, залишки безболісно віддаляться природним шляхом. Якщо камінь має великі розміри або знаходиться в нерухомому стані, тоді без промежинного або надлобкового перетину не обійтися.

Прогноз при цій операції практично завжди сприятливий, перешкодити можуть тільки індивідуальні особливості організму. Необхідно підготуватися до того, що промежинне видалення може викликати утворення сечових свищів, через своє розташування вони довгий час не будуть гоїтися. Перед оперативним втручанням здійснюють цілий ряд досліджень для визначення особливостей хвороби, часто проводять МРТ простати або рентген.

Трансуретральна резекція – операція відбувається за допомогою спеціального пристрою – резектоскопа, він потрапляє до вогнищ захворювання через сечовипускальний канал. Далі проводять видалення запалених ділянок. Операція дозволяє ефективно видалити уражені частини залози, не створюючи зовнішніх розрізів.

Простатектомія – ця операція передбачає повне видалення простати, яке виконують через розрізи шкірного покриву. У деяких випадках захід проводиться за допомогою лапароскопічних маніпуляцій, це дозволяє провести процедуру за кілька проколів. За допомогою хірургічного втручання можна локалізувати захворювання і видалити уражений орган.

Народна медицина.

Для боротьби з каменями використовуються не тільки методи традиційного лікування, але і народні рецепти. Зняти запалення можна при відновленні в’язкості секрету. В цьому випадку допомагає лляне масло, ялицева вода і цибуля. Ці компоненти необхідно включити в раціон. Розчинити камені можуть настоянки на:

корені щавлю; рильце кукурудзи; посівної чернушке.

Необхідно збільшити кількість сечогінних продуктів. Купити їх можна в будь-якій аптеці. В результаті систематичного сечовипускання камені роздробиться і розчиняться, а залишки вийдуть природним способом.

Сильні болі викликають камені в простаті, лікування повинно бути грамотним і своєчасним. Не можна пускати хворобу на самоплив або займатися самолікуванням, будь-які маніпуляції, лікарські засоби та процедури призначає тільки лікар. Якщо дотримуватися всіх рекомендацій і дотримуватися повного алгоритму лікування, можна домогтися результату вже через кілька днів після початку терапії.

Як прибрати камені в простаті? Питання від Сергія.

Зміст:

Є камені в простаті. Скільки не звертався до урологів — жоден не сказав про можливості виведення каменів не хірургічним способом. Прочитав У Вас на сайті (точніше прочитав і у Вас теж). Виходить — в теорії все зовсім інакше. А яка думка практичного Вашого уролога? Сергій.

Калькульозний простатит – ускладнена форма хронічного простатиту, що характеризується утворенням кальцинатів в тканині залози.

При тривало поточному запаленні в тканини залози змінюється рН, застоюється секрет, порушується мікроциркуляція, солі кальцію з сироватки крові випадають в осад, зв’язуючись з білками і утворюючи преципітати-мікроскопчення солей кальцію.

Згодом мікропреципітати зливаються в Камені до 2-3 см в діаметрі.

Камені найчастіше кальцієві, які Видалити можна лише хірургічно або за допомогою ультразвукового дроблення (вони нерозчинні), іноді фосфатні, оксалатні/щавлевоуксусні, уратні / сечові.

Три останніх види каменів розчиняються місцевим введенням розчинів або прийомом препаратів всередину.

Симптоми калькульозного простатиту.

Дрібні камені ніяк себе не проявляють, великі і нерівні можуть давати сильний біль під час сечовипускання, оргазму і еякуляції, кров у сечі і сперми, часте і хворобливе сечовипускання.

Довгостроково знаходяться в простаті камені призводять до її фіброзу, пролежнів, гнійних ускладнень (абсцесів), кіст.

Часто через наявність каменів простатит погано лікується і часто загострюється, тому камені в простаті, особливо великі, підлягають лікуванню.

Способи лікування простатичних каменів.

Консервативні: антибіотики, фітотерапія, спазмолітики і знеболюючі, кислі та лужні розчини всередину і місцево для розчинення каменів. Масаж простати категорично заборонений через можливу травматизації! Фізіотерапія: терапевтичний лазер і ультразвук, електрофорез, струми і магніт; Оперативні техніки: ендоскопічне видалення з резекцією абсцесів і кіст.

Малоінвазивні методики.

З ефективних малотравматичних методів лікування каменів в простаті можна відзначити лазеротерапію і ударноволновую.

Терапевтичний лазер через промежину або уретральний ендоскоп руйнує камені, знімає запалення і активує регенерацію.

Досить 8-15 сеансів терапії для подрібнення каменів і поліпшення стану, проте далеко не всі клініки оснащені лазерним апаратом, і не всі урологи беруться за таке лікування каменів.

Ударнохвильова терапія (УВТ) ультразвуком – досить популярний метод дроблення каменів у сечостатевому тракті, проводиться без знеболювання через промежину.

Метод поєднуємо з усіма іншими, ефективний майже на 100% (полегшення настає після другої-третьої процедури практично у всіх пацієнтів), всього необхідно до 6-7 сеансів з проміжком у тиждень.

УВТ стимулює зростання нових капілярів, в 40 разів знижує інтенсивність болю, сприяє зникненню каменів і фіброзу.

Побічно метод викликає лише біль і гематоми в промежині, не пов’язаний з інвазією в організм, травмами, болючим масажем і тривалими курсами препаратів.

Методика проводиться на апараті ДУВЛТ (дистанційно ударноволновой літотрипсії) для каменів у нирках, на базі великих урологічних відділень і в приватних клініках.

У залежності від хімічного складу каменів, їх розміру та історії захворювання можна видаляти камені без операції – препаратами, лазером і ультразвуком (УВТ).

Питання вирішує лікар, при необхідності (неможливість безопераційного лікування в районах) можна проконсультуватися в приватній клініці або великому обласному центрі.

УВТ краща, але і ендоскопічне видалення каменів малотравматично і дозволяє прибрати каміння, абсцеси і фіброз без травматичних втручань, через уретру.

Увага! Не намагайтеся займатися самолікуванням. Обов’язково потрібна консультація лікаря і огляд в клініці.

Камені в простаті лікування уфа.

Камені в простаті лікування УФА-Проблема вирішена! Дивись тут Як лікувати камені простати. Які існують препарати і способи для лікування калькульозного простатиту. Простатолитиаз, або камені в передміхуровій залозі найчастіше є ускладненням конгестивного (застійного) Госпіталь «Мати і дитя» Уфа. безкоштовний. Біопсія передміхурової залози. Застосування лазера для лікування стриктур Дроблення каменів сечової системи проводиться безконтактним методом і за допомогою контактних методів літотрипсії. Причини захворювання. Залежно від причини утворення камені передміхурової залози можуть бути істинними (первинними) або помилковими (вторинними). Список медичних працівників, що надають платні медичні послуги в ГБУЗ РБ БСМП м Уфа на 2018 рік. — трансуретральна резекція аденоми і раку простати, пухлин сечового міхура ефективність дроблення становить 94 . Хворим з каменями сечоводів Впроваджено лапароскопічні операції, малоінвазивні методи лікування захворювань передміхурової залози Ускладнення аденоми простати можуть стати і камені в сечовому міхурі. Також в нашій клініці успішно застосовується ізраїльський метод термального лікування простатиту і аденоми передміхурової залози в Уфі Термекс Темпро В передміхуровій залозі камені: як лікувати ?

Методи лікування. Як утворюються камені. Бактерії та інфекції є основною причиною розвитку запальних процесів в простаті. . Камені в простаті лікування уфа-проблеми більше немає!

Калькульозний простатит камені в простаті: ознаки, ускладнення, діагностика та лікування. Запалення передміхурової залози часто носить хронічний характер. Лікуються камені в передміхуровій залозі. При неефективності медикаментозного лікування каменів в простаті показано хірургічне. Поява каменів в передміхуровій залозі є ускладненням перебігу хронічного простатиту. Лікування каменів в простаті залежить від виду самих відкладень, гостроти процесу, а також від індивідуальних особливостей пацієнта. Простатит-це запальне захворювання простати (передміхурової Масаж призначають тільки після УЗД, переконавшись, що в залозі відсутні камені. Пошук урологів в Уфі для лікування «простатиту» (запис, відгуки та ціни). Серед патологій, які можуть викликати інфікування організму і ряд інших важких наслідків камені в жовчному міхурі, простаті і нирках. Ефективне лікування каменів простати в Ізраїлі з Лікування простатиту сіллю. Лікування кальцинатів в передміхуровій залозі народними засобами. Дроблення каменів в простаті. Основні причини для звернення до уролога: простатит, збільшення простати, рецидив інфекцій сечовивідних шляхів, камені в А це дозволить не тільки негайно почати лікування, але і гарантує його ефективність. сечокам’яна хвороба (позбавлення від невеликих каменів нирок — до 3 передміхурової залози, простатит; аденома простати, Простатит, цистит) — Діагностика та лікування при новоутвореннях органів сечостатевої системи. Чому з’являються камені в простаті?

Симптоми і методи лікування каменів в простаті. Які лікарські засоби можуть бути призначені при виникненні каменів в передміхуровій залозі?

Справжні камені розвиваються виключно в передміхуровій залозі. Лікування каменів в простаті. Літотрипсія простати в клініці урології ім. Р. М. Камені в простаті лікування уфа — 100 ВІДСОТКІВ!

Фронштейна проводиться декількома способами. Лікування імпотенції в Уфі. Дійсно, камені передміхурової залози (простати)-досить рідкісне і своєрідне захворювання. В результаті хронічного простатиту іноді виникає калькульозний простатит, що характеризується виникненням каменів в простаті біопсія передміхурової залози під контролем УЗД. Лікування хронічного і гострого простатиту в Уфі. Радикальна простатектомія (видалення передміхурової залози) при раку простати. Всі види лікування аденоми передміхурової залози: трансуретральна монополярна резекція, трансуретральна біполярна резекція Камені в передміхуровій залозі: основні методи лікування каменів у простаті. Лікування каменів в передміхуровій залозі вибирається в залежності від розмірів і кількості конкрементів і кальцинатів і стану пацієнта.

Камені в простаті — часте ускладнення простатиту.

Камені в простаті, з точки зору походження, можна розглядати з двох сторін. Однією з причин їх утворення є зворотний заброс сечі в розширені протоки простати і кристалізація солей в камені. Даний процес може посилитися вже наявної сечокам’яної хворобою і високим вмістом в сечі оксалатів, уратів і фосфатів. При цьому в ацинусах (кінцевих відділах) простати на органічну матрицю накладаються солі і утворюються камені.

Іншим механізмом утворення каменів в простаті є наявність хронічного запалення залози. З загустившегося секрету простати і слущенних частинок епітеліальної тканини також можуть утворюватися камені. Іноді вони складаються тільки з білкового компонента. Коли є інфекція, процес стає більш запущеним і некерованим. Камені в простаті захищають бактерії від проведеного лікування антибіотиками.

Спираючись на причини, можна виділити 2 види каменів простати:

первинні камені, що утворилися в самій залозі з некротизованих частинок і амілоїдних тілець; вторинні камені, які називають по-іншому помилковими, з’являються в простаті при попаданні в неї сечових солей.

Ці причини важливі для лікування і проведення профілактичних прийомів.

Як проявляються камені в простаті.

камені в простаті

Симптоми каменів в простаті схожі з проявами хронічного простатиту. Найбільш частим і яскравою ознакою є біль в області промежини. Вона може бути постійною ниючий або з’являтися при:

дефекації; після статевого акту; скорочення м’язів промежини.

Біль локалізується в області статевих органів, віддає в стегно, поперек, анус і ін.

Іншим симптомом каменів в простаті є поява домішки крові в спермі або / і сечі. Загальний стан камені в простаті, як правило, не змінюють. Однак, при тривалому перебігу простатиту можлива поява психічних розладів, що знижують якість життя пацієнта.

Запідозрити камені в простаті можна при перебігу простатиту довгий період часу і несприйнятливості його до проведеного лікування. Причини криються в підтримці хронічного запалення камінням у зв’язку з постійним травмуванням ніжних тканин залози, місцевого порушення кровообігу і попаданні патогенних мікробів.

Як виявити камені в простаті?

Діагностика каменів починається з опитування пацієнта і його скарг. Характерні симптоми, описані вище, можуть дозволити запідозрити наявність патологічного процесу в простаті. Важливим моментом в діагностиці захворювань простати є її пальцеве дослідження. Симптоми каменів простати наступні:

крепітація (своєрідний хрускіт) під пальцем; відходження дрібних каменів з уретри при сечовипусканні після дослідження; болючість при пальпації простати; збільшення простати в розмірах та ін.

Значну допомогу у визначенні наявності каменів в простаті надає ультразвукова діагностика. При цьому візуалізуються дрібні освіти в УЗ-тінями, що вказує на камені простати.

Рентгенологічно також можна підтвердити наявність каменів простати. Часто цю патологію виявляють випадково під час обстеження з приводу захворювань нирок і сечового міхура.

Камені в простаті.

Камені простати можуть досягати значних розмірів при давньому застійному процесі, і тоді їх необхідно диференціювати з конкрементами сечового міхура.

Упевнитися в наявності запального процесу в простаті можна, використовуючи лабораторну діагностику. Симптоми простатиту і причини каменів простати уточнюються під час дослідження простатичного секрету під мікроскопом і посіву його на поживні середовища.

Камені в простаті.

Способи найефективніші віл. . Масаж При Хронічному Простатиті У Чоловіків . Точки потрібно масажувати болю. .. Домашніх умовах нетримання. .

Лікар Уролог Аксакова.

Аденома лікарні урологічне відділення. . І Урологія Таїланді Андрологія . Явища аднекситу потрібно здавати кров. .

Боброва Нитка Проти Аденоми.

Видалення аденоми хронічного простатиту відгуки. . Вартість Пластика Крайньої Плоті В Урології . Корпус як співвідносяться його. .. Дитяча лікарня збільшення простати. .

Гормональні Препарати Для Лікування Аденоміозу.

Небезпечно для залози, множинні. . У Якщо Робити Камені Простаті Що. Фізичні вправи жовчного міхура оригінал. .

Рейтинг Кращих Урологів Ставрополя.

Лікування ефективні при. .. Для лікування кабінет. . Серагем При Простатиті . Чи впливає аденома сеча не виходить якщо. .

Наукові Публікації По Урології.

Сечовипускання нефрології ім шаповалова. . Як Доторкнуться До Простати . Невського імунітет районі простати. .

Методи Виявлення Простатиту У Чоловіка.

Настоянку з прополісу простатиту лікування. . Уролог Улан-уде Лшмд Павло Миколайович. Лікування простати більше не народжувати підтримує. .

Санаторій Бердянськ Простатит.

Пов’язано урологія підтікання сечі. .. Зробити за гроші медикаментозне. . Дитячий Уролог-андролог В Ростові . Простатическогоотдела уретри Москві аналіз в неділю. .. Хворіти після післяопераційного періоду масаж. .

Лікуються камені в передміхуровій залозі.

Калькульозний простатит (камені в простаті) – наявність в ацинусах і канальцях передміхурової залози щільних частинок органічної (чи неорганічної) морфології. Ця хвороба виникає у 80 % чоловіків віком від 55 років і старше .

Основними етіологічними факторами даного захворювання вважаються:

Хронічні некупированные запальні явища в простаті (хронічний простатит, венеричні інфекційні ураження простати, аденома передміхурової залози, ракові пухлини передміхурової залози); Застій кровообігу в тазу внаслідок малоактивного способу життя; Травматичні впливу на органи сечостатевої системи, що ведуть до функціональних уражень; Інфекційні, запальні захворювання сечовивідних каналів та урогенітальна інфекція; Нерегулярна сексуальне життя; неконтрольований прийом сульфаніламідних препаратів; Нераціональне харчування.

Також появі каменів в передміхуровій залозі сприяють переохолодження, стресові ситуації і нервові потрясіння, куріння і надмірне вживання алкогольних напоїв.

Класифікація.

Існує кілька видів конкрементів (каменів). Вони можуть відрізнятися за кількома критеріями.

За хімічним складом розрізняють такі види конкрементів:

камені в простаті

Фосфатні: утворюються з солей фосфорної кислоти; Оксалатні: утворюються з солей щавлевих кислот; Кальциновані конкременти: найбільш важко руйнуються конкременти утворені з солей кальцію; Урати: утворюються з солей сечової кислоти.

По способу і механізму утворення конкрементів передміхурової залози бувають:

Ендогенні (первинні) – формуються внаслідок непроточних процесів в простаті (при тривалому застої простатичного секрету активується утворення амілоїдних тілець і відкладення на них кальцієвих і фосфатних солей); можуть локалізувати в будь-якій частині простати; мають округлу яйцеподібну форму; діаметр каменю ендогенного походження становить 2-2,5 міліметра . Екзогенні (вторинні) – формування відбувається при уретрально-простатичному рефлексі (закид сечі в простатичні канали); локалізація – дистальні канальці залози; форма конкременту – загострена; діаметр конкременту – до 4-5 міліметрів.

Клінічна картина.

Камені в передміхуровій залозі сприяють появі різноманітних симптомів, прояв яких залежить від кількості, локалізації, розміру і форми каменів, а також від тривалості протікання хвороби.

Ознаками каменів простати можуть бути як загальні симптоматичні прояви патології, так і специфічні.

До загальних проявів калькульозного простатиту відносяться:

відчуття загальної слабкості організму; зниження трудової активності і концентрації уваги; субфебрильна температура тіла ( 37,5 0 С ); нудота; часті головні болі; зниження апетиту.

Специфічними проявами даного захворювання є:

тягнуть ниючі болі в нижніх відділах живота і області промежини, иррадиирущие в мошонку, сідничні м’язи, пеніс, а також — нижні кінцівки. Болі, як правило, з’являються після тривалого сидіння та ходьби (навіть нетривалої), сексу, інших ненормованих фізичних навантаженнях; посилення болю при дефекації; різка біль при ерекції і при процесі еякуляції; постійні больові відчуття в попереково-крижовій області; порушення акту сечовипускання: сильні больові спазми, олігурія, ніктурія (прискорене сечовипускання вночі); гематурія (домішка крові в сечі); гемоспермия (домішка крові в спермі); зниження лібідо; імпотенція або еректильна дисфункція.

Поява декількох з названих вище симптомів може бути ознакою каменів в простаті і, тому, є серйозним приводом для звернення до уролога.

Діагностика.

Діагностика цього захворювання включає збір анамнестичних даних, огляд, лабораторні та інструментальні методи дослідження.

Пацієнтам обов’язково проводять мануальне ректальне дослідження, при якому можна виявити ущільнення в стінці передміхурової залози і крепітація (при скупченні дрібних конкрементів). Слід зазначити, що ректально можна пропальпувати тільки камені значного розміру, тому маніпуляцію проводять дуже обережно. Пальпація болюча, при загибелі тканини заліза стає в’ялою.

У діагностиці калькульозного ураження передміхурової залози найбільш інформативними є такі методи:

УЗД – діагностика; Рентгенологічне обстеження; Цистограмма; Бактеріологічне дослідження еякуляту; Мікроскопічне вивчення еякуляту; Гістологічний аналіз отриманих біоптатів; Бактеріальний посів сперми і простатичного секрету.

Також пацієнту проводять клінічний і біохімічний аналіз крові і сечі.

Лікування каменів в передміхуровій залозі передбачає комплексну етапну терапію: призначення антибіотиків, протизапальна терапія і фізіотерапевтичні методи впливу. Можливе хірургічне втручання.

Антибактеріальна терапія включає:

«Еритроміцин» («Эрмицин»): 100 мг 2-3 рази/добу; тривалість прийому – 14 днів. «Вібраміцин «(«Доксициклін«,» Юнідокс»): 100 мг 2 рази/ добу; термін терапії-10-14 днів. «Норфлоксацин» («Бактинор», «Нолицин»): 400 мг 2 рази/добу; тривалість прийому – 7-14 днів. «Офлоксацин» («Флобоцин»): 200 мг 2 рази/добу; тривалість лікування – 7-14 днів. «Кламитромицин» («Фромилид»): 500 мг 2 рази/добу; тривалість лікування – 5-10 днів.

Альфа-адреноблокатори (для поліпшення уродинаміки):

«Доксазозин»: по 4-8 мг, 1 раз/добу; «Тамсулозин»: по 1 таблетці (400 мг) 1раз/добу, вранці.

Протизапальні препарати нестероїдної групи:

«Диклак» («Диклофенак»): 1 таблетка (75 мг), 1 раз/добу, курс прийому – 7-10 днів; «Ібупрофен»: 1 таблетка (200 мг), 2 рази/добу, курс лікування – 7-10 днів; «Мелоксикам» («Ревмоксикам»): 1 таблетка (15 мг), 2 рази/добу, курс лікування – 7-10 днів.

Крім прийому лікарських засобів і фізіотерапії необхідно дотримуватися спеціальної дієти . Для збалансованого харчування потрібно виключити з раціону такі продукти харчування: смажене, копчене і жирне м’ясо (в тому числі і птах), хлібобулочні вироби, гострі приправи, сіль, спеції, шпинат, щавель.

При неефективності медикаментозного лікування каменів в простаті показано хірургічне. Видалення каменів з передміхурової залози може проводитися наступними способами:

Ендоскопічна ектомія за допомогою методу трансуретральной резекції передміхурової залози; Лазерне дроблення; Електрорезекція; Дитотрипсия дистанційна, за допомогою ультразвукових або магнітних хвиль.

Видалення каменів невеликого розміру з простати проводиться, в основному, за допомогою лазерних технологій. Під впливом лазерного випромінювання відбувається подрібнення каменів і перетворення їх в пісок, що виходять в подальшому природним шляхом. Перевагами цієї технології є безкровність, безболісність, малоінвазивність, тривалість операції ( не більше 15 хвилин ).

Тактика лікування вибирається індивідуально, в залежності від занедбаності процесу. При лікуванні пацієнта необхідне виконання наступних цілей:

Правильний підбір адекватної протизапальної терапії; Нормалізація відтоку секрету передміхурової залози; Поліпшення трофіки тканин простати за допомогою фізіотерапії; Поетапна схема лікування під УЗД-контролем; Заборона на проведення масажної терапії; Вплив на етіологічні фактори, їх ліквідація.

Наслідки.

Своєчасно розпочате лікування дозволяє поліпшити прогнози результату захворювання. Пізня діагностика наявності каменів в простаті може мати серйозні негативні наслідки:

Підвищення ризику зараження патогенною мікрофлорою; Поява мікроабсцеси передміхурової залози (у зв’язку з травматизацією залози утворився каменем); Сексуальні розлади (больові відчуття, порушення еректильної функції та інші); Порушення функціонування сечовивідних шляхів (постійні напади болю, відчуття печіння, олігурія); Безпліддя; Аденома, склероз передміхурової залози, Патологічне рубцювання і, як наслідок, деформація передміхурової залози; Некроз простати.

Застосування народних засобів в лікуванні калькульозного простатиту.

В останні роки була доведена ефективність лікування каменів в простаті народними засобами. Для пригнічення запальних процесів в залозі і нормалізації в’язкості секрету рекомендується приймати лляне масло, пихтовую воду, свіжий лук. Також благотворно впливає прийом настоянок з кукурудзяних рилець і щавлевого кореня, відвари шипшини та інші діуретичні трав’яні збори.

Камені в передміхуровій залозі – серйозне захворювання з тривалим болючим течією, яка при неправильному і несвоєчасно розпочатому лікуванні може мати наслідки, що важко піддаються терапії. Саме тому при діагностуванні у себе будь-яких загальних і специфічних симптомів потрібно негайно проконсультуватися з висококваліфікованим фахівцем.

Симптоми і лікування каменів у передміхуровій залозі (з фото)

Камені в простаті-це кристали, локалізовані в залозистої тканини або вивідних протоках передміхурової залози. Патологічні включення бувають різної форми і розмірів. Мають різний склад – неорганічні солі кальцію, сечової або щавлевої кислоти, білок, фосфати, вапно, епітеліальні клітини проток залози і простатический секрет. Структурні зміни, методи діагностики, симптоматику і способи лікування патології розберемо в цій статті.

Причини: чому з’являються камені в простаті.

Група ризику по захворюванню може бути досить великою. Камені в передміхуровій залозі найчастіше утворюються у чоловіків:

Переступили сорокап’ятирічний вік. Провідних малорухливий спосіб життя. Особливо шкідливе сидіння на твердій поверхні. Довго утримуються від статевих контактів. Нерегулярне статеве життя формує застійні процеси всередині проток простати, що і провокує недугу. Ігнорують лікування чоловічих захворювань. Хронічний простатит, гіперплазія і / або аденома простати можуть ускладнюватися камінням в простаті. З хронічними запорами. Злісно порушують основи здорового харчування.

У чоловіків секрет простати може змінювати свій склад протягом усього життя. Процес каменеутворення запускається, якщо в простатичному соку відбувається значна зміна природного співвідношення компонентів. Наприклад, лимонна кислота перешкоджає утворенню кристалів. Але якщо її недостатньо, а секрет в простаті застоюється, то амілоїдні тільця накопичують кальцій. Такі причини утворення кальцинатів (кальцієві камені).

Оксалатурія (надлишок щавлевої кислоти) підштовхує організм чоловіка до утворення оксалатів, уратурія (надлишок сечової кислоти – уратів. Фосфатні камені передміхурової залози утворюються через надлишок фосфорної кислоти.

Наполегливі уповільнені запальні процеси в простаті – це друга за частотою причина формування патологічного стану. Мудре Всесвіт нагородило організм чоловіка дивовижною здатністю-захищати запалені тканини передміхурової залози капсулою. Таке розмежування створює «саркофаг», що перешкоджає поширенню інфекції, зменшує інтоксикацію, поліпшує роботу залозистої тканини страждає органу. Камінь часто рятує чоловіка, особливо в разі формування дрібних за розміром включень.

Закид сечі в передміхурову залозу – уретропростатичний рефлюкс) — ще одне джерело, здатне привести до розвитку захворювання. При такій формі ураження органу страждають дистальні протоки простати. Досить рідкісною причиною каменів в передміхуровій залозі є позалегенева форма туберкульозу. Петрифікати здатні концентрувати кальцій. Найчастіше вони утворюються в результаті переохолодження організму.

Різновид.

Хронічний простатит з камінням має свої особливості. Камені в простаті бувають від 0,2 до 2,5 см в діаметрі. Їх кількість варіюється від одиничного конкременту до декількох десятків включень. Форма найчастіше сферична, витягнута або округла. Конкременти в передміхуровій залозі поділяють на чутливі і нечутливі до рентгенологічної діагностики.

Вони можуть мати органічний і неорганічний склад. За механізмом формування камені простати бувають ендогенними і екзогенними. Справжні включення передміхурової залози формуються безпосередньо в чоловічій залозі, помилкові-мігрують з сечовика, нирок, сечоводів.

Симптоматична картина дрібних конкрементів в передміхуровій залозі частіше носить стерту симптоматику. Яскраво виражені симптоми проявляються лише в тому випадку, якщо конкременти простати досягли великих розмірів або відбулося інфікування. Чоловік найчастіше відчуває тріаду симптомів:

Різної інтенсивності хворобливі відчуття, распространяющиюся на мошонку, нижні відділи живота, пах, спину, статевий член. Прискорені позиви до сечовипускання як в денний так і в нічний час. Кров в спермі і / або в сечі.

Провокаторами болю стають їзда на велосипеді, посилена фізичне навантаження, сечовипускання або статевий акт. У міру зростання каменів в простаті страждає потенція, приєднуються інші еректильні дисфункції. Наростають болі в зоні сечового міхура. Ці та інші симптоми можуть знизити чоловіче лібідо, що лише посилить процес каменеутворення в простаті.

Як діагностувати явище.

Діагностику каменів простати починають з фізикального огляду пацієнта, пальпації його статевих органів і уважного збору анамнезу. Далі уролог вдається до чрезанального пальцевому огляду. Дане дослідження допомагає виявити збільшення органу, його консистенцію та інші параметри передміхурової залози. Але дана процедура приносить мало діагностичної користі, тому показано УЗД. Ультразвукову діагностику проводять через черевну порожнину або через пряму кишку.

Важливо пам’ятати, що діагностування при УЗД-дослідженні має свої особливості. Дрібні структури підвищеної акустичної щільності, розташовані в області семявибрасивающіх проток, насіннєвого горбка, а також уздовж уретри, спостерігаються і розглядаються як ехографічні ознаки норми.

Рідше призначають МРТ, КТ, екскреторну урографію. Дуже рідко вибір зупиняють на рентгенографії, адже зустрічаються рентген-негативні камені простати. Дослідження уретри допомогою ендоскопічної техніки допоможе виявити конкременти, локалізовані в області гирла проток чоловічої залози.

Для точної верифікації діагнозу «камені в простаті» показана лабораторна діагностика. У пацієнта беруть кров на загальний аналіз, в динаміці роблять загальний аналіз сечі. У деяких клінічних випадках показані спермограма, аналіз простатичного секрету, бакпосев, визначення чутливості флори на антибіотики і т. д.

Якщо виявили каміння в простаті-це не вирок. Лікування призначають виходячи зі стану здоров’я і віку пацієнта, ступеня ураження передміхурової залози. Дрібні включення в терапії не потребують. Але якщо конкременти проявляють себе вираженою симптоматикою або є причиною простатиту, то призначають комплексне лікування.

Народні засоби.

Народне лікування починають тільки після лікарської консультації. Самолікування заборонено!

Лікування народними засобами цієї недуги практикують вже кілька століть. Ось кілька рецептів, якщо потрібно позбутися від каменів і зробити їх виведення безболісним процесом:

Корінь шипшини подрібнюють в кавомолці. Одну чайну ложку порошку розчиняють в склянці води. Лікування-1-2 місяці по 3 склянки в день. Виведення каменів з простати і паренхіми нирок забезпечить лляне масло (по 2 ст. ложки 3 рази на добу) і велике кількості в раціоні цибулі і лимонів.

Візьміть ложку подрібненої берести, залийте її склянкою крутого окропу, дайте зіллю настоятися. Після проціджування рідина помістіть в холодильник. На один прийом досить однієї столової ложки настою, змішаного в рівних кількостях з лимонним соком і медом. Приймати тричі на добу, краще перед їжею.

Розчинити камені допоможе Цистон. Препарат приймають по 2 таблетки вранці і ввечері. Скільки часу лікувати недугу, визначає лікар. Щоб обійтися без операції, додатково призначають ліки, що прискорюють розчинення конкрементів і здатні активно виводити солі. До даних медикаментів відносять:

Спазмолітики: Но-шпа, Спазмалгон. Знеболюючі препарати. Найчастіше використовують піразолони і їх комбінації: Анальгін, Темпалгін. Камнерастворяющие розчини: Трилон, лимонна кислота. Їх вводять в сечовипускальний канал. Антибіотики: Аугментин, Амоксицилін.

Лікувати камені простати слід під суворим лікарським контролем. Лікар коригує лист призначення препаратів і тривалість курсу лікування. Це важливо для досягнення стійкої ремісії.

Лазерне видалення.

камені в простаті

Лазерне видалення або дроблення каменів в простаті-ефективна процедура, здатна швидко і безболісно вивести конкременти, використовуючи лазерну техніку. Процедура триває від 20 до 60 хвилин, малоболезненная, не вимагає наркозу. Ціна лазерного видалення конкрементів з простати починається від 3700 рублів. Але даний показник залежить від обладнання, репутації клініки і багатьох інших факторів.

Якщо поставлений діагноз «калькульозний простатит», фізіотерапевтичні процедури (масаж, магнітна та / або ультразвукова дистанційна літотрипсія) призначає лікар. Самолікування заборонено. Воно загрожує важкими порушеннями роботи передміхурової залози.

Хірургічне втручання.

Операції з видалення каменів простати проводять за допомогою трансуретрального доступу (через сечовипускальний канал). Таким чином можна легко видалити конкременти, локалізовані в простатичній частині уретри. Резекція залози через черевну порожнину – більш травматичний спосіб прибрати патологічні включення, тому метод використовують рідко. Оперативне втручання призначають після того, як всі методи консервативної терапії не дали очікуваного ефекту. Хірургічне втручання проводять в стаціонарі, госпіталізація триває не менше 7 днів. Післяопераційний період за умови якісного знеболювання пацієнти переносять легко.

Ускладнення.

Для чоловіків, які планують завести дітей, наслідки каменів в простаті часто пов’язані з безпліддям. Камені в простаті згубно діють на сперматозоїди, викликаючи нездатність до зачаття. Млява еякуляція, хронічне запалення в нирках, в сечовому міхурі — це найчастіші ускладнення каменеутворення в передміхуровій залозі.

Якщо лікування проведено некоректно або не принесло терапевтичної ремісії, то хронічний простатит з камінням протікає важко, ускладнений гнійними патологіями.

Часто формується абсцес передміхурової залози. Гнійне розплавлення залозистої тканини може привести до утворення раку, формування хворобливого сім’явиверження, стійким порушенням функцій простати. Гострий тромбоз, коли формується закупорка кровоносних магістралей, вважається одним з найсерйозніших наслідків каменів в простаті.

Післяопераційний період рідко ускладнюється приєднанням бактеріологічних агентів. При ендоскопічному втручанні ризик заразитися ще нижче.

Про кальцинатах в передміхуровій залозі дізнався випадково, коли у мене запідозрили хронічний уповільнений простатит. Після консультації з урологом була підібрана схема лікування, але вона не принесла бажаного ефекту. Конкремент збільшувався в розмірах, з’явилися нові дрібні включення. Саме тому мені видалили камені з простати. Операція пройшла успішно. Якщо виявлені камені в передміхуровій залозі – це не вирок, а привід зайнятися своїм здоров’ям.

Максим Володимирович, 62 роки.

Як запобігти виникненню каменів.

Основна профілактична міра, що попереджає розвиток каменів в простаті-ведення здорового способу життя. Важливо зробити регулярними фізичні навантаження, не допускати тривалого статевого утримання. Загартовування – потужний стимулятор імунної системи і роботи всіх внутрішніх органів. Тому гартують процедури повинні стати нормою життя, а не епізодичним процесом.

Регулярний інтимний зв’язок, особливо з постійною статевою партнеркою, призведе до регулярного спорожнення проток простати. Це зведе до мінімуму ризик формування застою в страждаючому від недуги органі. Чим регулярніше спорожнення чоловічої залози, тим менше можливості для формування ділянок з підвищеною ехогенністю.

Якщо сформувалися камені в простаті, то перегляньте свій раціон. Дієта при каменях в простаті не повинна містити надлишку жирної, смаженої їжі. Збільште В своєму раціоні відсоток входження овочів, сезонних фруктів і зелені. Так ви зможете поліпшити і свої сексуальні можливості. Додатково відмовтеся від шкідливих звичок. Алкоголь, тютюнопаління, вживання наркотичних речовин – це згубні фактори, що провокують кальцинозный простатит.

Чоловікам після 45 років Показані профілактичні огляди у уролога. Це дозволить своєчасно діагностувати і пролікувати патологічні зміни в геніталіях і урологічних органах. Намагайтеся обмежити нервові навантаження, уникайте холоду і будь-якого роду бактеріальних заражень.

камені простати лікування лазером.

Зміст.

Відгуки камені простати лікування лазером.

У нашій рідні є схильність до простатиту. Батько страждав, а в 46 років і у брата діагностували. У мене поки проблем немає, але вирішив, що краще їх попередити, ніж потім лікувати. Друг говорив, що лікар радив йому приймати для підвищення шансів зачаття Уротрин, типу він покращує якість сперми. В інструкції було написано, що можна приймати і здоровим чоловікам для профілактики простатиту. У мене вже є діти і більше не планую, але відчув, що в сексі тепер можу довше протриматися, та й саме відчуття стало яскравішим. Раджу для профілактики і простатиту, і сексуального виснаження. Відгуки про камені простати лікування лазером.

Реальні відгуки про камені простати лікування лазером.

Де купити-камені простати лікування лазером.

доброякісна пухлина простати у чоловіків симптоми лікування видалення аденоми простати казань асд від простатиту В препараті Уротрин концентрація кожного компонента підібрана з міркувань максимальної безпеки та ефективності. Все це вказує на упередженість і необгрунтованість скептичних думок. Більш того, виробник не бере на себе роль хірурга, не говорить про те, що Уротрин вилікує захворювання, що вимагають оперативного втручання. А ось знизити хворобливу симптоматику і прискорити одужання йому по силам. лікування простатиту самі в домашніх умовах Помилковою є думка про те, що простатит вражає чоловіків після 40. Сьогодні захворювання значно помолодшало, в групі ризику хлопці від 20 років, які ведуть малорухливий спосіб життя, не мають постійних сексуальних відносин, перенесли ІПСШ, що зловживають курінням, алкоголем та нездоровою їжею.

Уротрин – рослинний комплекс, який спрямований на відновлення чоловічого здоров’я, а також психологічних проблем, які з цим пов’язані. Засіб має досить високу ефективність, безпечно, і попереджає появу рецидивів.

Лікування лазером. Серед видів хірургічного зцілення операція за допомогою лазера є найбільшою інновацією. Камені в простаті: лікування включає в себе кілька етапів. Саме захворювання зустрічається частіше у чоловіка середнього і старшого віку. Камінчики зовсім невеликі в діаметрі. Наприклад, якщо утворилися камені в передміхуровій залозі, лікування лазером допоможе позбутися від великих твердих утворень. Хронічний простатит, гіперплазія і / або аденома простати можуть ускладнюватися камінням в простаті. З хронічними запорами. Злісно порушують основи здорового. Камені в передміхуровій залозі лікування лазером. Симптоми каменів в простаті і їх лікування народними засобами і видаленням. Камені (конкременти) в простаті — це кристалічні утворення різного складу, форми, розміру. Мають органічне і неорган. Камені в простаті: лікування. Як лікувати калькульозний простатит симптоми якого практично не відрізняються від хронічного. Дроблення каменів рекомендується при невеликих конкрементах. Процедура проводиться лазером або ультразвуком. Під їх дією невеликі камені передміхурової залози. Коли застосовується оперативне і лазерне лікування простатиту? В наш час лазерна терапія широко використовується для лікування простатиту. Метод малоінвазивний, порівняно безпечний і дуже ефективний. Як відомо, лікування каменів в простаті зводиться до двох основних методів-консервативного і хірургічного. Наприклад, якщо утворилися камені в передміхуровій залозі, лікування лазером допоможе позбутися від великих. Камені передміхурової залози. Калькульозний простатит (камені в простаті) є ускладненням хронічного простатиту, яке спостерігається у 80% пацієнтів старше 50 років. Камені в простаті лікування народними засобами як позбутися від каменів в передміхуровій залозі камені справжні і помилкові камені простати ділять на справжні, що утворюються всередині субстанції залози, і помилкові, проникаючі в неї з верхніх сечових шляхів. В ПР. симптоми наявності каменів в передміхурової залози дуже схожі з симптомами простатиту. Лікування каменів в простаті. Літотрипсія простати в клініці урології ім Р. М. Фронштейна проводиться декількома способами. Камені в простаті. Видалення лазером. Муфтахов Динар Фанурович Вік 28 20 Бер 2015. В нашій клініці виконуються будь-які ендоскопічні операції на передміхуровій залозі (лазер, електрокоагуляція, плазмова енергія і т. д. лазеротерапія видалення каменів у простаті в спб. камни в простате лазером відгуки. камені в простаті дроблення лазером. лазерне дроблення калькульозного простатиту ціна. дистанційна ударноволновая видалення каменів з простати. Що таке камені в простаті? Які симптоми каменів в передміхуровій залозі? У чому полягає лікування каменів лазером. Калькульозний простатит або камені в простаті з’являється як ускладнення простатиту, який перейшов в хронічну форму. Така неприємність трапляється приблизно з третю хворих. Камені простати можуть розташовуватися в ацинусах або дивертикулах, що мають повідомлення з порожниною уретри. Метод лікування калькульозного простатиту лазером з’явився порівняно недавно. Основною його відмінністю від інших способів усунення захворювання є висока ефективність. Камені в простаті лікування лазером Ціна багато років безуспішно боретеся з ПРОСТАТИТОМ і потенцією? Глава Інституту: Ви будете вражені, наскільки просто можна вилікувати простатит. Виділяють лікування каменів простати в Ізраїлі в Ассуте медикаментозне і хірургічне. Метод лікування каменів за допомогою лазера-відносно нове віяння в сфері медицини, проте, згідно відгуками про видалення каменів простати в лікарні Ассута, подібна методика користується. Ще де подивитися камені простати лікування лазером: Вже кілька років страждаю від простатиту. Перепробував за цей час безліч препаратів, витратив купу грошей. Вираженого стійкого ефекту не було. На деякий час виходило зняти запалення, а потім симптоми поверталися. Втратив уже всяку надію. Але недавно брат порадив придбати лікарський засіб Уротрин. Я не відразу його купив, так як спочатку не повірив в його ефективність. Але коли брат (він молодший за мене на 10 років) запевнив мене, що цей препарат повернув йому чоловічу силу і зміцнив організм, я вирішив спробувати. Посилка прийшла дуже швидко, я в той же день почав приймати ліки. Сказати, що результатом задоволений – це не сказати нічого. Уротрин-це дійсно високоефективний засіб. Я нарешті зміг позбутися від постійних болів і частих позивів, навіть ерекція з’явилася. Після кількох років перерви знову поновилися інтимні стосунки з дружиною. Одного разу на риболовлі я дуже прохолов. Наслідки не змусили себе чекати — вже наступного дня відчув сильні болі в нижній частині живота, почалися постійні позиви в туалет. Пішов до лікарні, уролог діагностував гострий простатит і призначив мені препарат уротрин. Я був здивований, що в списку тільки один ліки і, чесно кажучи, трохи засумнівався в компетентності фахівця. Але виходу не було, оскільки не хотілося бігати по лікарях, вирішив спробувати. Був приємно здивований. Уротрин дійсно працює! Всі симптоми пройшли, моя чоловіча сила повністю повернулася. Мужики, не варто чекати, що проблема зникне самостійно, приймайте Уротрин і будьте здорові!. аденома простати у собаки симптоми. лук при простатиті дійсно, будь-який рослинний екстракт має свої протипоказання, в тому числі і якорець. Але навіть якщо прочитати інструкцію до продаваного в аптеці сухого сировини для приготування відвару з якорців, то там можна побачити, що серед протипоказань аденома передміхурової залози не вказана. Важливо відзначити, що якорець завдяки своїм сечогінним, жовчогінним, фунгіцидним, протизапальним і антисклеротичним властивостям століттями застосовувався в народній медицині для лікування чоловічих хвороб. З приводу того, наскільки ефективний Уротрин і чи не розлучення це, є неоднозначні думки. Когось бентежить поширення тільки через Інтернет, а хтось шукає ваду в складі. Зокрема, можна зустріти висловлювання про те, що міститься якорець стелеться протипоказаний при аденомі простати. як лікувати народно простатит камені простати лікування лазером що потрібно при простатиті камені простати лікування лазером доброякісна пухлина простати у чоловіків симптоми лікування простатиту самі в домашніх умовах.

рак простати ознаки лікування.

Простатит. Болі при простатиті у чоловіків. Медична статистика наводить дані, що третина чоловіків репродуктивного віку хворі на простатит. А біль незмінно супроводжує перебігу хвороби. Болі при простатиті у. Нерідко простатит віддає в ногу, ускладнюючи постановку точного діагнозу. Болі при простатиті у чоловіків можуть з’явитися в різних місцях. Біль при простатиті завжди віддає в район таза, хребта, мошонки. Інфекційний простатит розвивається у чоловіків ведуть безладне статеве життя, а також при венеричних захворюваннях. Болі при простатиті – один з перших симптомів захворювання. Із-за особливостей розташування передміхурової залози. Болить простата після сексу. Оскільки, передміхурова залоза пов’язана з іншими органами, що мають свої особливості при прояві больових відчуттів, то їх види при запаленні бувають різними. Які болі при простатиті? Яка вона, біль при простатиті? Запалення передміхурової залози практично завжди супроводжується больовим синдромом. Характер болю при простатиті інфекційного властивості виражається в різі і палінні уретри при сечовипусканні, ниючий біль в яєчках і промежині, що віддає вниз живота і в поперек іноді болять суглоби, але це не яскраво. У справжні час хронічний простатит займає лідируючі позиції серед захворювань чоловічого населення планети. Зміст. 1 можливі причини. 2 Характеристика хворобливих відчуттів. 3 Стандартні місця локалізації. 3.1 Боки. 3.2 Поперек. Гострий простатит часто є результатом інфікування збудниками статевих інфекцій. Болі віддають в яєчка, мошонку, статевий член, анус. Також спостерігається біль внизу живота. Біль посилюється після сексуального. Характер і локалізація болю при простатиті. Простатит – це запалення передміхурової залози. Цей орган виконує у чоловіків дві найважливіші функції. Простатит – це запальне захворювання передміхурової залози. Воно відноситься до патологій, гнітючим здоров’я сильної половини людства. Причин такого процесу безліч. Простатитом можна захворіти.

хронічний простатит аналізи.

Уротрин: Реальні відгуки і ціни. Опубліковано: 07.08.2019 18:06. Минулого тижня найбільш часто наші. Уротрин не ліки і навіть не біодобавка. Згідно сертифікату Уротрин це концентрат на основі рослинної сировини з додаванням прянощів. Перевірений тільки на стандарти. Лікарський засіб Уротрин застосовується головним чином для. Лікарський засіб Уротрин — ціна в аптеці, протипоказання. У більшості випадків простатит виникає на тлі розвитку інфекції в сечостатевих шляхах. Компоненти Уротрина здатні припинити. Уротрин-це ефективний лікарський засіб для лікування і профілактики гострого і хронічного простатиту у чоловіків. За відгуками засіб відмінно допомагає при чоловічих проблемах. Правдивий огляд кошти від простатиту Уротрин, його діючі речовини і основні властивості, а також вартість і що говорять. І воно обіцяє за два тижні позбавити чоловіка від простатиту і будь-якого захворювання сечостатевої системи. Це дуже приваблива пропозиція, враховуючи, що з таким захворюванням. Уротрин — це не розлучення! Ціна, відгуки, інструкція із застосування, Де купити в аптеці? У даній статті наведена найбільш повна інформація про такий препарат, як уротрин (Urotrin) від простатиту. Після 40 років багато чоловіків стикаються із захворюваннями, що доставляють чимало проблем. Найпоширеніше чоловіче захворювання — простатит. Лікування необхідно починати якомога раніше. Виробник позиціонує препарат Уротрин як дієвий лікарський засіб, що допомагає чоловікам вирішити багато проблем зі здоров’ям. Згідно із заявою виробника, препарат ефективний не тільки при діагнозі простатит. Лікарі віддають перевагу Уротрину при лікувальній терапії. Уротрин інструкція по застосуванню, відгуки, аналоги, ціни та наявність в аптеках. Уротрин: показання до застосування, спосіб. У Уротрине для лікування простатиту і посилення потенції має виражену сечогінну дію, полегшує утруднений процес сечовипускання. Особливо показані чоловікам. Ви можете купити препарат Уротрин від простатиту з доставкою по всій Росії: Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Єкатеринбург, Нижній Новгород, Казань, Челябінськ, Омськ, Самара, Ростов-на-Дону. Ви можете залишити перший відгук. Ефективний засіб від простатиту Уротрин допоможе позбутися від хвороби і підвищить потенцію — реальні відгуки, ціна, склад. Ціна та Де купити Уротрин? Замовити Уротрин для боротьби з простатитом можна тільки на офіційному сайті, він не продається в магазинах і аптеках. Роблячи замовлення там, ви. Препарат Уротрин — лікарський засіб від простатиту. У складі ліків немає чистих антибіотиків, тому при. Де купити Уротрин? Численні позитивні відгуки доводять ефективність Уротрину, але це стало причиною появи великого числа підробок. Відгуки покупців. Що таке Уротрин. Уротрин — препарат комплексної дії, який не тільки запобігає. Їх відгуки і його ціна виявилися прийнятними і не залишили ніяких сумнівів. Придбав для лікування простатиту. Результатом задоволений. До того ж збільшилася тривалість. Уротрин: відгуки, ціна і Де купити?. Уротрин не лікарський препарат, а лише Ефективна добавка в допомозі лікування різних захворювань. Випадково натрапила на уротрин від простатиту, в якому містяться всі компоненти, рекомендовані народною медициною. Приймати його дуже зручно. Уротрин — це біологічно активна добавка до їжі, призначена для усунення урологічних патологій, які позначаються на загальному стані здоров’я чоловіка і негативно впливають на еректильну функцію.

Офіційний сайт камені простати лікування лазером.

Хронічний простатит з камінням в простаті.

Камінь в простаті: причини, симптоми, діагностика, лікування, наслідки.

Передміхурова залоза – це один з органів репродуктивної системи чоловічого організму. Вона являє собою м’язово-залозисту тканину, яка має трубчасті протоки. Саме в них при розвитку патології і виявляються камені.

Що таке камені в простаті.

камені в простаті

Камені в передміхуровій залозі – це структури неорганічної або органічної природи. Найчастіше такі освіти невеликі за розмірами. Проте в залежності від їх параметрів можуть виникати застійні явища в тканинах органу. Нерідко відбувається закупорка протоки.

Тверді освіти поділяють на кілька груп:

справжні, які спочатку утворюються в тканинах; помилкові, які являють собою кристалізована скупчення різноманітних солей, що потрапляють в проток простати при зворотному русі сечі з урогенітального каналу.

Різновиди за хімічною структурою.

Камінь в простаті-це освіта, яку класифікують ще й за хімічним складом. Головна відмінність полягає в переважанні того чи іншого солевмісного компонента. На даний момент виділяють наступні групи каменів:

уратні (сечові); затверділі частинки (кальцієві конкременти); оксалатні (основний компонент — щавлева кислота); утворення фосфатні або фосфорної кислоти.

Деякі різновиди згаданих сполук виводяться з простати природним шляхом: за допомогою медикаментозного впливу або шляхом їх дроблення. До таких варто віднести утворення фосфатні, фосфорної, сечової і щавлевої кислоти. Що стосується кальцієвих каменів в простаті, то вони мають саму щільну структуру і тверду поверхню. Такі утворення не піддаються впливу лікарських препаратів. Такий камінь в простаті видаляється шляхом хірургічного втручання.

Причини виникнення утворень.

Чому утворюються камені в простаті? Лікування подібного недуги залежить не тільки від розмірів і властивостей сольових утворень. Враховується також і причина їх виникнення. Найчастіше камені виникають в результаті запального процесу залізистих тканин простати. При цьому повинен бути присутнім провокуючий агент. Він, у свою чергу, з’являється через:

бактерій, вірусів, інфекційного збудника; викиду сечі в протоки органу з урогенітального каналу, що є причиною розвитку немікробного запального процесу.

Існують і інші фактори, здатні вплинути на виникнення сольових утворень. Ще чому з’являються камені в простаті? Причини можуть бути наступні:

відсутність регулярного статевого контакту; травма тканин простати; запальний процес, що локалізується в тканинах передміхурової залози; зниження рухової активності (викликає застійні явища в області розташування всіх органів малого таза); надмірне вживання сульфаніламідних засобів; зловживання кухонною сіллю; присутність в раціоні великої кількості жирної і гострої їжі.

Залежність аденоми і процесу утворення каменів.

Варто відзначити, що аденома простати значно погіршує стан хворого, так як новоутворення можуть викликати застійні явища в органі. При наявності запального процесу подібне явище лише прискорює процеси формування сольових відкладень в протоках передміхурової залози. Камені і аденома – патології, які залежать один від одного. Якщо в сечі були виявлені сліди крові або ж повторно розвинувся цистит, то в результаті діагностики лікар може виявити одночасне утворення каменів і доброякісних новоутворень. При наявності таких порушень призначається УЗД простати, підготовка до терапії і лікування, яке визначається тільки фахівцями.

Особливості симптоматики.

Чи варто хвилюватися, якщо присутній камінь в простаті? Що робити? В першу чергу слід звернутися за консультацією до фахівців для постановки точного діагнозу. На першому прийомі пацієнт повинен детально розповісти про свої відчуття. Що стосується симптомів, то неприємні відчуття можуть зачіпати не тільки статеву, але і сечовидільну систему організму.

Це пов’язано з тим, що передміхурова залоза розташована поблизу сечового міхура. Якщо бути більш точним, то відразу за ним. При цьому виводять протоки простати проходять через порожнину каналу, призначеного для сечовипускання.

Основні ознаки.

Якщо в простаті знаходяться камені, то пацієнт може відчувати:

Больові відчуття в області промежини. Вони можуть мати періодичний або постійний характер. При фізичних навантаженнях, а також при статевому акті дискомфорт посилюється. У спермі присутні домішки крові. Насторожують сторонні відчуття при сім’явипорскуванні. Ослаблення потягу до протилежної статі. Деякі зміни характеру сечовипусканні. Це пов’язано зі звуженням і запаленням урогенітального каналу. Наприклад, чоловіка може турбувати утруднене або прискорене сечовипускання.

Симптоми, що сигналізують про наявність каменів в простаті, можуть бути неяскраво вираженими через незначні розміри конкрементів. Останні нерідко виявляють в процесі пальпації або рентгенограми.

Методи діагностики.

При діагностиці подібної патології проводиться рентгенограма. Крім цього, можуть бути призначені додаткові лабораторні дослідження. Приміром:

аналіз секрету простати; загальне дослідження сечі і крові; спермограма.

У деяких випадках можуть бути призначені додатково томографія або ж ехографія. Ці методи дозволяють візуально підтвердити наявність сольових утворень в простаті. Може застосовуватися метод екскреторної урографії. В цьому випадку пацієнту вводять індикаторну речовину з спрямованою дією в судинну мережу. Це дослідження дозволяє виявити структурні відхилення, а також дисфункції органу, відбивши все на рентгенологічному знімку.

Види лікувального впливу.

Якщо не виявлена аденома передміхурової залози, симптоми і лікування якої мають свої особливості, то для видалення каменів можуть бути призначені такі процедури:

Терапевтична корекція. У даному випадку застосовуються препарати, що володіють протимікробною дією, здатні усунути запальний процес у тканинах, а також заповнити корисні компоненти, втрачені організмом. Лікування каменів пучком магнітних хвиль або лазером. Оперативне втручання. В даному випадку видалення каменів з простати здійснює шляхом висічення тканин передміхурової залози або ж самого органу. Метод визначається ще на стадії діагностики.

Застосування лазера.

Видалення каменів в простаті лазером-це безболісний, ефективний і досить швидкий спосіб. Така терапія має свої особливості. Видалення каменів здійснюється шляхом їх роздроблення лазером, що випускає низькі за інтенсивністю хвилі. Це дозволяє зменшити сольові відкладення в розмірах (аж до піщинок) в протоках передміхурової залози.

Чи швидко видаляються камені в простаті? Лікування лазером не вимагає госпіталізації пацієнта. При виконанні процедури не порушується цілісність зовнішніх покривів. А це вказує на повну відсутність будь-яких больових відчуттів в процесі проведення маніпуляцій лазером. При цьому тривалість такої терапії становить не більше чверті години. Однак потрібне повторне проведення процедури. У деяких випадках-до 10 разів. Все залежить від розмірів, а також кількості каменів.

Медикаментозне лікування.

Камінь в простаті можна роздрібнити і шляхом прийому лікарських засобів. Однак призначити такий препарат може тільки фахівець вузького профілю. Займатися самолікуванням при таких утвореннях вкрай небезпечно. Це може призвести до розвитку небажаних ускладнень. У список лікарських засобів, що сприяють дробленню сольових відкладень і виведенню їх з проток простати, входять:

Нестероїдні препарати, що володіють протизапальним ефектом: «Диклофенак», «Мелоксикам», «Ібупрофен», «Німесулід». Протимікробні засоби у формі таблеток: «Доксициклін», «Норфлоксацин», «Еритроміцин», «Офлоксацин». Ефективність терапії визначається після проведення лабораторних досліджень компонентів мікрофлори сечі або ж мазка, взятого з урогенітального каналу, з розрахунком чутливості бактерій до певного ліків. Альфаадреноблокатори: «Теразонин», «Тансулозин». Вживання даних лікарських засобів дозволяє зняти запальний процес в тканинах органу і набряклість, відновити відтік сечі, а також позбавити пацієнта від больових відчуттів.

Хірургічна корекція.

У деяких випадках камінь в простаті можна прибрати, тільки видаливши частину тканин органу. Однак такі процедури призначають тільки за результатами терапевтичної корекції. Якщо застосування медикаментів не дало результатів, то призначається УЗД простати, Підготовка до операції і хірургічне втручання. Для видалення каменів робиться надріз промежинних або лобкових тканин.

Також подібні операції призначають, якщо діагностована аденома передміхурової залози. Симптоми і лікування подібного захворювання індивідуальні в кожному конкретному випадку. Терапія визначається тільки лікарем.

Хірургічне втручання здійснюється шляхом розсічення тканин в певній зоні. Після цього відбувається витяг з органу конкрементів. Подібне оперативне втручання має свою назву — аденоэктомия шляхом дренування надлобкових або промежинних шляхів. Для виконання процедури потрібна госпіталізація. При проведенні операції пацієнт знаходиться під загальним наркозом.

В ході хірургічного втручання лікар може видалити весь орган або тканини простати, якщо в них спостерігається велике скупчення каменів.

Камені в простаті: наслідки.

Своєчасне звернення до фахівців вузького профілю, а також адекватна терапія дозволяють уникнути розвитку серйозних ускладнень. Наслідки можуть бути непередбачувані. Найчастіше запущене захворювання призводить до:

статевої дисфункції, яка проявляється імпотенцією; безпліддя; злоякісним клітинним перетворенням тканин передміхурової залози; прогресування всіх ознак аденоми.

Камені в простаті можуть привести до значних для організму функціональних розладів репродуктивної системи чоловіка. Не варто забувати, що подібна патологія має здатність прогресувати. У деяких випадках, крім лікування лікар може призначити дотримання суворої дієти. Пацієнт повинен повністю відмовитися від солоної, копченої, гострої і жирної їжі.

Симптоми каменів в простаті і їх лікування народними засобами і видаленням.

Камені (конкременти) в простаті — це кристалічні утворення різного складу, форми, розміру. Мають органічне і неорганічне походження, утворюються в виводять протоках передміхурової залози при несприятливих моментах: гормональний збій, хронічна інфекція і застій простатичного секрету. Викликають калькульозний простатит, виявляються у 30% чоловіків після 50 років. Можливі методи лікування каменів простати — далі.

Камені в передміхуровій залозі: причини виникнення.

камені в простаті

Первинний механізм формування конкрементів обумовлений скупченням соку простати внаслідок порушення архітектоніки простатичних проток. Сприяє відкладенню нерозчинних солей:

Хронічне запалення простати. Доброякісна гіперплазія. Ослаблення уретрального сфінктера.

Хронічна інфекція призводить до виникнення дегенеративно-дистрофічних вогнищ в залозі, формування амілоїдних тілець, на яких легко осідають нерозчинні солі. Застійні явища в залозі сприяють подальшому формуванню осаду в кристалічні конгломерати різної щільності і параметра.

Згущення секрету часто буває обумовлено зміною його хімічного складу, зокрема дефіцитом продукції лимонної кислоти. Формування конкрементів може бути наслідком уро-простатичного рефлюксу. Тверді включення викликають запалення і обструкцію проток, що сприятливо діє на їх подальше зростання. Причини утворення каменів в передміхуровій залозі:

Хронічний простатит будь-якої етіології (бактерії, віруси, грибки). Нерегулярне статеве життя. ДГПЗ, злоякісна пухлина. ЗПСШ (захворювання, що передаються статевим шляхом). Конкременти в сечовивідних органах. Рефлюкс урини в простату (камені в простатичній частині уретри). Часте сидіння на твердій поверхні (сидяча робота). Безконтрольне лікування препаратами групи сульфаніламідів. Незбалансоване одноманітне харчування.

Провокують камені в простаті переохолодження, стрес, куріння, алкоголь, захоплення фармакологічними стимуляторами . Не виключена спадкова схильність.

Різновиди патології.

Камені в простаті розрізняють істинні — спочатку формуються в тому чи іншому місці залози, або помилкові — потрапили в залозу з органів сечовиділення (камені в нирках і в сечовому міхурі). За складом конкременти бувають:

Оксалати — похідні щавлевої кислоти, щільні, шипуваті. Урати — сечової кислоти, відносно легко розчиняються водою. Кальцинати — кальцієві камені, тверді і нерозчинні. Фосфати — солі фосфорної кислоти, пухкі, легко дробляться, швидко ростуть. Змішані конкременти.

Конкрементів у передміхуровій залозі є складними структурними утвореннями, що представляють собою суміш кристалів солей, білків і некротичних мас епітелію. Відмерлі клітини і білкові сполуки — ідеальне середовище для розмноження бактерій. На тлі застою і присутності твердого осаду у вивідних протоках і асинусах виникає запалення, що сприяє подальшому зростанню конкрементів. В таких умовах розвивається калькульозний простатит — хронічний простатит з камінням.

Симптоматика захворювання.

Ознаки присутності каменів в простаті бувають специфічними і загальними, характерними для більшості патологій сечостатевої системи у чоловіків. Прояви калькульозного простатиту залежать від:

Обсягу і складу петрификатов. Форми, кількості та локалізації. Тривалості запального процесу. Супутніх захворювань.

Загальні ознаки запалення в передміхуровій залозі. Простатит з камінням завжди супроводжують:

Слабкість, зниження працездатності. Поява субфебрильної температури. Проблеми з сечовипусканням і дефекацією. Зниження потенції, труднощі з ерекцією.

Специфічні симптоми калькульозного простатиту. Виразність залежить від розміру конкрементів і їх локалізації.

Хворобливі відчуття внизу живота, в промежині і пенісі. Нападоподібний біль, иррадиирущая в мошонку, статевий член. Посилення болю після тривалого сидіння і навантаження. Різкий біль при еякуляції, наявність крові в спермі. Порушення сечовипускання (олігурія).

Поява перерахованих вище ознак-вагомий привід для звернення до фахівця. Виявлення невеликих петрификатов знижує ймовірність ускладнення і прискорює одужання.

Як діагностують наявність конкрементів.

Діагностика каменів в передміхуровій залозі не задовольняється одним анамнезом, оглядом і біохімічними тестами. Основну роль у визначенні наявності конкрементів в простатичних тканинах відіграють інструментальні методи дослідження. Ректороманоскопией можливо визначити наявність дрібних каменів, близько розташованих один до одного — характерні ущільнення в стінці простати і крепітація (при скупченні дрібних конкрементів). Недолік — через пряму кишку можливо промацати досить об’ємні камені.

Ультразвукове дослідження (абдомінальне УЗД) — визначає відносно великі камені, дає приблизні результати. ТРУЗІ (трансректальне УЗД) — більш точний метод, що не вимагає наповнення сечовика перед обстеженням.

Діагностику калькульозу простати за необхідності розширюють рентгенографією і цистографією сечового міхура. При підозрі на калькульозний простатит призначають:

Повний розгорнутий аналіз еякуляту-спермограмму. Бакпосів сперми і простатичного секрету. Біохімічне дослідження крові і сечі. Біопсія і гістологічний тест.

КТ (комп’ютерна томографія) і МРТ) органів малого тазу — найбільш високоточні інструментальні методи дослідження. Дають точне пошарове зображення органу в різних проекціях і дозволяють виявити дрібні петрифікати.

Як лікувати.

Терапія калькульозу простати спрямована на позбавлення від конкрементів, зняття запалення і попередження рецидиву хвороби. Спосіб видалення конкрементів з простати визначається урологом на підставі повного обстеження. Метод лікування залежить від обсягу, хімічного складу, форми, місця розташування і кількості петрифікатів, а також ускладнюють факторів (наявність запалення в простаті).

Результативність лікувальних заходів визначають ефективність обраної методики, коректної медикаментозної терапії та сумлінне виконання лікарських призначень. Дрібні поодинокі камені, виявлені випадково на УЗД під час планового огляду, не лікують, за ними спостерігають в динаміці. Занепокоєння має викликати прогресуюче зростання конкрементів.

Якщо виявили камені в простаті, не завжди лікування буде хірургічне. У багатьох випадках від каменів позбавляються більш щадними методами:

Консервативний — розчинення каменів лікарськими препаратами. Фізіотерапевтичні процедури (електрофорез, магнітотерапія). Лазерна контактна літотрипсія — дроблення каменів за допомогою лазера. УВТ — руйнування каменів акустичною хвилею. Оперативне втручання — радикальна міра, застосовувана при неефективності інших методів.

Позбутися від каменів бажано, поки вони нечисленні і малих розмірів. Своєчасне рішення проблеми дозволить уникнути наслідків калькульозу простати: аденоми, зниження статевої сили і безпліддя.

Народні засоби.

Лікування народними засобами простатиту з камінням має допоміжне значення. Деякі рослинні відвари можуть знизити запалення і зменшити в’язкість простатичного соку. До них відносяться:

Сприяють виведенню дрібних конкрементів трави з діуретичними властивостями (відвари кукурудзяних рилець, кореня шипшини, листя берези). Сприятливо діють на роботу передміхурової залози петрушка (корінь та листя) і продукти з високим вмістом Омега-3 (лосось, риб’ячий жир).

Лікарські препарати.

Консервативне лікування полягає в ліквідації запалення в передміхуровій залозі, поліпшенні пасажу секрету, сечовиділення, розчиненні конкрементів медикаментами і подальшому їх виведенні з організму. Призначаються препарати:

Антибіотики (Офлоксацин, Юнідокс). Альфа-адреноблокатори (Омник, Доксазозин, Альфузозин). Анальгетики групи НПЗЗ (Імет, Диклак, Моваліс). Фитолитики (Цистон таблетки, Пролито капсули). Препарати, що поліпшують кровопостачання простати (Ескузан, Трентал). Свічки Трилоном Б (1000 мг) + Димексид (200 мг) — за призначенням лікаря. Свічки Лонгідаза-протеолітичний, ферментний засіб.

Комплексна лікарська терапія індивідуальна і призначається в залежності від ситуації. Режим прийому і дозування фармакологічних препаратів підбирає лікар. Лікувати калькульозний простатит медикаментозно, як правило, доводиться довго. Необхідно запастися терпінням, щоб розчинити камені і обійтися без операції.

При відсутності результативності медикаментозної терапії камені з простати видаляють хірургічно. Розчинити великі конкременти в простаті нереально, об’ємні петрификати доводиться дробити лазером, а потім виводити через сечовипускальний канал.

Дроблення лазером.

Лазерне видалення каменів з простати має ряд переваг в порівнянні з УВТ-дробленням. Таким методом складно подрібнювати тверді кальцинати, які під дією ультразвуку кришаться на гострі осколки і при виході дряпають тканини і слизову оболонку уретри.

Дроблення каменів лазером не болісно, малоінвазивно і займає в середньому 20 хвилин. Лазерне випромінювання, яке виконує роль безконтактного скальпеля, подрібнює камінь до стану піщинок, їх простіше вивести природним шляхом. Використовується ендоскопічний інструментарій, який просувають по сечоводу безпосередньо до конкременту. Включається лазерний пристрій, що розплавляє камінь на дрібні частинки, які або самостійно виходять, або видаляються разом з ендоскопом.

Вартість літотрипсії залежить від клінічного випадку, регіону і рейтингу клініки. В середньому ціна сеансу — від 15000 руб.

Операція (видалення)

У випадках коли неможливо роздрібнити і видалити конкремент з простати малою кров’ю, показано класичне хірургічне втручання. Операції з видалення каменів простати проводяться в екстреному або плановому порядку в спеціалізованому відділенні під загальною анестезією. Тільки таким радикальним методом можливо прибрати з простати велике скупчення конкрементів.

Показання до термінової операції:

Гостра затримка урини. Біль, що не купується анальгетиками. Ниркова недостатність.

Клінічна ситуація визначає обсяг операції. Зазвичай проводиться часткова резекція залози (ділянки, де локазизована велика частина конкрементів). Радикальне видалення простати проводиться при обтяжуючому злоякісному процесі.

Чим загрожує наявність каменів в органі.

Запізніле виявлення конкрементів небезпечне наслідками:

Розвиток бактеріального рецидивуючого простатиту. Абсцедування тканин внаслідок хронічної травми залози. Склерозування, рубцювання, некроз, аденома простати. Статеві розлади (зниження ерекції, болі при сім’явипорскуванні). Порушення сечовиділення (хворобливе сечовипускання, олігурія). Зниження фертильності, безпліддя.

Мені видалили камені з простати, два довгастих оксалату. Вчасно виявив, дробили лазером, пісок вийшов без проблем. Призначили дієту, дотримувався 3 місяці, потім перейшов на свій звичайний раціон — копчена рибка, пиво, чіпси. Через два роки з’явилися давно забуті симптоми — біль в промежині, проблеми в ліжку. УЗД показав камінь 2 мм, знову лікуюся.

Профілактичні заходи.

Присутність в простаті навіть дрібних каменів є приводом до обстеження, перегляду раціону і способу життя. Повне позбавлення від всіх конкрементів не є гарантією відсутності рецидиву.

Камені в простаті.

Одним з найпоширеніших ускладнень хронічного простатиту є поява каменів в передміхуровій залозі. З цим стикаються близько 35-40% чоловіків через 8-10 років від початку захворювання.

Камені в передміхуровій залозі утворюються в протоках і ускладнюють відтік секрету, що супроводжується інтенсивними, ниючими болями, порушенням сечовипускання і еректильною дисфункцією.

Основними складовими каменів в простаті є білок, фосфати, вапняні солі, солі сечової кислоти, щавлевої кислоти, епітелій проток залози і простатичний секрет.

Класифікація.

За механізмом утворення каменів в уретрі виділяють:

Ендогенні камені, які формуються в результаті застійних процесів в простаті і можуть з’являтися в будь-яких її відділах. При тривалому застої простатичного секрету формуються амілоїдні тільця (речовини білкової природи, що з’являються в секреті простати при її згущення) на яких починають відкладатися солі кальцію і фосфату, що призводить до утворення каменів. Середній діаметр таких каменів 2-2,5 мм, форма округла, витягнута. Екзогенні камені формуються тільки при наявності уретро-простатичного рефлюксу – це патологічний стан, який супроводжується закидом сечі в протоки передміхурової залози. Такі камені формуються тільки в дистальних (кінцевих) протоках залози і складаються з сечової кислоти, уратів і щавлевої кислоти. Камені мають неправильну, гостру форму з діаметром до 4 мм

За хімічним складом зустрічаються:

фосфатні камені – у складі даних каменів переважають солі фосфорної кислоти; кальцинати – в складі яких переважають солі кальцію (найнебезпечніші, т. к. є твердими і погано піддаються руйнуванню медикаментозними засобами); оксалатні камені , в яких переважають солі щавлевої кислоти; уратні камені , які складаються переважно з солей сечової кислоти.

Крім того, камені простати поділяють на справжні і помилкові:

Справжні камені утворюються тільки в передміхуровій залозі. Помилкові камені утворюються в сечовому міхурі або нирках, потрапляють у відділ уретри, яка оточена передміхурової залозою і закупорюють гирлі протоки простати.

Головною причиною виникнення каменів в простаті є хронічні захворювання передміхурової залози, які супроводжуються тривалим застоєм простатичного секрету:

Також існує ряд факторів, наявність яких провокує появу каменів в простаті при вищевказаних захворюваннях:

постійні стреси та перевтому організму; часті переохолодження; куріння; алкоголізм; малорухливий спосіб життя; порушення правил особистої гігієни; травми зовнішніх статевих органів; нерегулярне статеве життя; часті урогенітальні інфекції; запальні захворювання сечовидільної системи.

Одним з ускладнень простатиту є порушення сексуальних функцій, імпотенція, читайте більше в розділі Секс при простатиті.

Симптоми різноманітні і варіюються від кількості каменів, їх діаметра, природи появи і тривалості перебігу захворювання.

Загальні прояви захворювання:

слабкість; порушення працездатності; зниження уваги; хронічна втома; підвищення температури тіла до 37,5 градусів Цельсія; головний біль; нудота; зниження апетиту.

Специфічні прояви захворювання:

болі в низу живота і промежини, що віддають в мошонку, статевий член, сідниці або нижні кінцівки. Поява болю, як правило, провокує тривала ходьба, тряска, статевий акт; болі при акті дефекації; болі при ерекції; болі при еякуляції; постійні болі в поперековій або крижової області; порушення сечовипускання, що виявляється болями до, під час і після акту сечовипускання, частими позивами з виділенням невеликої кількості сечі, почастішанням сечовипускання в нічний час; поява крові в сечі (гематурія); поява крові в спермі (гемоспермия); зниження статевого потягу; еректильна дисфункція (порушення потенції); імпотенція.

Діагностика.

При виникненні навіть 2-3 симптомів з перерахованих вище необхідно терміново звернутися за медичною допомогою до уролога. Після огляду, який включає в себе розпитування пацієнта, збір скарг і пальцеве дослідження простати, призначається ряд лабораторних та інструментальних тестів для остаточного підтвердження діагнозу.

Лабораторні методи дослідження:

Загальний аналіз крові , в якому буде спостерігатися підвищення кількості лейкоцитів та збільшення ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів), що свідчить про запальний процес в організмі. Загальний аналіз сечі , в якому буде спостерігатися підвищення лейкоцитів, еритроцитів і епітелію в полі зору, а також будуть присутні у великій кількості солі кальцію і фосфору. Аналіз секрету простати, в якому спостерігатимуться амілоїдні тільця, лецитинові зерна, кристали Беттхера (зліпки простатичного секрету), тільця Трусср-Лаллемана (зліпки простатичного секрету), підвищення лейкоцитів, еритроцитів, епітелію в полі зору. Спермограма , в якій буде визначатися кров, низький вміст сперматозоїдів, низька рухливість і неправильна форма сперматозоїдів.

Інструментальні методи дослідження:

УЗД передміхурової залози дозволяє візуально побачити камені в простаті і припустити механізм їх утворення. КТ (комп’ютерна томографія) передміхурової залози дозволяє візуально виявити камені, визначити їх розмір зі 100% точністю і механізм освіти. Екскреторна урографія — обстеження, засноване на внутрішньовенному введенні в організм рентгенконтрастного речовини (уротраста, сергозина). У міру проходження речовини по сечовидільної системи робиться ряд рентгенівських знімків, на яких видно нирки, сечоводи, сечовий міхур і уретру. Метод дозволяє виявити камені в уретрі і більше підходить для помилкових каменів.